OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Amnezja. Natalia ma al do ks. Mateusza e ten nie docenia jej pracy i troski. Tymczasem w Sandomierzu dochodzi do zuchwa ego i nietypowego napadu na bank. Rabusie nosz nie tylko maski ale te sutanny. upem bandytow pada ogromna suma pieni dzy ale nie zdo aj uciec daleko bo maj wypadek. Policja intensywnie przeszukuje las jednak znajduje tylko rozbity samochod i porzucone maski. Do ko cio a wpada ranny m czyzna ktory nie pami ta kim jest. Ks. Mateusz udziela mu pomocy i wraz z policj orientuje si e mo e to by wiadek wypadku i ucieczki bandytow. Ob awa na rabusiow trwa a kto z ukrycia obserwuje plebani i jej tajemniczego go cia. Najwyra niej nie wszystkim zale y by go ksi dza Mateusza odzyska pami . Pomimo stara m czyzna wci cierpi na amnezj . Dopiero Natalii udaje si przywroci mu pami . Sprawy przybieraj niebezpieczny obrot
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
Sadowscy szykuj si na wyjazd do Norwegii. Przyjaciele wspominaj Stefana i zrzucaj si na bilet lotniczy dla Tolka by reprezentowa ich podczas pogrzebu. Hubert zagl da do skateshopu ktory urz dzaj Tomasz z Wiktorem i przy okazji odkrywa e K pski spotyka si z Oliwk . Z kolei Sebastian ma dla biznesmena zamowion przez niego aplikacj z gr miejsk promuj c sklep. Malwina po opowie ciach Natalii o nami tnych chwilach z Cezarym robi Hermanowi niespodziank i nak ania ukochanego do gor cego sam na sam w jego gabinecie masa u
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Anna Dymna - spotkajmy si
Agnieszka Puczy owska. Program kierowany jest zarowno do osob niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ownym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwoch wydawa oby si odr bnych wiatow. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie ktorej b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Kaliber
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30

Barwy szcz cia
Luiza i Aro bior udzia w grze miejskiej wymy lonej przez Sebastiana. Uczestnicz w niej tak e Oliwka i Madzia. W finale obie pary wygrywaj deski. Po niej K pski zaprasza Zbrowsk do siebie na kolacj . Z kolei Wiktor wykorzystuje okazj by zaproponowa Madzi prywatn lekcj jazdy na longboardzie. Kacper postanawia zamieszka osobno a nie tkwi z matk i siostr u Hermana. Uznaje e powinna za to zap aci Malwina. Okazuje si te e Kacper wcale nie my li o wspolnym mieszkaniu z Hani czym mocno rozczarowuje swoj ukochan . Regina znow odwiedza sklepik Grzelakow ktorzy opowiadaj jej o swoich staraniach o dziecko a po niej uprzedza Hermana e by mo e zamknie fitness klub ktory ma powa ne problemy finansowe
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Dom
Kolejka do ycia. W szpitalu Majka czeka na transplantacj nerki. Kajtek probuje dzi ki protekcjiprzyspieszy operacj . Henio Lermaszewski skupuje z oto i ukrywa je w lodowce. Nie wiadoma niczego Danusia daje lodowk Prokopowi do naprawy. Gospodarz domu znajduje szlachetnykruszec i zabiera go. Kiedy odkrywa to Henio wpada w sza . Dopada Prokopa i torturami wymusza zwrot cz ci z ota. Halina zostawia u Wrotka Anusi sierot ktor przygarn a. Po kilku dniach Rajmund na tyle przywi zuje si do dziecka e postanawia wroci do ony. Tymczasem dzi ki protekcji Majka otrzymuje now nerk . Teraz uszcz liwieni m odzi mog ju wyznaczy dat lubu. Do Katowic z delegacj radzieckich in ynierow przyje d a Klara siostra Martyny. Martyna namawia j by zosta a w Polsce. Nadchodzi pa dziernik 1978 roku. Lokatorzy kamienicy na Z otej z wielk rado ci przyjmuj wie o wyborze kardyna a Karola Wojty y na papie a. KOLEJKA DO YCIA
14:05

Polskie parki narodowe
Drawie ski Park Narodowy. Prowadz cy to Dariusz Gross dziennikarz zafascynowany przyrod poszukiwacz - odkrywca. Pokazuje znane turystom parki narodowe z innej zaskakuj cej strony przez pryzmat pracy naukowcow zg biaj cych sekrety ekosystemow i pracuj cych nad ich zachowaniem dla przysz ych pokole . To program ukazuj cy osobliwo ci przyrody i wyj tkowo poszczegolnych parkow narodowych w Polsce w ktorym spotykaj si nowoczesne technologie badawcze z odwiecznym dzie em natury
14:40

Pary . ladami Chopina
Cykl o yciu i tworczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi tam 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworow ktorymi wiat zachwycasi do dzi
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:15

Zaczarowany wiat..
Zuchwa a kradzie z malborskiego skarbca. Zaczarowany wiat to program edukacyjny zapoznaj cy dzieci z powa nym i z pozoru trudno dost pnym wiatem sztuki. B dzie mowa mi dzy innymi o teatrze muzyce powa nej a tak e o malarstwie. W atrakcyjnej i przyst pnej formie mali widzowie mog dowiedzie si mi dzy innymi jak powstaje scenografia czym jest rekwizyt jak wygl da przygotowanie przedstawienia teatralnego i na czym polega praca konserwatora obrazow
15:35

Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Litera D cyfra 4. Przygody trojki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka ktorzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentow oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ro nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
A jednak corka. A jednak corka. Wiosna 1408. Krolowa Anna (Milena Staszuk) zaczyna rodzi . Pojawiaj si komplikacje. Ksi na Aleksandra (Agnieszka Wagner) ka e przygotowa k piel w balii. Na wiat przychodzi dziewczynka. Kat Bartosz (Dominik B k) prosi o r k Aydeniz (Laura Solongo). Ona jednak nie przyjmuje o wiadczyn. Arunas (Filip Gur acz) w czasie tajnej misji wpada w r ce krzy ackich knechtow ktorzy orientuj si e nie jest zwyk ym mnichem
16:30

Barwy szcz cia
Luiza i Aro bior udzia w grze miejskiej wymy lonej przez Sebastiana. Uczestnicz w niej tak e Oliwka i Madzia. W finale obie pary wygrywaj deski. Po niej K pski zaprasza Zbrowsk do siebie na kolacj . Z kolei Wiktor wykorzystuje okazj by zaproponowa Madzi prywatn lekcj jazdy na longboardzie. Kacper postanawia zamieszka osobno a nie tkwi z matk i siostr u Hermana. Uznaje e powinna za to zap aci Malwina. Okazuje si te e Kacper wcale nie my li o wspolnym mieszkaniu z Hani czym mocno rozczarowuje swoj ukochan . Regina znow odwiedza sklepik Grzelakow ktorzy opowiadaj jej o swoich staraniach o dziecko a po niej uprzedza Hermana e by mo e zamknie fitness klub ktory ma powa ne problemy finansowe
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Narzeczona. Do Dziubaka przyje d a schorowana matka. Mateusz spowiada j w domu. Kobieta u ala si e stoi nad grobem i przed mierci chce tylko znale on dla syna. Dziubak zabiera matk na rehabilitacj . Pluskw zatrzymuje patrol za rozmow przez telefon. Okazuje si e przekroczy liczb punktow karnych i zatrzymano mu prawo jazdy. Na placu manewrowym Pluskwa probuje pocieszy kursantk widzi te jak jaki ch opak wr cza pieni dze instruktorowi. W ko cu Pluskwa zdaje test. Na komendzie zjawia si Bo ena W gierka (El bieta Jarosik) ktora chce donie na egzaminatora jazdy za propozycj apowki. Kobieta twierdzi e ma wiadka ale ten nic nie wie. Sytuacja staje si patowa
21:10

Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ownym podejrzanym o zabojstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Wyszy ski - dobry kontakt w Niebie
Jednym z pierwszych cudow za wstawiennictwem Wyszy skiego by o uzdrowienie 19 - letniej dziewczyny ktora planowa a wst pi do zakonu. Podczas rutynowych bada wykryto e dziewczyna ma raka z przerzutami. Leczono j przez jaki czas jodem radioaktywnym w Instytucie Onkologicznym w Gliwicach. W pewnym momencie w gardle dziewczyny utworzy si guz ktory zaczyna j stopniowo poddusza . Wg lekarzy nie by o mowy o poprawie zdrowia. Wtedy siostry z zakonu do ktorego przyst pi a dziewczyna zdecydowa y o rozpocz ciu modlitwy z pro b o uzdrowienie za wstawiennictwem Prymasa Wyszy skiego
23:30

Le niczowka
Zuzia jest zaskoczona widz c przed szko Konrada. Dziewczynka wyja nia Lesi skiemu e ma po ni przyjecha tata ktory zabierze j do siebie na kilka dni. Zuzia wspomina o panu ktory sp dzi noc w domu Antoniego. Bartu zauwa a e mi dzy Edytk a Arturem nie jest dobrze. Kazia probuje zaprosi Krawczyka na randk w ko cu jej si udaje. Ksi dz Wiktor nie mo e przyzwyczai si do noszenia aparatu s uchowego. Ma problem z uregulowaniem urz dzenia
Activate Live-Chat