OTR
«
« 06.08.2022 (Sat), 07:05 »
Krzysztof Kamil Baczy ski i jego pokolenie. W tym odcinku pytamy o Krzysztofa Kamila Baczy skiego i jego pokolenie. Nie czas a owa ro kiedy p on lasy pisa Juliusz S owacki. Nie mog przewidzie e nadejdzie wojna w ktorej tych ro stracimy tak wiele. W zasadzie kwiat polskiej m odzie y. Krzysztof Kamil Baczy ski jest jedn z symbolicznych postaci tego tragicznego pokolenia. Pokolenia tzw. Kolumbow ktorego wchodzenie w doros o przypad o na lata II wojny wiatowej. Najwa niejszy tworca okresu wojennego. Poeta uwa any za talent literacki na miar S owackiego. Zainspirowany tworczo ci przedwojennych poetow katastrofistow sam sta si poet Apokalipsy spe nionej. Baczy ski zgin w Powstaniu Warszawskim walcz c za woln stolic . Podobnie jak wielu jego rowie nikow. Nale ymy do narodu ktorego losem jest strzela do wroga brylantami -s owa historyka literatury Stanis awa Pigonias mottem tego odcinka Gigantow historii


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat