OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Vlad przyjaciel ojca Nadii przyje d a do Siedliska i oddaje Budzy skim nale c do kolegi obr czk oraz list ktory ten napisa do corki. A do tego wyznaje e m czyzna nadal jest w niewoli i trafi do obozu ktory wyj tkowo trudno przetrwa wi c jego ycie na nowo jest zagro one. Piotrek odwiedza w ko cu lekarza ktory zaleca mu odpoczynek ale prawnik nie mo e sobie jednak na to pozwoli . Wst puj c wieczorem do biura Zdu ski przy apuje Wernera z Sylwi i omy kowo bierze prawniczk za Anit . Julia doznaje przypadkiem urazu r ki i postanawia wykorzysta to przeciwko Budzy skiemu. Najpierw Malicka testuje na Sylwii zmy lon histori o wizycie pijanego Andrzeja. A po niej kolejny raz udaje przed Rotkiewiczem ofiar Budzy skiego
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Katy . Ostatni wiadek
Akcja filmu rozpoczyna si dwa lata po zako czeniu II wojny wiatowej. M ody ambitny dziennikarz z Bristolu Stephen Underwood poszukuje tematu ktory pomo e mu zdoby rozg os i zapewni szybki rozwoj kariery zawodowej. Tymczasem jego uwag zwracaj dziwne wypadki w miejscowym obozie dla dipisow. Badaj c t spraw dociera do informacji o je cach wojennych i mrocznej tajemnicy Katynia. Dzi ki ostatniemu wiadkowi katy skiej masakry odkrywa co naprawd si wydarzy o wiosn 1940 roku. Ofiarami zbrodni pope nionej przez NKWD by o ponad 20 tysi cy polskich oficerow i cywili. Dr c temat Stephen Underwood ujawnia niechlubn rol w adz brytyjskich ryzykuj c w ten sposob dalsz karier a nawet ycie
04:00

Polonia 24
Polonia 24 -. Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:30

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Celem programu jest zarowno rozrywka jak i edukacja oraz promocja polskiej kultury w kraju i za granic . Dzi ki pytaniom z ro nych kategorii widzowie i uczestnicy b d mogli pozna wiele interesuj cych faktow zwi zanych z Polsk
06:30

Z wdzi czno ci Panu Bogu
Uroczysto 35-lecia parafii w Krzykawie-Ma ob dzu z udzia em nowego zwierzchnika Ko cio a polskokatolickiego - bp. dr. Andrzeja Gontarka. Obchody b d okazj do poszukiwania odpowiedzi na pytania jak rol w yciu Ko cio a polskokatolickiego odgrywaj parafie czy parafia mo e by bezpieczn przystani oraz jakie znaczenie w jej funkcjonowaniu maj osoby wieckie i duchowne
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Przystanek slow food
oso w dzony Kazimierza Dobrzyckiego. Bohaterami programu s ludzie ktory zdecydowali si y wiadomie zwolni i sp dza wi cej czasu w rod natury. Opowiadaj m.in. jak wygl daj ich posi ki z jakich produktow korzystaj a tak e promuj zdrowe dania
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Ameryka ski kwadrans
11:30

Barwy szcz cia
Sadowscy szykuj si na wyjazd do Norwegii. Przyjaciele wspominaj Stefana i zrzucaj si na bilet lotniczy dla Tolka by reprezentowa ich podczas pogrzebu. Hubert zagl da do skateshopu ktory urz dzaj Tomasz z Wiktorem i przy okazji odkrywa e K pski spotyka si z Oliwk . Z kolei Sebastian ma dla biznesmena zamowion przez niego aplikacj z gr miejsk promuj c sklep. Malwina po opowie ciach Natalii o nami tnych chwilach z Cezarym robi Hermanowi niespodziank i nak ania ukochanego do gor cego sam na sam w jego gabinecie masa u
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Ojciec Mateusz
Amnezja. Natalia ma al do ks. Mateusza e ten nie docenia jej pracy i troski. Tymczasem w Sandomierzu dochodzi do zuchwa ego i nietypowego napadu na bank. Rabusie nosz nie tylko maski ale te sutanny. upem bandytow pada ogromna suma pieni dzy ale nie zdo aj uciec daleko bo maj wypadek. Policja intensywnie przeszukuje las jednak znajduje tylko rozbity samochod i porzucone maski. Do ko cio a wpada ranny m czyzna ktory nie pami ta kim jest. Ks. Mateusz udziela mu pomocy i wraz z policj orientuje si e mo e to by wiadek wypadku i ucieczki bandytow. Ob awa na rabusiow trwa a kto z ukrycia obserwuje plebani i jej tajemniczego go cia. Najwyra niej nie wszystkim zale y by go ksi dza Mateusza odzyska pami . Pomimo stara m czyzna wci cierpi na amnezj . Dopiero Natalii udaje si przywroci mu pami . Sprawy przybieraj niebezpieczny obrot
13:05

Zakl ty dwor
Marzyciel i awanturnik. Damazy Czorgut odwiedza swego przyjaciela Juliusza wirskiego. Nie widzieli si przez sze lat. Damazy opowiada jak uda o mu si wymiga od s u by w wojsku austriackim. Z kolei Juliusz zwierza si ze swojej yciowej pora ki. Probowa kontynuowa tradycje Miko aja chcia znie pa szczyzn omal nie zosta zabity przez rozzuchwalonych ch opow. Opowiada te o swoich wizytach u Zygmunta wirskiegoi o jego pi knej corce Eugenii. Jeszcze tego samego dnia Juliusz mianujeDamazego swoim rz dc . Obaj postanawiaj rozwi za tajemnic zakl tego dworu w ktorym wieczorami pali si wiat o i wida ludzkiesylwetki. Czy to duch Miko aja - czy raczej realni ludzie: Bulij kr c cy si po okolicy tajemniczy maziarz czy mo e Eugenia wirskaMARZYCIEL I AWANTURNIK
14:05

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Al-chemik
Relatywizm. Program wprowadza m odych widzow do wiata nauki za pomoc ciekawych przygod praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentow a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasow redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe - magiczne - umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej krolowej Kaliny ktora mianuje go nadwornym Al-chemikiem
15:35

Laboratorium alchemika
Katalizatory. Jak wszystko przy pieszy. Czy w naszych cia ach s katalizatory i z czego powstaj plecaki odrzutowe Na tak postawione pytania odpowied mo e si znale tylko w laboratorium alchemika
15:40

Mrowki gor ! Sekretne ycie ro lin
Domek dla owadow. wiat przyrody kryje wiele tajemnic. Szalony ogrodnik podzieli si sekretami ycia ro lin i zwierz t. Pomog mu w tym ma e ale niezwykle po yteczne mrowki. Wspolnie opowiedz o popularnych ro linach podsun ciekawe pomys y i rozszyfruj sekrety przyrody. Poka jak zbudowa dom dla owadow i samodzielnie stworzy ogrod na parapecie
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Pocz tek roku 1408. Do Wilna przyje d aj ksi na Zofia - corka Witolda i ona Wasyla Moskiewskiego. widrygie o jest oczarowany urod m odej ksi niczki - Anny Moskiewskiej. Jednak Anna Witoldowa ka e mu trzyma si od niej z daleka. Rozpoczynaj si rokowania polsko - krzy ackie w Kownie. Jaki b dzie wyrok w sprawie Drezdenka Tymczasem krolowa wybacza swojemu ochmistrzowi a Klemens z Moskorzewa spokojnie umiera
16:30

Barwy szcz cia
Sadowscy szykuj si na wyjazd do Norwegii. Przyjaciele wspominaj Stefana i zrzucaj si na bilet lotniczy dla Tolka by reprezentowa ich podczas pogrzebu. Hubert zagl da do skateshopu ktory urz dzaj Tomasz z Wiktorem i przy okazji odkrywa e K pski spotyka si z Oliwk . Z kolei Sebastian ma dla biznesmena zamowion przez niego aplikacj z gr miejsk promuj c sklep. Malwina po opowie ciach Natalii o nami tnych chwilach z Cezarym robi Hermanowi niespodziank i nak ania ukochanego do gor cego sam na sam w jego gabinecie masa u
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
18:15

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939-1945
W go cinie u Anglikow. Cykl programow przygotowanych wspolnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonania polskich lotnikow w czasie II Wojny wiatowej. Historia Polskich Si Powietrznych na Zachodzie pisana jest najcz ciej j zykiem historycznych statystyk danych osobowych dat zestrzele typow maszyn. Planowany cykl Ci cholerni Polacy nie b dzie histori poszczegolnych Dywizjonow ale opowie ci o lotnikach uzupe nion o dane bitewne czy te techniczne i materia y wspomnieniowe dot d niepublikowane pochodz ce ze zbiorow Fundacji Charytatywnej Stowarzyszenia Lotnikow Polskich w Londynie. Obecnie w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego. Planowany cykl opowie o lotnikach ktorzy walczyli w szeregach Polish Air Force w latach 1939 - 1941 czyli od chwili ewakuacji po zako czeniu dzia a we wrze niu 1939 roku po koniec Bitwy o Angli
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom
Kolejka do ycia. W szpitalu Majka czeka na transplantacj nerki. Kajtek probuje dzi ki protekcjiprzyspieszy operacj . Henio Lermaszewski skupuje z oto i ukrywa je w lodowce. Nie wiadoma niczego Danusia daje lodowk Prokopowi do naprawy. Gospodarz domu znajduje szlachetnykruszec i zabiera go. Kiedy odkrywa to Henio wpada w sza . Dopada Prokopa i torturami wymusza zwrot cz ci z ota. Halina zostawia u Wrotka Anusi sierot ktor przygarn a. Po kilku dniach Rajmund na tyle przywi zuje si do dziecka e postanawia wroci do ony. Tymczasem dzi ki protekcji Majka otrzymuje now nerk . Teraz uszcz liwieni m odzi mog ju wyznaczy dat lubu. Do Katowic z delegacj radzieckich in ynierow przyje d a Klara siostra Martyny. Martyna namawia j by zosta a w Polsce. Nadchodzi pa dziernik 1978 roku. Lokatorzy kamienicy na Z otej z wielk rado ci przyjmuj wie o wyborze kardyna a Karola Wojty y na papie a. KOLEJKA DO YCIA
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023
Fina. Fina na ywo w ktorym zmierz si finali ci. Najlepsi uczestnicy wybrani przez jury w trzech odcinkach Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023 za piewaj jedn z 5 losowanych piosenek. O tym kto by najlepszy zdecyduj widzowie w g osowaniu SMS-owym oraz specjalnie powo ane jury. Dwie osoby ktore otrzymaj cznie najwi cej punktow zmierz si w cis ym finale. O tym kto b dzie reprezentowa Polsk w Nicei ostatecznie zdecyduj ju tylko widzowie. Zwyci zca fina u Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023 b dzie reprezentowa Polsk podczas Eurowizji Junior 2023 w Nicei we Francji
23:30

Le niczowka
El bieta nadal probuje dogada si z synem. Ale ten uparcie d y do autodestrukcji. Z jednej z imprez wracaw takim stanie e matka musi odwie go do szpitala. Kasia znow zaprasza Czarka do domu Antoniego musz wspolnie przygotowa w imieniu Karoliny co na kszta t biznesplanu. Niestety wydarzenia dnia mocnoim to uniemo liwiaj . Ostatecznie Gorski nocuje w Le niczowce. Konrada odwiedza Krzysztof i proponuje mu by zosta ojcem chrzestnym Marcela
Activate Live-Chat