OTR
«
« 15.09.2021 (Wed), 15:25 »
Jom Kipur. Post i ob arstwo. W kolejnym odcinku programu poznamy potrawy spo ywane podczas Jom Kipur jednego z najwa niejszych i najbardziej uroczystych religijnych wi t ydowskich. Prowadz cy program ukasz Modelski przyrz dzi przek ski ze ledzi. Pierwsz potraw b dzie led pieczony w occie a drug kulki ze sma onych ledzi


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat