OTR
Datum
<
November 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
Korona krlw
Rok 1381. Zapisy testamentu królowej El biety jednych ciesz drugich smuc . Ludwik wyznaje Bo niaczce e chce spe ni równie ostatni pro b matki i wys a Jadwig do Polski. Margit opowiada Spytkowi tajemnice dotycz ce mierci jej brata. Jagie o nie chce zerwa uk adu pokojowego z Krzy akami i nie pomaga stryjowi. Kiejstut szykuje zemst . Telenowela historyczna
01:00
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
Zagadki zwierzogromadki
01:45
Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Z oty szlak. Serial animowany dla dzieci. Adaptacja komiksu dla dzieci o przygodach kozio ka o imieniu Mato ek który b ka si po ca ym wiecie aby doj do Pacanowa gdy w a nie tam pono kuj kozy . Tym razem Mato ek odnajduje ukryte z oto i przekazuje je dzieciom na budow szkó
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
S owo abpa Wiktora Skworca na uroczysto Wszystkich wi tych i Dzie Zaduszny
02:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Pitbull
ruba i Jurij napadaj na konwój z transportem pieni dzy. S dwie ofiary miertelne. Policjanci jad do szpitala by przes ucha Bodka. Zdobywaj informacj o dziewczynie ruby
03:30
Barwy szcz cia
Chowa ski nadal ostro trenuje ku przera eniu Celiny. Wychodz c z si owni spotyka Walawskiego który jest zaskoczony jego widokiem na wolno ci. M czyzna chce pilnie zobaczy si z Zosi . Poza tym Artur próbuje przeprosi Alicj za to e j uderzy . Madzia wci odgrywa si na Kacprze za nieudan randk a gdy Oliwka upomina kole ank ta zaczyna rozpuszcza fa szywe plotki. Tymczasem Jab o ski idzie na pierwsze spotkanie z terapeutk i jej czworono nym pomocnikiem. Ludwik z bukietem czerwonych ró zamierza b aga Regin o wybaczenie jednak ona nie ma dla niego czasu poniewa spieszy si na pierwsze spotkanie z Norbertem. Gdy Sadowska dowiaduje si e by y wi zie pi w noclegowni zaprasza go do swojego domu. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Le niczwka
Do Le niczówki przyje d a wa na osobisto . Pawe apie wiatr w agle przekonany e zyska sprzymierze ca w walce z budow obwodnicy. Katarzyna pozbawia Krzysztofa z udze . Aniel odwiedza niespodziewany go . Daniel jest coraz bli szy odkrycia tajemnicy z ota. Telenowela
06:35
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
Czy wiesz e...
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Dzieje mistrza Twardowskiego
Czterech rozbójników napada na powracaj cego z podró y Miko aja Twardowskiego z Miechowa. Widz c e jego ycie wisi na w osku przera ony szlachcic wzywa na pomoc czarta
TVPOLONIA
12:40
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
12:45
Historia jednego obrazu
Pejza zimowy z y wiarzami i pu apk na ptaki. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:55
Wspomnienie zostawili swj lad
1 listopada chrze cijanie czcz pami o zmar ych. Z tej okazji zostanie wyemitowane filmowe wspomnienie znanych osób które zmar y w ci gu ostatniego roku. W ka dym odcinku znajd si zdj cia i wypowiedzi zmar ych oraz wspomnienia osób które ich zna y i podziwia y
13:05
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
13:15
Na sygnale
Póki mier nas nie roz czy. Policja i ratownicy robi wszystko by odnale Karola Lewi skiego. Szaleniec porwa Martyn i zamordowa Gabi. Kuba obwinia Piotra o to e narazi ukochan na niebezpiecze stwo. Kolejne wezwanie nap ywa do wypadku dok adnie w miejscu w którym zgin a narzeczona Karola. Chwil pó niej na numer alarmowy dzwoni m czyzna który wzywa karetk i chce by przyjecha do niego w a nie Strzelecki. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019 Re yseria: Micha W grzyn Scenariusz: Kacper Szyma ski Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Anna Wysocka Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Micha Przybysz Dominik Szarwacki Konrad Kapica
13:45
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
13:55
M jak mi o
Ula ma k opoty przez Jakubczyka. Wdaje si on w bójki a pó niej da od córki by to ona p aci a za szkody które wyrz dzi . W trudnych chwilach dziewczyn ca y czas wspiera Janek. Marzenka przekazuje Andrzejkowi radosn wiadomo na któr oboje czekali ju od kilku miesi cy. A do tego dobr nowin ma te dla Mostowiaków Robert ak. Werner informuje Mari e zmar Kamil Starski. Przekazuje Rogowskiej ostatni list od kuzyna z pro b o pomoc. Mateusz nadal umawia si z Lilk ale jest coraz bardziej zazdrosny o jednego z kolegów Miko aja. Serial obyczajowy
14:45
Wspomnienie zostawili swj lad
1 listopada chrze cijanie czcz pami o zmar ych. Z tej okazji zostanie wyemitowane filmowe wspomnienie znanych osób które zmar y w ci gu ostatniego roku. W ka dym odcinku znajd si zdj cia i wypowiedzi zmar ych oraz wspomnienia osób które ich zna y i podziwia y
14:55
Pejza bez Ciebie
Kalina J drusik. Bohaterk tej edycji Festiwalu Twórczo ci Niezapomnianych Artystów Polskich Pejza Bez Ciebie jest Kalina J drusik niezapomniana gwiazda sceny i estrady wokalistka aktorka artystka kabaretowa. W telewizyjnym koncercie galowym najwi ksze przeboje które przed laty wykonywa a Kalina J drusik. Ide koncertu jest nie tylko przypomnienie tych ponadczasowych utworów ale tak e zwrócenie uwagi na sam bohaterk festiwalu. W koncercie znajd si tak e archiwalne nagrania filmowe przypominaj ce dorobek artystyczny Kaliny J drusik. Spektakl multimedialny w którym muzyka po czy si z materia ami filmowymi a tak e wizualizacjami graficznymi przygotowanymi do ka dego utworu. Koncert poprowadzi Maciej Miecznikowski. Solistom towarzyszy zespó instrumentalno wokalny pod kierunkiem Hadriana Filipa Tab ckiego. Wyst pi m.in.: Kayah Monika Borzym Emilia Komarnicka Marika Maciej Miecznikowski Beata Przybytek Aleksandra Szwed Krzysztof Zalewski
15:45
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
15:55
Mi o i puste s owa
Pe nometra owy film dokumentalny Mi o i puste s owa to intymna opowie o mi o ci w obliczu nieuleczalnej choroby. Mi o ci na przekór cierpieniu z o ci i bezsilno ci. Bohaterowie to Adam i Wanda wieloletnie ma e stwo. On jest zdrowy ona choruje na Alzheimera. Punktem wyj cia historii jest moment gdy stan kobiety gwa townie si pogarsza. Jej niepami staje si coraz bardziej dojmuj ca. Adam sam opiekuje si on . Codziennie dwadzie cia cztery godziny na dob . Myje karmi zmienia pieluchy. I ci gle przypomina o dawnym yciu. Pokazuje stare amatorskie filmy z ich przesz o ci a na nich ich samych. M odych zakochanych. Wierz cych w szcz liw przysz o . Wspóln przysz o . Adam postanowi e nie odda Wandy. Po prostu. Na przekór temu e jego ycie staje si piek em. Wbrew radom lekarzy i rodziny. Postanowi e nie zrobi tego nawet wtedy gdy ona zapomni jego imi . Wie e jej oczy zawsze szukaj jego. Czy zdo a wype ni swoje przyrzeczenie
17:20
Wspomnienie zostawili swj lad
1 listopada chrze cijanie czcz pami o zmar ych. Z tej okazji zostanie wyemitowane filmowe wspomnienie znanych osób które zmar y w ci gu ostatniego roku. W ka dym odcinku znajd si zdj cia i wypowiedzi zmar ych oraz wspomnienia osób które ich zna y i podziwia y
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
18:00
Pejza bez Ciebie
Edward Stachura. W 1979 roku odszed w tragicznych okoliczno ciach bard poeta prozaik t umacz Edward Stachura. Pokolenie dzisiejszych pi dziesi ciolatków doskonale pami ta czasy Stachuromanii kiedy to nie by o imprezy bez klimatycznych t sknych piosenek Steda. Koncertem Pejza bez Ciebie chcemy odda mu ho d i przypomnie m odszemu pokoleniu niezapomniane wiersze Z nim b dziesz szcz liwsza czy ycie to nie teatr . Koncert poprowadzi aktor Artur mijewski Wyst pi : Olga Szoma ska Tomasz Szczepanik Anna Wyszkoni Ma gorzata Ostrowska Marcin Przybylki Emilia Komarnicka Natalia Sikora
18:55
Wspomnienie zostawili swj lad
1 listopada chrze cijanie czcz pami o zmar ych. Z tej okazji zostanie wyemitowane filmowe wspomnienie znanych osób które zmar y w ci gu ostatniego roku. W ka dym odcinku znajd si zdj cia i wypowiedzi zmar ych oraz wspomnienia osób które ich zna y i podziwia y
19:05
Wszystko przed nami
Agata jest zaniepokojona e Dominik za da wypisu ze szpitala w momencie gdy Marcin ma si przeprowadzi do Lublina. Leszek przy apuje Basi na robieniu sobie zdj na portal spo eczno ciowy
19:35
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
19:45
Rodzina Treflikw
Smog. Podczas posi ku Trefliki zauwa aj e do mieszkania z zewn trz wpada smog. Dzieci odkrywaj e jest to smog z cygar które pal na placyku Du y Wujciu i Kaktusy. Co gorsze widz te e Du y Wujciu uwi zi Ma ego Wujcia. Nie s w stanie go uwolni nawet z pomoc Cioci i jej sobowtórów. Dopiero wkroczenie bojowej Pani Kury zmienia sytuacj . Du y Wujcio ucieka a Ma y Wujcio rozwi zuje problem ze smogiem
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Na dobre i na z e
Kube zimnej wody. Prokurator Kwietniewski przes uchuje Hani . Chce j oskar y o udzia w przemycie ludzi. Micha dostaje wezwanie do prokuratury. Wiktoria spotyka si z Ann Wilson
21:45
Wszyscy wi ci
Dzie Wszystkich wi tych. 80 letnia Maria jedzie do J drzejowa gdzie po raz ostatni widzia a swoj wojenn mi o . Dowiaduje si e m czyzna nie zgin wtedy gdy my la a e si to sta o
23:05
Wspomnienie zostawili swj lad
1 listopada chrze cijanie czcz pami o zmar ych. Z tej okazji zostanie wyemitowane filmowe wspomnienie znanych osób które zmar y w ci gu ostatniego roku. W ka dym odcinku znajd si zdj cia i wypowiedzi zmar ych oraz wspomnienia osób które ich zna y i podziwia y
23:15
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:30
Wszyscy wi ci z P ksowego Brzyzka i Salwatoru
Co roku Telewizja Polska towarzyszy swoim widzom w dniach pami ci o tych którzy odeszli. Ta przepi kna wspomnieniowa tradycja niesie za sob ponadczasow warto zarówno osobist jak i narodow . Od obrz dku staropolskich dziadów do dnia dzisiejszego wspominanie ludzi którzy zmarli a tworzyli nasz narodow kultur sztuk kszta towali nasz polityczn rzeczywisto z których byli my dumni kiedy zdobywali sportowe trofea oraz ci którzy zgin li za Polsk . Wspominaj c ich w tych dniach chcemy wyrazi wdzi czno za ich ycie oraz osi gni cia. Historia cmentarzy to opowie o ludzkim yciu czasach i dziejach naszej ojczyzny. Stary Cmentarz (lub Cmentarz Zas u onych) na P ksowym Brzyzku to pierwsza zakopia ska nekropolia która powsta a oko o 1850 roku. Jego nazwa pochodzi od nazwiska darczy cy ziemi czyli Jana P ksy. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem. Na P ksowym Brzyzku znajduje si oko o pi ciuset grobów z czego po owa nale y do osób zas u onych. Ka dy nagrobek jest dzie em sztuki wiele wykonano w drewnie kamieniu i metalu rze biono je w podhala skie motywy. Niektóre nagrobki na P ksowym Brzyzku powsta y w pracowni W adys awa Hasiora. P ksowy Brzyzek to miejsce spoczynku wielu zas u onych Polaków. Tu przy wej ciu znajduje si symboliczna mogi a Witkacego i grób jego matki. Tutaj te pochowani s : Stanis aw Marusarz Kornel Makuszy ski W adys aw Orkan Kazimierz Przerwa Tetmajer Tytus Cha ubi ski Saba a Stanis aw Witkiewicz Karol Stryje ski oraz ks. Józef Stolarczyk dzi ki któremu cmentarz i pierwszy zakopia ski ko ció Matki Boskiej Cz stochowskiej w ogóle powsta y
23:45
Mi o i puste s owa
Pe nometra owy film dokumentalny Mi o i puste s owa to intymna opowie o mi o ci w obliczu nieuleczalnej choroby. Mi o ci na przekór cierpieniu z o ci i bezsilno ci. Bohaterowie to Adam i Wanda wieloletnie ma e stwo. On jest zdrowy ona choruje na Alzheimera. Punktem wyj cia historii jest moment gdy stan kobiety gwa townie si pogarsza. Jej niepami staje si coraz bardziej dojmuj ca. Adam sam opiekuje si on . Codziennie dwadzie cia cztery godziny na dob . Myje karmi zmienia pieluchy. I ci gle przypomina o dawnym yciu. Pokazuje stare amatorskie filmy z ich przesz o ci a na nich ich samych. M odych zakochanych. Wierz cych w szcz liw przysz o . Wspóln przysz o . Adam postanowi e nie odda Wandy. Po prostu. Na przekór temu e jego ycie staje si piek em. Wbrew radom lekarzy i rodziny. Postanowi e nie zrobi tego nawet wtedy gdy ona zapomni jego imi . Wie e jej oczy zawsze szukaj jego. Czy zdo a wype ni swoje przyrzeczenie
Live-Chat aktivieren