OTR
Datum
<
Februar 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Zr czne R czki przynios Supe kowi przeró ne zegary i zegarki. To przypomni mu wizyt u cioci w czasie której pozna zegarow kuku k . Co ptak robi w zegarze Razem zrobimy zegar do nauki odczytywania godzin i wspólnie nauczymy si je prawid owo nazywa . Poznamy liter Z i zabawimy si s owami. Supe ek opowieba o myszce co nie chcia a by malutka a Zr czne R czki zrobi kolorowy eksperyment
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
03:20

Historia jednego obrazu
Portret weneckiego admira a Jacopo Tintoretto. Obraz Portret weneckiego admira a Jacopo Tintoretto to olej na p ótnie. Powsta oko o 1570 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Jacopo Tintoretto rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
03:30

Barwy szcz cia
Patryk przekonuje Agat i jednak mo e jecha z Justinem na m ski wypad. Kanadyjczyk w ostatniej chwili odwo uje Sandr . Ju pierwszego dnia ch opaki wdaj si w zatarg z lokalnymi opryszkami. Darek spieszy si na konferencj prasow w zwi zku z za o eniem stowarzyszenia dzi ki któremu jego klub ma pozyskiwa sponsorów. Z kolei W adek spotyka si na uczelni z potencjalnym grantodawc Maksymilianem Szubertem. Karolina podnosi na duchu Paulink która prze ywa sytuacj z Bernadett i rozp tanym przez jej matk hejtem w sieci. Bo ena i Bruno s wdzi czni recepcjonistce za rozmow po której dziewczynka ma motywacj do wicze przed kolejnym etapem konkursu. Tymczasem do hotelu przyje d aj Tomczykowie. Podczas zabawy syn go ci nagle znika. Serial obyczajowy
05:20

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40

No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
TVPOLONIA
06:10

Anna Dymna spotkajmy si
Weronika W troba. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
06:45

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Marzenie s onia. Mi z Margolci bawi si w zgadywanki. Co to mo e by za zwierz co ma tr b Oczywi cie e s o . Ca y odcinek b dzie o s oniu ale o takim nietypowym co chcia by kolorowy. Razem z kukie kami za piewamy piosenk Marzenie s onia
07:00

Zwierzaki Czytaki
Fryzuromat. Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Portret weneckiego admira a Jacopo Tintoretto. Obraz Portret weneckiego admira a Jacopo Tintoretto to olej na p ótnie. Powsta oko o 1570 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Jacopo Tintoretto rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10

Barwy szcz cia
Justin i Patryk wpadaj w powa ne tarapaty. Bandyci oskar aj ch opaków o podanie ich siostrze pigu ki gwa tu i próbuj wy udzi od przyjezdnych pieni dze. Na dodatek miejscowi policjanci okazuj si znajomymi szanta ystów Franek jest zazdrosny o Regin która sp dza teraz du o czasu na lekcjach pianina u Arlety. Dawna nauczycielka zdradza Czapli e Remek ca y czas co do niej czuje. Bo ena odwiedza Iz w szpitalu. Malarka jest wdzi czna Sta skiej za opiek nad Paulink . Tymczasem w hotelu córka Ma ek zauwa a w apartamencie Tomczyków co czego nie powinna by a widzie . Przera ona ucieka. Serial obyczajowy
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Marzenie s onia. Mi z Margolci bawi si w zgadywanki. Co to mo e by za zwierz co ma tr b Oczywi cie e s o . Ca y odcinek b dzie o s oniu ale o takim nietypowym co chcia by kolorowy. Razem z kukie kami za piewamy piosenk Marzenie s onia
17:05

Zwierzaki Czytaki
Fryzuromat. Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
17:20

Historia jednego obrazu
Uczta renesansowa Zygmunt Waliszewski. Obraz Uczta renesansowa Zygmunta Waliszewskiego znany jest tak e pod tytu em Uczta u Benvenuta Celliniego . Powsta w 1933 roku i znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Zygmunta Waliszewskiego rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Ko o pira
Ko o pióra to autorski program literacki Mariusza Cie lika. Na scenie wspó czesnej jego go ciem b dzie autorpopularnych powie ci fantasy Micha Go kowski który opowiada o swojej fascynacji histori i o tym ile faktów historycznych znajduje si w jego nowej ksi ce Zmierzch Bogów . Na scenie klasycznej w 55. rocznic premieryfilmu Wojciecha Hasa R kopis znaleziony w Saragossie nakr conego na podstawie s ynnej otrzykowskiej powie ci z prze omu XVIII i XIX wieku prof. Krzysztof Mrowcewicz przypomina ycie i twórczo jej autora Jana Potockiego
18:55

Barwy szcz cia
Justin i Patryk wpadaj w powa ne tarapaty. Bandyci oskar aj ch opaków o podanie ich siostrze pigu ki gwa tu i próbuj wy udzi od przyjezdnych pieni dze. Na dodatek miejscowi policjanci okazuj si znajomymi szanta ystów Franek jest zazdrosny o Regin która sp dza teraz du o czasu na lekcjach pianina u Arlety. Dawna nauczycielka zdradza Czapli e Remek ca y czas co do niej czuje. Bo ena odwiedza Iz w szpitalu. Malarka jest wdzi czna Sta skiej za opiek nad Paulink . Tymczasem w hotelu córka Ma ek zauwa a w apartamencie Tomczyków co czego nie powinna by a widzie . Przera ona ucieka. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
23:30
 
Ocaleni
W dzieci stwie zmaga a si z alkoholizmem ojca. W swoim yciu przesz a drog od zadeklarowanego wroga alkoholu poprzez alkoholizm m a a do w asnego uzale nienia. Ocalona od na ogu zadba a o siebie i najbli szych. Teraz wierzy e uda jej si wygra ze wspó uzale nieniem. Alicja Majewska opowie o swojej drodze do trze wego ycia Rafalowi Porzezi skiemu w programie Ocaleni
Live-Chat aktivieren