OTR
Datum
<
Januar 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Jadwiga wybacza Siemowitowi który niespodziewanie chce pokoju z Koron a nie ma e stwa. Eufemia jest rozczarowana postaw brata. Urszula odnajduje skarb Gniewosza i mówi o tym Grzymkowi. Jagie o przed wyjazdem godzi si z matk . Jadwiga wysy a Zawisz z Ole nicy z tajemnicz misj na Litw
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ptaki zim. Margolcia pobieg a na podwórko nakarmi ptaszki. Przygotowa a dla nich okruszki i ziarenka. W zimie te zwierz ta maj trudno w pozyskiwaniu pokarmu dlatego wiele osób je dokarmia. Jest to okazja aby im si przyjrze . Mi z Margolci opowiedz dzieciom jak odró ni od siebie poszczególne gatunki. B dziemy mieli równie okazj nauczy si jak narysowa wróbelka
01:40

Pomys owy Dobromir
Muzyczne popo udnie. Film rysunkowy Pomys owy Dobromir w atrakcyjnej formie obrazuje podstawowe zasady mechaniki. W dzisiejszym odcinku Dobromir buduje oryginalny instrument muzyczny i daje koncert na ce
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Zak ad. Mateusz i Babcia natrafiaj na poboczu na porzucony furgon. S ysz szczekanie psa. W rowie odkrywaj nieprzytomn Teres Norsk . Pies kieruje ich uwag na zagajnik gdzie znajduj Marka Jarosza z kul w piersi. Norska zostaje przewiezionado szpitala. Policjanci ustalaj e by a potr cona przez porzucony furgon. Mo ejko jedzie do firmy Jarosza która zatrudnia wi niów. Pracownik zeznaje e szef odwozi cz sto do zak adu Monik Niewiadomsk . Nocul rozmawia z Mateuszem o sprawie. Okazuje si e kobieta z o y a fa szywe zeznania. Mateusz przyznaje e to on podrzuci j pod zak ad karny. Mo ejko zaczyna nauki przedma e skie. Kiedy Mateusz odwiedza zak ad Jarosza jest wiadkiem k ótni dwóch pracownic. Serial kryminalny obyczajowy
03:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
03:30

Barwy szcz cia
Aldona zamawia u studentki polonistyki gotowe wypracowanie dla Aleksa by udowodni e Kujawiak nawet nie sprawdzi pracy i na pewno wystawi ch opcu z ocen . Sprawy przybieraj jednak odwrotny do zak adanego przez Grzelakow przebieg ale Aleks i tak wpada w powa ne tarapaty. Justin przyznaje si Patrykowi i Agacie e podpisa umow z Umi sk pomijaj c udzia przyjaciela w projekcie. Tymczasem Hubert wyda ju prawie wszystkie oszcz dno ci na wynagrodzenie prawnika który stara si pomóc Klarze. Anzelm w ramach wdzi czno ci chce podzieli si z Arturem i Alicj odszkodowaniem które dosta po niesprawiedliwym pobycie w wi zieniu. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Ko o pira
Ko o pióra to autorski program Mariusza Cie lika prezentuj cy najwa niejsze zjawiska i wydarzenia ze wiata literatury. Tym razem na scenie wspó czesnej jego go ciem jest Anna Bolecka ze swoj powie ci Medalion z ametystem której akcja dzieje si w Warszawie na prze omie XIX i XX wieku. Na scenie klasycznej Wojciech Lada opowie o twórczo ci s ynnego przedwojennego pisarza i podró nikaFerdynanda Ossendowskiego
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc. 155 Kunegunda traci g ow dla Ludwika jest w nim szale czo zakochana. Osch a Adelajda dobitnie przypomina pasierbicy o pow ci gliwo ci w okazywaniu uczu . Król przybywa na Wawel. Jest niezadowolony widz c Ludwika bez wojsk które obieca jego ojciec. Ze widnicy do ukochanego Karla wraca Jagna i szybko dowiaduje si e jej ojciec znalaz dla niej kandydata na m a. M oda kobieta jest zszokowana decyzj Spytka. Telenowela historyczna
06:40

Program ekumeniczny
07:05

A to polski w a nie..
Kakao. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10

A to polski w a nie..
aci skie wyra enia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
11:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:25

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
12:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10

Barwy szcz cia
Aleks jest za amany bo nauczycielka chce wys a jego fa szyw prac na konkurs. Za namow Borysa Aldona przyznaje si Kujawiak e kupi a wypracowanie dla syna. Z pozoru Iza czuje si lepiej co cieszy Paulink i usypia czujno Sta skich. Znachor Abaj twierdzi e leczenie przebiega dobrze i guz si zmniejszy . Klara ma szans wyj z aresztu o ile Pyrkowie wp ac kaucj . Hubert prosi Mariol by zap aci a mu z góry za ca y sezon programu. Podczas nagrywania kolejnego odcinka Gawron i abcia prezentuj producentce now piosenk licz c na podwy k . Serial obyczajowy
13:45

Sanatorium mi o ci
Celem programu jest odczarowanie staro ci. Jesie ycia mo e mie wiele barw przynosi rado i by czasem budowania szczerych relacji z innymi lud mi. Program prowadzi Marta Manowska
14:40

Moja Solidarno
Zwyci stwa i zdrady. Cz 2. Zwyci stwa i zdrady . Druga cze filmu dokumentalnego po wi conego dzia aczom gda skiej Solidarno ci. G ówny bohater filmu Andrzej Micha owski po latach ukrywania si przed bezpiek trafia do wi zienia. Jego niepodleg o ciowa dzia alno odbija si na nim jak i na jego bliskich. Funkcjonariusze SB staraj si rozbi gda sk Solidarno i utrudni ycie jej dzia aczom. Film pokazuje zarówno ich gry operacyjne jak i walk uczestników solidarno ciowej konspiracji z komunistyczn w adz
15:45

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55

Korona krlw
Litwini przyje d aj na umówione miejsce spotkania i niezw ocznie chc jecha dalej. Polscy Panowie wr czaj Jagielle akt preelekcji. Jadwiga postanawia zdobywa nowe umiej tno ci w tym celu idzie do p atnerza. Niemierza demaskuje Cztana z Borowiny. Tajna misja Zawiszy z Ole nicy okazuje si niebezpieczna ale Jagie o zgadza si spe ni pro b królowej
16:25

Jak to dzia a
Konserwacja znalezisk archeologicznych. W tym odcinku Radek Brzózka pokazuje jak nauka radzi sobie z odkrywaniem przesz o ci. Wiele osób w tpi w ustalenia naukowców dotycz ce naszej historii wieku Ziemi itp. Ale je li po czymy wiedz archeologów antropologów historyków fizyków chemików biologów to na podstawie tych wszystkich ladów które przetrwa y do naszych czasów mo emy odtworzy wydarzenia sprzed tysi cy a nawet milionów lat Czy to nie jest fascynuj ce
16:55

A to polski w a nie..
Kakao. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:00

A to polski w a nie..
aci skie wyra enia. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05

Nela ma a reporterka
P ywanie z d ugoszparem czyli rekinem olbrzymim. Wraz z Nel poznajemy drugiego co do wielko ci rekina na wiecie d ugoszpara który otwiera pysk na ponad metr szeroko ci
17:20

Historia jednego obrazu
Cykl prezentuj cy najznakomitsze polskie dzie a sztuki. W studiu zostan poddane analizie obrazy polskich twórców zgromadzone w polskich muzeach galeriach i kolekcjach zagranicznych a tak e te które nale do osób prywatnych. B dzie te mowa o dzie ach utraconych zaginionych albo zrabowanych podczas wojen i zaborów. Program prowadz historyk sztuki oraz ekspert przedstawiaj cy w atrakcyjny sposób okoliczno ci powstania dzie a i zwi zane z nim ciekawostki
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Przystanek Zaolzie
18:45

Ktr dy po sztuk
W programie przewodnikami po wiecie obrazów instalacji filmów wideo i rze b s najbardziej uznani krytycy którzy w przyst pny sposób pokazuj widzom jak rozumie dzie a sztuki wspó czesnej. Znawcy opowiadaj m.in. o u ytych technikach i kontek cie historycznym oraz o sytuacji politycznej w czasach stworzenia poszczególnych dzie . Przewodnicy t umacz na czym polega wyj tkowo poszczególnych artystów
18:55

Barwy szcz cia
Aleks jest za amany bo nauczycielka chce wys a jego fa szyw prac na konkurs. Za namow Borysa Aldona przyznaje si Kujawiak e kupi a wypracowanie dla syna. Z pozoru Iza czuje si lepiej co cieszy Paulink i usypia czujno Sta skich. Znachor Abaj twierdzi e leczenie przebiega dobrze i guz si zmniejszy . Klara ma szans wyj z aresztu o ile Pyrkowie wp ac kaucj . Hubert prosi Mariol by zap aci a mu z góry za ca y sezon programu. Podczas nagrywania kolejnego odcinka Gawron i abcia prezentuj producentce now piosenk licz c na podwy k . Serial obyczajowy
19:25

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45

Kolorowy wiat Pacyka
Ogródek. Bohaterem serii jest Pacyk ch opiec z ok adki bloku rysunkowego który o ywa i staje si trójwymiarow lalk . Przy pomocy przyborów szkolnych wyczarowuje kolorowy wiat. Pacyk zasiada na le aku i opala si . Przybory do rysowania z nudów same zak adaj ogródek warzywny. Rad nie rad a do jesieni Pacyk ma zaj cie. Kiedy wreszcie ma czas usi na le aku jest ju zbyt ch odno. Przerabia wi c le ak na klatk dla ptaków
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Echo serca
Magda dostaje nietypowe zadanie od ordynatora Stommy: ma namówi ksi dza Grzegorza którego zdrowie niepokoi ostatnio zaprzyja niony personel eby podda si podstawowym badaniom. Ksi dz traktuje Magd z lekcewa eniem ale sytuacja mi dzy nimi jednak zmienia si gdy na oddzia szpitalny trafia jego bliski znajomy ksi dz Pawe . Ten zreszt stanowi bardzo interesuj cy przypadek medyczny jest bowiem posiadaczem dwóch serc. Thomas coraz lepiej czuje si w Warszawie ca y czas te zabiega o uwag i wybaczenie Magdy. Czy jego brytyjski urok sprawi e Magda wyprze z pami ci z e wspomnienia Bartek podejmuje wa n decyzj w swoim yciu zawodowym a Jan odkrywa e jego matka ma w asne ycie i planuje w nim ca kiem spor rewolucj . Serial obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Fajna Polska
Krynica. Program turystyczno lifestyle owy w którym Mateusz Strama i Marta Radziach odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren