OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ko ysanka
Komedia mistrza gatunku Juliusza Machulskiego znanego m.in. z filmow Vabank Seksmisja Kiler Vinci. W Ko ysance re yser zr cznie po czy w tek komediowy z science fiction krymina em i horrorem. Akcja zosta a ulokowana na tle malowniczych krajobrazow mazurskiej wsi. W a nie tu dochodzi do bardzo dziwnych zdarze : nagle zaczynaj znika okoliczni mieszka cy i go cie by rownie niespodziewanie znowu si pojawi . Atmosfera si zag szcza nikt nie potrafi wyja ni tych zagadkowych okoliczno ci. Wiele zaczyna jednak wskazywa e stoi za tym ma e stwo Makarewiczow z czworgiem dzieci i te ciem maj cym pocz tki demencji. Policja jest bezradna wprawdzie Makarewiczowie przypominaj wampiry ale nie mo na im przedstawi adnych dowodow wiadcz cych o ich winie. Na plus ca ej tej sytuacji mo na jedynie zaliczy fakt e wprawdzie ludzie znikaj ale w ko cu si odnajduj . Jak si potocz dalsze losy mieszka cow mazurskiej miejscowo ci
04:25

Barwy szcz cia
Jowita probuje skontaktowa si z Sergiuszem i prosi o pomoc Justina oraz Renat ale oboje odmawiaj . S bowiem przekonani e powinna zacz w yciu nowy rozdzia . Skotnicki urz dza nad Wis kameraln imprez na ktorej przyjaciele bez skutku staraj si poprawi Jezierskiej humor. Dziewczyna upija si i zdesperowana zaczyna szuka Prota. Luiza ko czy 18 lat i od razu przeprowadza si do Aro kompletnie zaskakuj c tym Damiana. Wojcik w ko cu wybor corki akceptuje wiadomy e nie ma ju prawa decydowa o jej yciu a jej ch opak udowodni e jest godny zaufania. Weronika spotyka si z adwokatem Konarzewskiego Stanis awem Drozdem ale prawnik nie chce w ogolez ni rozmawia . Sadowski krytykuje po niej kole ank - wiadomy e przez uleganie emocjom mo e zaprzepa ci ca e ledztwo. W finale ukasz prosi Natali by to w a nie ona zaj a si spraw Konarzewskiego - jako jego nowa prawniczka
04:55

Wojownicy czasu
Szwedzka katastrofa Prusy 1656. Jedn z najbardziej krwawych wojen toczonych na polskich ziemiach i jednym z najbardziej niszczycielskich konfliktow nowoczesnej Europy by tak zwany potop szwedzki z lat 1655 - 1660. Wsz dzie tam dok d dotar y szwedzkie oddzia y mia y miejsce grabie e i mordy na niespotykan dot d skal . W Prusach Szwedzi doszcz tnie zniszczyli 60 procent dobr krolewskich oraz wymordowali nawet 70 procent ludno ci. Odwet mia jednak nast pi ... W programie Wojownicy czasu Grzegorz Gajewski podro uje przez wieki i epoki pokazuj c realia owczesnego ycia dzi ki pieczo owicie je odtwarzaj cym grupom rekonstrukcji historycznej. Dawne historie i wspo cze ni pasjonaci to w a nie wojownicy czasu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Polacy na ratunek ydom
Henryk S awik. Opowie o Polaku Henryku S awiku ktory po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polsk we wrze niu 1939 roku znalaz si na W grzech gdzie stan na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchod cami Polskimi potem zosta rownie mianowany delegatem Ministra Pracy Rz du RP na Uchod stwie. Organizowa pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchod cow cywilnych pomaga w wyjazdach na Zachod we wspo pracy z delegatem w gierskiego rz du Jozsefem Antallem wystawia uchod com dokumenty ktore wielu z nich zw aszcza uciekaj cym z Polski ydom uratowa y ycie. O S awiku i jego dzia alno ci humanitarnej na W grzech opowie Grzegorz ubczyk historyk i by y ambasador RP na W grzech autor 4 - tomowego albumu pt. Pami . Polscy uchod cy na W grzech 1939-1946
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Jowita wci obwinia si o mier Prota cho S awka robi wszystko by odci gn cork od negatywnych my li. Jezierska o ywia si gdy matka wspomina o jej ojcu a po niej wyznaje Natalii e musi porozmawia z Kuczm wiadkiem - dzi ki ktoremu wysz a na wolno i chce by prawniczka to zorganizowa a. Gdy Zwole ska odmawia Jowita zwraca si z pro b o pomoc do Celiny. W redakcji Szoku zjawia si bratowa Konarzewskiego w ciek a e Weronika poda a si w szpitalu za jej cork . Jest gotowa zg osi oszustwo na policji. Koledzy z redakcji na czele z ukaszem od razustaj jednak po stronie dziewczyny. Gdy wzruszona dziennikarka dzi kuje po niej szefowi za pomoc Kasia widz c ich za y o na nowo czuje uk ucie niepokoju. Basia po remoncie ktory przeprowadzili u niej Damian z Aro jest zachwycona i obiecuje wystawi firmie pozytywn opini w internecie. Urszula wypytuje kole ank o jej przyja z Chowa skim i po niej nie tylkobiznesmena odwiedza ale te zaprasza do kina
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Ojciec Mateusz
Porzeczki. W restauracji trwa bankiet z okazji matury Kazika (Dominik Mirecki). To pierwsza matura w rodzinie Broniszow. Staszek (Sebastian Perdek) informuje rodzicow o planach brata. Nocul dostaje wezwanie do bojki na rynku mi dzy Kazikiem i jego bratem Staszkiem. Obaj zostaj zatrzymani w areszcie. Natalia wygrywa presti owy konkurs kulinarny i wycieczk do Egiptu. Pod mostem znaleziono ci ko rannego Staszka. Okazuje si e ch opak wzi szybk po yczk . Dziubak i Nocul sprawdzaj alibi Kazika. Zatrzymuj w a ciciela firmy po yczkowej. Zabezpieczaj te na telefonie Staszka obra liwego SMS - a od Renaty (Gracja Nied wied ) dziewczyny Kazika oraz powtarzaj cy si numer do agencji nieruchomo ci. Renata zostaje zatrzymana. Policja zabezpieczy a zapach na ubraniu Staszka. Mateusz kojarzy fakty. Serial kryminalny obyczajowy
13:05

Ojciec Mateusz
Nauczyciel. Mateusz rozmawia z nauczycielem angielskiego Kosm Siwczukiem o fundacji i lekcjachdla biednych dzieci. Nagle przez okno wpada ceg a z kartk z pogro kami. Mateusz sugeruje by zawiadomi policj jednak Kosma bagatelizuje spraw . Natalia czyta w gazecie artyku o pedofilu z wyrokiem. Na zdj ciu rozpoznaje Kosm . Siwczuk zostaje odsuni ty od fundacji do czasu wyja nienia sprawy. Kosma opowiada Mateuszowi swoj histori . Zdradza mu dlaczego zmieni nazwisko. Nast pnego dnia nauczyciel zostaje znaleziony martwy w swoim samochodzie w gara u. Serial kryminalny obyczajowy
14:00

Polski Berlin
Film o tym jak ro ne pokolenia polskich emigrantow z Berlina opowiadaj c o swoim yciu w stolicy Niemiec wy aniaj obraz polskiej emigracji i miasta na przestrzeni 50 lat. Jak si zmienia Berlin do dzi i jak zmienia a si Polska na przyk adzie emigracyjnych losow. Unklany portret miasta i polskiej emigracji w nim. Najstarsi - Lucyna Viale Maciej Pietracho Stefan Fiszbach i Teresa Nawrot opowiedz o pierwszej fali emigracji lat pi dziesi tych sze dziesi tych siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. Opowiedz o Berlinie ktorego ju nie ma a ktory ci gle si ni m odym pokoleniom z jego wolno ci niekomercyjnym stylem ycia oraz yciem nocnym i kulturalnym co zazdro ci wiat. rednie pokolenie jak Aga Boo Jacek Ho ubowicz Magdalena Parys Jola Walter Andrzej i Mariola Kostoniowie oraz w a ciciele baru Bar Bucha - opowiedz o latach dziewi dziesi tych Berlina i wczesnych dwutysi cznych jak to miasto powoli stawa o si polskie a jednak ci gle ma o stresuj ce i udzielaj ce zasi kow oraz wszelkich benefitow dla zaradnych Polakow. Najm odsi: Mucha i Maya z zespo u Illegal Boys oraz Pasqal i Patrick Kostoniowie na wietl dzisiejszy zgentryfikowanyBerlin dro ej cy z dnia na dzie i egnaj cy legend wolnego miasta. Poka jednak te koloryt alternatywnych dzia a aktywistycznych i klubowych do ktorych nale i ktore uprawiaj . Nie zabraknie te s ynnej w Berlinie polskiej patologii i socjopatii czyli ludzi uzale nionych i ebrz cych na ulicach miasta. To tak e kawa ek Polskiw Berlinie i jak si okazuje niema y. Dlaczego Dawid B benek i Marek z Warszawy zaj li si ebraniem na ulicy Co wydarzy o si w ich yciu i dlaczego wybrali Berlin To unikalne historie i wypowiedzi ktore tylko reporterskim instynktem pe nym szacunku do ludzi i ich problemow mo na uzyska w misji dokumentalisty ulicznego. Taki jest film dokumentalny o Berlinie. Bogaty intymny i szczery. 20 Polakow ro nych generacji polskiej emigracji o ro nych profesjach i ro nych postawach i pogl dach zaprezentujeBerlin intymny skrajnie subiektywny i osobny
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Agatka
Agatka i deszcz. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzow. Ka dy z odcinkow opowiada jedn z przygod sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka ktora mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygod Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g owna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
15:30

Mami Fatale
Pod fataln bander. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40

Nela - ma a reporterka
Czy kangury przychodz na pla. Nela wci odkrywa najciekawsze zak tki Wyspy Kangura le cej u wybrze y Australii. Tym razem pojecha ado schroniska dla dzikich ptakow prowadzonego przez rodzin s ynnych zoologow - pa stwa Irwinow. Ma areporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki ktore trafi y pod opiek schroniska
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krolowa Anna Cylejska probuje wymoc na krolu W adys awie zmian ochmistrza. Femka nie chce by ci arem dla Zyndrama ale nie ma dok d poj z dzieckiem
16:30

Barwy szcz cia
Jowita wci obwinia si o mier Prota cho S awka robi wszystko by odci gn cork od negatywnych my li. Jezierska o ywia si gdy matka wspomina o jej ojcu a po niej wyznaje Natalii e musi porozmawia z Kuczm wiadkiem - dzi ki ktoremu wysz a na wolno i chce by prawniczka to zorganizowa a. Gdy Zwole ska odmawia Jowita zwraca si z pro b o pomoc do Celiny. W redakcji Szoku zjawia si bratowa Konarzewskiego w ciek a e Weronika poda a si w szpitalu za jej cork . Jest gotowa zg osi oszustwo na policji. Koledzy z redakcji na czele z ukaszem od razustaj jednak po stronie dziewczyny. Gdy wzruszona dziennikarka dzi kuje po niej szefowi za pomoc Kasia widz c ich za y o na nowo czuje uk ucie niepokoju. Basia po remoncie ktory przeprowadzili u niej Damian z Aro jest zachwycona i obiecuje wystawi firmie pozytywn opini w internecie. Urszula wypytuje kole ank o jej przyja z Chowa skim i po niej nie tylkobiznesmena odwiedza ale te zaprasza do kina
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Lila Kiejzik - portret
Lila Kiejzik to wybitna re yserka teatralna kierowniczka i re yserka Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Z Lil wyruszamy w podro do jej rodzinnego domu w Dojlidach w ktorym mieszka a z ciotk . Przypominamy sobie widok zza okna szko i wyci ty woko sad. Podro na Syberi gdzie zes any by wujek Antoni. Pierwsze spotkania z teatrem. Proby z male kim wtedy synem Edwardem. Krotsze i d u sze rozstania. I obecnie - teatr Kiejzikow ktory tworz dzi razem z ca ym wspania ym zespo em. A mo e rodzin To opowie o tym e teatr mo e sta si domem ktory jednoczy ro ne dusze. To refleksyjny spokojny spacer sentymentalny poetycka podro przez wiat Lili Kiejzik. W filmie wypowiadaj si : Lila Kiejzik Edward Kiejzik Witold Rudzianiec Grzegorz Jakowicz Czes aw Oki czyc
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Dobre i z e wiadomo ci. Do Majakow przyje d a Jagna z Antkiem synkiem kobiety ktor spotka a w centrum onkologii. Ch opiec poznaje uroki Podlasia i lokaln spo eczno . Zaprzyja nia si z Dorci ktora ukrywa si w domu doktora przed opiek spo eczn . Atmosfera zag szcza si woko Oksany. Kr plotki e masa ystka przyjecha a do Majakow po to by odnale ko ci swojego dziadka - Krwawego Wasyla bojownika UPA. Urz dniczki z domu opieki odkrywaj e u doktora Fusa ukrywa si Dorcia. Doktor wyci ga z szafy star my liwsk strzelb i proba przej cia dziewczynki ko czy si strzelanin . Dorcia wykorzystuj c zamieszanie ucieka. Po chrzcie ma ego Augu cika szuka jej ca a wie . Tylko Jagna Sylwia i Felczerowa s dziwnie spokojne. Dorcia znalaz a schronienie u Felczerowej w a nie. Spokoj w lecznicy burzy wiadomo o tym e matka Antka b dzie mia a kolejn operacj . Jej stan jest ci ki. Jagnamusi wraca do Warszawy. Antek zostanie w Majakach
21:10

Blondynka
Dom na ko ciach. W Majakach poruszenie. Zapowiada si huczne otwarcie Domu Weselnego Samanta. Traczyk dwoi si i troi eby wszystko posz o jak nale y i eby nie wyda a si tajemnica ko ci ukrytych w fundamentach. Probuje kupi milczenie Sylwii zwalniaj c z aresztu Bondyr . Sylwia milczy ale nieoczekiwanie tajemnic wyjawia Matwiejczuk. Jakby tego by o ma o przy okazji przygotowa wojt wchodzi w konflikt z Kiziorem. Wyrzuca go z roboty co oznacza e nie b dzie kupowa od niego bimbru. Zemsta Kiziora b dzie bolesna. Narastaj konflikty woko drogi ekspresowej. Spo eczno Majakow znowu jest podzielona od ywaj stare konflikty. Jagna wyje d a do Warszawy by wesprze chor matk Antka w czasie operacji. Ch opiec zostaje w Majakch. Z rosyjskiego aresztu wraca Kris. Sylwia jest wniebowzi ta. Tymczasem w le niczowce Augu cikow konsternacja kto ukrad zabytkowego fiata
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
Beata i Paulina sp dzaj noc na obserwowaniu z odzieja soko ow. Nie zdaj sobie sprawy e przest pca ma wspolnika. Kobiety zostaj porwane. Bartek przez przypadek dowiaduje si od Kurka gdzie mog by jego kole anki. Postanawia sprawdzi czy wszystko jest w porz dku. Zmusza Wie ka by mu towarzyszy . Mimo pocz tkowej niech ci detektyw w ko cu decyduje si przyj zlecenie Mondrasiukow. Pola nie potrafi dogada si z Danielem ktory ci gle jest zaj ty. Prosi mam o rad jednak ostatecznie sama znajduje rozwi zanie
Activate Live-Chat