OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20

Polacy wiatu
Ignacy Domeyko. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
Serial obyczajowy 21 min Polska 2006Re yseria: Anna Kazejak Scenariusz: Dominik W. Rettinger Julita GrodekZdj cia: Klaudiusz DwulitMuzyka: Antoni azarkiewiczAktorzy: Paulina Chru ciel Katarzyna Ka mierczak Jakub Snochowski Wojciech Mecwaldowski Andrzej Ga a Ewa Sonnenburg Tomasz Karolak Jacek Ka ucki Maja Maj Jan Nowicki Dziewczyny urz dzaj si we wspolnym mieszkaniu. Ik irytuje przymusowa wspo lokatorka. Daje Joannie tydzie na znalezienie sobie nowego lokum. Tymczasem na klatce schodowej czatuje porzucony m Joanny Jasiek. W ko cu pies s siadow przegania natr ta. Wieczorem sk ada dziewczynom wizyt ekscentryczna s siadka emerytowana nauczycielka historii pani Walicka wraz ze swym kotem. Marcinowi innemu z s siadow obu dziewczyn bardzo podoba si Joanna
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Idzie nowe. Odcinek 851Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw MarszewskiScenariusz: Dominika Hilszcza skaAktorzy: Matej Matejka Izabela Perez Kamil Kula Mateusz Dami cki Monika Kale ska Pola Gonciarz Aleksandra Grabowska Marcin Korcz Marta muda Trzebiatowska Mateusz Janicki Maryla Morydz Weronika Bartold Miko aj RoznerskiHomolka diagnozuje u Liny stan przedrzucawkowy i przyspiesza porod a Szczepan jest o krok od paniki. Radwan zbli a si bardzo do Asi z czego Blanka wcale si nie cieszy. A Gloria radzi w ko cu kole ance by wybi a sobie marzenia o romansie z g owy i namawia dziewczyn na szalony wieczor w klubie. Ich wspolne wyj cie ko czy si jednak dramatem: Gloria zostaje odurzona i pada ofiar bandytow ktorzy probuj j porwa . Tymczasem Hania i Micha staraj si w pracy pomoc m odej kobiecie z powa nymi urazami nogi ktorej grozi trwa e kalectwo. A po dy urze lekarze sp dzaj razem tak e ca y wieczor i nami tn noc
03:35

Stulecie Winnych
Kasia przyje d a z darami do o rodka dla internowanych i probuje namierzy Michelle. Jerzyka dr cz wyrzuty sumienia probuje sko czy wspo prac z s u bami. Z w adz jednak si nie zadziera. Czy Jerzykowi uda si odzyska zaufanie rodziny Czy bliscy wybacz mu zdrad Ma gosia nie radzi sobie z rodzinn sytuacj . Zawsze mo e liczy na Czerwca ale odrzuca jego wsparcie. Rownocze nie traci wiar w dobre intencje swojego ojca ktory wci j zawodzi. Agnieszka jest kompletnie rozdarta. Martwi si o Michelle czeka na jej powrot a rownocze nie nie wyobra a sobie rozstania z malutk Hani . Serial obyczajowy historyczny
04:25

Barwy szcz cia
Odcinek 2657Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: El bieta Romanowska Jakub Wieczorek Hubert Wiatrowski Witold Sosulski Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Maria wi pa Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Marta D browska Wojciech Solarz Weronika i Modrzycki wci probuj odkry to samo tajemniczej Julii Armand i ruszaj za pisark w szalony po cig ulicami Warszawy. Borys wyznaje Reginie e tak naprawd nie chce ju drugiego dziecka bo obawia si o zdrowie Aldony. Tymczasem Aleks zwierza si Witkowi zraniony po ostatniej rozmowie z ojczymem. A po niej nagle znika - w drodze do Basi. Z kolei Rafa nadal robi wszystko by na nowo sprowokowa Bruna
04:55

Zakochaj si w Polsce
Zgorzelec. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki ktore warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamkow katedr twierdz i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
05:20

Polacy wiatu
Ignacy Domeyko. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Poland in Undiscovered
L dek-Zdroj. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:45

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z ktorych pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2658Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Agnieszka NiezgodaAktorzy: Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Monika Dryl Marek Molak Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Hanna Klepacka Natalia Sierzputowska Hubert ma do Bartosza pretensje bo ten narazi Klar na niebezpiecze stwo i spowodowa wypadek. ukasz daje w redakcji ostr reprymend Modrzewskiemu ktory po wypadku zachowa si jak dziennikarska hiena. Reporter jednak si nie poddaje i postanawia nadal nachodzi Pyrkow. Tymczasem Bruno kolejny raz ciera si w pracy z Rafa em a Bo ena proponuje w ko cu m owi by odsprzedali swoj hotel. Irenka marzy o lubie i probuje nak oni Tolka do o wiadczyn
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Przed lubem. M oda matka zostaje miertelnie potr cona przez samochod. Regina przyjecha a zobaczy si z ojcem dziecka ktory o nim nie wiedzia . Policjanci namierzaj podejrzane auto w warsztacie
13:05

Ojciec Mateusz
Osaczenie. Dwoch nastolatkow traci przytomno po wypiciu wody. Policja przes uchuje dyrektora okolicznych zak adow przemys owych. Justyna odbiera telefon z pogro kami z powodu zainteresowania gazety firm
14:00

Bezcenny m odzieniec. Niedoko czona misja
Zaginiony pod koniec wojny XVI - wieczny obraz Portret m odzie ca Rafaela Santi to najcenniejsze dzie o zrabowane z polskich muzeow ktorego losy do dzisiaj nie s znane. Portret jest punktem wyj cia i osi opowie ci o rabunku polskich dzie sztuki podczas II wojny wiatowej o ogromnej wojennej pracy rewindykacyjnej i spektakularnym dzia aniu Karola Estreichera w odzyskaniu O tarza Wita Stwosza. Na kanwie opowie ci o losach tych dwoch wiadomie wybranych dzie - Portretu m odzie ca i O tarza Wita Stwosza - podejmiemy prob zrelacjonowania stanu wspo czesnych poszukiwa polskich dobr kultury i dzia a rewindykacyjnych ktorych celem jest powrot do kraju cho by najmniejszej cz ci utraconego dziedzictwa. Przede wszystkim jednak to niezamkni ta opowie o nadziei na odnalezienie niezwykle cennego a zarazem unikalnego dzie a i przywrocenie go Polsce ale rownie ponownego wprowadzenia do obiegu kulturowego wiata. Film powsta w koprodukcji z Filmotek Narodow - Instytutem Audiowizualnym. Dofinansowano ze rodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
15:00

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:20

Animowanki
Rodzina Treflikow. Trefliki to sympatyczne psowate cz ekokszta tne stworki. Do rodziny nale tatu mamusia 4-letni Treflik i jego starsza siostra 6-letnia Treflinka. W odwiedziny cz sto przychodz dziadek i babcia a tak e pan Jareczek ktory piewa i gra na gitarze. Cz sto towarzyszy mu wnuczek Gondu . W s siedztwie mieszkaj krol i krolowa ktorzy je d karet i maj pi kne szaty ale mo na ich czasem spotka w sklepie spo ywczym
15:25

Agi Bagi
Owocek. Daleko daleko gdzie w wielkim kosmosie istnieje sobie ma a planeta. Nazywa si AGI BAGI bo ma dwie strony - Agi oraz Bagi. W tym uroczym miejscu po dwoch stronach planety mieszkaj dwa plemiona - Agingi i Bagingi. Oba bardzo dbaj o okoliczne ro liny i zwierz tka troszcz si o rodowisko. Ka de z plemion na swojej stronie planetki. Zupe nie o tym nie wiedz c wspo pracuj ze sob dbaj c o ekosystem Agi Bagi
15:40

Nela - ma a reporterka
Witajcie pingwiny. 8-letnia Nela ktora od trzech lat podro uje i zwiedza kontynenty zabiera widzow na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:00

Le niczowka
Po romantycznej nocy Kinga i Ryszard czuj si do niezr cznie. W ko cu Nowacki rusza do Warszawy a Szymczak probuje przej jego ledztwo i skontaktowa si z Kostkiem - facetem ktory go postrzeli . Kinga protestuje. Wieczorem do Le niczowki wraca Ryszard. Jacek i Maciek jad na wspoln wypraw na ryby. Ch opiec jest zachwycony. Aniela odkrywa e Ma gosia jest poszukiwana. Przekonuje siostrzenic by pojecha a do rodzinnego domu i wyja ni a swoj sytuacj . Telenowela Polska 2021Aktorzy: Joanna Kuberska Grzegorz Pawlak Dawid Zawadzki Szymon Mys akowski Micha Szczerbiec Mateusz Korsak Jolanta Jurewicz Arkadiusz Go biowski Alicja Warchocka Szymon Ku mider Bruno Tomczyk Hanna Zbyrt Robert Czebotar Beata Schimscheiner
16:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2658Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Agnieszka NiezgodaAktorzy: Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Monika Dryl Marek Molak Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Hanna Klepacka Natalia Sierzputowska Hubert ma do Bartosza pretensje bo ten narazi Klar na niebezpiecze stwo i spowodowa wypadek. ukasz daje w redakcji ostr reprymend Modrzewskiemu ktory po wypadku zachowa si jak dziennikarska hiena. Reporter jednak si nie poddaje i postanawia nadal nachodzi Pyrkow. Tymczasem Bruno kolejny raz ciera si w pracy z Rafa em a Bo ena proponuje w ko cu m owi by odsprzedali swoj hotel. Irenka marzy o lubie i probuje nak oni Tolka do o wiadczyn
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Uzbekistan - kraina otwartych serc
Reporta opowiadaj cy o Polakach w Uzbekistanie
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Cisza nad rozlewiskiem
S awek wraca nad rozlewisko. Dzieci s szcz liwe ale Paula wita go ch odno. Nie mo e zapomnie o Piotrze. Ma gosia boi si by plotki o Pauli i Piotrze nie dotar y do m a kobiety. Basia zwierza si Tomaszowi e w Indiach odzyskuje spokoj. S awek wyjawia onie prawd o tym jak wygl da a jego praca w Kanadzie
TVPOLONIA
20:40

Cisza nad rozlewiskiem
Kuba decyduje si na wyjazd do USA. Marysia nie chce by wyje d a . Postanawia wyzna mu co do niego czuje. Rzuca si w pogo za ukochanym. Paula rozmawia z ksi dzem Karolem. Kobieta pragnie ratowa ma e stwo ze S awkiem. Basia niespodziewanie wraca nad rozlewisko
21:30

Apetyt na mi o
Ika coraz lepiej radzi sobie w wypo yczalni filmow. Musi tam jednak op dza si od zalotow w a ciciela i niektorych namolnych klientow. Pani Walicka zaczyna ledzi dziewczyny. Wydaje jej si e w wynaj tym mieszkaniu prowadz agencj towarzysk . Piotrek bezskutecznie probuje zwroci na siebie uwag Iki. Joanna bez powodzenia szuka pracy. Damian Mi ko ojciec ch opca ktorym mia aby si opiekowa probuje nawi za z ni romans. Interview w hotelu ktory szuka recepcjonistki rownie si nie udaje. Serial komediowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
Po romantycznej nocy Kinga i Ryszard czuj si do niezr cznie. W ko cu Nowacki rusza do Warszawy a Szymczak probuje przej jego ledztwo i skontaktowa si z Kostkiem - facetem ktory go postrzeli . Kinga protestuje. Wieczorem do Le niczowki wraca Ryszard. Jacek i Maciek jad na wspoln wypraw na ryby. Ch opiec jest zachwycony. Aniela odkrywa e Ma gosia jest poszukiwana. Przekonuje siostrzenic by pojecha a do rodzinnego domu i wyja ni a swoj sytuacj . Telenowela Polska 2021Aktorzy: Joanna Kuberska Grzegorz Pawlak Dawid Zawadzki Szymon Mys akowski Micha Szczerbiec Mateusz Korsak Jolanta Jurewicz Arkadiusz Go biowski Alicja Warchocka Szymon Ku mider Bruno Tomczyk Hanna Zbyrt Robert Czebotar Beata Schimscheiner
Activate Live-Chat