OTR
Datum
<
November 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Na Litwie trwaj rozmowy na temat wojny. Jagie o chce przekona Kiejstuta do rozejmu. Pe ka w Budzie stara si o spotkanie z królem Ludwikiem. Jadwiga pod okiem ojca uczy si rz dzi . Jan z Kleparza jako szlachcic robi ujazd Ko cielca wioski nadanej mu przez królow El biet wraz z herbem Golian
01:00

Reporta
01:20

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Tym razem poznajemy liter L jak linijka. Supe kowi ni si spotkanie z nied wiedziem polarnym. W teatrzyku zobaczymy opowie o pluszowym misiu i pazernej sroce. Zr czne R czki zrobi polarnego misia i poka do wiadczenie z magiczna linijk . B dziemy równie tworzy nowe s owa zaczynaj c od wyrazu len
01:35

Figu Migu
Tiku tak. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45

Przygody kota Filemona
Zegar z kuku k. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon jest zafascynowany ciennym zegarem z kuku k
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

O mnie si nie martw
Marcin martwi si o Helenk która nie chce pój do szko y. Dziewczyna nie zamierza wyja ni przyczyn swojego zachowania poniewa uwa a e Marcin jej nie zrozumie
03:30

Barwy szcz cia
Józek dociera do ony pe en obaw o ich nienarodzone dziecko. Julita jest w szoku po tym jak matka j zaatakowa a ale jednocze nie martwi si o ni bo zabra o j pogotowie. Sa atkowie spotykaj si z psychiatr który na podstawie opisu zachowania Urszuli stawia prawdopodobn diagnoz . Franek liczy na to e ostry trening w Fitness Klubie pozwoli mu zapomnie o t sknocie za synkiem który wróci ju do Francji. Ch opak zachowuje dystans w stosunku do Reginy a na towarzystwo Celiny nie ma co liczy . Poza tym Franek proponuje Radkowi który chcia by rozwija mark Feel Good i otworzy drug klubokawiarni e do czy do niego jako wspólnik. Po tajemniczej rozmowie z Bo en Wi niewscy s przekonani e wkrótce zostan dziadkami. Tymczasem Sta scy oznajmiaj Amelii i Tomaszowi e postanowili e nie b d mie dzieci. Na wie o tym wybucha rodzinna awantura. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40

Pi sudski na Maderze
W materiale filmowym zosta a opowiedziana pokrótce historia pobytu Naczelnika Pa stwa na Maderze. W programie wykorzystano mi dzy innymi wcze niej niepublikowane fotografie z pobytu Józefa Pi sudskiego na Maderze
05:45

Odrodzenie impresja filmowa
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto mieszka w stawie. aby ryby kaczki to tylko niektórzy z mieszka ców stawu. Ich wodnym s siadem jest jeszcze rak. Rak nieborak. To w a nie o nim Margolcia i Mi za piewaj piosenk i opowiedz ciekaw histori . Ewa za ulepi modelink przedstawiaj c licznego raka. Z tego odcinka m odzi widzowie naucz si te zabawy w raka nieboraka a Margolcia i Mi wyt umacz jak powinni si w ni bawi eby szczypanie nie bola o. Wyt umacz ponadto wiele innych rzeczy np. dlaczego rak chodzi wspak i co to znaczy wycofywa si rakiem . W ka dym razie ju idzie rak nieborak w pancerzu na grzbiecie. Idzie rak nieborak... Wygl dajcie go dzieci
06:55

Zwierzaki Czytaki
Rodzinne piewanie. Znudzone jesienn aur Zwierzaki postanawiaj stworzy w asn ari operow . Wszystko za spraw opowie ci o Stanis awie Moniuszce wybitnym polskim kompozytorze. Repertuar wybrany wystarczy zorganizowa koncert zaprosi wszystkich przyjació z podwórka i przygotowa pocz stunek. Czy Rysia z Szymkiem ze wszystkim zd i jakie b d skutki rodzinnego piewania
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Krakowskie Przedmie cie w stron placu Zamkowego. Krakowskie Przedmie cie w stron placu Zamkowego autorstwa Bernardo Belotto zwanego Canalettem. Jak wygl da a Warszawa na prze omie XVIII i XIX wieku Jak byli ubrani przechodnie jakie by y rodki transportu To wszystko na obrazie malarza w oskiego Canaletto przedstawiaj cym Krakowskie Przedmie cie od strony dzisiejszego pa acu prezydenckiego w stron placu Zamkowego. O obrazie opowiadaj historyk sztuki prof. Jan W. Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10

Barwy szcz cia
Julita nie radzi sobie z chorob matki yje te w strachu o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka. Budzi si z krzykiem i przedwczesnymi skurczami. Józek zabiera on do szpitala. Wi niewscy nie mog zrozumie dlaczego Bo ena i Bruno nie chc mie potomstwa. Tymczasem Sta ski jest w pod ym nastroju cho ona stara si go zapewni e jego bezp odno i brak dzieci nie wp yn na ich zwi zek. Tolek i jego ukochana wykorzystuj przypadkowe spotkanie ze Stefanem wpraszaj si do niego i Walerii na obiad i zostaj a do kolacji. Wrabiaj te Górk w sprzeda obrusów szytych przez Iren . Zazdrosny Ludwik nie mo e pogodzi si z tym e Renia przyj a pod ich dach by ego wi nia. Podst pem próbuje pozby si niechcianego lokatora. Serial obyczajowy
13:45

Stulecie Winnych
W sierpniu 1932 roku Mania i Pawe pobieraj si . Ania wyje d a na studia do Warszawy. Gdy przyje d a do domu unika spotka z siostr i szwagrem. W pa acu Wieruszów trwa remont
14:35

Marsze Niepodleg o ci
Film jest opowie ci o Marszach Niepodleg o ci id cych szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Pi sudskiego
15:35

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Jan Himilsbach Gustaw Holoubek Halina Miko ajska Kazimierz Brandys oraz Jerzy Ficowski byli bywalcami s ynnej kawiarni U Literatów . Andrzej Dobosz wspomina klimat tego jak e wa nego miejsca na kulturalnej mapie stolicy okresu PRL u
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
Rok 1382. Bo niaczka stara si przej w adz za plecami coraz s abszego Ludwika. Niemierza dostaje si do celi Kiejstuta i rozpoczyna zemst . Pe ka zwierza si mentorowi z problemów sercowych. Urszula i Cudka odkrywaj tajemnic Heleny
16:25

Zakochaj si w Polsce
Brzeg. Brzeg miasto po o one nad Odr ma dla turystów wiele niespodzianek. Warto zobaczy malowniczy Zamek Piastów l skich oraz monumentalny ko ció w. Miko aja
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto mieszka w stawie. aby ryby kaczki to tylko niektórzy z mieszka ców stawu. Ich wodnym s siadem jest jeszcze rak. Rak nieborak. To w a nie o nim Margolcia i Mi za piewaj piosenk i opowiedz ciekaw histori . Ewa za ulepi modelink przedstawiaj c licznego raka. Z tego odcinka m odzi widzowie naucz si te zabawy w raka nieboraka a Margolcia i Mi wyt umacz jak powinni si w ni bawi eby szczypanie nie bola o. Wyt umacz ponadto wiele innych rzeczy np. dlaczego rak chodzi wspak i co to znaczy wycofywa si rakiem . W ka dym razie ju idzie rak nieborak w pancerzu na grzbiecie. Idzie rak nieborak... Wygl dajcie go dzieci
17:05

Zwierzaki Czytaki
Rodzinne piewanie. Znudzone jesienn aur Zwierzaki postanawiaj stworzy w asn ari operow . Wszystko za spraw opowie ci o Stanis awie Moniuszce wybitnym polskim kompozytorze. Repertuar wybrany wystarczy zorganizowa koncert zaprosi wszystkich przyjació z podwórka i przygotowa pocz stunek. Czy Rysia z Szymkiem ze wszystkim zd i jakie b d skutki rodzinnego piewania
17:20

Historia jednego obrazu
Pi sudski na kasztance. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
Gra s w. Krzy wka
18:25
 
Ko o pira
Ko o pióra to autorski program literacki Mariusza Cie lika który opowiada o najwa niejszych wydarzeniach ze wiata literatury. Tym razem na scenie wspó czesnej go ciem jest Maciej Hen ze swoj now ksi k Deutsch dla rednio zaawansowanych . Na scenie klasycznej prof. Ewa G bicka biografka Marii D browskiej opowie o yciu i twórczo ci autorki Nocy i dni
18:55
 
Barwy szcz cia
Julita nie radzi sobie z chorob matki yje te w strachu o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka. Budzi si z krzykiem i przedwczesnymi skurczami. Józek zabiera on do szpitala. Wi niewscy nie mog zrozumie dlaczego Bo ena i Bruno nie chc mie potomstwa. Tymczasem Sta ski jest w pod ym nastroju cho ona stara si go zapewni e jego bezp odno i brak dzieci nie wp yn na ich zwi zek. Tolek i jego ukochana wykorzystuj przypadkowe spotkanie ze Stefanem wpraszaj si do niego i Walerii na obiad i zostaj a do kolacji. Wrabiaj te Górk w sprzeda obrusów szytych przez Iren . Zazdrosny Ludwik nie mo e pogodzi si z tym e Renia przyj a pod ich dach by ego wi nia. Podst pem próbuje pozby si niechcianego lokatora. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Wyprawa profesora G bki
Bananowy kraj. Smok Wawelski profesor Baltazar G bka oraz kucharz Bartolini Bart omiej herbu Zielona Pietruszka przybywaj do pustynnej krainy aby o ywi j przez zmian biegu Wielkiej Rzeki. Buduj tam i kopi kana . Wokó uregulowanej rzeki wyrastaj pi kne gaje bananowe
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Brat. 19 letnia Aniela wychodzi z ko cio a z m odszym rodze stwem: Micha em i Zuzi . Na chodniku zatrzymuje si eleganckie auto z brytyjsk rejestracj . Okazuje si e samochód prowadzi najstarszy brat Adam który znikn przed 7 laty. Aniela nie kryje z o ci. Brat zostawi j sam z maluchami schorowanymi dziadkami i pij c matk Teres . Adam przeprasza siostr i mówi e wróci z zagranicy by jej pomóc. Dorobi si fortuny a na dowód pokazuje jej torb pe n banknotów. Natalia idzie na dworzec odebra Emilk . Bardzo prze ywa jej powrót. Gdy si spotykaj dziewczyna nie jest jednak zbyt wylewna. Nic nie mówi o stypendium w Niemczech. Natalia martwi si a Mateusz na pró no próbuje j uspokoi . W nocy uczniowie z liceum znajduj w lesie cia o Adama ma rozbit g ow . Serial kryminalny obyczajowy
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Ocaleni
Bohaterem odcinka jest Jacek Kwiatkowski któremu po wieloletnich zmaganiach z na ogiem alkoholowym uda o si z nim wygra dzi ki mi o ci do wnuka
Live-Chat aktivieren