OTR
Date
<
November 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Magda nie potrafi wybaczy ani m owi ani kolegom z kancelarii. Mowi Kindze e chce rozwodu. Gdy zagl da do biura spotyka Juli co jeszcze pogarsza jej samopoczucie
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
01:45

Jestem morderc
Janusz Jasi ski to m ody milicjant ktory po niepowodzeniu pierwszego etapu ledztwa zostaje szefem grupy dochodzeniowej maj cej z apa seryjnego zabojc kobiet - s ynnego wampira z Zag bia
03:45

Studio Kultura - niedziela z..
... rolami Jacka Chmielnika. Widzowie pamietaj jego kreacje w kultowych filmach Juliusza Machulskiego - Vabank Kingsajz. O sobie mowi Nie jestem urodzonym aktorem. Jestem facetem. Charakterystyczny aktor filmowy i sceniczny re yser teatralny dramatopisarz. W kolejnym odcinku programuNiedziela z...wspominamy Jacka Chmielnika ktory odszed niespodziewanie w 2007 roku
04:30

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Wspolnota
Parafia Ko cio a polskokatolickiego pod wezwaniem Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Kot owie jest po o ona na terenie diecezji wroc awskiej w dekanacie dolno l skim i jest jedn z najwi kszych parafii w ca ym Ko ciele polskokatolickim. Wierni w wi kszo ci zamieszkuj kilka miejscowo ci Kot ow Biskupice Zabaryczne Strzy ew i Ostrow Wielkopolski. wi tynia nale ca do parafii jest jednocze nie Sanktuarium Matki Bo ej Krolowej Kot owskiej. W Kot owie proboszczem jest ks. infu at Julian Kopi ski ktory stara aktywizowa wiernych swojej parafii tak by tworzyli dobrze funkcjonuj c wspolnot . Przy parafii dzia a 50 - osobowy chor m odzie owy ko ka zainteresowa oraz wietlica. W 2022roku parafia obchodzi 50. rocznic powstania. Reporta przybli a histori oraz obecn dzia alno i jednej z najwi kszych parafii Ko cio a polskokatolickiego
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Okrasa amie przepisy
Smak jesiennej maliny. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30

Barwy szcz cia
2660Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Barbara Jonak Orina Krajewska Marta D browska Wojciech Solarz Marieta ukowska Les aw urek Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Oliwier Koz owski Krystyna Tkacz Marek Siudym Lidia Bogaczowna Stanis aw GorkaDamian wci obwinia si o z y wp yw jaki wywar na swoje dzieci zw aszcza na cork . Gdy probuje porozmawia o tym z Ani sprawy znow si komplikuj . Celina prowadzi ciche ledztwo w hotelu Sta skich gdy nagle trafia na znajom Sabin z ktor wzi a udzia w sesji do kalendarza i ktora niweczy ca y wymy lony przez ni plan dzia ania. Irena z Tolkiem wybieraj si razem na wesele gdzie w rod go ci seniorka rozpoznaje swojego przyjacielasprzed lat: Witka Budrewicza. Z kolei Anatol poznaje na imprezie wyj tkowo zaradn i kokieteryjn Janink
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Stulecie Winnych
Antek nies usznie oskar ony o posiadanie alkoholu ucieka z Monaru mimo e nie sko czy jeszcze leczenia. Jasiek nie wierzy w k amstwa syna widzi e jest w bardzo z ym stanie probuje mu pomoc. Basia u wiadamia Ja kowi e pomoc mo e tylko sam Antek. Z kolei Agnieszka yje w ci g ym stresie boi si e Micha zostanie internowany. Traci wiar w to e uda si jej zaj w ci . Probuje jej pomoc Czerwiec specjalista w leczeniuniep odno ci. Janusza i ma Hani po raz kolejny nachodzi Go bianka ktora znowu szanta uje syna. Przypadkowo natyka si na ni Ania. Nie mo e uwierzy e jej by a kole anka prokurator Hanna Go bianka to matka Janusza. Ania prosi a j o ratunek Paw a uznanego za wroga ludu. Wracaj stare demony. Czy Go bianka m ci si na Michelle w a nie za stare czasy Serial historyczny obyczajowy
13:05

Ojciec Mateusz
Diabe na drodze. Na drogach w okolicach Sandomierza dochodzi do niebezpiecznych incydentow. W tym samym czasie policja zauwa a wzrost liczby przypadkow zatrucia narkotykami w rod uczniow liceum
14:00

Co dalej
O tym mowi wiat. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:40

Kultura na ludowo#wspieram
Cykl prezentuj cy tworczo ludow ro nych regionow Polski. Bohaterowie odcinkow opowiedz o swojej pracy oraz zaprezentuj w asnor cznie wykonane dzie a. Etnografowie opowiedz o kulturze regionu. Program ma na celu szerzenie wiedzy o warto ciowych cz sto zanikaj cych aspektow dziedzictwa kultury i sztuki ludowej
15:00

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Czy Joannie i by ej Jerzego uda si sp dzi spokojnie dzie pi kno ci kiedy s siadem jest k opotliwy przyjaciel JerzegoWskutek g upiego zak adu Ela ukrad a widelec ze szkolnej sto owki. Wezwana przez dyrektora szko y Joanna musi broni honoru rodziny. Mieszkanie pod Polakami okazuje si wolne. Zjawia si nowy s siad - przyjaciel Jerzego. Koszmar zaczyna si od razu. Najbardziej cierpi Joanna ale nie daje sobie w kasz dmucha . Cykl komediowy
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Szcz cie. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Zwierzaki Czytaki
Ufolud. Program edukacyjny dla najm odszych widzow. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
15:50

Ale talent
Mata sensoryczna. Tym razem Talentula zaprasza do przygotowania maty sensorycznej ktora rozwija zmys dotyku. Mo na przyklei do niej wszystko co znajdziemy w domu: kawa ek plastikowej torby futerka albo makaronu. Bez ogranicze
16:00

Le niczowka
Krzysztof opowiada corce jak zamierza si o wiadczy . Dziewczyna krytykuje jego pomys y ale on jest nieugi ty. Do czasu... Magda sugeruje Jackowi e powinien nieco rozlu ni swoj przyja z Ma kiem. W ko cu ch opak ma ojca. Wieczorem Mondrasiuk przyznaje onie racj . Mi dzy Beat a Adrianem dochodzi do kolejnej k otni. Gdy kucharz dowiaduje si co Amelia powiedzia a Jedynak wpada w sza . P dzi do stajni i zmusza instruktork by wreszcie wyzna aca prawd . Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
2660Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Jaros aw BanaszekScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Maria Czudowska Kin Przemys aw JurekAktorzy: Barbara Jonak Orina Krajewska Marta D browska Wojciech Solarz Marieta ukowska Les aw urek Hanna Klepacka Micha Lesie Julia Zieli ska Oliwier Koz owski Krystyna Tkacz Marek Siudym Lidia Bogaczowna Stanis aw GorkaDamian wci obwinia si o z y wp yw jaki wywar na swoje dzieci zw aszcza na cork . Gdy probuje porozmawia o tym z Ani sprawy znow si komplikuj . Celina prowadzi ciche ledztwo w hotelu Sta skich gdy nagle trafia na znajom Sabin z ktor wzi a udzia w sesji do kalendarza i ktora niweczy ca y wymy lony przez ni plan dzia ania. Irena z Tolkiem wybieraj si razem na wesele gdzie w rod go ci seniorka rozpoznaje swojego przyjacielasprzed lat: Witka Budrewicza. Z kolei Anatol poznaje na imprezie wyj tkowo zaradn i kokieteryjn Janink
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
18:15
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
Czym yje wiat
19:05
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
19:50
Czas honoru. Powstanie
Warszawa. Na Czerniakowie sytuacja staje si krytyczna. Wsparcie ogniowe z drugiej strony Wis y uderza w pozycje Polakow a nie w Niemcow. W trakcie ostrza u Janek zostaje ranny
TVPOLONIA
20:45
 
Ludzie i bogowie
Duet. Warszawa rok 1941. S d kapturowy wydaje wyrok na Igo Syma. Za wykonanie wyroku jest odpowiedzialny oddzia porucznika Leszka Zar by ps. Onyks i kaprala Tadeusza Korzeniewskiego ps. Dager
21:30
 
Apetyt na mi o
W adys aw Halberg pokazuje Joannie pistolet z czasow wojny i domaga si aby kupi a mu do niego naboje. Zjawia si te ciowa Joanny. Kobieta probuje namowi synow do powrotu na ono rodziny. Ksi dz Pawlik odwiedza dziewczyny i obiecuje modli si za dusz poprzedniejlokatorki Magdy. Pani Walicka ktora wci podejrzewa dziewczyny o prowadzenie agencji towarzyskiej przedstawia im jako przyk ad odnowy duchowej swego wychowankaStefcia by ego kryminalist . Proponuje dziewczynom uczciwe zaj cie w schroniskudla zwierz t. Ik z yma si na t propozycj ale Joanna j przyjmuje. Serial obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Sonda. Pomys na co
23:05
 
Piorkiem i w glem Karkow jesieni
23:30
 
Le niczowka
Krzysztof opowiada corce jak zamierza si o wiadczy . Dziewczyna krytykuje jego pomys y ale on jest nieugi ty. Do czasu... Magda sugeruje Jackowi e powinien nieco rozlu ni swoj przyja z Ma kiem. W ko cu ch opak ma ojca. Wieczorem Mondrasiuk przyznaje onie racj . Mi dzy Beat a Adrianem dochodzi do kolejnej k otni. Gdy kucharz dowiaduje si co Amelia powiedzia a Jedynak wpada w sza . P dzi do stajni i zmusza instruktork by wreszcie wyzna aca prawd . Telenowela
Activate Live-Chat