OTR
Datum
<
September 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:25
A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
00:30
Rodzinka.pl
Wiele wspólnych lat. Kacper wyznaje Agacie e bardzo mu si podoba a kiedy by ma y. Ludwik myli krem do twarzy z kremem do depilacji. Boska ali si na kryzys w ma e stwie Maria postanawia rozwi za ten problem na w asn r k . Natalia wykorzystuje nietuzinkowy lecz skuteczny sposób na zmotywowanie Kuby do sprz tni cia pokoju. K ótnia Tomka i Magdy ko czy rodzinny wieczór w domu Boskich. Serial komediowy
01:00
Wschd
Magazyn spo eczny dotycz cy Kresów Wschodnich
01:25
Nieziemscy
Najkomiczniejsza kolekcja. Sofia z mam intensywnie pracuj nad przygotowaniem kubraczka dla Zozo. Okazuje si e szycie to fascynuj ce zaj cie. Ilo tkanin przyprawia o zawrót g owy. Ale jak one powstaj Niestety reszta za ogi jest poch oni ta jest k ótni . Ca a afera rozpocz a si od konfliktu kto b dzie puszcza latawce i czyja to w ogóle by a inicjatywa. W niewyja nionych okoliczno ciach latawiec jednak znika. Podobnie jak Zozo
01:45
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Pod piramidami. Mato ek wci b ka si po wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . Kolejn przygod sympatyczny bohater prze ywa w Egipcie. Mato ek dostaje si do rodka wielkiej piramidy egipskiej
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Pitbull
W pobli u Teatru Komedia dochodzi do strzelaniny. Ginie m ody cz owiek. Despero i Nielat badaj okoliczno ci zdarzenia. Okazuje si e ofiara mia a przy sobie fa szywy dowód osobisty
03:20

Historia jednego obrazu
Pejza ze Starego S cza. Pejza ze Starego S cza Dom z werand Jana Cybisa powsta w 1962 roku. Prezentowany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego histori i sylwetk autora przedstawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
03:30

Barwy szcz cia
Malwina rozmawia z psychiatr o synu. Zdaniem lekarki wiele wskazuje e ch opak ma zespó Aspergera. eby to potwierdzi musi go lepiej pozna jednak Kacper odmawia pój cia na wizyt . Celina oznajmia Reginie e spotyka si z Frankiem i nie yczy sobie eby szefowa z nim flirtowa a. Czapla mówi o tej rozmowie Falkowskiemu a ten robi kochance awantur . Wtedy Bro ska zaskakuje go wyznaniem. Widz c jak opieszale Patryk zabiera si do szukania pracy Agata organizuje spotkanie z Zenkiem by przekona si czy ch opak móg by pracowa jako kierowca taksówki. Pawe dzwoni do Agaty po operacji i wyznaje e za ni t skni. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Krzysztof stara si zmieni decyzj Katarzyny. Maryna odnosi sukces na sesji zdj ciowej. Udaje jej si umówi z wp ywowym agentem. Spotkanie nie przebiega tak jak si spodziewa a. Pawe Olga i Patrycja ustalaj plan blokowania budowy obwodnicy. Karcz i Jasi ski robi wszystko eby budowa rozpocz a si jak najszybciej. Smiersz przyspiesza poszukiwania z ota. Telenowela
06:35

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05

Podwodne ABC
Tajemnice rafy koralowej. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:20

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:35

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Pejza ze Starego S cza. Pejza ze Starego S cza Dom z werand Jana Cybisa powsta w 1962 roku. Prezentowany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego histori i sylwetk autora przedstawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
12:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny ukazuj cy aktualne wydarzenia i ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie a tak e oficjalne stosunki polsko litewskie. Autorzy programu si gaj równie do historii i tradycji by przypomina wa ne dla Polaków miejsca i wydarzenia pokazuj te relacje z Litwinami i stosunek w adz czy te osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:10

Na sygnale
Du o mi o ci. Pod koniec wieczoru kawalerskiego Nowy wyznaje Piotrkowi e pragnie o wiadczy si Zosi. Martyna odwiedza salon sukien lubnych i zaprzyja nia si z inn pann m od . Ta nagle traci w sklepie przytomno . Tymczasem Kuba jedzie z doktorem Banachem na wezwanie do wypadku i odkrywa e jednym z poszkodowanych jest jego bliski przyjaciel Micha . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Grzegorz Mo da Scenariusz: Kacper Szyma ski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Marcelina Zawadzka Janusz Szpiglewski ukasz Jaszczuk
13:45

Mi o nad rozlewiskiem
S awek postanawia zaopiekowa si Rysiem. M czyzna o wiadcza si Pauli. Ró a chce sprowadzi Macieja z powrotem do parafii. Wraz z chórem szykuje niespodziank . Nadchodzi dzie lubu Marysi i Kuby
14:40

Festiwal Muzyki Tanecznej Kielce 2019
10 i 11 sierpnia w amfiteatrze Kadzielnia zabrzmi przeboje muzyki dance. W pierwszym dniu festiwalu o tytu Najlepszego Polskiego Hitu Tanecznego 2019 powalcz polscy przedstawiciele gatunków disco polo i dance w tym: Boys Bayer Full After Party Andre obuzy Top Girls Exstazy Mejk Kordian MiG Classic. Wyst pi tak e zagraniczne gwiazdy. Drugiego dnia na scenie pojawi si m.in. Francesco Napoli Fun Factory Limahl Dr Alban Shaun Baker Stefano Terrazzino Denzel Loubega. W niedziel Bayer Full b dzie wi towa 35 lecie istnienia
15:35

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Rodzinka.pl
Czarownica. Agata straszy rozochoconego Marka duchami. Natalia obdarowuje Mari butami które sama mia a od niej dosta w prezencie. Kuba zabrania ojcu zagadywania do Pauli po tym jak doprowadzi j do p aczu. Natalia odbywa z Markiem rozmow na temat ycia i warto ci. Viola wró y rozwód Magdzie i Tomkowi mimo e Ci jeszcze si nie pobrali. M odzi jednak szybko si godz . Serial komediowy
16:30

Baw si s owami
W marcu jak w garncu. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:40

Baw si s owami
Pory roku. Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
16:55

Domisie
Dziwne duchy. W Domisiowym domku dzieje si co dziwnego i tajemniczego. Znikn y upieczone przez Amelk ciasteczka. Podusia widziala w nocy ducha który kr y po kuchni. W ogródku Domisie znajduj resztki ciasteczka a Kredka opowiada o duchu który cz apa i chrupa . aby twierdz e duchów nie ma ale dziwne wydarzenia w Domisiowej Krainie burz ich spokój. Czy Domisiakom uda si spotka oko w oko z duchem i wyja ni zagadk
17:20

Historia jednego obrazu
Santo Prosdocimo Ryszard Demel. Krypt w katedrze Santa Maria Assunta w Padwie zdobi pi witra y wykonanych przez Ryszarda Demela. Jeden z nich przedstawia w. Prosdocima który obok w. Antoniego w. Justyny i w. Daniela jest patronem miasta. O witra u i jego twórcy który wypracowa w asn technik budowy witra y refrakcyjnych rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:45

A wi c wojna
O wicie 1 wrze nia 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyli granice Polski. Rozpocz a si II wojna wiatowa. Kampania wrze niowa nazywana te wojn obronn Polski 1939 trwa a do kapitulacji 6 pa dziernika. Program z o ony z 36 odcinków prezentuje najwa niejsze wydarzenia ka dego dnia kampanii
17:55

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodw
Nauczyciel. Cykl pokazuj cy jak wspó cze ni arty ci kabaretowi postrzegaj ró ne zawody jak przedstawiaj rodaków w pracy które zaj cia daj najwi ksze pole do kabaretowych popisów a które ciesz si najwi ksz popularno ci w ród artystów
18:55

Wszystko przed nami
Ola nie chce rozmawia z Wojtkiem od czasu kiedy zasta a w jego mieszkaniu Iz . Szczepa ski nie daje jednak za wygran i by wyja ni wszystko ukochanej jedzie do domu Szawarskich. Na jego widok Olgierd traci nad sob panowanie. Marcin przyst puje do testów próbnych w nowej szkole. Agata proponuje Halinie by i ona przeprowadzi a si do Lublina. Halina wyznaje e jednak kocha m a i nie zostawi go samego. Pawe który na pro b Wojtka reprezentuje Iz w sprawie o odzyskanie dziecka informuje Podlesk e zosta jej przydzielony kurator s dowy. Ten pojawia si z wizytacj u Izy w najmniej odpowiednim momencie. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45

Rodzina Treflikw
K amstewko. Treflik poproszony przez Mamusi o dostarczenie na poci g przesy ki prezentu dla dziadka niestety dociera na miejsce za pó no i poci g odje d a. Prezent mia trafi do sanatorium gdzie dziadkowie odpoczywaj . Treflik ze wstydu i strachu zaczyna k ama a jedno k amstewko rodzi kolejne. Historia ko czy si szcz liwie i co najwa niejsze Treflik wyci ga lekcj z ca ego zdarzenia. Odcinek u wiadamia e nie nale y k ama gdy prawda i tak pr dzej czy pó niej wyjdzie na jaw
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ratownicy
Jan wyznaje prawd oszustwach Cezarego. Dorota dostaje wyniki biopsji z których wynika e nie ma raka. Staszek sk ada przysi g w pogotowiu. Ratownicy prosz Jana o przej cie obowi zków naczelnika
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Andrzej Dobosz wspomina postaci zas u one dla polskiej kultury artystów z których wielu zna osobi cie
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Laskowik Malicki
program rozrywkowy. Program maj cy form kabaretu literacko muzycznego. Jako go cie specjalni wyst pi wybitni polscy arty ci kabaretowi oraz aktorzy którzy zaprezentuj fragmenty najzabawniejszych przebojów polskich scen z ostatnich lat. Gospodarzy Waldemara Malickiego i Zenona Laskowika wspieraj Filharmonia Dowcipu i jej s ynny dyrygent Bernard Chmielarz oraz Kabareciarnia aktorzy pracuj cy na sta e z Zenonem Laskowikiem
Live-Chat aktivieren