OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Midnight News
00:35
Ostatnie takie trio
Rodzice chc wyda cork za bogatego Amerykanina ale ona kocha innego. Dziewczyna pocz tkowo pos uszna woli rodzicow w ostatniej chwili ucieka sprzed o tarza i wraz z ukochanym pod a w nieznane
01:20
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
Wydarzenie aktualne
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:15
Stacja
W ma ej gorskiej miejscowo ci ycie p ynie leniwie. Zw aszcza w le cej na jej obrze ach stacji benzynowej. Spokoj mieszka cow przerywa pojawienie si gangstera z walizk pieni dzy
03:55
Nowy Rozdzia - rejs jachtu genera a Kukli skiego
Legia to morski jacht aglowy zbudowany w 1968 roku. 14-metrowa jednostka zapl ta a si w tryby historii za spraw genera a Ryszarda Kukli skiego. Od ko ca lat 60. podczas turystycznych rejsow do po nocnych Niemiec Danii Belgii i Holandii jacht Legia s u y do celow wywiadowczych realizowanych przez wojskowy wywiad PRL na rzecz Uk adu Warszawskiego. Ryszard Kukli ski - organizator i uczestnik rejsow - wykorzysta to do nawi zania wspo pracy z NATO przeciw sowieckim planom wojennym. To w a nie na Legii w 1972r. powsta s ynny list ktory Kukli ski w Wilhelmshaven wys a do ambasady Stanow Zjednoczonych w Bonn. Zaproponowa USA kluczow dla losow zimnej wojny wspo prac . Legia by a najwa niejszym narz dziem polskiego bohatera w pierwszych latach jego misji
04:10
Magazyn
04:30
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
Polacy to wiedz
Celem programu jest zarowno rozrywka jak i edukacja oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granic . Dzi ki pytaniom z ro nych kategorii widzowie i uczestnicy b d mogli pozna wiele interesuj cych faktow zwi zanych z Polsk
06:30
Rodzinnie
Jaka jest rodzina ktora polega na Bogu Jakie na co dzie panuj w niej relacje Czy jest tak jak dosy cz sto bywa e za o enia s inne a wychodzi nieco inaczej Podobnie jak z histori Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin w Karpaczu. Na pocz tku mia by dla m odych ma e stw z dzie mi a przyjechali dziadkowie z wnukami po niej pojawili si samotni emeryci a wreszcie m odzie podros a i zacz a przyje d a ju z w asnymi dzie mi oraz zacz y si pojawia osoby spoza Ko cio a lutera skiego. I tak jest od 30 lat.
06:50
Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00
Przystanek slow food
Nadbu a ski Za cianek El biety i Zbigniewa Aftarukow. Pa stwo Aftarukowie prowadz uroczy pensjonat gdzie mo na pos ucha jazzu sprobowa domowych w dlin wybra si na krotsze i d u sze przeja d ki rowerowe lub pow dkowa nad dzikim Bugiem
07:30
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30
Barwy szcz cia
Bo ena znow k oci si z m em bo Bruno bawi si w nocy z Justinem. Wraca sama na Mazury a biznesmen zwierza si po niej z ma e skich problemow Karolinie. Aldona odwiedza Wieleckiego w wi zieniu i zawiera z m czyzn oficjalne porozumienie by nie straci gospodarstwa. Po niej spotyka si w tej sprawie rownie z s siadami z Borek. Borys wci jednak ma w tpliwo ci czy ona w ogole powinna pomaga s siadowi ktory o ma o jej nie zabi . Sadowscy kupuj w ko cu posiad o od Boreckiej cho kobieta do ostatniej chwili probuje podnie cen . Po wizycie u notariusza Kasia i ukasz jad do swojego wymarzonego domu a na miejscu odkrywaj e padli ofiar oszustwa
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
Ojciec Mateusz
Nowy dom. Ksi dz Mateusz odbiera klucze do nowej plebanii jednak czeka go rozczarowanie. W budynku nie dzia a pr d. W Internecie pojawia si filmik by ego wi nia ktory t umaczy jak porazi kogo pr dem
13:05
Zakl ty dwor
Cie staro cica. Zakl ty dwor skupia jak w soczewce g owne cechy powie ci romantycznej. Przy jego realizacji Antoni Krauze objawi zr czno w operowaniu efektem sensacji tajemniczo ci i romantyczn symbolik wielu obrazow a zarazem pokaza wietne wyczucie w prowadzeniu scen satyryczno - komicznych- komplementowa a tworc Wyst puj : Krzysztof Jasi ski Gustaw Lutkiewicz Roman Wilhelmi Jerzy Binczycki Tadeusz Bartosik Zofia Czerwi ska Wies aw Go as Gra yna Fryman - Kruk Jan Nowicki Bruno Oya Mieczys aw Voit Janusz Zakrze ski Janusz Paluszkiewicz i inni
14:05
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:00
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20
Al-chemik
Randka Mirmi a. Program wprowadza m odych widzow do wiata nauki za pomoc ciekawych przygod praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentow a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasow redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe - magiczne - umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej krolowej Kaliny ktora mianuje go nadwornym Al-chemikiem
15:35
Laboratorium alchemika
arzenie. Czy arowkom marzn stopki. W tym odcinku ciek y azot pomo e stworzy niezwyk arowk . Poznamy te magi arzenia
15:40
Mrowki gor ! Sekretne ycie ro lin
D d ownice. wiat przyrody kryje wiele tajemnic. Szalony ogrodnik podzieli si sekretami ycia ro lin i zwierz t. Pomog mu w tym ma e ale niezwykle po yteczne mrowki. Wspolnie opowiedz o popularnych ro linach podsun ciekawe pomys y i rozszyfruj sekrety przyrody. Poka jak zbudowa dom dla owadow i samodzielnie stworzy ogrod na parapecie
16:00
Korona krolow. Jagiellonowie
Niewinna. Jesie 1407. Krolowa Anna Cylejska (Milena Staszuk) jest w ci y. Zostaje uniewinniona i wraca do swoich komnat. Prosi profesora Isnera ( ukasz Lewandowski) o horoskop. Chce te ukara Klemensa z Moskorzewa (Piotr B k) za rzucenie na ni oskar e . Johann (Grzegorz Kowalczyk) przywozi wa ne wie ci. Przekazuje krolowi Jagielle e Zakon chce wykupi Drezdenko. Nie wie jeszcze e zosta zdemaskowany. W Krakowie na Johanna napadaj dwaj zabojcy. Po ywego znajduj Zyndram (Maciej Raniszewski Mszczuj (Dawid Czupry ski) i Jurga (Kuba Kochanek). Zabieraj go do le nej chatki Grety (Iwona Katarzyna Pawlak). Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) chce aby ksi Witold zosta jego sojusznikiem i zdradzi Jagie
16:30
Barwy szcz cia
Bo ena znow k oci si z m em bo Bruno bawi si w nocy z Justinem. Wraca sama na Mazury a biznesmen zwierza si po niej z ma e skich problemow Karolinie. Aldona odwiedza Wieleckiego w wi zieniu i zawiera z m czyzn oficjalne porozumienie by nie straci gospodarstwa. Po niej spotyka si w tej sprawie rownie z s siadami z Borek. Borys wci jednak ma w tpliwo ci czy ona w ogole powinna pomaga s siadowi ktory o ma o jej nie zabi . Sadowscy kupuj w ko cu posiad o od Boreckiej cho kobieta do ostatniej chwili probuje podnie cen . Po wizycie u notariusza Kasia i ukasz jad do swojego wymarzonego domu a na miejscu odkrywaj e padli ofiar oszustwa
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
18:15
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939-1945
Wyspy ostatnich nadziei. Program prezentuje dokonania polskich lotnikow w czasie II wojny wiatowej. Jest to opowie o o nierzach Polskich Si Powietrznych uzupe niona o dane dotycz ce bitew i wspomnienia
19:05
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom
Mi o to tylko obietnica. Kajtek dowiedzia si e Majka zamierza wyjecha do USA. Milicja niespodziewanie wpada do mieszkania Jasi skich gdzie odbywa si zebranie Towarzystwa Kursow Naukowych. Dochodzi do aresztowa
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023
Szansa na sukces to muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Tym razem w naszym jury goszcz : G os Eurowizji czyli jej polski komentator: Marek Sierocki DJ ktory wyci ga przeboje jak z kapelusza Gromee oraz zwyci czyni Eurowizji Junior w 2019 Viki Gabor. A na pufach 7 uczestnikow ktorzy chc i w lady Viki. Viki przesz a bardzo d ug drog i wygra a Eurowizj Junior ale wszystko zacz o si w Szansie na Sukces. Wielki fina Eurowizji Junior 2023 w Nicei jeszcze w tym roku. Zwyci zca tego odcinka Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023 za piewa ju 24 wrze nia w wielkim finale gdzie powalczy o udzia w Eurowizji Junior 2023 czyli o wyjazd do Francji do Nicei i mo liwo reprezentowania naszego kraju
23:30
Le niczowka
Mi dzy Kasi a Konradem dochodzi do kolejnej k otni. Lesi ski nie wytrzymuje i wyrzuca z siebie wszystkie pretensje jakie w nim od dawna si nagromadzi y. Po nocy sp dzonej na kanapie o wiadcza ukochanej e chce si wyprowadzi . Krzysztof nadal szuka najlepszego kandydata na ojca chrzestnego dla Marcela. Dochodzi do nieporozumienia po ktorym Kim jest przekonany e to w a nie on ma podawa dziecko do chrztu. Jacek jest bardzo zaniepokojony widz c te cia targaj cego ogromn walizk . ona wyja nia mu e Czesia i Tadeusz wcale si nie rozstaj . Wr cz przeciwnie jad na romantyczn wycieczk do USA
Activate Live-Chat