OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Niezwyk e historie Bia o-Czerwonych
Stanis aw Krolak. Stanis aw Krolak legendarny kolarz zwyci zca Wy cigu Pokoju 1956 roku. Nast pnie zdyskwalifikowany za to e uczestniczy w pokazowych wy cigach w ro nych miastach Polski. Do formy z 1956 roku ju nie powroci cho bardzo tego pragn . Sylwetka wspania ego kolarza ale tak e opowie o Wy cigu Pokoju - imprezie tak sportowej jak i wielce propagandowej ktor jednak y a ca a Polska
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Narzeczona. Do Dziubaka przyje d a schorowana matka. Mateusz spowiada j w domu. Kobieta u ala si e stoi nad grobem i przed mierci chce tylko znale on dla syna. Dziubak zabiera matk na rehabilitacj . Pluskw zatrzymuje patrol za rozmow przez telefon. Okazuje si e przekroczy liczb punktow karnych i zatrzymano mu prawo jazdy. Na placu manewrowym Pluskwa probuje pocieszy kursantk widzi te jak jaki ch opak wr cza pieni dze instruktorowi. W ko cu Pluskwa zdaje test. Na komendzie zjawia si Bo ena W gierka (El bieta Jarosik) ktora chce donie na egzaminatora jazdy za propozycj apowki. Kobieta twierdzi e ma wiadka ale ten nic nie wie. Sytuacja staje si patowa
03:30

Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ownym podejrzanym o zabojstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
04:25

Barwy szcz cia
Niedzielska musi wroci do pracy. W szkole Kujawiak wyra nie nie chce oddawa w adzy i probuje namowi kole ank na d u szy urlop. Darek robi wszystko by podnie przyjacio k na duchu i zabiera j na trening. Wysi ek fizyczny pomaga zapomnie Gabrysi o problemach. Z kolei Borys jest tak zmotywowany e przechodzi na specjaln diet ktora ma poprawi jego p odno . Gdy mowi o swoim problemie Vincenzo ten od razu obiecuje mu cudowny towar prosto z Sycylii: ostrygi. Tymczasem Sta ski wraca do Warszawy by wesprze Karolin i sk ada w jej sprawie zeznania w prokuraturze. Gdy znowu ali si przyjacio ce na zachowanie Bo eny ich rozmowa ko czy si nami tnymi chwilami w jego gabinecie
04:55

W drowiec Polski
Gorny l sk. Cykl programow ktorego celem jest przybli enie historii tradycji kultury ro nych regionow Polski. Niekonwencjonalny kulturalny przewodnik po Polsce prowadzi poeta literaturoznawca i krytyk literacki -Krzysztof Koehler. Tym razem w drowca spotykamy na Gornym l sku w zabytkowej sztolni Krolowej Luizy w Zabrzu. Postanowi drog wodn dosta si do serca l ska. W zabytkowej kopalni Guido probowa wcieli si w gornika. Kiedy wydosta si z kopalnianych czelu ci uda si na osiedle Nikiszowiec i probowa dowiedzie si o ludno ci l skiej i o l skich zaj ciach i kuchni tego regionu. Zwiedzi Sanktuarium Matki Sprawiedliwo ci i Mi o ci Spo ecznej w Piekarach l skich. Ostatnim obiektem by a Radiostacja w Gliwicach ktora zas yn a na ca y wiat 31 sierpnia 1939 roku
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Centrum Paderewskiego w K nej Dolnej i Ci kowice. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale docieraj c rownie do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. Ignacy Jan Paderewski jeden z najwi kszych polskich pianistow i kompozytorow wybitny m stanu ktory przyczyni si do odzyskania niepodleg o ci przez Polsk mog mieszka wsz dzie. Koncertowa w Pary u Londynie Nowym Jorku w ka dym z tych miejsc zdobywa uznanie krytykow i uwielbienie publiczno ci. Zamieszka jednak w dworku na polskiej wsi w K nej Dolnej w Ma opolsce. Tomek Bednarek zaprasza widzow do jedynego zachowanego na wiecie domu Ignacego Jana Paderewskiego. Zaprasza nas tak e do niezwyk ej Koncertowej stodo y jednej z najbardziej oryginalnych sal koncertowych w Polsce
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Ludo ercy. Tym razem Wojciech Cejrowski odwiedza dwa plemiona zamieszkuj ce wysp Malekula w archipelagu Vanuatu. W jej g bi na niedost pnych gorzystych terenach yje plemi Big Numbas ktorego cz onkowie jeszcze 80 lat temu uchodzili za najbardziej krwawych ludo ercow. Z kolei Small Numbas yj nad brzegiem oceanu i uchodz za najwspanialszych r kodzielnikow i artystow spo rod plemion zamieszkuj cych wyspy Pacyfiku. Ogl daj c program widzowie dowiedz si m. in. co to s tutki
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Lepsza po owa
Marek otwiera restauracj jednak zamiast skupi si na prowadzeniu biznesu musi boryka si z problemami rodzinnymi. Ania coraz cz ciej wspomina o swoim by ym m u Borysie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

M jak mi o
Iza oznajmia Radkowi e do wakacji nie powinni si spotyka bo nie chce d u ej ok amywa dzieci. Tymczasem na drodze Marcina znowu staje Kama. Tancerka kolejny raz prosi detektywa o pomoc i po niej zagl da do Makarenki by Chodakowskiemu podzi kowa . A Maja i Szymek s zachwyceni now przyjacio k taty. Zapracowany Olek przestaje zwraca uwag na Anet co jego on od razu niepokoi. Na dodatek Borys niechc cy podrzuca do rzeczy ojca stanik niani... W klinice pacjentem Anety znow zostaje kleryk ktory zdradza przy okazji lekarce e b dzie odbywa praktyk w parafii w Lipnicy. Tymczasem do gabinetu Kasi przychodzi Justyna gotowa na wszystko byle zbli y si do siostry i odzyska jej zaufanie. Wieczorem jednak Jakub odbiera telefon od Mileny Stawskiej ciotki obu dziewczyn ktora ostrzega e Justyna co kombinuje
13:05

M jak mi o
Vlad przyjaciel ojca Nadii przyje d a do Siedliska i oddaje Budzy skim nale c do kolegi obr czk oraz list ktory ten napisa do corki. A do tego wyznaje e m czyzna nadal jest w niewoli i trafi do obozu ktory wyj tkowo trudno przetrwa wi c jego ycie na nowo jest zagro one. Piotrek odwiedza w ko cu lekarza ktory zaleca mu odpoczynek ale prawnik nie mo e sobie jednak na to pozwoli . Wst puj c wieczorem do biura Zdu ski przy apuje Wernera z Sylwi i omy kowo bierze prawniczk za Anit . Julia doznaje przypadkiem urazu r ki i postanawia wykorzysta to przeciwko Budzy skiemu. Najpierw Malicka testuje na Sylwii zmy lon histori o wizycie pijanego Andrzeja. A po niej kolejny raz udaje przed Rotkiewiczem ofiar Budzy skiego
14:00

Bia oruski proces
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Tajemnice Wiklinowej Zatoki
Rozstanie. W tym odcinku w Wiklinowej Zatoce nadchodzi jesie zwierz ta gromadz zapasy przygotowuj si do nadej cia zimy. Ogryzek prze ywa niemi przygod i postanawia poszuka nowej nory. Zwierz ta rozstaj si
15:45

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023
Fina. Fina na ywo w ktorym zmierz si finali ci. Najlepsi uczestnicy wybrani przez jury w trzech odcinkach Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2023 za piewaj jedn z 5 losowanych piosenek. O tym kto by najlepszy zdecyduj widzowie w g osowaniu SMS-owym oraz specjalnie powo ane jury. Dwie osoby ktore otrzymaj cznie najwi cej punktow zmierz si w cis ym finale. O tym kto b dzie reprezentowa Polsk w Nicei ostatecznie zdecyduj ju tylko widzowie. Zwyci zca fina u Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023 b dzie reprezentowa Polsk podczas Eurowizji Junior 2023 w Nicei we Francji
16:45

Top 3 Marka Sierockiego
Loka.
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Gda sk Oliwa. W tym odcinku Tomek Bednarek odwiedza Gda sk Oliw i zaprasza na wycieczk do Lasow Oliwskich zwanych ma ymi Bieszczadami. Tutejsze pagorki nawet gory si gaj cz sto dwustu metrow nad poziomem morza. Niektorzy porownuj le ne pejza e Oliwy do dalekich podhala skich gor. Nie bez powodu w gda skiej Oliwie znajdowa a si skocznia narciarska. Obowi zkiem wr cz jest tak e zwiedzenie Katedry Oliwskiej i spacer na wzgorze Pacho ek. Wida z niego Oliw Przymorze abiank cz Sopotu Wrzeszcz oraz Zatok Gda sk a przy dobrej aurze nawet Po wysep Helski
17:55

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
18:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Pary . ladami Chopina
Cykl audycji opowiadaj cych o yciu i tworczo ci najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina w Pary u. Chopin sp dzi w Pary u 18 lat tam te zmar w 1849 roku. W Pary u rozpocz swoj mi dzynarodow karier zdoby wiatow s aw i skomponowa wiele wspania ych utworow ktorymi wiat zachwyca si do dzi . Poniewa Pary jest pe en wspomnie i miejsc zwi zanych z Chopinem warto przybli y je naszym widzom
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15

Na dobre i na z e
Powroty po egnania. Gloria prosto z Afryki przyje d a do Le nej Gory. Przywozi do szpitala niemowl z Rwandy. Malec o imieniu Moj esz ma problemy z sercem. Beger postanawia przeprowadzi operacj
21:10

Na sygnale
Ponury niwiarz. W pobli u bloku Britney dochodzi do eksplozji. Ratowniczka musi pomoc m czy nie ktory znalaz si w centrum wybuchu. Wies awa wro y Martynie z kart. Przepowiada mier . Strzelecka jedzie na wezwanie do ch opaka na ktorego osun a si cz z omowiska. Alek nadal tkwi uwi ziony w aucie. Koledzy przypadkowo odnajduj ratownika. Ogl daj c telewizyjny reporta zauwa aj w tle jego samochod. Aleks mowi Wiktorowi e w rod g osow nastolatkow ktorzy ukradli jego auto rozpozna g os Czarka
21:35

Sukces jest kobiet
Alicja W gorzewska. Seria w ktorej prezentujemy historie wyj tkowych kobiet. Wszystkie mog si poszczyci spektakularnym sukcesem w profesjach ktore reprezentuj . Bohaterk pi tego odcinka jest Alicja W gorzewska - piewaczka operowa jurorka The Voice Senior i menad erka. Jej g os mezzosopran zyska szerokie uznanie na wiecie. Wyst powa a mi dzy innymi w Wiede skiej Operze Kameralnej oraz na scenach operowych Berlina Amsterdamu czy Nowego Jorku. Ma w swoim repertuarze kilkana cie partii operowych. Zdoby a wiele polskich i mi dzynarodowych nagrod. Od kilku lat pe ni rol dyrektorki Warszawskiej Opery Kameralnej. Szczyci si rownie tytu em doktora habilitowanego sztuk muzycznych
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

07 zg o si
300 tysi cy w nowych banknotach. Szanta ysta da od re ysera Sucheckiego 300 tys. z grozi e w przeciwnym wypadku ujawni kompromituj ce go materia y. Zdesperowany Suchecki zg asza si na milicj . Porucznik Borewicz typuje kr g podejrzanych: kochanka Sucheckiego jego corka syn kasjerka PKO i jej ch opak oraz dawny narzeczony kochanki Sucheckiego. Niespodziewanie re yser zostaje zamordowany. Milicja organizuje zasadzk - pieni dze podejmuje jednak wyszkolony owczarek. Borewicz zaczyna wi c szuka sprawcy w rod treserow psow
23:40

Top 3 Marka Sierockiego
Loka.
Activate Live-Chat