OTR
Date
<
December 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Prasa donosi
Cykl programow przedstawiaj cych II Rzeczpospolit z perspektywy codziennej prasy ktora ukazywa a si w Polsce w okresie dwudziestolecia mi dzywojennego
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ro yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspo prac z SB pod pseudonimem Ro yczka. Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
04:35
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:40
 
Barwy szcz cia
2666Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Wojciech KlimalaScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Iwona Strza ka Agnieszka NiezgodaAktorzy: Joanna Gle Jessica Frankiewicz Iga Czechowicz Jakub Krawczyk Micha Rolnicki Piotr Ligienza Katarzyna Glinka Tomasz Nosi ski Marek Siudym Krystyna TkaczEmilka znow ma w szkole problemy tym razem przez now kole ank Alin - z ktor wdaje si w bojk . Ojciec Aliny wybucha od razu w ciek o ci i grozi Malwinie zg oszeniem sprawy na policj . ukasz kolejny raz ciera si w redakcji z Modrzyckim a po niej postanawia po m sku porozmawia z Igorem gdy ten ponownie umawia si z Kasi na wspinaczk . Tolek nadal jest zazdrosny o Budrewicza i ko cu proponuje rywalowi pojedynek w pokera o Irenk
05:10
 
Notacje
W odzimierz Luba ski. Prosta gra. W odzimierz Luba ski urodzi si w 1947 roku w Gliwicach. W 1957 roku zacz karier pi karsk . By zawodnikiem So nicy Gliwice GKS Gliwice Gornika Zabrze KSC Lokeren Valenciennes FC Stade Quimper i KRC Mechelen. W 1972 roku z reprezentacj Polski zdoby z oty medal olimpijski. W dru ynie narodowej rozegra 75 meczow zdoby 48 bramek. Czterokrotnie by krolem strzelcow ekstraklasy. Z Gornikiem Zabrze sze ciokrotnie zdoby tytu mistrza Polski. Luba ski jest uwa any za jednego z najlepszych polskich pi karzy w historii
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:15
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
2667Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Wojciech KlimalaScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Dorota Jankoj Podd bniak Wioletta Pomorska - YangAktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Tomasz Nosi ski Krystyna Tkacz Marek Siudym Stanis aw Gorka Joanna Gle Jessica Frankiewicz Maciej Raniszewski Iga Czechowicz Jakub Krawczyk Kasia niepokoi si bo wyczuwa niech ukasza do Igora a gdy probuje o tym z ojcem Maksa porozmawia ten wyra nie jej unika a potem wpada przed szko pod samochod i doznaje powa nego urazu g owy. Irena odkrywa e Tolek podczas karcianego pojedynku z Budrewiczem oszukiwa i postanawia od ukochanego odej . Koszyk by j zatrzyma decyduje si w ko cu na o wiadczyny. Tymczasem Herman probuje pomoc Malwinie oraz Emilce w za agodzeniu konfliktu z ojcem Aliny
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Serial obyczajowy 45 min Polska 2017Re yseria: Adek Drabi skiScenariusz: Anna JanyskaAktorzy: Milena Walenta Alicja Cichowicz Eryk Cichowicz Joanna Brodzik Olga Frycz Joanna Fertacz Sylwia Juszczak Anna Czartoryska - Niemczycka Irena Telesz - Burczyk Jerzy Schejbal Antoni Krolikowski Piotr Grabowski Laura Breszka Miko aj Krawczyk Mateusz JanickiMa gosia sp dza coraz wi cej czasu z Adamem ktoremu zwierza si ze swoich problemow. Marysia z niepokojem zauwa a ich coraz bli sze kontakty. Podczas zbierania zio w lesie Ro a amie r k . W zwi zku z tym Mirka przejmuje obowi zki gospodyni na plebanii. Tomasz wyprowadza si z le niczowki i zamieszkuje w pensjonacie. S awek z Kub rozkr caj meblowy interes. W stajni Laura poznaje Krzysztofa ktorym jest zauroczona. Mirka z Maciejem rozpoczynaj prac w Domu Kultury. Tam poznaj ma dziewczynk Jowit . Do pensjonatu przyje d a zespo Perfect. Ma gosia jest przera ona ich wizyt
13:05
 
Pensjonat nad rozlewiskiem
Ma gosia i Konrad szukaj Romanika na w asn r k . Po pewnym czasie udaje im si z nim spotka . Romanik o wiadcza e sprzeda weksel firmie windykacyjnej. Mama Pauli przyje d a z Pary a. Jej relacje z cork s napi te. Mirka i Maciek staraj si o dziecko. Postanawiaj skorzysta z pomocy specjalisty. Kuba spotyka si z mened erem Wroblem i podpisuje du y kontrakt na produkcj mebli. W porcie Ma gosia zauwa a Romanika w towarzystwie Adama
14:00
 
Szansa na sukces
Laureaci 1994. Przypominamy archiwalne odcinki programu. Pierwsz lauretk ktora zrobi a wielk karier by a Justyna Steczkowska. W Szansie debiutowa a w 1994 roku roku. Wygra a pierwszy w historii programu fina i otrzyma a nagrod g own od Programu 2 TVP - zrealizowanie teledysku z jej udzia em. Justyna Steczkowska zachwyci a jury brawurowym wykonaniem piosenki Kory i Maanamu Boskie Buenos. Jurorzy: Nina Terentiew Zbigniew Gorny W odzimierz Korczi Janusz Jozefowicz. Program prowadzi Wojciech Mann
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Ma y pingwin Pik-Pok
Zagubiony klucz. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. Dozorca zoo zgubi klucz do bramy. Poniewa wkrotce do zoo ma przyj wycieczka szkolna mieszka cy ogrodu pomagaj klucz odnale
15:30
 
Ma y pingwin Pik-Pok
Podwieczorek z krokodylem. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik-Poka ktorego marzeniem s podro e. Pik-Pok pragnie pozna tajemniczy zielony pawilon w ZOO. Okazuje si e w nim mieszkaj wyj tkowo gro ne zwierz ta: w boa i krokodyl. Pik-Pokowi ledwo udaje si uj z yciem.
15:40
 
Mi Kud atek
Pierwszy na mecie. Film przeznaczony dla najm odszych widzow opowiada o przyja niach i przygodach sympatycznego misia. Sprowokowany zarozumialstwem Ma pki Mi Kud atek wyzywa j na kolarski pojedynek. Ma pka jest szybsza ale zachowuje si nonszalancko i ulega wypadkowi. Kud atek zapomina o urazie i pomaga jej
16:00
 
Le niczowka
Bogdan o wiadcza Emilii e ju nie potrzebuje jej pomocy. Po wyj ciu kobiety stary Karcz rozmawia z synem. Ma gosia spotyka si z Kasi i przedstawia jej temat pierwszego reporta u - k opoty w komunikacji damsko-m skiej. Beatka wszczyna awantur przekonana e Adrian poskar y si Danielowi na Zibiego. Wkrotce okazuje si e nies usznie go pos dzi a
16:30
 
Barwy szcz cia
2667Serial obyczajowy Polska 2022Re yseria: Wojciech KlimalaScenariusz: Maciej Sobczyk Joanna Didik Dorota Jankoj Podd bniak Wioletta Pomorska - YangAktorzy: Katarzyna Glinka Micha Rolnicki Tomasz Nosi ski Krystyna Tkacz Marek Siudym Stanis aw Gorka Joanna Gle Jessica Frankiewicz Maciej Raniszewski Iga Czechowicz Jakub Krawczyk Kasia niepokoi si bo wyczuwa niech ukasza do Igora a gdy probuje o tym z ojcem Maksa porozmawia ten wyra nie jej unika a potem wpada przed szko pod samochod i doznaje powa nego urazu g owy. Irena odkrywa e Tolek podczas karcianego pojedynku z Budrewiczem oszukiwa i postanawia od ukochanego odej . Koszyk by j zatrzyma decyduje si w ko cu na o wiadczyny. Tymczasem Herman probuje pomoc Malwinie oraz Emilce w za agodzeniu konfliktu z ojcem Aliny
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Szlakiem lubelskich sztetli
W 2022 roku mija 80. rocznica Akcji Reinhardt. To jedno z najbardziej przera aj cych wydarze w XX wieku. Niemcy przeprowadzili plan masowej eksterminacji ydow w Generalnym Gubernatorstwie. Stworzyli zbrodniczy system ktory doprowadzi do mierci blisko 2 milionow osob. Akcja Reinhardt w sposob szczegolnie bolesny dotkn a obszar dzisiejszego wojewodztwa lubelskiego. ydzi stanowili przed wojn co najmniej po ow mieszka cow w 123 miejscowo ciach. Po II wojnie wiatowej miasteczka przesta y by ydowskimi sztetlami
17:55
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Fa szerze. Powrot sfory
ledz c Marka komisarz Kruk dociera pod hotel. Tam z ukrycia fotografuje spotkanie z Fot i Bolem. Wkrotce Bolo od cza si od pozosta ych. Kruk rusza za nim
21:10
 
Fa szerze. Powrot sfory
Marko orientuje si e policja jest na tropie jego grupy. Zarz dza zniszczenie samochodow i telefonow komorkowych ktorych przest pcy u ywali do tej pory. Podejrzewa e Kruchy jest donosicielem
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Szansa na sukces
Laureaci 1994. Przypominamy archiwalne odcinki programu. Pierwsz lauretk ktora zrobi a wielk karier by a Justyna Steczkowska. W Szansie debiutowa a w 1994 roku roku. Wygra a pierwszy w historii programu fina i otrzyma a nagrod g own od Programu 2 TVP - zrealizowanie teledysku z jej udzia em. Justyna Steczkowska zachwyci a jury brawurowym wykonaniem piosenki Kory i Maanamu Boskie Buenos. Jurorzy: Nina Terentiew Zbigniew Gorny W odzimierz Korczi Janusz Jozefowicz. Program prowadzi Wojciech Mann
23:30
 
Le niczowka
Bogdan o wiadcza Emilii e ju nie potrzebuje jej pomocy. Po wyj ciu kobiety stary Karcz rozmawia z synem. Ma gosia spotyka si z Kasi i przedstawia jej temat pierwszego reporta u - k opoty w komunikacji damsko-m skiej. Beatka wszczyna awantur przekonana e Adrian poskar y si Danielowi na Zibiego. Wkrotce okazuje si e nies usznie go pos dzi a
Activate Live-Chat