OTR
Date
<
February 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Midnight News
01:00

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Meandry mi o ci. Pod opiek Radwana trafia Gabi ktora jest w zaawansowanej ci y. Tadek wyje d a z Glori na urlop. Malwina opuszcza fundacj ktora zapewnia a jej schronienie. Zostaje porwana
03:35

Wojenne dziewczyny
Cichociemna spadochroniarka z Londynu Magda ujawnia swoje zadanie. Ma dowiedzie si jak najwi cej o tajnej niemieckiej bazie wojskowej pod Warszaw . Dowodztwo zarz dza obserwacj . Magda wraz z odzia em rozpoczyna zadanie. Podczas obserwacji dziewczyny widz e do o rodka przywo eni s sowieccy je cy. Jeden z nich probuje uciec i na oczach dziewczyn zostaj zastrzeleni przez Niemcow. Ewa ma pretensje do Magdy e na to pozwoli a. Wida e nie darzy jej sympati . Nie pomaga fakt e Ewka widzi e pomi dzy Witkiem a Magd wyra nie iskrzy. Tymczasem w Z oczewicach cz stym go ciem jest pan Odrow . Przyjaciel gospodarzy sprzed lat adoruje Nitk a jednocze nie probuje namowi rodzin na wietny interes. Z du ym zainteresowanie obserwuje posiad o w zwi zku z czym jego obecno mocno utrudnia ukrywanie Chaima i jego bliskich nie mowi c o produkcji broni. Serial wojenny
04:25

Barwy szcz cia
Dominika i Sebastian rozmawiaj o dzieciach i o ewentualnej adopcji. Renata zwraca przyjacio ce uwag e Kowalski ju raz probowa ratowa swoj zwi zek poprzez adopcj
04:55

Wojownicy czasu
Kawalkator czyli jak u o y husarskiego konia. Najwi ksze wiktorie polskiego or a zawdzi czamy jedynej w swym rodzaju formacji jak przez prawie trzy stulecia by a husaria. Dzi jej wspo cze ni entuzja ci odtwarzaj nie tylko jej przebogate stroje ekwipunek i bro ale studiuj c traktaty kawalkatorow mistrzow uje d ania koni z dawnych wiekow uk adaj do swych wicze i pokazow konie wed ug ich wskazowek
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Poland in Undiscovered
Wa brzych. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ownych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
06:45

Powroty
Program o Polakach emigrantach ktorzy zdecydowali si na powrot do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to rownie opowie o Polsce - kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertow: psychologow specjalistow w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polakow wracaj cych z emigracji
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie. Magazyn kulinarny
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Dominika i Sebastian zabieraj do siebie Mateusza. Znow si sprzeczaj bo Kowalski krytykuje Soni ktora nie chce zg osi napa ci. Sebastian wyg asza tez e prostytutka sama prosi a si o k opoty
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Geniusz. odc. 179Ksi dz Mateusz jest wiadkiem napadu na sklep. Widzi jak sprawcy odje d aj motocyklem. Policyjni technicy zabezpieczaj lady. Mateusz opisuje sprawcow. Mo ejko dostaje zdj cie z fotoradaru motocykla odpowiadaj cego opisowi ale siedzi na nim tylko jeden motocyklista. Na polu biwakowym nad Wis policjanci znajduj nieprzytomnego ch opaka. Obok cia a znajduj atrap broni a w zaro lach bia y kask motorowy. Przypadkowy kierowca zauwa a przy drodze motocyklow rejestracj . Policja ustala w a ciciela - to Zbigniew Dybik ucze technikum mechanicznego. Ch opak od dwoch dni nie pojawi si w szkole. Zostaje zatrzymany podczas proby ucieczki. Policjanci przeszukuj gara ch opaka i znajduj cz ci od motoru oraz kask. Serial kryminalny obyczajowy
13:00

Ojciec Mateusz
yciowy rekord. odc. 180W Sandomierzu trwa inauguracja sezonu p ywackiego. Na trybunach s Natalia i Mateusz. e sk dru yn prowadzi Alicja Kobus. Diana wierczewska chluba dru yny w a nie otrzyma a stypendium. Kiedy wychodzi z p ywalni zaczepia j Artur. M odzi sprzeczaj si . Diana nie pojawia si na treningu a rodzice zg aszaj zagini cie corki. Nocul i Paruzel przeszukuj pokoj Diany. Policjanci odkrywaj niepokoj ce tre ci na profilu dziewczyny. Artur rozmawia z Mo ejko. Pokazuje tre wiadomo ci jak dosta od Diany. Policjanci znajduj Dian pod mostem. Trwa walka o jej ycie. Lekarz informuje rodzicow e dziewczyna jest w ci y. Z raportu wynika e pod paznokciami Diany jest obcy naskorek. Serial kryminalny obyczajowy
13:55

Serce dla Polski. Karolina Kaczorowska
Film dokumentalny o p. Karolinie Kaczorowskiej - nauczycielce i dzia aczce emigracyjnej. Pierwsza dama Polski ona ostatniego prezydenta RP na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Agatka
Agatka i samolot. Agatka siada za sterami samolotu Cyryl jej towarzyszy. Oprocz innych zawodnikow na starcie pojawia si ponura posta ktora za wszelk cen tak e podst pu i nieuczciwych zagrywek chce zwyci y . Agatka doprowadza do wyeliminowania tej postaci z wy cigu po czym wraz ze swoim samolotem pierwsza przekracza lini mety. Kiedy mowi o tym tacie i panu Bart omiejowi ten daje jej w nagrod jeden z drewnianych samochodow. W realnym wiecie naprawiony samolot i samochod stoj na po ce w pokoju Agatki a ona obiecuje e w domu ju nigdy nie b dzie gra a w pi k
15:30

Agi Bagi
Susza i powod. Serial Agi Bagi opowiada o przygodach mieszka cow planety ktora ma dwie strony: Agi oraz Bagi. Pokazuje wzajemne relacje mi dzy mieszka cami tej planety - Agingami i Bagingami. Ka dy odcinek serii dotyczy kwestii zwi zanej ze rodowiskiem i ekologi oraz pokazuje jak y w zgodzie z natur
15:40

Nela - ma a reporterka
Ma py tr by czyli nosacze. Razem z Nel widzowie rusz na poszukiwania jednych z naj mieszniejszych zwierz t na wiecie. Nosacze to ma py nazywane przez niektorych tr bami z uwagi na ich ogromne nosy i mieszne d wi ki ktore wydaj . Wraz z Nel widzowie b d w d ungli nawo ywali te zwierz ta
16:00

Le niczowka
Zgodnie z wcze niejsz umow Pola nadzoruje remont azienki w mieszkaniu Daniela. Zauwa a fuszerk i odmawia wyp acenia pieni dzy robotnikom. Dochodzi do karczemnej awantury. Janusz i ysy czekaj na dresiarza ktory dwukrotnie napada na Bogdana. Gdy si zjawia Karcz proponuje mu kaw ! Emilia pomaga Januszowi umie ci Starego w szpitalu psychiatrycznym. Do drzwi mieszkania Anieli puka Marcin. Spanikowana Ma gosia ukrywa si w szafie. Telenowela
16:30

Barwy szcz cia
Dominika i Sebastian zabieraj do siebie Mateusza. Znow si sprzeczaj bo Kowalski krytykuje Soni ktora nie chce zg osi napa ci. Sebastian wyg asza tez e prostytutka sama prosi a si o k opoty
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

My terytorialsi
Opowie o o nierzach WOT na przyk adzie trzech osob ktore w ro nym czasie wst pi y w szeregi tej formacji. Kamera towarzyszy im w wype nianiu codziennych obowi zkow zawodowych
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Narzeczona samobojcy. Sylwia od pocz tku jest obiektem westchnie Micha a Augu cika miejscowego le niczego. Augu cik dwa razy wybawia Sylwi z opresji i w nagrod zabiera j na rykowisko. Wycieczkaokazuje si niewypa em ale Augu cik nie daje za wygran . Razem ze swoj matk knuje intryg og aszaj c publicznie e Sylwia jest jego narzeczon . Gdy dziewczyna dowiaduje si o tym robimu karczemn awantur tym samym rozwiewaj c wszelkie nadzieje le niczego. Augu cik z alu i wstydu postanawia sko czy ze sob . Proba samobojstwa ko czy si fiaskiem. Serial obyczajowy 44 min Polska 2010Re yseria: Miros aw GronowskiScenariusz: Andrzej MularczykZdj cia: Tomasz Madejski Marcin KukielskiMuzyka: Mateusz PospieszalskiAktorzy: Julia Pietrucha Maria Klejdysz - B k Marta cis owicz Magdalena Schejbal Micha Lesie Pawe Del g Piotr G sowski Jacek Lenartowicz i inni
21:10
Blondynka
Po egnanie snow. Augu cikowa przyje d a do lecznicy. Prosi Sylwi o zeznania w sprawie syna. Goraj i jego ona si k oc . Tamara chce rozwodu. Sylwia poznaje histori celnika i jego rodziny
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Zgodnie z wcze niejsz umow Pola nadzoruje remont azienki w mieszkaniu Daniela. Zauwa a fuszerk i odmawia wyp acenia pieni dzy robotnikom. Dochodzi do karczemnej awantury. Janusz i ysy czekaj na dresiarza ktory dwukrotnie napada na Bogdana. Gdy si zjawia Karcz proponuje mu kaw ! Emilia pomaga Januszowi umie ci Starego w szpitalu psychiatrycznym. Do drzwi mieszkania Anieli puka Marcin. Spanikowana Ma gosia ukrywa si w szafie. Telenowela
Activate Live-Chat