OTR
Date
<
February 2024
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Panorama
Emitowany codziennie g owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia polityczne gospodarcze spo eczne i kulturalne minionego dnia w kraju i na wiecie. Niektore materia y i krotkie relacje opatrzone s komentarzem ekspertow
00:35

M jak mi o
Wiesiek znajduje prawdziw mi o . Kinga i Piotr s zirytowani z powodu nowej pracownicy bistro Igi ktora ci gle pope nia b dy. Kostecka jest gotowa na powa ny zwi zek co wywo uje paniczne reakcje Wernera
01:30

19.30
G owne wydanie codziennego programu informacyjnego
01:50

Go 19.30
Audycja publicystyczna. Rozmowa z zaproszonymi go mi komentarz do bie cych wydarze
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza
02:03

Sport
Codzienny serwis podsumowuj cy najwa niejsze sportowe wydarzenia dnia. Najcz ciej pojawia si b d informacje z dyscyplin ktore w Polsce ciesz si du ym zainteresowaniem takich jak: pi ka no na siatkowka u el tenis lekkoatletyka czy skoki narciarskie. W programie du o miejsca po wi ca si tak e zmaganiom najpopularniejszych polskich sportowcow
02:10

Komornik
Znany z bezwzgl dnego egzekwowania d ugow komornik pod wp ywem dramatycznych zdarze probuje naprawi wyrz dzone krzywdy. Jego nieostro ne posuni cie zostaje wykorzystane przez przeciwnikow
04:05

Opole na bis
Czas o owiu. Przypomnienie niektorych wyst pow piosenek i koncertow zaprezentowanych podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu organizowanego corocznie od 1963 roku zwykle w czerwcu. Festiwal jest swoistym podsumowaniem sezonu artystycznego polskich tworcow i wykonawcow. Tradycyjnie koncertom towarzysz : przegl d najwi kszych osi gni mijaj cego sezonu prezentacja utworow premierowych konkurs debiutow estradowych i przegl d kabaretow
05:10

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Format teleturnieju opiera si na tym co widzowie lubi ogl da najbardziej du a ilo pyta o ro nej skali trudno ci ktore sprawdzaj wiedz uczestnikow i pozwalaj widzom wci gn si w gr . Tym razem b d to pytania ktore dotycz zagadnie zwi zanych z Polsk . Pytania w tym programie b d rownie pocz tkiem rozmow o tematach jakich dotycz . Jak w ka dym teleturnieju naszym zadaniem b dzie poprzez gr zawodnikow rozwija i ugruntowywa wiedz widzow. Uczestnikom dajemy poczucie e w wielu momentach decyduj sami o rozgrywce. Podejmuj c decyzj to oni dodatkowo buduj napi cie w programie. Widzowie b d mogli oceni czy zrobili s usznie
06:30

Duchowym szlakiem
To ju ostatni odcinek z cyklu reporta y o poszukiwaniu duchowo ci i Boga - w przyrodzie regionalnej kulturze i historii wspolnot yj cych na Gornym l sku. Duchowy szlak znajdujemy tak e w sercu industrialnego regionu. Uciekaj c od zgie ku miasta odkrywamy dwa drewniane zabytkowe ko cio y. Bij cy z nich spokoj i harmonia znajduj swoje odbicie tak e w s owach dr Magdaleny Jo wik oraz ks. dr. Krzysztofa Matuszewskiego ktorzy opowiadaj o warto ci wyciszenia i bycia tu i teraz
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Przystanek slow food
Nadbu a ski Za cianek El biety i Zbigniewa Aftarukow. Pa stwo Aftarukowie prowadz uroczy pensjonat gdzie mo na pos ucha jazzu sprobowa domowych w dlin wybra si na krotsze i d u sze przeja d ki rowerowe lub pow dkowa nad dzikim Bugiem
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Ameryka ski kwadrans
Program podsumowuje najwa niejsze wydarzenia zza oceanu oraz przybli a obraz ycia ameryka skiej i kanadyjskiej Polonii. Sta cz ci magazynu s rozmowy z ekspertami w omawianym temacie. W magazynie zostan poruszone tematy zwi zane z bie cymi wydarzeniami mi dzy innymi obchodami rocznic historycznych
11:30
Barwy szcz cia
Kajtek mieszka u dziadkow. Na pro b Sabiny Zdzisio podwozi ch opaka do pracy dyskretnie kontroluj c wnuka. Cie lak wyznaje Oliwce e troska rodziny zaczyna go denerwowa . W pracy Zbrowska nara a si Justinowi
TVPOLONIA
12:00
Go poranka
Wydarzenie aktualne.
12:20
Per y Ba tyku
Zalew Szczeci ski -. Nowa seria dokumentalnych filmow przyrodniczych przybli aj cych widzom niezwyk y i ma o znany wiat przyrody Morza Ba tyckiego - od piaszczystych pla po morskie g biny
12:50
Ojciec Mateusz
Zodiak. W urokliwym miejskim zagajniku Pawe Jaskolski o wiadcza si swojej wybrance. W pe nej uniesienia chwili padaj strza y. Dwoje kochankow zostaje zabitych z r k tajemniczego mordercy. Policjanci rozpoczynaj ledztwo. Jedynym ladem jest zapis miejskiego monitoringu na ktorym pojawia si tajemniczy furgon. Wkrotce do redakcji Nowinek sandomierskich wp ywa anonim zawieraj cy tajemniczy szyfr. Jego autor podpisuj cy si jako Zodiak ostrzega e je li szyfr nie zostanie wydrukowany w prasie b d nast pne ofiary. Policjanci do pomocy w rozwi zaniu zagadki anga uj policyjnego psychologa ktory sugeruje e przest pca mo e by tzw. zabojc medialnym licz cym na jak najwi kszy rozg os swoich czynow. Id c tym tropem policja szuka winnego w rod pacjentow zak adu psychiatrycznego. Tymczasem P czkowi wobec sercowych niepowodze z pomoc przychodzi Babcia. Teraz P czek wreszcie dowie si czego kobiety pragn od m czyzny
13:40
Bodo
Opowie o yciu Eugeniusza Bodo gwiazdy mi dzywojennego polskiego kina i kabaretu. Bodo by aktorem re yserem producentem biznesmenem a tak e bohaterem wielu plotek i skandali obiektem westchnie kobiet i idolem m czyzn. Zagra w blisko trzydziestu filmach by gwiazd przedwojennych teatrow rewiowych i wykonawc pami tanych do dzisiaj szlagierow. Jego biografia wpisuje si w niezwyk atmosfer przedwojennej Warszawy
14:35
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:35
 
Al-chemik
rodek ci ko ci. Program wprowadza m odych widzow do wiata nauki za pomoc ciekawych przygod praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentow a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasow redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe - magiczne - umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej krolowej Kaliny ktora mianuje go nadwornym Al-chemikiem
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Piotr Szafraniec przywozi wie ci o wybuchu powstania na mudzi. Na Wawel dociera Zawisza Czarny z listem od papie a i z wie ciami e widrygie o jest na soborze w Konstancji u Zygmunta Luksemburskiego
16:30
 
Barwy szcz cia
Kajtek mieszka u dziadkow. Na pro b Sabiny Zdzisio podwozi ch opaka do pracy dyskretnie kontroluj c wnuka. Cie lak wyznaje Oliwce e troska rodziny zaczyna go denerwowa . W pracy Zbrowska nara a si Justinowi
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
17:50
 
Le niczowka
Artur chcia by znow nocowa w sypialni z Edytk zamiast spa na niewygodnej kanapie. Ga kowa jednak nie chce si na to zgodzi . W ko cu sama przekonuje si na jakie tortury skazuje partnera. Ksi dz Wiktor wci prze ywa wydarzenia ze lubu Karcza i roztrz sa je w my lach. B a ej woli wy adowa swoj z o . Ostatecznie obaj dochodz do wniosku e ka dy z nich ma troch racji. Ewa jest zm czona trudami macierzy stwa. Ale gdy docieraj do niej wie ci o mierci Lidii i jej synka zaczyna docenia swoje szcz cie
18:20
 
S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
18:55
 
Kamperem po Po udniu
Program o charakterze podro niczym. Motywem przewodnim programu jest kamper ktorym narrator w osobie prowadz cego m odego historyka podro uje po krajach Grupy Wyszehradzkiej. Opowiada (niekiedy z artem) o najwa niejszych wydarzeniach ale te nawi zuje do historii narodow regionow w ktorych si znajduje. Podczas podro y narrator odwiedza bohaterow magazynu Polakow ich rodziny rodowiska polonijne by w ciekawy wizualnie sposob przedstawi inicjatywy przez nich podejmowane oraz przedstawi okoliczno ci w ktorych bohaterowie lub ich przodkowie znale li si poza Polsk . Autorzy programu ponadto chc pokaza naszych rodakow i ich dzia ania ktore maj na celu popularyzacj szeroko rozumianej marki Polska
19:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
19:30
 
19.30
19:55
 
Go 19.30
TVPOLONIA
20:15
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza
20:20
 
Sport
Codzienny serwis podsumowuj cy najwa niejsze sportowe wydarzenia dnia. Najcz ciej pojawia si b d informacje z dyscyplin ktore w Polsce ciesz si du ym zainteresowaniem takich jak: pi ka no na siatkowka u el tenis lekkoatletyka czy skoki narciarskie. W programie du o miejsca po wi ca si tak e zmaganiom najpopularniejszych polskich sportowcow
20:30
 
Blisko coraz bli ej
U Pasternikow wesele. Rok 1926. Nadchodzi rok 1926. Po uko czeniu studiow w Krakowie Henryk wraca do rodzinnych Katowic. Tu znajduje prac w biurze wojewody Micha a Gra y skiego. M ody Pasternik przywozi ze sob Wand - sw towarzyszk ycia ktora zostaje bardzo serdecznie przyj ta przez pozosta cz rodziny. Pasternikowie z trudem wi koniec z ko cem. Niestety praca w kopalni cho ci ka nie przynosi wysokich dochodow. Najwi cej powodow do narzeka ma Robert. Jego zarobki ci gle malej a potrzeby rodziny rosn . Popraw sytuacji mo e przynie wst pienie w szeregi volksbundu. Namawia go do tego Jerzy namawia majster. Robert wci si waha
22:15
 
Fajna Polska zim
Krakow.
23:10
 
Teleexpress Extra
23:30
 
Panorama
Emitowany codziennie g owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia polityczne gospodarcze spo eczne i kulturalne minionego dnia w kraju i na wiecie. Niektore materia y i krotkie relacje opatrzone s komentarzem ekspertow
Activate Live-Chat