OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Prasa donosi
Ubezpieczenia spo eczne w II RP. Tematem kolejnego odcinka s ubezpieczenia spo eczne. B dzie mowa o organizacji s u by zdrowia wprowadzeniu rent i emerytur o reformie ubezpiecze spo ecznych z 1933 roku i o tym jaki by realny dost p obywateli do opieki medycznej
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Apetyt na mi o
Ika coraz lepiej radzi sobie w wypo yczalni filmow. Musi tam jednak op dza si od zalotow w a ciciela i niektorych namolnych klientow. Pani Walicka zaczyna ledzi dziewczyny. Wydaje jej si e w wynaj tym mieszkaniu prowadz agencj towarzysk . Piotrek bezskutecznie probuje zwroci na siebie uwag Iki. Joanna bez powodzenia szuka pracy. Damian Mi ko ojciec ch opca ktorym mia aby si opiekowa probuje nawi za z ni romans. Interview w hotelu ktory szuka recepcjonistki rownie si nie udaje. Serial komediowy
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Baza ludzi umar ych
Do bieszczadzkiej bazy kierowcow zwo cych drewno przybywa nowy partyjny kierownik. Ma st umi bunt podw adnych ktorzy nie godz si na jazd zdezelowanymi samochodami
04:30

Barwy szcz cia
Odcinek 2658Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Grzegorz D bowskiScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Ewa Ratusi ska Agnieszka NiezgodaAktorzy: Micha Rolnicki Piotr Ligienza Olga Jankowska Monika Dryl Marek Molak Artur Boche ski Marieta ukowska Les aw urek Wojciech Solarz Krystyna Tkacz Marek Siudym Zbigniew Buczkowski Hanna Klepacka Natalia Sierzputowska Hubert ma do Bartosza pretensje bo ten narazi Klar na niebezpiecze stwo i spowodowa wypadek. ukasz daje w redakcji ostr reprymend Modrzewskiemu ktory po wypadku zachowa si jak dziennikarska hiena. Reporter jednak si nie poddaje i postanawia nadal nachodzi Pyrkow. Tymczasem Bruno kolejny raz ciera si w pracy z Rafa em a Bo ena proponuje w ko cu m owi by odsprzedali swoj hotel. Irenka marzy o lubie i probuje nak oni Tolka do o wiadczyn
05:00

Uzbekistan - kraina otwartych serc
Reporta opowiadaj cy o Polakach w Uzbekistanie
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych. Magazyn kulinarny
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
2659Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Martin Bogdan Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Orina Krajewska Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Olga Bo d Agnieszka Mrozi ska Damian proponuje Ani by razem zamieszkali na co jego ukochana od razu si zgadza ale po kilku godzinachzaczyna mie w tpliwo ci. Hubert i Klara zirytowani e Modrzycki wci nie daje im spokoju postanawiaj pozwa dziennikarza do s du. Po niej pisarka probuje wycofa swoj udzia w promocji nowej ksi ki ale jej wydawca si na to nie zgadza. Tymczasem Kodur ma dla Sta skiego nowe informacje dotycz ce ledztwa. Bruno i Bo ena wci podejrzewaj o udzia w porwaniu ich synka Rafa a. Aby dowie jego winy wynajmuj detektywa
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Cisza nad rozlewiskiem
S awek wraca nad rozlewisko. Dzieci s szcz liwe ale Paula wita go ch odno. Nie mo e zapomnie o Piotrze. Ma gosia boi si by plotki o Pauli i Piotrze nie dotar y do m a kobiety. Basia zwierza si Tomaszowi e w Indiach odzyskuje spokoj. S awek wyjawia onie prawd o tym jak wygl da a jego praca w Kanadzie
13:05

Cisza nad rozlewiskiem
Kuba decyduje si na wyjazd do USA. Marysia nie chce by wyje d a . Postanawia wyzna mu co do niego czuje. Rzuca si w pogo za ukochanym. Paula rozmawia z ksi dzem Karolem. Kobieta pragnie ratowa ma e stwo ze S awkiem. Basia niespodziewanie wraca nad rozlewisko
14:00

Kabaret Starszych Panow
Piosenka jest dobra na wszystko. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski czyli Starsi Panowie prezentuj przeboje ze swoich kabaretow: Odrobina m czyzny na co dzie Kaziu zakochaj si Pani Monika Nie pami tam Przeklnij mnie Do ciebie sz am Je eli kocha to nie indywidualnie Rodzina Piosenka jest dobra na wszystko
15:00

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
15:20

Bajki naszych rodzicow
Ma y pingwin Pik-Pok. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. W dzisiejszym odcinku Pik Pok zab dzi w czasie podwodnych harcow. Zapl ta si w sie i popad w niewol u rybaka
15:30

Ma y pingwin Pik-Pok
Lody pingwina. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. Rybak w ktorego sid a wpad pingwin Pik-Pok postanowi go sprzeda . Kupi a go lodziarka z miasta i umie ci a go jako yw reklam na wystawieswojej lodziarni. Jednak rezolutny Pik-Pok nie zamierza pracowa w pocie czo a dla niedobrej lodziarki. Kiedy tylko nadarzy a si okazja uciek z wystawy. Pomog a mu w tym gromadka dzieci z Piotrusiem na czele ktoremu al zrobi osi pingwina. Wymy li wi c chytry podst p i domalowa na reklamie lodow czaszk z piszczelami skutecznie odstraszaj c klientow. Z a lodziarka rzuci asi w pogo za pingwinem po mie cie. Po wielu zabawnych perypetiach uda o si jej wreszcie z apa Pik-Poka. Na szcz cie spraw zainteresowa si pan policjant i postanowi zaprowadzi pingwina do zoo.
15:40

Mi Kud atek
Nad morzem. Film przeznaczony dla najm odszych widzow opowiada o przyja niach i przygodach sympatycznego misia. W tym odcinku Kud atek wraz z psem bawi si w piratow morskich
16:00

Le niczowka
Julia orientuje si e Emilia mocno zaprzyja ni a si z Karczami. Nie jest z tego powodu zadowolona. Inga niespodziewanie o wiadcza e zamierza wroci do rodzicow do Lublina. Konrad jest w ciek y. Beatka o wiadcza przyjacio kom e Adrian jest ju dla niej skre lony. W tym samym czasie S awek probuje nak oni szefa kuchni do przeprosin Jedynak. Potem w Borowiku zjawia si Amelia i ca uje Adriana. Ca te scen widzi Zibi. Oczywi cie mowi o wszystkim Beacie. Telenowela Polska 2021Aktorzy: Joanna Orlea ska Przemys aw Bluszcz Franciszek Kalinowski Maria Pakulnis Sambor Czarnota Mariola Lisicka Jolanta Fraszy ska Micha Krolikowski Marta Chyczewska Fabian Koci cki Milena Suszy ska Barbara Ka u na Grzegorz Goch Ma gorzata Moskalewicz Kamil Mroz
16:30

Barwy szcz cia
2659Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Magdalena Fertacz Dominik RutkowskiAktorzy: Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Martin Bogdan Marieta ukowska Les aw urek Oskar Stoczy ski Orina Krajewska Olga Jankowska Marek Molak Piotr Ligienza Olga Bo d Agnieszka Mrozi ska Damian proponuje Ani by razem zamieszkali na co jego ukochana od razu si zgadza ale po kilku godzinachzaczyna mie w tpliwo ci. Hubert i Klara zirytowani e Modrzycki wci nie daje im spokoju postanawiaj pozwa dziennikarza do s du. Po niej pisarka probuje wycofa swoj udzia w promocji nowej ksi ki ale jej wydawca si na to nie zgadza. Tymczasem Kodur ma dla Sta skiego nowe informacje dotycz ce ledztwa. Bruno i Bo ena wci podejrzewaj o udzia w porwaniu ich synka Rafa a. Aby dowie jego winy wynajmuj detektywa
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Szlakiem lubelskich sztetli
Kazimierz Dolny. W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Sfora
Wzajemna fascynacja Lipskiego i Niki powoli przeradza si w g bsze uczucie. Cz onkowie sfory obserwuj poczynania przest pcow. Pieni dze przeznaczone do wyprania trafiaj do firmy Globo-import
21:00

Sfora
Nowicki przekazuje szefowi Rady Polityki Pieni nej dowody przest pczej dzia alno ci Globobanku. Duch otrzymuje od Buby informacj o kolejnym transporcie brudnych pieni dzy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Kabaret Starszych Panow
Piosenka jest dobra na wszystko. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski czyli Starsi Panowie prezentuj przeboje ze swoich kabaretow: Odrobina m czyzny na co dzie Kaziu zakochaj si Pani Monika Nie pami tam Przeklnij mnie Do ciebie sz am Je eli kocha to nie indywidualnie Rodzina Piosenka jest dobra na wszystko
23:35

Le niczowka
Julia orientuje si e Emilia mocno zaprzyja ni a si z Karczami. Nie jest z tego powodu zadowolona. Inga niespodziewanie o wiadcza e zamierza wroci do rodzicow do Lublina. Konrad jest w ciek y. Beatka o wiadcza przyjacio kom e Adrian jest ju dla niej skre lony. W tym samym czasie S awek probuje nak oni szefa kuchni do przeprosin Jedynak. Potem w Borowiku zjawia si Amelia i ca uje Adriana. Ca te scen widzi Zibi. Oczywi cie mowi o wszystkim Beacie. Telenowela Polska 2021Aktorzy: Joanna Orlea ska Przemys aw Bluszcz Franciszek Kalinowski Maria Pakulnis Sambor Czarnota Mariola Lisicka Jolanta Fraszy ska Micha Krolikowski Marta Chyczewska Fabian Koci cki Milena Suszy ska Barbara Ka u na Grzegorz Goch Ma gorzata Moskalewicz Kamil Mroz
Activate Live-Chat