OTR
Date
<
October 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
B d przy mnie blisko. Blanka i Radwan wracaj w ko cu do pracy i wspólnie z Maksem walcz o ycie ci arnej pacjentki która ma rozwarstwienie aorty. Tymczasem Antek odzyskuje si y po przeszczepie serca i wychodzi w ko cu ze szpitala ale wcze niej zadaje Indze niewygodne pytanie. Inspektor Korban nadal interesuje si Hani i odkrywa e lekarka jest po rednio zamieszana w spraw napadów na jubilerów. Wiki wraca niespodziewanie do Polski i zjawia si w hotelu rezydentów
03:30
 
Stulecie Winnych
Mania i Ryszard bardzo martwi si o Kasi . Nie tylko dlatego e Dziady zostaj zdj te przez cenzur z desek Teatru Narodowego. Kasia i Micha jr bior udzia w demonstracjach i zbieraj podpisy pod petycj w sprawie przywrócenia spektaklu. Basia cierpi bo nie mo e zaj w wymarzon ci . Dodatkowo narasta jej konflikt z te ciow która wci nie akceptuje synowej i daje jej odczu swoj niech . 8 marca 1968 roku Ewa jest na dy urze w szpitalu Lindleya. Zaczynaj tam zwozi rannych spod Uniwersytetu Warszawskiego. Ewa ma pe ne r ce pracy. Ofiar milicyjnych pa ek jest tyle e musz by przetrzymywani na korytarzach. Tymczasem w Brwinowie w rodku nocy Ani budzi przeczucie e wydarzy o si co z ego. Serial historyczny obyczajowy
04:20
 
Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
04:55
 
Polacy w Albanii
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Zbigniew zabiera siostry do Brzezia. Zamierza szybko wyda michn za chorego s siada. Witold uk ada plan który pozwoli mu wprowadzi swoich ludzi na wile ski zamek. Zamierza wykorzysta lub swojej siostry jako pretekst. Ragana ucieka od Hanula ale wcze niej mówi mu e ka da kobieta w pobli u Jagie y jest niebezpieczna. Jagie o k óci si ze Skirgie o Ragan . Ostatecznie dochodzi do pojednania braci. Czambor porywa El biet Pileck
07:00
 
Qulszo kulinarne potyczki
W programie rywalizuj ko a gospody wiejskich. Promuj one polsk wie i jej warto ci: regionalne produkty rodzinne gospodarstwa tradycje przekazywane nast pnym pokoleniom. Autorzy programu pokazuj e na wsi jest miejsce dla m odych mieszka ców. Uczestnicy spotykaj si w studiu aby pochwali si przed widzami kunsztem kulinarnym oraz opowiedzie o historii i tradycjach miejsc z których pochodz . To okazja do wypromowania ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Co na obiad
Schab. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2438Interes ki rozkwita a Hubert z Irokezem maj pe ne r ce roboty. Do willi biznesmena po now parti przesy ek zostaje wezwany tak e ukasz. Pyrka i Sadowski s zaskoczeni na swój widok. Tymczasem dom ki jest obserwowany z ukrycia przez policj . Za to po udaremnionej przez Miko aja próbie porwania Madzi Wianuszko prosi dziewczyn o spotkanie. Przeprasza e j ledzi wyznaje e jego zachowanie wynika z nadu ywania sterydów. Zapewnia e pójdzie na terapi i nie b dzie stanowi dla niej zagro enia. Magda waha si czy zaufa ch opakowi. Michalina nadal le si czujei wci podejrzewa e jest w ci y. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Talent. W Busku Zdroju trwaj przygotowania do corocznego konkursu cukierniczego w hotelu pa stwa Shultzów. W trakcie imprezy pan Shultz niespodziewanie umiera
13:30
 
Ojciec Mateusz
W kr gu podejrze. Ojciec Mateusz odwiedza pasiek i gospodarstwo pa stwa Gali skich. Przypadkowo jest wiadkiem k ótni pomi dzy Gali skim a Wodlewskim. Wkrótce gospodarz ginie
14:25
 
Polacy w Albanii
15:20
 
Kuchnia dwudziestolecia
Kuchnia trzech zaborów. Zabór austriacki. W kolejnym odcinku programu przedstawiamy kuchni zaboru austriackiego. Dwie ksi ki ukszta towa y nasz kuchni . Jedna polska a w a ciwie polsko francuska druga austriacka. Ta pierwsza to ksi ka Antoniego Teslara Francuza który by kucharzem Andrzeja Potockiego. Jego ksi ka Kuchnia polsko francuska ukaza a si w 1910 roku. Popularniejsza jednak by a ksi ka kucharska Wiener koch und wirtfschafts buch . A co by o potraw najbardziej popularn w tym czasie spotykan wspó cze nie Ga uszki Ha uski czyli kluseczki które s pierwsz potraw programu. Druga potrawa zrazy a la Esterhazy pochodzi z innej ksi ki autorstwa Marii Gruszeckiej opublikowanej w 1892 roku Kucharz krakowski
15:50
 
Agatka
Agatka i Breloczek. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzów. Ka dy z odcinków opowiada jedn z przygód sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka która mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygód Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g ówna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
16:00
 
Mami Fatale
Mami nie ma w domu. Podczas zabawy Mami zostaje kontuzjowana uraz jest na tyle powa ny ze pogotowie zabiera j do szpitala. Zwierz ta zostaj same w domu i maj dopilnowa zostawionego w piekarniku ciasta. Niestety jak si mo na domy li Prosiak z Psin nie tylko nie dopilnowuj ciasta ale doprowadzaj do tego e domek Mami zaczyna unosi si w powietrzu
16:10
 
Nela ma a reporterka
Poznajemy ptaki z Wyspy Kangura. Razem z Nel jeste my w schronisku dla dzikich ptaków na Wyspie Kangura. Ma a Reporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki które trafi y pod opiek schroniska. Poznamy te niesamowite d wi ki jakie wydaje dzierzbowron i zobaczymy najwi kszego ptasiego drapie nika or a australijskiego
16:30
 
Rodzinka.pl
Przypadkowe pary. U Boskich jak zwykle dzie pe en wra e . Natalia w po piechu chce opu ci dom bo spieszy si do pracy jednak znowu co staje na jej drodze. Zosia próbuje przekupi Ludwika by wp yn na Kacpra który jest przeciwny jej przewodniczeniu w klasie. Natalia zostaje przy apana przez m a na paleniu jednak ch opcy w bardzo efektywny sposób zniesmaczaj j do ponownego si gni cia po papierosa. Tomek podejmuje bardzo wa n yciow decyzj . Serial komediowy 24 min Polska 2017
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Polska szko a na Haiti
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Odc. 2438Interes ki rozkwita a Hubert z Irokezem maj pe ne r ce roboty. Do willi biznesmena po now parti przesy ek zostaje wezwany tak e ukasz. Pyrka i Sadowski s zaskoczeni na swój widok. Tymczasem dom ki jest obserwowany z ukrycia przez policj . Za to po udaremnionej przez Miko aja próbie porwania Madzi Wianuszko prosi dziewczyn o spotkanie. Przeprasza e j ledzi wyznaje e jego zachowanie wynika z nadu ywania sterydów. Zapewnia e pójdzie na terapi i nie b dzie stanowi dla niej zagro enia. Magda waha si czy zaufa ch opakowi. Michalina nadal le si czujei wci podejrzewa e jest w ci y. Serial obyczajowy
18:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
S owa senatora. Klaudi dziwi zachowanie rodziców którzy wychwalaj ukasza. Dziewczyna oskar a matk o hipokryzj . Rozdygotana senatorowa udaje si po ratunek do apteki. Jest oszo omiona troskliwo ci magistra
21:10
 
Ranczo
Pojedynek czarownic. Babka postanawia przeciwdzia a wp ywowi Moniki na Kusego. Solejuk prezentuje autorski program przed w adzami PPU. Trafnie odczytawszy intencje rodziców Klaudia przesadnie adoruje ukasza
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterw
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterów przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentów s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi których postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspó czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Rodzinka.pl
Przypadkowe pary. U Boskich jak zwykle dzie pe en wra e . Natalia w po piechu chce opu ci dom bo spieszy si do pracy jednak znowu co staje na jej drodze. Zosia próbuje przekupi Ludwika by wp yn na Kacpra który jest przeciwny jej przewodniczeniu w klasie. Natalia zostaje przy apana przez m a na paleniu jednak ch opcy w bardzo efektywny sposób zniesmaczaj j do ponownego si gni cia po papierosa. Tomek podejmuje bardzo wa n yciow decyzj . Serial komediowy 24 min Polska 2017
Activate Live-Chat