OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Iza oznajmia Radkowi e do wakacji nie powinni si spotyka bo nie chce d u ej ok amywa dzieci. Tymczasem na drodze Marcina znowu staje Kama. Tancerka kolejny raz prosi detektywa o pomoc i po niej zagl da do Makarenki by Chodakowskiemu podzi kowa . A Maja i Szymek s zachwyceni now przyjacio k taty. Zapracowany Olek przestaje zwraca uwag na Anet co jego on od razu niepokoi. Na dodatek Borys niechc cy podrzuca do rzeczy ojca stanik niani... W klinice pacjentem Anety znow zostaje kleryk ktory zdradza przy okazji lekarce e b dzie odbywa praktyk w parafii w Lipnicy. Tymczasem do gabinetu Kasi przychodzi Justyna gotowa na wszystko byle zbli y si do siostry i odzyska jej zaufanie. Wieczorem jednak Jakub odbiera telefon od Mileny Stawskiej ciotki obu dziewczyn ktora ostrzega e Justyna co kombinuje
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Blondynka
Ultimatum. Pawe znikn . Ukrywa si na wyspie. Jasiunia odbiera list podpisany przez Rychterow . Okazuje si e kobieta pi ciokrotnie podnios a czynsz. Doktor postanawia pomowi z now w a cicielk budynku
03:00

Blondynka
Nad rzekami Babilonu. Rze nik przychodzi do lecznicy domagaj c si odszkodowania za sfa szowanie dokumentow koni ze stanicy. Doktor Fus musi wys ucha jego pretensji poniewa Sylwia pojecha a z Dawidem do Warszawy
03:45

Muzeum polskiej piosenki
Prze liczna wiolonczelistka -. W ka dym odcinku tworcy programu zrealizowanego w koprodukcji z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przedstawi histori jednego rodzimego hitu sprzed lat. Widzowie dowiedz si jak dosz o do powstania konkretnego utworu kiedy to si sta o kto za tym sta a tak e jak potoczy y si jego losy. Prawie ka dy przeboj ma swoj histori ktora obros a anegdotami wi si z ni zakulisowe opowie ci zdarzenia losowe yciowe rozterki zabawne sytuacje. W programie historia piosenki Prze liczna wiolonczelistka
04:00

Polonia 24
Polonia 24 -. Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Kabaret Letni Por
Monta owy cykl kabaretowy a w nim zostan przypomniane najzabawniejsze skecze i piosenki znanych polskich kabaretow. Ca o wzbogacona specjalnie przygotowan grafik w letniej lekkiej konwencji
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Zrujnowani odbudowani
W zrujnowanym ko ciele swoj histori dzieli si Adam Ku micz - m ojciec sportowiec. W wieku pi tnastu lat straci rodzicow za co obwinia Boga. Oddali si od niego korzystaj c z ycia. Imprezowa i mia powa ne problemy z alkoholem ktore niemal doprowadzi y go do utraty ycia. Po narodzinach dzieci by nieobecnym ojcem. Ucieka od odpowiedzialno ci i obowi zkow. Wszczyna domowe awantury. Po jednej z nich ona wyrzuci a go z domu. Zosta sam ale niemal natychmiast zaj si nim Bog. To by punkt zwrotny w yciu Adama i moment jego nawrocenia. Na rozdro u drog Bog postawi mu ludzi dzi ki ktorym ostatecznie wyszed na prost
06:30

Alternatywy 4
Pierwsza noc. Radni debatuj nad nazw ulicy. Propozycje zwi zane z nazwiskami zas u onych osob nie znajduj uznania - ostatecznie ulica zostaje nazwana Alternatywy. Wprowadzaj si kolejni lokatorzy. Nauczycielk przeprowadza ca a klasa ka dy z uczniow niesie jaki mebel lub sprz t. W bloku nauczycielka zaprzyja nia si z docentem Furmanem ktory opowiada jej o swoich wyczynach na polowaniu. Pods uchuj ich tajniacy ktorzy bior Furmana za D b - Rozwadowskiego i uznaj za niebezpiecznego terroryst . Jozef Balcerek z Pragi nie chce przenosi si na Ursynow. Robi wszystko by pozosta w rod kumpli. Zostaje eksmitowany przyje d a z rodzin na Alternatywy 4
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
Profesorek. Odcinek oparty na Ewangelii Mt 20 1 - 16a - Id cie i wy do mojej winnicy. Faustyna bardzo si stara czekaj c na przybycie dawno niewidzianego kuzyna cioci Eweliny. W przeciwie stwie do Borysa ktory ma ochot wy cznie leniuchowa . Okazuje si e cioci ktora pracuje nad swoim porywczym charakterem wcale to nie przeszkadza
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Opowie w ocz gi czyli przypowie o nieuczciwych robotnikach. Pami tacie przypowie o gospodarzu ktory najmowa robotnikow do swojej winnicy Posy a ich do pracy o ro nych godzinach tak e jedni pracowali wi cej inni mniej. Ale wszyscy na koniec dnia dostali tyle samo. Ta przypowie mo e nas denerwowa . Dlaczego Poniewa jeden denar dla wszystkich wydaje si nam nieuczciwo ci . Patrz c jednak na t przypowie inaczej wiemy e istot nie jest to co robimy lub co my limy e robimy ale nasza relacja z Gospodarzem nasze wobec Niego zaufanie. To jest najwa niejsze. Je li ufasz sobie pr dzej czy po niej powiesz tak: Gospodarz jest niesprawiedliwy nie dba o mnie. Najwi ksz nieuczciwo ci jest niewdzi czno ! Prawdziwa ufno powie: je li dzi wydaje mi si e nie mam tego co mie powinienem to wierz e dostan to jutro
13:00

Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyro ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas ktorej odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa
14:15

Do ynki Prezydenckie
Do ynki Prezydenckie to wydarzenie wie cz ce ogromny trud pracy w o ony przez polskich rolnikow podczas ostatnich niw. wi to swoim rodowodem si ga czasow redniowiecznych i jest form podzi kowania za tegoroczne zbiory oraz pro b o pomy lno przysz orocznych plonow
15:35

Polska w Sercu - koncert na Placu Ratuszowym w Wilnie
Oko o 20 milionow Polakow mieszka poza granicami kraju. Polacy stanowi najwi ksz mniejszo narodow na Litwie dlatego koncert z okazji Dnia Polonii odby si w sercu Wilna. Wyst pili mi dzy innymi: Maryla Rodowicz Doda Czerwone Gitary De Mono Feel Pectus Golec uOrkiestra Blue Cafe Kamil Bednarek ukasz Drapa a i Ewelina Gancewska
16:30

Polacy to wiedz
Celem programu jest zarowno rozrywka jak i edukacja oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granic . Dzi ki pytaniom z ro nych kategorii widzowie i uczestnicy b d mogli pozna wiele interesuj cych faktow zwi zanych z Polsk
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Vlad przyjaciel ojca Nadii przyje d a do Siedliska i oddaje Budzy skim nale c do kolegi obr czk oraz list ktory ten napisa do corki. A do tego wyznaje e m czyzna nadal jest w niewoli i trafi do obozu ktory wyj tkowo trudno przetrwa wi c jego ycie na nowo jest zagro one. Piotrek odwiedza w ko cu lekarza ktory zaleca mu odpoczynek ale prawnik nie mo e sobie jednak na to pozwoli . Wst puj c wieczorem do biura Zdu ski przy apuje Wernera z Sylwi i omy kowo bierze prawniczk za Anit . Julia doznaje przypadkiem urazu r ki i postanawia wykorzysta to przeciwko Budzy skiemu. Najpierw Malicka testuje na Sylwii zmy lon histori o wizycie pijanego Andrzeja. A po niej kolejny raz udaje przed Rotkiewiczem ofiar Budzy skiego
18:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
18:35

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:00

Magazyn polonijny
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Amnezja. Natalia ma al do ks. Mateusza e ten nie docenia jej pracy i troski. Tymczasem w Sandomierzu dochodzi do zuchwa ego i nietypowego napadu na bank. Rabusie nosz nie tylko maski ale te sutanny. upem bandytow pada ogromna suma pieni dzy ale nie zdo aj uciec daleko bo maj wypadek. Policja intensywnie przeszukuje las jednak znajduje tylko rozbity samochod i porzucone maski. Do ko cio a wpada ranny m czyzna ktory nie pami ta kim jest. Ks. Mateusz udziela mu pomocy i wraz z policj orientuje si e mo e to by wiadek wypadku i ucieczki bandytow. Ob awa na rabusiow trwa a kto z ukrycia obserwuje plebani i jej tajemniczego go cia. Najwyra niej nie wszystkim zale y by go ksi dza Mateusza odzyska pami . Pomimo stara m czyzna wci cierpi na amnezj . Dopiero Natalii udaje si przywroci mu pami . Sprawy przybieraj niebezpieczny obrot
21:10

Ko ysanka
Komedia mistrza gatunku Juliusza Machulskiego znanego m.in. z filmow Vabank Seksmisja Kiler Vinci. W Ko ysance re yser zr cznie po czy w tek komediowy z science fiction krymina em i horrorem. Akcja zosta a ulokowana na tle malowniczych krajobrazow mazurskiej wsi. W a nie tu dochodzi do bardzo dziwnych zdarze : nagle zaczynaj znika okoliczni mieszka cy i go cie by rownie niespodziewanie znowu si pojawi . Atmosfera si zag szcza nikt nie potrafi wyja ni tych zagadkowych okoliczno ci. Wiele zaczyna jednak wskazywa e stoi za tym ma e stwo Makarewiczow z czworgiem dzieci i te ciem maj cym pocz tki demencji. Policja jest bezradna wprawdzie Makarewiczowie przypominaj wampiry ale nie mo na im przedstawi adnych dowodow wiadcz cych o ich winie. Na plus ca ej tej sytuacji mo na jedynie zaliczy fakt e wprawdzie ludzie znikaj ale w ko cu si odnajduj . Jak si potocz dalsze losy mieszka cow mazurskiej miejscowo ci
22:55

Muzyczne naj
Agnieszka Osiecka. Przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. Wybor tekstow zostanie dokonany przekrojowo aby pokaza przy okazji tworczo ci danego artysty tak e to jak zmienia a si polska piosenka przez lata. Przeboje poszczegolnych wykonawcow wesz y ju do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i s wiadectwem tego jak wspania ych artystow go cili my w naszych domach dzi ki Telewizji Polskiej. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
23:25

S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat