OTR
Date
<
August 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Sekrety klasztoru. Ojciec Mateusz wyje d a na dni skupienia do klasztoru cystersów. W tym czasie nowicjusz Fabian odnajduje zw oki niejakiego Koryci skiego który równie bra udzia w dniach skupienia
03:25

Ojciec Mateusz
Egzamin. Na uczelni zostaje zamordowany jeden z asystentów. W zast pstwie nie yj cego wyk adowcy czasowo zaj cia prowadzi ojciec Mateusz. Rozpoczyna si ledztwo w tej ponurej sprawie. W jego trakcie do Mateusza zg asza si studentka dziewczyna ch opaka podejrzanego o zabójstwo. Specjalnieuknuta intryga ma na celu ujawnienie sprawcy. Serial kryminalny obyczajowy 41 min Polska 2009Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Gra yna Wilczy skaZdj cia: Jaros aw amojdaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Natalia Rybicka Maciej Skuratowicz Les aw urek Maciej Marczewski Leon Charewicz
04:20

Ja to mam szcz cie
Telewizor to wróg czy przyjaciel rodziny Polacy musz zmierzy si z tym problemem. Ale jak sobie z nim poradzi je li w a nie dzi kumulacja Lotka Mimo wszystko Joanna i Jerzy szukaj sposobu na odci gniecie dzieci od ekranów. Wspólna gra w pr planszow czy mo e specjalny odwyk To nie wszystko... Joanna musi za egna k ótnie córek o ubrania a w powa nej rozmowie z El ostudzi jej zachwyt nad doskona ym koleg ... A Jerzy ... Wyl duje na wygnaniu w kuchni
04:50

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Jagie o i Jadwiga przyjmuj legata papieskiego Maffiolusa w obecno ci którego Jagie o ma przysi c wierno Stolicy Apostolskiej. Zanim Jagie o zgodzi si z o y przysi g prawie obrazi dumnego wys annika papie a. Wallenrod wysy a Jana z Kleparza po okup za Niemierz . Miko aj z Wenecji ok amuje Helen . Obiecuje jej opiek w zamian za audiencj u królowej. Regina zach ca Teodora do o enku z Hank . Grabarz chce podj prac u Teodora
07:00

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:35

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Piróg bi gorajski. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Ja to mam szcz cie
Z rodzicielskimi sprawami w domu Polaków najlepiej zaczyna radzi sobie Ela. Historie o karaluchach okazuj si wietnym sposobem na przywrócenie porz dku w pokoju Zosi. A rodzice Jerzy panicznie boi si kanarka którego przynios a najm odsza córka a Joanna próbuje wykr ci si z towarzyszenia Zosi podczas szkolnej wycieczki. Na domiar z ego zapomnieli odebra Zosi ze szko y... Joanna próbuje odkry te tajemnicz przyczyn znikania pieni dzy z konta
TVPOLONIA
12:00

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwjki
ywiec. Telewizja Polska co roku organizuje wakacyjne koncerty plenerowe w ró nych miastach w Polsce. Jest to okazja do podzielenia si z innymi dobr energi i pos uchania muzyki na ywo. Na scenie pojawi si polskie i zagraniczne gwiazdy wykonuj ce muzyk rozrywkow . Wyst pi mi dzy innymi Cleo Edyta Górniak Blue Cafe Roksana W giel Maryla Rodowicz Sound n Grace Zenek Martyniuk Weekend Boys i Thomas Anders. Pierwszy koncert odb dzie si 20 czerwca w Mr gowie. Fina zaplanowano na 29 sierpnia
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Sekrety klasztoru. Ojciec Mateusz wyje d a na dni skupienia do klasztoru cystersów. W tym czasie nowicjusz Fabian odnajduje zw oki niejakiego Koryci skiego który równie bra udzia w dniach skupienia
13:25

Ojciec Mateusz
Egzamin. Na uczelni zostaje zamordowany jeden z asystentów. W zast pstwie nie yj cego wyk adowcy czasowo zaj cia prowadzi ojciec Mateusz. Rozpoczyna si ledztwo w tej ponurej sprawie. W jego trakcie do Mateusza zg asza si studentka dziewczyna ch opaka podejrzanego o zabójstwo. Specjalnieuknuta intryga ma na celu ujawnienie sprawcy. Serial kryminalny obyczajowy 41 min Polska 2009Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Gra yna Wilczy skaZdj cia: Jaros aw amojdaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Artur mijewski Piotr Polk Micha Piela Artur Pontek Kinga Preis ukasz Lewandowski S awomir Orzechowski Piotr Koz owski Rafa Cieszy ski Natalia Rybicka Maciej Skuratowicz Les aw urek Maciej Marczewski Leon Charewicz
14:20

Giganci historii
Powstania l skie. Niemcy próbuj si pozbiera po sromotnej kl sce w I wojnie wiatowej. Tymczasem po s siedzku odradza si po 123 latach zaborów pa stwo polskie. Nowa sytuacja geopolityczna sprawia e na Górnym l sku nale cym wówczas do Niemiec odradzaj si silne polskie sentymenty. Uprzemys owiony bogaty w w giel region ma kluczowe znaczenie strategiczne dlatego Niemcy próbuj l zaków spacyfikowa . Terror niemieckich w adz napotyka na sprzeciw ludno ci. Dodatkowo zbiegasi w czasie z informacj o zwyci skim powstaniu w Wielkopolsce. Na beczce prochu jak jest w tym momencie l sk brakuje ju tylko iskry. l zacy trzykrotnie chwytali za bro by zamanifestowa swoj polsko . Rok 2021 zosta ustanowiony rokiem Powsta l skich. To idealny moment aby sprawdzi co wiemy o tamtych wydarzeniach. Powstania l skie to temat tego odcinka teleturnieju
15:10

Rzecz Polska
Fotel RM 58. Fotel RM58 projektu Romana Modzelewskiego sta si polsk ikon designu który do dzi zachwyca nowoczesn form . Jest jednym z najwybitniejszych przyk adów wzornictwa organicznego i najbardziej rozpoznawalnym polskim produktem
15:25

Kuchnia polskich ydw
Sukkot. Co jadano w sza asach. Prowadz cy program przybli a histori kuchni ydowskiej a tak e pokazuje jak kszta towa a si tradycja kuchni polskich ydów jak miesza y si smaki polskich potraw i jak pod wp ywem judaistycznych zasad tworzy y now jako . Widzowie dowiedz si ile potraw ydowskich zosta o w czonych do kuchni polskiej do kanonu smaków z dzieci stwa . Ka dy odcinek jest opowie ci o innym historycznym okresie wzajemnych relacji Polaków i ydów
15:50

Agatka
Agatka i przezi bienie. Agatka jest przezi biona wi c mama ka e jej le e w ó ku i odpoczywa bo sen jak twierdzi to najlepsze lekarstwo. Agatka cho jest zniecierpliwiona wkrótce zasypia. We nie przenosi si wraz z chomikiem Cyrylem do wn trza swojego organizmu aby przyjrze si bli ej przezi bieniu. Wkrótce zostaj zaaresztowani przez wirusy i doprowadzeni przed oblicze ich dowódcy wirusa najbardziej odpornego na wszystkie leki. Ten ka e wtr ci ich do lochu. Poznaj tam leukocytaodpowiedzialnego za przegapienie pierwszych objawów choroby. Razem postanawiaj podj walk z wirusami ale najpierw musz zdoby ich kod genetyczny. Agatka postanawia przebra siebie i Cyryla za gro ne wirusy i podkra do ich obozu. Udaje im si zdoby kod a leukocyty opracowuj przeciwcia a do walki z chorob . Wkrótce krwinki bia e odpieraj zmasowanyatak wirusów. W realnym wiecie kiedy Agatka budzi si ze snu ku zdziwieniu mamy nie ma ju gor czki
16:00

Mami Fatale
Dawno temu. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
16:10

Nela ma a reporterka
Wodospady Islandii. Islandia jest nazywana krain lodu i ognia. Ale nie tylko Jest te krain rw cej wody . Na Islandii jest ponad 900 wodospadów a niektóre z nich skrywaj legendy o skarbach. Razem z Nel wybierzemy si na Islandi i poznamy ich tajemnice
16:30

Rodzinka.pl
Przeprowadzka. PRZEPROWADZKA Tomek wyprowadza si z domu wpada jednak by zostawi Natalii swoje pranie. Okazuje si e równie zabra lodówk z piwnicy oraz pó k z pokoju. Natalia pakuje mu jedzenie. A na obiady Tomek nadal przychodzi do domu. Kacper ma aparat i przez to nie chce z nikim rozmawia . Problemem jest to e sepleni. Marysia z Natali rozmawiaj o nowej dziewczynie Kuby Paulinie która wed ug Natalii jest zamkni ta w sobie ale ma skuter. Paulina dostaje z pracy 5 a Kuba 2 . Okazuje si e ch opak napisa za dziewczyn ca prac . Kacper pokazuje Natalii swoj prac domow któr napisa z b dami i na wymi tej kartce. Pó niej pisze o Koperniku my l c e to on jest odkrywc Ameryki. Kacper i Antek robi sobie komórk zdj cia z g upimi minami. Okazuje si e od razu s publikowane w Internecie. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polsko w duszy gra..
Przedstawienie historii polskich emigrantów do Ameryki Po udniowej przez pryzmat delegatów na Kongres M odzie y Polonijnej w Kurytybie w Brazylii pokazanie przywi zania m odego pokolenia do tradycji i historii kraju przodków. Pokazanie fenomenu takich spotka gdzie ludzie z ca ego kontynentu widz si przez kilka dni a wszystkich cz polskie korzenie
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Ja to mam szcz cie
Z rodzicielskimi sprawami w domu Polaków najlepiej zaczyna radzi sobie Ela. Historie o karaluchach okazuj si wietnym sposobem na przywrócenie porz dku w pokoju Zosi. A rodzice Jerzy panicznie boi si kanarka którego przynios a najm odsza córka a Joanna próbuje wykr ci si z towarzyszenia Zosi podczas szkolnej wycieczki. Na domiar z ego zapomnieli odebra Zosi ze szko y... Joanna próbuje odkry te tajemnicz przyczyn znikania pieni dzy z konta
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
Przymus rekreacji. Czerepach przysparza parafii rodków finansowych nie zapominaj c przy tym o sobie i wójcie. Rozszerza asortyment apteki o cudown wod ze wi tych róde ek. Na razie tylko krajowych ale w planach s te te najs ynniejsze zagraniczne. Lucy ma coraz wi cej problemów w gminie. Próbuje nak oni wie niaków do rekreacji rozprawi si z dzikimi wysypiskami mieci i z ym traktowaniem zwierz t. Wi c awski po raz pierwszy za jej kadencji wygrywa przetarg i próbuje okaza pani wójtwdzi czno co Lucy kategorycznie odrzuca. Nast pnie zleca Wi c awskiemu zorganizowanie imprezy sportowej. Namówienie miejscowych m czyzn do tego eby grali w koszykówk wcale nie jest atwe. Na fali narastaj cego niezadowolenia spo ecznego niegdysiejszy radny My ko wci pa aj cy ch ci zemsty zg asza wniosek o referendum w sprawie odwo ania Lucy. Serial obyczajowy komediowy
21:10
Ranczo
Przewroty kopernika skie. Odc. 63W gminie wzrasta ferment. Zbli a si termin referendum w sprawie odwo ania Lucy. Opozycja kusi ofert w adzy najpierw by ego wójta a kiedy ten odmawia Czerepacha. Takiej propozycji Czerepach pomimo protestów ony nie potrafi si oprze . Zmienia jednak zdanie kiedy poznaje polityczny plan by ego wójta. Dochodzi do wniosku e wójt jest geniuszem. Fabian Duda pozyskuje dla gminy unijne fundusze cierpliwie namawia rolników do inwestycji. Jego altruistyczna postawa wzbudza podziw Sylwii. Dziewczyna zaprasza go do siebie w celach romantycznych. To z kolei nie podoba si jej ojcu który si ga po swój ulubiony argument: siekier . Duda nie daje si zastraszy . Lucy wysy a w teren komisj która ma sprawdzi jak w wiejskich zagrodach traktuje si zwierz ta. Na tym tle dochodzi do ró nych incydentów a nawet pobi . Cz onkinie komisji wójtowa i Lodzia wymierzaj dotkliw kar ch opu który pastwi si nad koniem. Serial obyczajowy komediowy
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Fajna Polska
Dar owo. Mrze yno Trzebiatów. aklina Skowro ska i Mateusz Strama odwiedzaj Królewskie Miasto Dar owo by opowiedzie o jego wyj tkowej historii. Przedstawi atrakcje i walory turystyczne regionu i miasta po o onego nad morzem. Zobaczymy Dar owo w ciekawej i atrakcyjnej ods onie. To wyj tkowe miejsca historyczne i wspó czesne warte odwiedzenia o ka dej porze roku. Poka emy Zamek Królewski rozsuwany most dar owsk marin . Pos uchamy ludzi zwi zanych z miastem mówi m.in.: Marek Krajewski pisarz Marcel Wo niak biograf Tyrmanda oraz gwiazda programu Mesajah. Skosztujemy regionalnych przysmaków poznamy wyj tkowych mieszka ców zaprosimy na ciekawe imprezy. Poka emy jak aktywnie i rodzinnie sp dzi tam czas
23:30
 
Rodzinka.pl
Przeprowadzka. PRZEPROWADZKA Tomek wyprowadza si z domu wpada jednak by zostawi Natalii swoje pranie. Okazuje si e równie zabra lodówk z piwnicy oraz pó k z pokoju. Natalia pakuje mu jedzenie. A na obiady Tomek nadal przychodzi do domu. Kacper ma aparat i przez to nie chce z nikim rozmawia . Problemem jest to e sepleni. Marysia z Natali rozmawiaj o nowej dziewczynie Kuby Paulinie która wed ug Natalii jest zamkni ta w sobie ale ma skuter. Paulina dostaje z pracy 5 a Kuba 2 . Okazuje si e ch opak napisa za dziewczyn ca prac . Kacper pokazuje Natalii swoj prac domow któr napisa z b dami i na wymi tej kartce. Pó niej pisze o Koperniku my l c e to on jest odkrywc Ameryki. Kacper i Antek robi sobie komórk zdj cia z g upimi minami. Okazuje si e od razu s publikowane w Internecie. Serial komediowy
Activate Live-Chat