OTR
Datum Sender Ansicht
März 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Archiwum zimnej wojny
Paryska Kultura na celowniku. Ten odcinek opowiada o paryskiej Kulturze Instytucie Literackim i Jerzym Giedrojciu oraz jego wspó pracownikach którzy znale li si na celowniku s u b specjalnych PRL. W programie go cili: dr Ma gorzata Ptasi ska koordynator projektu badawczego IPN Polska emigracja niepodleg o ciowa 1945 1990 oraz prof. Rafa Habielski historyk prasoznawca autor m.in. ksi ki ycie spo eczne i kulturalne na emigracji
00:30

Korona krlw
Odcinek 174 Na Wawelu coraz g o niej plotkuje si o zdradach których król rzekomo dopu ci si w Czchowie. Po powrocie chce definitywnie sko czy romans z Ma gorzat . Pe ka rozmawia z on o ich ma e stwie. Zarzucaj si wzajemnie oskar eniami. Na Wawel dociera list od Paszka nades any prosto z Budy. Kazimierz wyczuwa podst p. By mo e El bieta i Ludwik odkryli prawd i wiedz o szpiegu. Baryczka który ma udzieli lubu Gabiji i Wójtowi ustala ostatnie szczegó y ceremonii. Telenowela historyczna
01:00

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
01:20

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
01:30

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
01:45

Tajemnica szyfru Marabuta
Porwanie. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwójki detektywów i ich przyjació prze ladowanych przez gro nego przest pc kameleona Super. W tajemniczych okoliczno ciach zostaje porwany re yser Glu . Przyjaciele detektywi zastanawiaj si jak go odnale
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Londy czycy
Andrzej i Asia zadomowili si w nowym miejscu. Dziewczyna pracuje w salonie kosmetycznym. Steven j odwiedza. M czyzna jest wyra nie zainteresowany zacie nieniem znajomo ci
03:20

Historia jednego obrazu
03:30
Barwy szcz cia
Regina szuka dla siebie zaj cia wykraczaj cego poza biznes który prowadzi. Dzi ki Aldonie w cza si w pomoc bezdomnym. Tymczasem Borys zostaje zatrzymany przez policj w celu z o enia zezna w sprawie mierci Adama. Szybko okazuje si e mieszkanie Górków jest za ciasne po wprowadzeniu si do niego Franka. Stefan narzeka Kasi na zi cia ale córka uwa a e to jego nadmierne kontrolowanie jest ród em ich wszystkich problemów. Zaniepokojona zachowaniem m a Sabina zaczyna go ledzi i wkrótce sekret Tomali wychodzi na jaw. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
04:40
Halo Polonia
05:20
 
Reporta
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 27. Król w obliczu rosn cego zagro enia kraju pilnie potrzebuje pieni dzy. Jadwiga ku zdumieniu otoczenia zaczyna si dziwnie zachowywa . Katarzyna Pilecka w czasie poszukiwa Arunasa zostaje napadni ta a jej pacho ek zabity. Telenowela historyczna
06:40
 
Korona krlw
Odc 28. Egle w tajemnicy przed królow spotyka si z Arunasem. Dwórka zwraca si do niego z pro b na co ch opak przedstawia jej swój plan. Spowiednik królowej dominikanin Wojciech zauwa a nietypowe zachowanie jednej z dwórek. Ostrzega przed ni królow . Czy Anna go pos ucha Telenowela historyczna
07:10
 
Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i aktualne wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
07:35
 
Zaczarowany wiat
Amelia razem ze swoim tat Maksimem Woitiulem pierwszym solist Polskiego Baletu Narodowego odkryj przed dzie mi wyj tkowy zawód tancerza w balecie. Jak d ugo trzeba wiczy eby zosta solist Ile trwaj przygotowania do spektaklu i jak wygl daj podstawowe pozycje baletowe To tylko cz ciekawostek które zostan wyja nione w tym spotkaniu w Zaczarowanym wiecie
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
11:40
 
Halo Polonia
TVPOLONIA
12:25
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
 
Historia jednego obrazu
12:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:10
 
Barwy szcz cia
Borys dowiaduje si e sekcja zw ok Adama wykaza a obecno trucizny. Komisarz ostro przes uchuje Grzelaka sugeruj c e to on pomóg mu umrze . Tymczasem Aldona zarzuca Reginie e wrobi a Borysa. Taniec zbli y Sabin i Tomal . Szcz liwi ma onkowie kontynuuj go w domu. Andrzej po przepracowaniu tematu rodziców na terapii zdobywa si w ko cu na szczer rozmow z matk . Franek i Carina wyprowadzaj si od Górków. Stefanowi trudno rozsta si z wnukiem i Carin . Wkrótce zaczyna podejrzewa e jego starsza córka ma problemy. Serial obyczajowy
13:45
 
M jak mi o
Natalia przyje d a do Grabiny z ma Hani i wyznaje bliskim e rozsta a si z Frankiem. Kisielowa zaczyna ostr walk z Banachem o stanowisko so tysa. Tymczasem lokaln przychodni odwiedza ona Banacha a Maria i Agata zauwa aj na jej ciele siniaki. Od razu podejrzewaj e kobieta jest ofiar przemocy w rodzinie. Bartek postanawia da Uli swoj najcenniejsz rodzinn pami tk : pier cionek który nale a przed laty do jego matki
14:40
 
Londy czycy
Andrzej i Asia zadomowili si w nowym miejscu. Dziewczyna pracuje w salonie kosmetycznym. Steven j odwiedza. M czyzna jest wyra nie zainteresowany zacie nieniem znajomo ci
15:30
 
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
175 Ma gorzata jest zrozpaczona decyzj króla o zako czeniu ich romansu. Baryczka podczas królewskiej rady oznajmia Kazimierzowi e papie pot pia jego rozwi z y styl ycia. W ciek y i upokorzony wyrzuca wikariusza. Pod wp ywem emocji podejmuje zbyt pochopne decyzje dotycz ce ukarania duchownego. Obrady przerywa wiadomo o powa nym wypadku Karla. W tym samym czasie Miko aj i Gabija czekaj na Baryczk który ma udzieli im lubu. Telenowela historyczna
16:25
 
Jak to dzia a
Paso yty. Tematem tego odcinka s paso yty. Jakie s jak dzia aj w jakich okoliczno ciach mog by niebezpieczne i jak je przechytrzy
16:55
 
Nieziemscy
Eksperyment. Nieziemscy wybieraj si na kolacj do nowo poznanych mieszka ców Ziemi. Szykuj c si do wyj cia Sofia gubi znalezione w parku ptasie pióro. Szukaj c zguby kosmici wspólnie zastanawiaj si po co ptakom pióra i dlaczego ludzie nie potrafi lata
17:20
 
Historia jednego obrazu
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
By o nie min o kronika zwiadowcw historii
Polowa lekcja historii. Magazyn historyczny prezentuj cy wydarzenia i ró ne aspekty dawnej i najnowszej historii Polski. Zawsze marzy a nam si chwila gdy tu w Cz stoborowicach b dziemy mogli w czy sprz t poszukiwawczy i dopisa zupe nie now kart do historii tragicznej bitwy okresu Powstania Styczniowego. Okre la si j jako rze cz stoborowick bo bezbronni ochotnicy zostali tu osaczeni przez Rosjan. Poleg o ich ponad stu. Dla nas najwa niejsze jest teraz by po tym zdarzeniu pozosta a pami . Jednym ze ladów pami ci jest pomnik który stoi tu od 2015 r. W takich miejscach bywa si nie tylko ze wzgl du na rocznic ale z wewn trznej potrzeby by zaduma si nad losem tu pochowanych. Dlatego w a nie dla m odzie y z okolicznych szkó postanowili my przeprowadzi polow lekcj historii na której przestudiujemy przebieg bitwy zaprezentujemy ówczesn bro oraz wspólnie poszukamy pozosta o ci po bitwie
18:25
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55
 
Barwy szcz cia
Borys dowiaduje si e sekcja zw ok Adama wykaza a obecno trucizny. Komisarz ostro przes uchuje Grzelaka sugeruj c e to on pomóg mu umrze . Tymczasem Aldona zarzuca Reginie e wrobi a Borysa. Taniec zbli y Sabin i Tomal . Szcz liwi ma onkowie kontynuuj go w domu. Andrzej po przepracowaniu tematu rodziców na terapii zdobywa si w ko cu na szczer rozmow z matk . Franek i Carina wyprowadzaj si od Górków. Stefanowi trudno rozsta si z wnukiem i Carin . Wkrótce zaczyna podejrzewa e jego starsza córka ma problemy. Serial obyczajowy
19:25
 
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
19:45
 
Ma y pingwin Pik Pok
Bia y mi. Zabawne przygody sympatycznego i niezwyk ego pingwinka Pik Poka którego marzeniem s podró e. Pik Pok z Nicponiem spotykaj statek handlowy. Zaci gaj si na niego i pracuj jako majtkowie. Spotykaj ma ego misia polarnego i postanawiaj si nim zaopiekowa
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Komisarz Alex
Imiona gwiazd. Profesor Antoni Wolski znany astronom odkrywca komety traci wzrok po u yciu kropli do oczu. Podejrzewa kto móg chcie mu zaszkodzi ale nie informuje o tym policji
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
22:20
 
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marzenia a tak e problemy i t sknota za ojczyzn
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Reporta
Live-Chat aktivieren