OTR
«
« 23.09.2022 (Fri), 03:30 »
Kurtka. Na plebanii zjawia si Tania gospodyni Bogdana Wi lickiego. Kobieta ali si ksi dzu e zosta a zwolniona wskutek oskar enia o kradzie . Mateusz udaje si do Wi lickich by wyja ni spraw konfliktu. W salonie odkrywa zw oki ony Bogdana Ewy. Policja znajduje 4000 z otych w torebce Tani. Kobieta staje si g own podejrzan . Gosposia zarzeka si jednak e dosta a pieni dze od pani Wi lickiej. Serial kryminalny obyczajowy


Lists


File information


Mirror


Cutlists


EPG message


Comments

Download
Stream online


Activate Live-Chat