OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ameryka ski kwadrans
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Krucjata. Prawo serii
Na pierwszy rzut oka seri zgonow starszych m czyzn nic nie czy. Inspektor Marek Sacho nie ma w tpliwo ci a przede wszystkim wie e to nie przypadek. Wspolnym mianownikiem dla wszystkich ofiar jest praca w milicji i ohydna zbrodnia ktorej dokonano w czasach Polski Ludowej. Sacho wie rownie e nie jest bezpieczny bo to on podejmowa wowczas kluczowe decyzje. Oficer wykorzystuje swoje obecne wysokie stanowisko w policji i z apanie tajemniczego mordercy zleca wydzia owi zabojstw i terroru kryminalnego. W tle tej sprawy rozwija si zwi zek Mand aro i Marii. Okazuj si jednak e dziewczyna ma du o tajemnic przed ukochanym. Te sekrety mog kosztowa Gor ycie
03:35

Krucjata. Prawo serii
W stolicy dochodzi do kolejnego morderstwa ktore trafia na pierwsze strony gazet. Ginie Paulina Klejna znana dziennikarka telewizyjna i ona wp ywowego milionera. Cz tropow prowadzi do wiata polityki. W mieszkaniu wykorzystywanym przez dziennikark do mi osnych schadzek by widywany m.in. wicepremier. Ale nie tylko on mog by zainteresowany mierci Klejny gdy na jaw wysz a informacja e igraszki w jej domu by y nagrywane. Jakby tego by o ma o przed drzwiami do mieszkania ofiary kto namalowa sprejem liter A. Dodatkowo komisarz Gora ma m tlik w g owie z powodu ycia prywatnego. Maria wyrwana z domu w rodku nocy za spraw tajemniczego telefonu nie wraca ju do mieszkania
04:30

Na sygnale
Zwi zki wybuchowe. Britney bierze wolne by unikn spotka z Alkiem a Gabriel coraz bardziej si niepokoi o przyjacio k . Przesta anagle odpowiada na telefony. Gdy Alek przyje d a pod dom by ej ukochanej na miejscu atakuj go znajomiratowniczki z s siedztwa. Zamykaj nieprzytomnego ch opaka w baga niku jego samochodu. Tymczasem Britney spotyka si z on Alka Ew . Na dy urze Kuba i Piotr trafiaj do szko y w ktorej dochodzi do wybuchu w pracowni chemicznej. Doktor Goramusi pomoc pacjentce ktora desperacko probuje si odchudzi . W dodatku mo e mie zapalenie wyrostka. W drodze do szpitala stan chorej gwa townie si pogarsza. Wies awa uprzedza Artura e karty przepowiadaj jego rozwod. Po niej powiadamia rownie jego on . Mi dzy Piotrem i Martyn nadal trwaj ciche dni
04:55

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
One. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Welon fura i brawura
W pierwszym odcinku siostry zakonne odby y podro ktora mia a charakter sentymentalny. Bohaterki programu odwiedzi y miejsca zwi zane ze swoim dzieci stwem i latami m odzie czymi. Siostra Teresa i Karina - w rodzinnych miejscowo ciach - spotka y si ze swoimi rodzinami. Ekipa programu przygotowa a te pierwsze niespodzianki. Tym razem ich adresatk by a siostra Anna ktora mia a okazj spotka si z kolegami i nauczycielami ze szko y redniej. Dzi ki tej wizycie dowiedzieli my si bez czego nie mog a odby si adna klasowa wycieczka i ktora sytuacja ze szko y ni si siostrze do dzisiaj. Bliscy zakonnic Teresy i Kariny podzielili si ciekawymi wspomnieniami z dawnych lat tak e tymi dotycz cymi reakcji na decyzj bohaterek programu o wst pieniu do zakonu. W Ja le siostra Karina spotka a si tak e z lednickimi tancerzami. To grupa jej dawnych uczniow z tamtejszego technikum ktorzy s dla niej jak rodzina
06:55

Balans bieli
Ochrona dziecka z ro nych przyczyn pozbawionego opieki rodzicielskiej jego prawa do bezpiecznego dzieci stwa bez zrywania wi zi z naturaln rodzin to warto ci ktore przy wiecaj rodzinom zast pczym. O wielkiej roli takich rodzin w yciu dziecka ktorego dzieci stwo nie przypada na dom rodzinny porozmawiamy w programie Balans bieli. Wg danych GUS na koniec 2021 r. w pieczy zast pczej przebywa o 72 3 tys. dzieci pozbawionych ca kowicie lub cz ciowo opieki rodziny naturalnej w tym 56 4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 15 9 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porownaniu z 2020 r. liczba dzieci przebywaj cych w pieczy zast pczej zwi kszy a si o 1 1%
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:50

Zaginione - odnalezione
Claude Monet Pla a w Pourville. Cykl programow o odnalezionych po latach skarbach polskiego dziedzictwa materialnego - zabytkowych przedmiotach ktore na skutek tragicznych losow Polski zagin y. Program prowadzony przez dyrektora Narodowego Centrum Kultury Rafa a Wi niewskiego utrzymany jest w nastrojudetektywistycznego ledztwa. Prowadz cy tropi zaginione dzie a sztuki probuj c dowiedzie si co uda o si odzyska z czasow wielkich grabie y - potopu okupacji komunizmu.. Ka dy odcinek po wi cony jest jednemu dzie u jego skomplikowanym dziejom - od czasow zagini cia do odnalezienia. Rozmowa ilustrowana jest m.in. materia ami operacyjnymi policji i innymi archiwaliami. W trakcie programu prezentowane jest tak e samo dzie o sztuki omawiana jego wymowa oraz warto artystyczna i kulturowa
TVPOLONIA
12:10

W drowiec Polski
Gorny l sk. Cykl programow ktorego celem jest przybli enie historii tradycji kultury ro nych regionow Polski. Niekonwencjonalny kulturalny przewodnik po Polsce prowadzi poeta literaturoznawca i krytyk literacki -Krzysztof Koehler. Tym razem w drowca spotykamy na Gornym l sku w zabytkowej sztolni Krolowej Luizy w Zabrzu. Postanowi drog wodn dosta si do serca l ska. W zabytkowej kopalni Guido probowa wcieli si w gornika. Kiedy wydosta si z kopalnianych czelu ci uda si na osiedle Nikiszowiec i probowa dowiedzie si o ludno ci l skiej i o l skich zaj ciach i kuchni tego regionu. Zwiedzi Sanktuarium Matki Sprawiedliwo ci i Mi o ci Spo ecznej w Piekarach l skich. Ostatnim obiektem by a Radiostacja w Gliwicach ktora zas yn a na ca y wiat 31 sierpnia 1939 roku
12:40

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
13:25

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
14:10

Okrasa amie przepisy
Kuchnia polska. Le na kuchnia mazurska. Spotkanie z le n kuchni mazursk oraz wizyta w ruinach Wilczego Sza ca. Karol Okrasa przedstawia propozycje da zainspirowanych przepisami regionalnej kuchni mazurskiej
14:40

Polskie biesiady
Cykl widowisk biesiadnych organizowanych w ro nych malowniczych miejscowo ciach Polski. Ka da biesiada ma swoj temat i w asny klimat. W za o eniu maj integrowa spo eczno lokaln i budowa poczucie wspolnoty zarowno na miejscu wydarzenia jak i przed telewizorami. Wspolne piewanie wspolna zabawa wspolne prze ycie muzyczne. Sukces letniej edycji programu zdecydowa o kontynuacji cyklu. Jesieni powracamy do miasteczek i miast Polski eby wspolnie z miejscowymi piewa najbardziej popularne piosenki
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Iza oznajmia Radkowi e do wakacji nie powinni si spotyka bo nie chce d u ej ok amywa dzieci. Tymczasem na drodze Marcina znowu staje Kama. Tancerka kolejny raz prosi detektywa o pomoc i po niej zagl da do Makarenki by Chodakowskiemu podzi kowa . A Maja i Szymek s zachwyceni now przyjacio k taty. Zapracowany Olek przestaje zwraca uwag na Anet co jego on od razu niepokoi. Na dodatek Borys niechc cy podrzuca do rzeczy ojca stanik niani... W klinice pacjentem Anety znow zostaje kleryk ktory zdradza przy okazji lekarce e b dzie odbywa praktyk w parafii w Lipnicy. Tymczasem do gabinetu Kasi przychodzi Justyna gotowa na wszystko byle zbli y si do siostry i odzyska jej zaufanie. Wieczorem jednak Jakub odbiera telefon od Mileny Stawskiej ciotki obu dziewczyn ktora ostrzega e Justyna co kombinuje
18:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
18:35

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:00

Tacy byli my
Czerwone gitary. Historia Czerwonych Gitar czyli zespo u ktory jak aden inny potrafi czy rytm melodi i tekst w wielkie ponadczasowe przeboje. Dzisiaj wspolnie przypomnimy sobie losy grupy ktora sprawi a e gitary w Polsce ju zawsze b d mia y tylko jeden kolor. Tacy byli my to cykl ktorego tworcy ledz losy najwi kszych gwiazd polskiej piosenki. W ka dym odcinku w nostalgiczny sposob opowiadaj jak tworczo muzycznych idoli wp ywa a na nasze ycie oraz na nas samych. Cykl stanowi niezwyk i barwn podro w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Polowanie na my
Szlimakowska wierzy e wkrotce uda jej si wyjecha z Warszawy do Biarritz. Tymczasem ludzie Gruna zabijaj mecenasa Piotrowskiego ktory zajmowa si sprzeda kamienicy i domu publicznego
21:15

Katy . Ostatni wiadek
Akcja filmu rozpoczyna si dwa lata po zako czeniu II wojny wiatowej. M ody ambitny dziennikarz z Bristolu Stephen Underwood poszukuje tematu ktory pomo e mu zdoby rozg os i zapewni szybki rozwoj kariery zawodowej. Tymczasem jego uwag zwracaj dziwne wypadki w miejscowym obozie dla dipisow. Badaj c t spraw dociera do informacji o je cach wojennych i mrocznej tajemnicy Katynia. Dzi ki ostatniemu wiadkowi katy skiej masakry odkrywa co naprawd si wydarzy o wiosn 1940 roku. Ofiarami zbrodni pope nionej przez NKWD by o ponad 20 tysi cy polskich oficerow i cywili. Dr c temat Stephen Underwood ujawnia niechlubn rol w adz brytyjskich ryzykuj c w ten sposob dalsz karier a nawet ycie
22:45

Muzyczne naj
Wojciech M ynarski. W cyklu muzycznym dla widzow TVP Polonia przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej
23:30

Polacy to wiedz
Celem programu jest zarowno rozrywka jak i edukacja oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granic . Dzi ki pytaniom z ro nych kategorii widzowie i uczestnicy b d mogli pozna wiele interesuj cych faktow zwi zanych z Polsk
Activate Live-Chat