OTR
Date
<
May 2022
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
1651 Serial obyczajowy Polska 2022 Re yseria: Kinga Lewi ska Scenariusz Alina Pucha a Marta Kuszewska Wojciech Nerkowski Aktorzy: Adriana Kalska Miko aj Roznerski Stanis aw Szczypi ski Joanna Niemirska Mateusz asowski Ma gorzata Pieczy ska Maurycy Popiel Karol Strasburger Jakub Jozefowicz Hanna leszy ska Wojciech Kalarus Paulina Lasota Miko aj Bartosiewicz Krzysztof Kwiatkowski Marcin odkrywa e Rudnicki - ojciec Amelki - wyszed na zwolnienie warunkowe wroci do rodziny i znow terroryzujeby on . Poza tym Chodakowski - podobnie jak jego brat Olek - niepokoi si e Aleksandra zwi za a si ostatnio z podejrzan grup wsparcia za namow Janka oraz jego znajomego przewodnika duchowego. Tymczasem Jakub dowiaduje si o problemach ktore Kasia ma w pracy przez Arka i postanawia z Karnowskim po m sku porozmawia
01:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice of Poland
Live fina. 12. edycja popularnego muzycznego show. Program jest ceniony za wysoki poziom umiej tno ci wokalnych uczestnikow i kultur wypowiedzi trenerow ktorzy zainicjowali na polskim rynku telewizyjnym nowy styl oceniania uczestnikow: merytoryczny bez schlebiania niskim gustom. The Voice of Poland nada now jako widowiskom typu talent show. Kolejne edycje osi gaj bardzo dobre wyniki ogl dalno ci cechuj si wysokim poziomem wokalnym i inscenizacyjnym. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy wybieraj spo rod nich cz onkow swoich dru yn
03:40

The Voice of Poland
Fina -. 12. edycja popularnego muzycznego show. Program jest ceniony za wysoki poziom umiej tno ci wokalnych uczestnikow i kultur wypowiedzi trenerow ktorzy zainicjowali na polskim rynku telewizyjnym nowy styl oceniania uczestnikow: merytoryczny bez schlebiania niskim gustom. The Voice of Poland nada now jako widowiskom typu talent show. Kolejne edycje osi gaj bardzo dobre wyniki ogl dalno ci cechuj si wysokim poziomem wokalnym i inscenizacyjnym. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy wybieraj spo rod nich cz onkow swoich dru yn
04:55

Debata Polonia 24
Cykl debat skierowanych do Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny. Celem programu jest wzmacnianie poczucia jedno ci wszystkich Polakow i wskazanie na potrzeb piel gnowania to samo ci oraz tradycji narodowej. Dyskutowane b d tematy wa ne dla Polakow w kraju i za granic
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30

Program ekumeniczny
Program ekumeniczny sk ania do dostrze enia jedno ci w ro norodno ci prowadzenia dialogu mi dzy wyznaniami
06:50

Rok 1982. Kalendarium
Cykl dokumentalny prezentuj cy i omawiaj cy rozmaite wydarzenia do ktorych dosz o w 1982 roku
07:00

Smaki wiata - po rod morz
Ola Nguyen znawczyni kuchni i mistrzyni gotowania tym razem pozna bogactwo odleg ych smakow u ich rod a. Ola wyruszy na podboj po udniowego Adriatyku i po nocnego Morza Jo skiego aby zabra widzow w niezwyk kulinarn podro od greckiej wyspy Korfu przez porty Riwiery Alba skiej wybrze e w oskiej Apulii do Wysp Jo skich. W programie obok pysznych przepisow b dzie mo na pozna miejsca fascynuj ce pod wzgl dem krajobrazu i historii cz sto odleg e od popularnych szlakow turystycznych
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Smaki polskie
Indyk na szybko. Program po wi cony polskiemu dziedzictwu kulinarnemu. Promujemy star dobr polsk kuchni . Chcemy ocali od zapomnienia przepisy naszych bab przybli a ciekawostki ze staropolskiego jad ospisu. Potrawy prezentuj Krystyna Ziejewska i Wojciech Koz owski. W tym programie potrawy z mielonego indyka. Przygotujemy pulpeciki z kolendr obtoczone w sezamie i kotlety z dusz - faszerowane pieczarkami i natk
11:30

Barwy szcz cia
2549Serial obyczajowy Polska 2021Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Maria Dejmek Sebastian Perdek Micha Rolnicki Patryk Pniewski Agata Dzi bor Agnieszka Mrozi ska Hanna Klepacka Sebastian Perdek Ewelina Serafin Agnieszka WarchulskaJozek jest za amany tym e Julita wrobi a go w porwanie corki. Za to prezes jego nowego klubu w cieka si boaresztowanie pi karza wp yn o na wizerunek ca ej dru yny. Fani z Pu aw a zw aszcza Anka nadal okazuj jednak Sa atce wsparcie. Tymczasem ukasz wprowadza w redakcji zmiany przez ktore wchodzi w konflikt z Mariol . Gawron obiecuje Darkowi e jako sponsor przeka e na klub a 50 tysi cy z otych. Gdy abcia sprawdza stan konta ukochanego z przera eniem odkrywa e po owa pieni dzy przepad a
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Drogi wolno ci
Pojedynek. ODCINEK 8. POJEDYNEKGrudzie 1922 rok. Siostry Biernackie i ca a redakcja wybieraj si na koncert skrzypaczki Estery Holtorp. Mi dzy Szymonem i Maryni wybucha konflikt gdy okazuje si e Szymon - zamiast towarzyszy narzeczonej - wyje d a na szkolenie. Marynia jest niepocieszona. Nie pomagaj kwiaty na przeprosiny. Szymonowi cudem udaje si wszystko odkr ci . Po przybyciu do teatru zastaje jednak Maryni w dwuznacznej sytuacji. Ich lub znow stoi pod znakiem zapytania. W sejmie trwaj wybory prezydenckie. Alina i Katzner jad samochodem do Warszawy na wystaw w Zach cie gdzie maj nadziej zobaczy nowo wybranego Gabriela Narutowicza. Tymczasem Kocia Biela forsuje opublikowanie swojego artyku u po ktorym drogi jej i Aliny si rozejd . Anna odchodzi od zmys ow po li cie od Ignacego ktory chce rozwodu. Janina interweniuje u brata zmuszaj c go do zmiany zdania. Serial historyczny
13:15

Ojciec Mateusz
Przypadek. odc. 340. PRZYPADEK Iwona i Konrad Kostrzewscy planuj pierwsze w asne dziecko cho wychowuj ju dwie coreczki wcze nie owdowia ego Konrada. Iwona ma te dobry kontakt z doros ym synem m a Micha em ktory ma za sob trudn przesz o na ogowca ale z powodzeniem od lat pozostaje w trze wo ci. Jest bardzo oddany ojcu. Kiedy w rodzinie Kostrzewskich dochodzi do kolejnej tragedii policjanci zaczynaj zastanawia si czy taka czarna seria jest mo liwa czy jest cz ci czyjego makabrycznego planu. Z kolei zaanga owany w ledztwo Marczak sam mierzy si z trudnymi yciowymi decyzjami do ktorych motywuje go kobieta. Okazuje si e b yskotliwy policjant poza s u b ma du o gorsze wyczucie momentu ni podczas ledztwa. Serial kryminalny obyczajowy
14:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:00

Spektakl teatralny
16:00

Remiza. Zawsze w akcji
Brat. Podczas gaszenia po aru starej cha upy stra acy znajduj w komorce dwojk zaniedbanych dzieci. Kto je tam zamkn i kto jest sprawc po aru ktory nieomal zabi ich matk Wszystko wskazuje na to e winien jest Bartek starszy brat znalezionych dzieci. Ch opak mia ju na pie ku z prawem a jego ojczym informuje policj e Bartek bije rodze stwo i podnosi nawet r k na matk . K opot w tym e nikt nie potrafi go znale . Serial obyczajowy
16:30

Barwy szcz cia
2549Serial obyczajowy Polska 2021Re yseria: Jakub Skocze Scenariusz: Maciej Sobczyk Iwona Strza ka Przemys aw JurekAktorzy: Maria Dejmek Sebastian Perdek Micha Rolnicki Patryk Pniewski Agata Dzi bor Agnieszka Mrozi ska Hanna Klepacka Sebastian Perdek Ewelina Serafin Agnieszka WarchulskaJozek jest za amany tym e Julita wrobi a go w porwanie corki. Za to prezes jego nowego klubu w cieka si boaresztowanie pi karza wp yn o na wizerunek ca ej dru yny. Fani z Pu aw a zw aszcza Anka nadal okazuj jednak Sa atce wsparcie. Tymczasem ukasz wprowadza w redakcji zmiany przez ktore wchodzi w konflikt z Mariol . Gawron obiecuje Darkowi e jako sponsor przeka e na klub a 50 tysi cy z otych. Gdy abcia sprawdza stan konta ukochanego z przera eniem odkrywa e po owa pieni dzy przepad a
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Studio Lwow
Wydanie specjalne. Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
18:55

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polakow. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie ktorzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:20

Polacy wiatu
Jan Juliusz Szyma ski. Bohaterem odcinka jest Jan Juliusz Szyma ski (1870 - 1958) chirurg i okulista - profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W latach 1896 - 1898 lekarz rosyjskiej floty handlowej we W adywostoku. W latach 1912 - 1922 wyk ada medycyn na Uniwersytetach w Brazylii aktywnie dzia a na rzecz popularyzacji nowoczesnej medycyny w krajach Ameryki Po udniowej
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Czas honoru
Ju czas. Czwarta seria odcinkow Czasu honoru. Odnajdujemy bohaterow: W adka Bronka Janka Micha a oraz ich bliskich w okupowanej Polsce nieca e trzy lata po wydarzeniach opisanych w cz ci trzeciej. Jest kwiecie 1944 roku. Odwracaj si wojenne koleje losu. Niemcy przegrywaj na wszystkich frontach. W jednym z oddzia ow partyzanckich w Gorach wi tokrzyskich dzia aj Bronek i Janek. Spotykamy ich w momencie kiedy przeprowadzaj atak na posterunek niemieckiej andarmerii. W obozie niespodziewanie pojawia si major Krawiec ich dowodca z czasow warszawskich. Okazuje si e po fali ostatnich aresztowa Bronek i Janek znowu s potrzebni dostaj rozkaz powrotu. W Warszawie spotykaj si ze swoimi ukochanymi Len i Wand . Bardzo szybko dochodzi do pierwszej akcji. Bronek i Janek uczestnicz w zamachu na szefa gestapo w Warszawie Petera Schoebbla ktory niechlubnie ws awi si wyj tkowym okrucie stwem
21:05
Czas honoru
W pu apce. Wiosn 1941 roku na teren Polski zostaje zrzucony oddzia cichociemnych wyszkolonych w Anglii o nierzy Polskich Si Zbrojnych. Przedostaj si oni do Warszawy gdzie prowadz walk z okupantem
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Res Poloniae - o Polsce z oddali
Bernice Falkowska. Seria filmowych wywiadow przeprowadzonych w Londynie z wybitnymi lud mi piora teatru muzyki ekonomii. Rozmowy b d szczegolnie dotyczy zwi zkow bohaterow z Polsk i polsk kultur . Bohaterk tego odcinka jest dr med. Bernice Falkowska Irlandka emerytowany lekarz ona prof. Wojciecha Falkowskiego psychiatry rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie. Dr Falkowska jest wieloletni przyjacio ka Cecily Saunders za o ycielki ruchu hospicyjnego oraz jej m a malarza Mariana Szyszko - Bohusza. Posiada kolekcj portretow p dzla Szyszko - Bohusza
23:00
Reporta
23:30
 
Remiza. Zawsze w akcji
Brat. Podczas gaszenia po aru starej cha upy stra acy znajduj w komorce dwojk zaniedbanych dzieci. Kto je tam zamkn i kto jest sprawc po aru ktory nieomal zabi ich matk Wszystko wskazuje na to e winien jest Bartek starszy brat znalezionych dzieci. Ch opak mia ju na pie ku z prawem a jego ojczym informuje policj e Bartek bije rodze stwo i podnosi nawet r k na matk . K opot w tym e nikt nie potrafi go znale . Serial obyczajowy
Activate Live-Chat