OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:15

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Ba nie i bajki polskie
O psach i kotach. Opowie o tym e amanie prawa dla w asnych korzy ci zawsze prowadzi do chaosu i g bokich podzia ów oraz e stare porzekad o yj jak pies z kotem nie wzi o si znik d. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko w znanym mie cieKrakowie psy koty myszy a nawet ludzie yj ze sob w wielkiej przyja ni. A pewnego razu za spraw psa Opryszka i kotki Gryzeldy dochodzi do z amania niepisanego prawa co si komu nale y je eli spadnie ze straganuna ziemi . I tak zostaje spisany kodeks który ma obowi zywa wszystkich. Jednak wkrótce ka dy interpretuje zapisy kodeksu na swoj korzy a w ko cu wszyscy k óc si ze wszystkimi
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Arty ci
Wbrew zapewnieniom Marcina portier rozstaje niespodziewanie zwolniony przez dyrektora finansowego. Tymczasem pomimo k opotów finansowych nowy dyrektor decyduje si zrealizowa pierwsz premier
03:30

11 minut
Bohaterami s ludzie których ycie i pasje przeplataj si ze sob . Nieoczekiwany a cuch zdarze czy losy wielu z nich w ci gu zaledwie jedenastu minut
04:50

Studio Kultura niedziela z..
twórczo ci Andrzeja Zauchy. W jego krwi p yn swing. Okre lany jako najlepszy polski czarny g os wszechstronny wokalista saksofonista perkusista a tak e aktor. Jako samouk zadziwia swoimi mo liwo ciami wokalnymi i szerokim repertuarem. Oprócz wielkiego talentu by tak e wspania ym cz owiekiem uwielbianym w rodowisku artystycznym yczliwym ciep ym skromnym dowcipnym zawsze z u miechem którym zara a wszystkich. Kolejny odcinek programu Niedziela z... po wi cony jest twórczo ci Andrzeja Zauchy
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05

Mariawici pomagaj
07:25

Rok 1981. Kalendarium
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:45

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:25

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:35
Barwy szcz cia
Odc. 2325Zwi zek Iwony z Markiem przechodzi pierwszy kryzys i to wtedy gdy chc kupi razem dom. Tymczasem Agata prosi siostr o rad w sprawie swojej kariery i problemów w Fit Zdrowiu. Darek namawia W adka by przyj ofert pracy w Singapurze i jest gotowy jecha tam razem z nim. Podczas joggingu z Józkiem pi karz zostaje nagle zaatakowany przez agresywnego psa. Tymczasem w domu Grzelaków zjawia si niespodziewanie Jola. Ku przera eniu gospodarzy pojawia si z tragarzami i pianinem dla Zenusia. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Ludzie i bogowie
Kuzyn diab a. Józef Onyks i Dager informuj Kurk i Waleta e konsekwencj zdrady jest mier . Oskar eni twierdz e nigdy nie zdradziliby Polski. Okazuje si e pu kownik u ywaj cy pseudonimu Kuzyn pracuje dla Niemców. Dager uczestniczy w strzelaninie w restauracji Akwarium . Ginie wspó pracownik Kuzyna Bia y. Genera Grot nakazuje wstrzyma si z egzekucj pu kownika dopóki z Londynu nie nadejdzie potwierdzenie wyroku. Gdy okazuje si e rz d na uchod stwie nie ma nic wspólnego z operacj Klosz genera Grot podpisuje wyrok
13:20
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
 
Rok 1981. Kalendarium
14:45
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Violetta Villas. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
15:15
 
Okrasa amie przepisy
Kuchnia nad Drw c. Karol Okrasa uda si nad rzek Drw c po o on na Kujawach. Przyrz dzi zup z pulpetami jagni cymi kasz z salami z jelenia oraz opatk jagni c duszon w papryce doprawion octem gruszkowym
15:45
 
Zakochaj si w Polsce
Ostróda. Ostróda jest czwartym co do wielko ci miastem Warmii i Mazur. Mo na do niej atwo dojecha i dop yn . Wkomponowana jest w krajobrazowy majstersztyk matki natury. W jej granicach znajduje si pi jezior w okolicy kilkana cie a wokó wida pi kne lasy. redniowieczna lokacja miasta zwi zana by a z dogodnym po o eniem za o ono je na piaszczystej wyspie przy uj ciu rzeki do rozlewiska. Liczne jeziora okalaj ce miasto stanowi y naturaln zapor obronn . W pó niejszym okresie tutejsze akweny przyczyni y si do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Dzi Jezioro Drw ckie jest najwi ksz naturaln atrakcj Ostródy. Zwiedzanie warto zacz od Zamku Krzy ackiego który od miasta oddziela a fosa zasilana przez odnog rzeki Drw cy. Budowl wzniesiono na planie zbli onym do kwadratu. Zamkowy dziedziniec otoczony by trzykondygnacyjnymi skrzyd ami o szeroko ci 14 metrów. Na przestrzeni wieków zamek kilkakrotnie p on a podj ta w 1977 roku odbudowa zosta a zako czona w 1992 roku
16:15
 
Zwierzaki Czytaki
Lepszy rydz ni nic. Zwierzaki podekscytowane czekaj na miniteatrzyk który obieca Micha . Niestety nic z tego na razie nie b dzie bo Micha musi zast pi koleg w teatrze. Wpadajednak na pomys aby Zwierzaki wcieli y si w bajkowych bohaterów. I tak na stanowisku pojawia si nieustraszony owca smoków Szymek. Tylko gdzie s te straszne smoki
16:30
 
Domisie
Baloniki. Od rana w domisiowym domku trwa k ótnia bo Eryk chce wyj i pobawi si na podwórku a Pysia z Bazylim marudz i wybrzydzaj bo adna zabawa zaproponowana przez Eryka im nie odpowiada. Na szcz cie Amelka wraca z zakupów. Okazuje si e oprócz produktów spo ywczych kupi a kolorowe baloniki. Jak mo na bawi si balonikami Mo liwo ci jest bez liku balonikowe odbijanki narysuj na baloniku to czego si boisz a potem przek uj balonik nadmuchaj balonik helem i zmie g os. Co jeszcze mo na robi z balonikami Domisie maj mas pomys ów
17:00
 
Rodzinka.pl
Twardziel. Kacper znajduje 100 z w mietniku. Natalia pokazuje Marii nowy pokój Kuby. Natalia upija si z Markiem Ludwikowi si to bardzo nie podoba jest z y na Marka. Kuba chce pomóc bratu w nauce Kacper nie jest zainteresowany. Magda i Tomek odwiedzaj rodziców wszyscy jedz wspólnie obiad sielank przerywa k ótnia m odych rodziców. Natalia Maria i Viola sp dzaj razem mi o wieczór Viola przesadzi a z alkoholem. Kuba rozmawia z Ludwikiem poniewa ma w tpliwo ci co chce robi w yciu. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Kazachsta ska odyseja
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2325Zwi zek Iwony z Markiem przechodzi pierwszy kryzys i to wtedy gdy chc kupi razem dom. Tymczasem Agata prosi siostr o rad w sprawie swojej kariery i problemów w Fit Zdrowiu. Darek namawia W adka by przyj ofert pracy w Singapurze i jest gotowy jecha tam razem z nim. Podczas joggingu z Józkiem pi karz zostaje nagle zaatakowany przez agresywnego psa. Tymczasem w domu Grzelaków zjawia si niespodziewanie Jola. Ku przera eniu gospodarzy pojawia si z tragarzami i pianinem dla Zenusia. Serial obyczajowy
19:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ma a Moskwa
Jura odbiera ze szpitala Wier z córk . Prosi eby ona nigdy nie pokaza a dziecka Micha owi prawdziwemu ojcu dziewczynki. Jura otrzymuje rozkazy. Trwa inwazja na Czechos owacj
21:40
 
Zaginiona
ledztwo. Tokarski udaje si na komend policji ogl da zw oki by ej kochanki Johna van Bordena. Przest pca od dawna jest poszukiwany. Ula jest podejrzana o udzia w morderstwie
22:30
 
Kasta
Plac zabaw. Dziesi cioletni syn Macieja straci zdrowie na le zabezpieczonym placu zabaw. Ojciec i syn nie otrzymali odszkodowania za wypadek a firma developerska odpowiadaj ca za budow felernego placu zabaw oskar y a ich o znies awienie. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak
23:00
 
Jedyny taki duet na wiecie
Filmowa opowie o jedynym kobiecym duecie dyrygenckim na wiecie. Zawód dyrygenta to przede wszystkim m ska profesja. Istniej duety m skie ojciec syn. Duet matka córka istnieje tylko w Polsce. Dwie wybitne dyrygentki wiatowej s awy: Agnieszka Duczmal i jej córka Anna Duczmal Mróz
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat