OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Remont. Basia Nocul trafia do aresztu pod zarzutem zabojstwa - jej odciski palcow s na no yczkach ktore pos u y y jako narz dzie zbrodni. Zrozpaczony m Basi szuka pocieszenia w rozmowie z Mateuszem
03:30

Ojciec Mateusz
Filmowcy. W Sandomierzu pojawia si ekipa filmowcow pracuj cych nad filmem dokumentalnym. Odwiedzaj kilku mieszka cow miasteczka. W domu artysty Seweryna Kulika znajduj zw oki
04:25

Barwy szcz cia
Vincenzo zaczyna by zazdrosny o Ani i zarzuca ukochanej e wdzi czy si do klientow. Dziewczyna odkrywa te e W och celowo nie przekaza jej pocztowki od Ry ka. Tymczasem Cezary wraca do zdrowia i od razu spotyka si z Natali ktora wci czuje uk ucie niepokoju na my l o jego przyja ni z Sofi . Zwole ska postanawia w ko cu odwiedzi rywalk odkrywa e wcale nie jest tak chora. Udaje tylko licz c na to e Cezary otoczy j czu opiek . Kasia i ukasz planuj ju urz dzanie domu cho wci martwi si e Przy upscy wroc . Jednocze nie Tolek i Irenka wyprowadzaj si z mieszkania Stefana by Sadowscy mogli je sprzeda . W finale Kasia dostaje tragiczn wiadomo od Walerii
04:55

W drowiec Polski
u awy. W tym odcinku w drowiec zabiera nas na u awy. W poszukiwaniu to samo ci u awskiej odwiedza u awski Park Historyczny Gospod Ma y Holender w ktorej degustuje potrawy tego regionu. Na koniec trafia do Rezerwatu przyrody Mewia acha po o onego po obu stronach uj cia Wis y. Rezerwat chroni miejsca l gowe ro nych gatunkow rybitw i siedliska erowania. Celem cyklu jest przybli enie historii tradycji kultury ro nych regionow Polski. Ten niekonwencjonalny kulturalny przewodnik po Polsce prowadzi poeta literaturoznawca i krytyk literacki Krzysztof Koehler
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Zakliczyn. Tomek Bednarek odwiedza bia e miasteczko nad Dunajcem nazywane tak niegdy ze wzgl du na bielone domy. To jedno z najmniejszych miast w Ma opolsce licz ce oko o 1700 mieszka cow. S ynie z du ego rynku - drugiego pod wzgl dem wielko ci w wojewodztwie. Prowadz cy program opowiada tak e o najstarszym w Polsce klasztorze Ojcow Reformatow odkrywa tajemnice Zamku w Melsztynie oraz wyja nia dlaczego Zakliczyn to polska stolica fasoli
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wyspy szcz liwe. Wojciech Cejrowski podro uje po Ma ych Wyspach na Oceanie Spokojnym ktore okre lane s mianem wyspy szcz liwe. ycie tu nie zmusza do codziennej walki o po ywienie. Klimat jak i yzna wulkaniczna gleba sprawiaj e owoce i warzywa praktycznie rosn same a czyste rzeki oraz ocean dostarczaj mieszka com mnostwa ryb. To istny raj na ziemi. Niestety wszystko to sprawia e tubylcy s nad wyraz leniwi
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Ja to mam szcz cie
Jerzy wr cza Joannie bilet na weekend w Pradze. Przekabaci Marcina by zrobi sobie wychodne a dziewczynki zaplanowa wys a do Iwony. Joanna i Iwona s pe ne podejrze . Tymczasem Elka ma problemy w szkole. Jest zagro ona z matematyki. Rodzice przeprowadzaj rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko prywatnego nauczyciela matematyki ale nikt si nie nadaje. Spokoj relaksuj cego si samotnie w domu Jerzego zak oca niespodziewana wizyta Gniewomira. Czekaj c na powrot Zosi z mam postanawia zagai rozmow gospodarza domu. Joanna uwa a e le gotuje. Mo e zmieni to m ody przystojny Kuba czyk..
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

M jak mi o
Maja odkrywa e Daniel ma w domu bro i zaniepokojona donosi o tym Rogowskim. Tymczasem Ewa zdradza Argasi skiemu e kto j n ka przesy aj c wiadomo ci o zem cie i zap acie za grzechy. Poza tym Kalinowska kolejny raz wchodzi w konflikt z Mari gdy bierze na cel Basi . Kiedy nastolatka opowiada Wojtkowi o niemi ym spotkaniu z lekark ten zdradza ukochanej e jego matka zmieni a si po mierci jednej z pacjentek. ukasz odchodzi z przychodni gdy dostaje propozycj pracy dla dru yny pi karek r cznych. Z kolei Patrycja wpada przypadkiem na by ego m a ktory przeprasza j za wynaj cie testerki. Po niej profesor spotyka Mart i przed ni rownie probuje si usprawiedliwi za to e probowa zaszkodzi ukaszowi. Wieczorem Argasi ski dzwoni do Wojciechowskiej z zaskakuj cym zaproszeniem. Kisielowa znow ma problemy bo prob generaln u Modrego przerywa urz dowa wizyta Staszka gdy s siedzi Modrego zg osili policji e w domu starszego pana trwa g o na libacja
13:10

Ostatnie takie trio
Rodzice chc wyda cork za bogatego Amerykanina ale ona kocha innego. Dziewczyna pocz tkowo pos uszna woli rodzicow w ostatniej chwili ucieka sprzed o tarza i wraz z ukochanym pod a w nieznane
14:00

Polacy w Albanii
W Albanii - perle Ba kanow - odbudowuj cej si po 50 latach komunistycznej dyktatury Envera Hod y nie ma rzeczy oczywistych. Wci nieodkryta pe na prostoty i sprzeczno ci sta a si domem niezliczonych mniejszo ci narodowych w tym polskiej. Liczebno Polonii w Albanii ro nie w ostatnim czasie z roku na rok podobnie jak na pocz tku XX stulecia
14:40

Notacje
Roman Rotkiewicz. Jestem wiernym Polakiem. Jestem wiernym Polakiem - tak mowi o sobie Roman Rotkiewicz mieszkaj cy w Wilnie. Tancerz choreograf technik elektryk. ur. w 1947 r. w Wilnie. Przez 18 lat by tancerzem Polskiego Zespo u Artystycznego Pie ni i Ta ca Wilia. W latach 1994-2001 by dyrektorem tego zespo u. Pracowa rownie w zak adzie Elfa w Wilnie produkuj cym silniki elektryczne i magnetofony. Zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi za dzia alno na rzecz spo eczno ci polskiej na Litwie i popularyzowanie polskiej kultury i historii
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Tajemnice Wiklinowej Zatoki
Porwanie Serafina. Szczur Ogryzek jest przera ony poniewa w Wiklinowej Zatoce pojawi y si wydry. Serafin nie podziela obaw przyjaciela i zaprzyja nia si z trzema ma ymi zwierz tkami ktore wci gaj go do wspolnej zabawy. Ogryzek przekonany e Serafinowi grozi miertelne niebezpiecze stwo zwraca si o pomoc do nutrii Szafira. Obaj wyruszaj na ratunek. Zaprzyja niony kret wykopuje korytarz prowadz cy do nory w ktorej - jak si wydaje Ogryzkowi - wydry pastwi si nad Serafinem
15:50

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023
Szansa na sukces to muzyczny talent show w ktorym o wygran rywalizuj uczestnicy wy onieni na podstawie castingow. Tym razem w naszym jury goszcz : G os Eurowizji czyli jej polski komentator: Marek Sierocki DJ ktory wyci ga przeboje jak z kapelusza Gromee oraz zwyci czyni Eurowizji Junior w 2019 Viki Gabor. A na pufach 7 uczestnikow ktorzy chc i w lady Viki. Viki przesz a bardzo d ug drog i wygra a Eurowizj Junior ale wszystko zacz o si w Szansie na Sukces. Wielki fina Eurowizji Junior 2023 w Nicei jeszcze w tym roku. Zwyci zca tego odcinka Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023 za piewa ju 24 wrze nia w wielkim finale gdzie powalczy o udzia w Eurowizji Junior 2023 czyli o wyjazd do Francji do Nicei i mo liwo reprezentowania naszego kraju
16:45

Top 3 Marka Sierockiego
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Centrum Paderewskiego w K nej Dolnej i Ci kowice. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale docieraj c rownie do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. Ignacy Jan Paderewski jeden z najwi kszych polskich pianistow i kompozytorow wybitny m stanu ktory przyczyni si do odzyskania niepodleg o ci przez Polsk mog mieszka wsz dzie. Koncertowa w Pary u Londynie Nowym Jorku w ka dym z tych miejsc zdobywa uznanie krytykow i uwielbienie publiczno ci. Zamieszka jednak w dworku na polskiej wsi w K nej Dolnej w Ma opolsce. Tomek Bednarek zaprasza widzow do jedynego zachowanego na wiecie domu Ignacego Jana Paderewskiego. Zaprasza nas tak e do niezwyk ej Koncertowej stodo y jednej z najbardziej oryginalnych sal koncertowych w Polsce
17:55

Ameryka ski kwadrans
18:10

Niezwyk e historie Bia o-Czerwonych
Stanis aw Krolak. Stanis aw Krolak legendarny kolarz zwyci zca Wy cigu Pokoju 1956 roku. Nast pnie zdyskwalifikowany za to e uczestniczy w pokazowych wy cigach w ro nych miastach Polski. Do formy z 1956 roku ju nie powroci cho bardzo tego pragn . Sylwetka wspania ego kolarza ale tak e opowie o Wy cigu Pokoju - imprezie tak sportowej jak i wielce propagandowej ktor jednak y a ca a Polska
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Pary . ladami Chopina
Cykl o yciu i tworczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi tam 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworow ktorymi wiat zachwycasi do dzi
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15

Na dobre i na z e
Niczego nie a uj. Radwan sk ada zeznania w zwi zku ze mierci bandyty ktory uprowadzi jego syna. Kuba nadal nie mowi. Psycholog nie daje gwarancji e stan ch opca si poprawi. Krzysztof oskar a Asi o to e w por nie zerwa a zwi zku z Jackiem
21:10

Na sygnale
Zwi zki wybuchowe. Britney bierze wolne by unikn spotka z Alkiem a Gabriel coraz bardziej si niepokoi o przyjacio k . Przesta anagle odpowiada na telefony. Gdy Alek przyje d a pod dom by ej ukochanej na miejscu atakuj go znajomiratowniczki z s siedztwa. Zamykaj nieprzytomnego ch opaka w baga niku jego samochodu. Tymczasem Britney spotyka si z on Alka Ew . Na dy urze Kuba i Piotr trafiaj do szko y w ktorej dochodzi do wybuchu w pracowni chemicznej. Doktor Goramusi pomoc pacjentce ktora desperacko probuje si odchudzi . W dodatku mo e mie zapalenie wyrostka. W drodze do szpitala stan chorej gwa townie si pogarsza. Wies awa uprzedza Artura e karty przepowiadaj jego rozwod. Po niej powiadamia rownie jego on . Mi dzy Piotrem i Martyn nadal trwaj ciche dni
21:35

Taka jak ty
Olga Bo czyk. Kameralne rozmowy ze znanymi Polkami przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
07 zg o si
Dziwny wypadek. Porucznicy Borewicz i Zubek otrzymuj zg oszenie wypadku samochodowego spowodowanego przez docenta Wered . W wyniku kraksy zgin a m oda dziewczyna Jolka Holszty ska. W zeznaniach Weredy nic si nie zgadza. Id c tropem Jolki Borewicz odkrywa jej powi zania z gangiem z odziei samochodow. Okazuje si e kryminalista Dudziak pos uguj cy si dowodem na nazwisko Wolniak ma warsztat w ktorym przerabia skradzione wozy. Wspo pracuje z dziadkiem Jolki. Dziewczyna zosta a przez nich zamordowana gdy odkry a ten proceder. Jej zw oki podrzucono na jezdni by upozorowa wypadek. A Wereda mia zupe nie inny powod by pl ta si w zeznaniach
23:40

Top 3 Marka Sierockiego
Activate Live-Chat