OTR
Datum
<
Dezember 2019
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Jadwiga dociera do Polski nawi zuje dobry kontakt ze Spytkiem i wychodzi do witaj cego j t umu. W ród zebranych jest zamachowiec Cztan z Borowiny na szcz cie jego atak udaremnia Niemierza. Jagie o wysy a do Polski Korygie o by powita królow . Tymczasem Neu Marienwerder wci si broni. Wallenrod idzie z odsiecz a Ragana sk ada ofiar z siebie by ratowa Jagie
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20

Supe kowe ABC
Wspólnie z Supe kiem i Zr cznymi R czkami poznajemy liter W. Supe ek przypomni nazwy godzin. Zr czne R czki zrobi karnawa ow mask i sprawdz co trzyma kartk papieru. Supe ek na spacerze spotka ogromnego paj ka który oka e si jego znajomym psem id cym na karnawa owy bal. W teatrzyku zobaczymy bajk o szarych myszkach które mieszkaj na strychu i ich nowym wspó lokatorze. Zabawy s owami zaczynamy od s owa WOREK
01:35

Figu Migu
Bez ogródek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45

Przygody kota Filemona
Turniej. Przygody sympatycznego ma ego kotka Filemona poznaj cego wiat. Filemon razem ze szczeniaczkiem staj w turniejowe szranki z kotem Bonifacym
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

O mnie si nie martw
Marek nie chce przyj sprawy Roksany Margos znanej vlogerki modowej i piosenkarki która zosta a zniewa ona przez kierowc autobusu. Dawny kolega prosi Krzy ka o pomoc
03:20

Historia jednego obrazu
Wspó praca Henryk Sta ewski. Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Iza przyje d a do hotelu z pierwszym namalowanym dla Sta skich obrazem. Bo ena jest zdziwiona widz c jak du niech Kasia okazuje malarce. Górka postanawia powiedzie przyjació ce prawd o Paulince. Sebastian i Dominika odbieraj ze szpitala pogr onego w smutku ksi dza Tadeusza. Na plebanii pojawia si Damian i obwinia duchownego o wypadek i mier Moniki. Wychodzi na jaw e partnerka Kowalskiego zna ojca Mirka i Luizy. W zwi zku z rozwodem córki nad Jerzym wisi widmo powrotu do Zakrzewia do matki. Ma gorzata jak zwykle jest pe na optymizmu i uwa a e Halin mo e zaj si Anna lub Magda. Malwina wraca do Warszawy bez Emilki a Kacper oznajmia matce e nie zamierza z ni zamieszka w jej nowym mieszkaniu. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:20

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:40

No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Porównywanie i stopniowanie. Ten odcinek programu przyprawi nas o prawdziwy misiowy zawrót g owy. Margolci i Misia odwiedz bowiem a trzy pluszowe misiaki Ka dy z nich b dzie zupe nie inny. Jeden ma y drugi du y. Jeden chudy drugi gruby. Jeden b dzie mia futerko ja niejsze inny ciemniejsze. Dzi ki temu Margolcia i Mi b d mieli okazj nauczy dzieci co to s przeciwie stwa i czym jest stopniowanie. Oczywi cie bawi c si przy tym dobrze lepiej a nawet najlepiej
06:55

Zwierzaki Czytaki
Centry. Szymek jest oburzony. Zabawa w chowanego okaza a si jedn wielk klap poniewa Rysia zdradzi a miejsce przebywania Zwierzaków. Zbli a si mrok a Micha zdenerwowany szuka swoich podopiecznych po ca ym podwórku. Dlatego Rysia z Szymkiem postanawiaj opracowa swój w asny system lokalizacji. Wzorem urz dzenia b dzie GPS z samochodu cioci Krysi
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie prezentowane s najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia em Polaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowi widzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:10

Barwy szcz cia
Dominika wyznaje Sebastianowi e Damian jest jej by ym klientem. Mimo i zapewnia e ich znajomo nie by a za y a Kowalski nie umie pogodzi si z przesz o ci by ej prostytutki. Tymczasem Wójcik zaczyna bombardowa dziewczyn telefonami. Po pogrzebie Moniki Idze udaje si przekona Piotra eby pozwoli jej przez kilka godzin zaj si Mi oszem. Gdy Walawski nie mo e dodzwoni si do by ej ony zaczyna podejrzewa e uprowadzi a ich syna. Bo ena opowiada Brunowi o tym e Iza Ma ek urodzi a dziecko ukasza korzystaj c z banku nasienia. Przy okazji Sta ska porusza temat ich wspólnego dziecka i prosi m a by dali sobie szans i te odwiedzili Klinik Leczenia Niep odno ci. Serial obyczajowy
13:45

Stulecie Winnych
Rok 1939. Guido zabiera Andzi i dzieci do W och. Ania poznaje literata z Krakowa Kazimierza Tarasiewicza. Mania i Pawe spodziewaj si dziecka. Wieruszowie oskar aj Ja ka o kradzie
14:35

Szyszko Bohusz architekt Niepodleg ej
Bohaterem filmu jest prof. Adolf Szyszko Bohusz legionista wybitny architekt przez trzy dekady kluczowa posta w odnowie najwa niejszych zabytków odrodzonej Rzeczpospolitej. Po dziesi cioleciach niemal ca kowitego zapomnienia przybli amy posta tego wielkiego Polaka
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
Jadwiga chce pozna bli ej Dymitra z Goraja. Panowie polscy s o to zazdro ni dlatego spiskuj z Gniewoszem z Dalewic i nie dopuszczaj do Jadwigi Jana z Kleparza. Opolczyk przekonuje Leopolda by jak najpr dzej pos a Wilhelma do Krakowa. Wilhelm oszukuje i zdradza Jadwig to nie on pisze do niej mi osne listy. Niemierza chce si zmieni i znów mie szcz liw rodzin
16:25

Zakochaj si w Polsce
Bartoszyce. Bartoszyce to malownicze miasto po o one w dolinie yny w województwie warmi sko mazurskim. Na pobliskim wzgórzu Krzy acy wybudowali jeden z pierwszych zamków warownych w Prusach Dolnych
16:50

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Porównywanie i stopniowanie. Ten odcinek programu przyprawi nas o prawdziwy misiowy zawrót g owy. Margolci i Misia odwiedz bowiem a trzy pluszowe misiaki Ka dy z nich b dzie zupe nie inny. Jeden ma y drugi du y. Jeden chudy drugi gruby. Jeden b dzie mia futerko ja niejsze inny ciemniejsze. Dzi ki temu Margolcia i Mi b d mieli okazj nauczy dzieci co to s przeciwie stwa i czym jest stopniowanie. Oczywi cie bawi c si przy tym dobrze lepiej a nawet najlepiej
17:05

Zwierzaki Czytaki
Centry. Szymek jest oburzony. Zabawa w chowanego okaza a si jedn wielk klap poniewa Rysia zdradzi a miejsce przebywania Zwierzaków. Zbli a si mrok a Micha zdenerwowany szuka swoich podopiecznych po ca ym podwórku. Dlatego Rysia z Szymkiem postanawiaj opracowa swój w asny system lokalizacji. Wzorem urz dzenia b dzie GPS z samochodu cioci Krysi
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
18:25

Ko o pira
Autorski program Mariusza Cie lika w którym komentowane s najwa niejsze wydarzenia ze wiata literatury
18:55

Barwy szcz cia
Dominika wyznaje Sebastianowi e Damian jest jej by ym klientem. Mimo i zapewnia e ich znajomo nie by a za y a Kowalski nie umie pogodzi si z przesz o ci by ej prostytutki. Tymczasem Wójcik zaczyna bombardowa dziewczyn telefonami. Po pogrzebie Moniki Idze udaje si przekona Piotra eby pozwoli jej przez kilka godzin zaj si Mi oszem. Gdy Walawski nie mo e dodzwoni si do by ej ony zaczyna podejrzewa e uprowadzi a ich syna. Bo ena opowiada Brunowi o tym e Iza Ma ek urodzi a dziecko ukasza korzystaj c z banku nasienia. Przy okazji Sta ska porusza temat ich wspólnego dziecka i prosi m a by dali sobie szans i te odwiedzili Klinik Leczenia Niep odno ci. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Pomys owy Dobromir
Pracowity nosiwoda. Dobromir pomaga dziadkowi podlewa grz dki. Aby usprawni prac konstruuje urz dzenie do podlewania ogródka
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Igranie z ogniem. odc. 214 P onie las. Le niczy (Grzegorz Kulikowski) i policjanci odnajduj dowód rzeczowy podpalenia. Trwa przes uchanie wiadków. Józef Zielak (Waldemar Czyszek) zeznaje e szed lasem gdy nieomal potr ci go Fabian Wieczorek (Jan Wieteska) syn znanego mecenasa który p dzi na skuterze. Potem znalaz te kanister po benzynie. Policjanci odwiedzaj Klar Andrzejczak która odziedziczy a dom pod lasem. Fabian zostaje zatrzymany. Emilka opowiada Noculowi o nim. Mateusz odwiedza ojca Fabiana ale mecenas nie jest przej ty losem syna. Tymczasem w okolicy pojawiaj si kolejne podpalenia. Mateusz spotyka w cukierni Klar (Gra yna Wolszczak). Kiedy ta odchodzi na chwil od stolika zerka na jej telefon. Wiedziony intuicj sprawdza nazw firmy i zawiadamia o swoim odkryciu Nocula. Serial kryminalny obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren