OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Aneta wraca do pracy w klinice. Chce kontrolowa co dzieje si w mieszkaniu dlatego instaluje w nim kamery. Gdy Olek i Iwona dowiaduj si o inwigilacji wybucha konflikt
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Cisza nad rozlewiskiem
S awek wraca nad rozlewisko. Dzieci s szcz liwe ale Paula wita go ch odno. Nie mo e zapomnie o Piotrze. Ma gosia boi si by plotki o Pauli i Piotrze nie dotar y do m a kobiety. Basia zwierza si Tomaszowi e w Indiach odzyskuje spokoj. S awek wyjawia onie prawd o tym jak wygl da a jego praca w Kanadzie
02:30

Cisza nad rozlewiskiem
Kuba decyduje si na wyjazd do USA. Marysia nie chce by wyje d a . Postanawia wyzna mu co do niego czuje. Rzuca si w pogo za ukochanym. Paula rozmawia z ksi dzem Karolem. Kobieta pragnie ratowa ma e stwo ze S awkiem. Basia niespodziewanie wraca nad rozlewisko
03:20

Szansa na sukces. Opole 2023
Universe. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
04:20

Kabaret Dudek - Spotkajmy si na Nowym wiecie
Kabaret Dudek - za o ony i kierowany przez ca y czas istnienia przez Edwarda Dziewo skiego. Zainaugurowa dzia alno w styczniu 1965. Przedstawienia kabaretu odbywa y si w kawiarni Nowy wiat przy ulicy Nowy wiat 61 w Warszawie. W ci gu 10 lat dzia alno ci kabaretu odby o si oko o 1000 przedstawie na ktore z o y o si blisko 200 skeczy monologow i piosenek kilkudziesi ciu kompozytorow i autorow
05:05

Zezem
Kto. Zezem to cykl miniatur telewizyjnych uj tych w form humorystycznego wyk adu ilustrowanego scenkami fabularnymi. W roli prelegenta wyst puje znany satyryk Jan Tadeusz Stanis awski podaj cy si za profesora nieistniej cej dziedziny wiedzy o nazwie mniemanologia stosowana. Przedmiot owej fikcyjnej nauki jest jednak jak najbardziej realny - wady i nawyki Polakow. Pod koniec lat siedemdziesi tych cykl Zezem cieszy si spor popularno ci . Jej wyrazem by y m.in. Z oty Szczupak dla Janusza Zaorskiego i Jana Tadeusza Stanis awskiego na Festiwalu Polskiej Tworczo ci Telewizyjnej w Olsztynie (1978) oraz Nagroda Przewodnicz cego Komitetu do spraw Radia i Telewizji dla Janusza Zaorskiego (1977)
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasow
Hity wszech czasow to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spojn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojow i utworow ktore rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawcow ktore by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan rownie polskie hity wykonywane przez artystow na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
06:50

Wojna domowa
Wywiadowka. Serial komediowy 29 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inni Pani Irena w zast pstwie chorej matki Paw a idzie na wywiadowk . W szkolnej awie spostrzega swoj sympati z lat m odo ci. Po zebraniu oboje wybieraj si do kawiarni od wie y wspomnienia. Przy winie znajomy pomaga pani Irenie obliczy jak procentowo wygl daj stopnie Paw a
07:20

Wojna domowa
Pierwszy dzie. Serial komediowy 29 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inniW mieszkaniu pani Ireny i jej m a pojawia si Anula. W zwi zku z rozwodem rodzicow siostrzenica pani domu zatrzyma si tutaj na d u szy czas i b dzie chodzi a do tej samej szko y co Pawe . Ch opak jest mile zaskoczony t wiadomo ci z przyjemno ci nawi zuje znajomo z now atrakcyjn kole ank
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Podst pni intruzi. Inwazja obcych gatunkow
Ro liny.
11:10

Ziarno
Poczekalnia. Anio poszukuje ks. Adama. Przyszed do domku na drzewie i cierpliwie na niego czeka. Czy si spotkaj adnej lito ci dla nies owno ci! Ale ks. Adam ma wa n misj : wyjecha do W och i idzie ladami w. ks. Jana Bosko: odwiedza dom w ktorym si wychowa i oratorium w ktorym pracowa . Czy Anio spotka ks. Adama Warto obejrze Ziarno
11:40

Misja Zambia
Jestem im potrzebny. Jeste my na stacji misyjnej Cent Rafael Chilay. Tutaj ksi dz Micha sprawowa niedzieln Msz wi t . To jedna z pi ciu stacji misyjnych odwiedzanych cyklicznie przez misjonarza. W takich miejscach misjonarza wspieraj katechi ci. Odwiedzamy dom chorej. Placowka misyjna wspiera j od kilku lat. Nie jest atwo tutaj dotrze gdy drogi w Zambii zw aszcza na wioskach nie wsz dzie s dobrej jako ci. Bez samochodu terenowego by oby to niemo liwe
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w ktorym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolikow powinna by drogowskazem i fundamentem na ktorym zbuduj swoje ycie
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. NMP Krolowej Ro a ca wi tego w S upsku
14:15

Wojna domowa
Dwoja z azymutu. Serial komediowy 30 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Jerzy Gruza Maria ZientarowaZdj cia: Mieczys aw JahodaMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Alina Janowska Kazimierz Rudzki Andrzej Szczepkowski Krzysztof Musia El bieta Goralczyk i inniAnula dostaje dwoj z terenoznawstwa. Zniech cona do ycia i wiata udaje si do Paw a na jam session. Pani Jankowska nie chc c przeszkadza m odym wybiera si z wizyt do wujostwa Anuli do towarzystwa przy cza si tak e ojciec Paw a. Starzy bawi si weso o w rytmie modnego ta ca lets kiss podczas gdy m odzi pi trowy ej sm tnie s uchaj muzyki improwizowanej
14:45

Wojna domowa
Trojka klasowa. M odzie y szkolnej nie wolno wieczorem przebywa na ulicy bez opieki doros ych. To zarz dzenie wydane przez w adze szkolne. W zwi zku z tym rodzice tworz trzyosobowe zespo y ktore odprowadzaj pociechy ze spotka albo wspolnych lekcji do domu. Pawe chce si wieczorem spotka z kolegami. Prosi matk by wysz a po niego i jednocze nie nie przyznawa a si e jest jego matk . Pani Jankowska wybiera si na miasto os ania syna. Zabiera ze sob Iren . Pod blokiem spotykaj ojca Paw a ktory wcze niej wroci z delegacji. We troje czekaj na Paw a
15:15

Studio Kultura - niedziela z..
... rolami Jacka Chmielnika. Widzowie pamietaj jego kreacje w kultowych filmach Juliusza Machulskiego - Vabank Kingsajz. O sobie mowi Nie jestem urodzonym aktorem. Jestem facetem. Charakterystyczny aktor filmowy i sceniczny re yser teatralny dramatopisarz. W kolejnym odcinku programuNiedziela z...wspominamy Jacka Chmielnika ktory odszed niespodziewanie w 2007 roku
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Ma y Indianin. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Magda nie potrafi wybaczy ani m owi ani kolegom z kancelarii. Mowi Kindze e chce rozwodu. Gdy zagl da do biura spotyka Juli co jeszcze pogarsza jej samopoczucie
18:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
18:35

Co dalej
O tym mowi wiat. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50

Ojciec Mateusz
Diabe na drodze. Na drogach w okolicach Sandomierza dochodzi do niebezpiecznych incydentow. W tym samym czasie policja zauwa a wzrost liczby przypadkow zatrucia narkotykami w rod uczniow liceum
TVPOLONIA
20:45

Hubal
Kampania wrze niowa dobiega ko ca. Major Henryk Dobrza ski Hubal postanawia kontynuowa walk . Pozostaje przy nim oko o 180 u anow ktorzy zaczynaj walk partyzanck
23:00

Muzyczne naj
Muzyczne objawienia. Cykl muzyczny przypominaj cy najwi ksze przeboje znanych artystow wyst puj cych na polskiej scenie rozrywkowej
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat