OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
Korona krlw taka historia
Jak zosta wi t w XIII w.. redniowiecze to czas pe en sprzeczno ci. To kult mi o ci dworskiej i pi kne rycerskie romanse i sonety w których Petrarka i inni poeci porównywali kobiety do anio ów a zarazem epoka rozkwitu kultu religijnego s awi cego Dziewic Maryj . Niektóre niewiasty bardzo chcia y y tak jak Niepokalana Maryja. Albo bardzo podobnie
01:00
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
01:20
Domisie
Dziura w spodniach czyli to nie ja to samo si zrobi o. Zdenerwowana Pysia próbuje dowiedzie si kto naniós b ota do domisiowego domku kto nie wytar butów Amelka chce pozna imi Domisia który z ama ogon jej ulubionemu kotkowi. Znikn a cz ciasteczek ale nikt nie chce si przyzna . Winnych nie ma samo si zrobi o. Sytuacj wyja nia Kajetan który wykorzystuje serduszka prawdy. Jego sposób okazuje si skuteczny. Domisie które maj co na sumieniu czerwieni si ze wstydu. Trzeba pami ta e nic nie dzieje si samo zwykle my robimy co nie tak. A jak ju co le zrobimy trzeba mie odwag by si do tego przyzna
01:45
Agatka
Agatka i kaktus. Agatka przynosi z przedszkola zagrod z konikami wykonan z plasteliny i kasztanów. Jednego konika stawia w terrarium chomika Cyryla. Do zagrody wstawia doniczk z kaktusem z parapetu
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
Na dobre i na z e
Z potrzeby serca. Konica otwiera w Le nej Górze oddzia kardiologiczny i zatrudnia jako ordynatora profesora Piotra Mazura. Do konkursu o stanowisko szefa staje jednak tak e Maksymilian Beger. Jest gotów na wszystko by rywala pokona . Kilka godzin po tym jak obaj lekarze wchodz w konflikt Mazur trafia do szpitala jako pacjent. Now pacjentk Agaty zostaje Maria przem czona matka w depresji poporodowej która zwichn a r k . Szczepan wpada w panik gdy w jego domu zjawia si nagle Robert znajomy który chcia niedawno o eni si z Lin . Dominika po kolejnej rozmowie z ojcem namawia Marcina by uciek z Polski. Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Czas si egna. Ekipa doktora Góry trafia na wyj tkowo nielubian pacjentk która traktuje ratowników jak s u cych. Piotr chce by mi y i obiecuje przywie po pracy jej ulubiony tonik. Znajduje j prawie nieprzytomn . Mimo szybkiej pomocy pani Irena umiera. Jedynym spadkobierc maj tna kobieta ustanawia Piotra. Tymczasem Wiktor coraz bardziej obawia si o Nowego. Gabry z powodu rozstania z ukochan wpada w depresj i si ga po alkohol. Tomek odzyskuje przytomno po operacji mózgu. Ca y czaswspiera go Zosia. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Anna Haba Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Janusz Szpiglewski ukasz Jaszczuk Katarzyna Joda
03:55
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00
Barwy szcz cia
Malwina wybiera si razem z Adamem do Zakrzewia na rozpraw rozwodow . Ostatecznie córk zawozi Jerzy poniewa Jab o ski kolejny raz j wystawi . Marczak wraca do domu z przykrymi wie ciami. Niestety sprawy w s dzie potoczy y si le dla Malwiny. Podczas spotkania z Szubertem w sprawie wspó pracy jego firmy z uczelni W adek pó artem proponuje mu sponsorowanie klubu Darka który po ostatnich aferach nadal jest na granicy bankructwa. Jeden ze sto uj cych si w Feel Good budowla ców Krystian próbuje zgwa ci Renat . Na pomoc kelnercerusza Tadeusz. Serial obyczajowy
05:25
Barwy szcz cia
Renata i Tadeusz wzywaj karetk do Krystiana który w wyniku ciosu Nawrota uderzy g ow o beton lecz budowlaniecnagle odzyskuje przytomno i ucieka. Mimo namów Tadeusza kelnerka nie chce zg osi policji próby gwa tu. Gawron zamierza zwolni pracownika ale m czyzna nie pojawia si na budowie. Jerzy i Ma gorzata przekonuj Kacpra aby odwiedzi zrozpaczon po rozprawie rozwodowej matk . Przed blokiem ch opak spotyka Wand przysz a po raz kolejny przekona Malwin do rozstania z Adamem. Madzia chwali si Oliwce e wyst pi z Kacprem w Ex Ex. Zbrowsk martwi to e kolega z zespo em Aspergera nie poradzi sobie z obecno ci w reality show. Tymczasem Hubert Klara Justin i Mariola intensywnie pracuj nad programem. Odwiedza ich Kniewski który domaga si niewiarygodnie wysokiej finansowej rekompensaty za scenariusz i grozi ekipie s dem. Serial obyczajowy
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Barwy szcz cia
Hubert i Mariola negocjuj z Kniewskim jego wygórowane dania za napisanie scenariusza do Ex Ex. Z kolei Justin dowiaduje si o rezygnacji z udzia u w programie jednej z par. Do do reality show próbuj dosta si Oliwka i KajtekAmelia opowiada Bo enie i Brunowi o spotkaniu z Teresk która po porodzie chce zrzec si praw rodzicielskich. Wi niewska ma nadziej e Sta scy adoptuj dziecko dziewczyny. Arleta namawia Regin do udzia u wraz z Remkiem w konkursie pianistycznym. Czapla zaczyna wiczy z dawnym koleg . Serial obyczajowy
06:40
Barwy szcz cia
Paulinka razem z Bo en i Brunem urz dza przyj cie powitalne dla mamy która wysz a ze szpitala. Malarka ma pretensje do Sta skich e obiecali jej córce spotkanie z Ksawerym. W hotelu Bo ena szczerze rozmawia z Kasi o ich wzajemnej relacji w kontek cie ostatnich wydarze zwi zanych z chorob Ma ek. Kajtek i Oliwka zapraszaj rodziców na piknik w czasie którego oznajmiaj im e bior udzia w reality show. W adek Sabina i Klaudia reaguj negatywnie i rozstaj si z m odymi w gniewie. Cie lak i Zbrowska mówi te o swojej decyzji Kacprowi. Jab o ski nie rozumie ich po wi cenia ani nie daje si przekona by samemu zrezygnowa z udzia u w Ex Ex. Renata dowiaduje si od Radka e po bójce z Krystianem Tadeusz dosta dozór policyjny i czeka go rozprawa s dowa. Na dodatek okazuje si e stan budowla ca jest bardzo powa ny co oznacza e je li m czyzna nie prze yje Nawrot mo e trafi do wi zienia za nieumy lne spowodowanie mierci. Serial obyczajowy
07:15
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:35
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:15
Okrasa amie przepisy
Królik lekki i smaczny. W Wielk Sobot tu przed Wielkanoc Karol Okrasa zaprasza widzów na kulinarn wypraw do Jeleniej Góry. Tematem odcinka b d nie tyle tradycyjne potrawy wielkanocne ile propozycja na to jak sp dzi okres po wi tach. Kiedy ju zako czymy biesiadowanie przy obfitym wi tecznym stole dobrze jest wprowadzi do menu dania lekkie. A przy okazji aby pozby si kilku nadmiernych kilogramów przyda nam si sporo ruchu na wie ym powietrzu. Dlatego Karol ruszy na wypraw rowerow po jeleniogórskich szlakach. Ugotuje potrawy z najbardziej chyba dietetycznego mi sa jakim jest królik. Karol przygotuje trzy dania. Pierwsz potraw b dzie ciep a sa atka z kaszy selera comberków króliczych i w tróbki. Druga propozycja to duszony królik z kapust kiszon w mleku kokosowym a trzecia królik duszony w winie i kwasie chlebowym
12:50
Ojciec Mateusz
Przesy ka. Babcia jest agresywna po chwili dostaje drgawek. W ci kim stanie trafia do szpitala. Okazuje si e w jej organizmie s dopalacze. Nielegalne substancje zosta y przys ane z Anglii do Natalii
13:40
Na dobre i na z e
Z potrzeby serca. Konica otwiera w Le nej Górze oddzia kardiologiczny i zatrudnia jako ordynatora profesora Piotra Mazura. Do konkursu o stanowisko szefa staje jednak tak e Maksymilian Beger. Jest gotów na wszystko by rywala pokona . Kilka godzin po tym jak obaj lekarze wchodz w konflikt Mazur trafia do szpitala jako pacjent. Now pacjentk Agaty zostaje Maria przem czona matka w depresji poporodowej która zwichn a r k . Szczepan wpada w panik gdy w jego domu zjawia si nagle Robert znajomy który chcia niedawno o eni si z Lin . Dominika po kolejnej rozmowie z ojcem namawia Marcina by uciek z Polski. Serial obyczajowy
14:40
Kabaret za kulisami
Lider. Prowadz cy Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz zapraszaj do ka dego odcinka go cia zwi zanego ze scen kabaretow by porozmawia o ró nych aspektach polskiej komedii. Go ciem tego odcinka b dzie W adys aw Sikora. Opowiemy o kulisach w adzy w polskim kabarecie
15:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
M jak mi o
Lilka odwiedza lekark która potwierdza jej ci . Ca y czas towarzyszy jej Mateusz wspieraj c ukochan . Nastolatka jest za amana. Po powrocie z przychodni postanawia odebra sobie ycie. Joasia przyje d a do Grabiny. Chce porozmawia z Mari o li cie który rzekomo napisa a do niej Ma gosia. Kisielowa przy apuje aka na flirtowaniu z jedn z chórzystek. Wybucha zazdro ci . Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Krzysztof Tyniec S awek Uniatowski Barbara Wypych Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska S awomir Holland Teresa Lipowska Tomas Kollarik Maciej Dami cki Barbara Kurdej Szatan Feliks Matecki Monika Mielnicka Dorota Chotecka Krystian Domaga a
18:45
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45
Mami Fatale
Smog. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
M ody Pi sudski
Udany zamach na cara Aleksandra II zmienia ycie mieszka ców by ego Królestwa Polskiego w tym Ziuka Józefa Pi sudskiego. Ziuk wraz z bratem Bronkiem s w tym czasie w gimnazjum. Ziuk wygrywa zak ad e nie wyrzuc go ze szko y je li nie pójdzie do cerkwi na msz a obn za cara. Bronek wyje d a na studia i anga uje si w ruch socjalistów którzy chc przeprowadzi zamach na cara Miko aja II. Zamach si nie udaje a Ziuk i jego starszy brat Bronek zostaj oskar eni o udzia w jego planowaniu. Ziuk zostaje skazany na 5 lat zes ania na Syberi a Bronek na 15 lat katorgi na Sachalinie. Spod bramy wi zienia Ziuk wyrusza kibitk na Sybir. Serial historyczny
21:40
Sanatorium mi o ci
Ostatni odcinek drugiej serii Sanatorium Mi o ci . Porankowi towarzyszy atmosfera oczekiwa na wielki fina rozmowy w pokojach tocz si wokó wieczornej uroczysto ci ale temat sanatoryjnych relacji równie powraca. Korzystaj c z pi knej pogody Marta zabiera ca grup na polan i wr cza kuracjuszom karty do gry w sanatoryjny flirt towarzyski. Niezobowi zuj ca rozrywka to szansa by jeszcze raz przyjrze si sympatiom i animozjom w grupie a na wierzch po raz kolejny wychodz nierozwi zane dotychczas sprawy. Wieczór to pora balu a poza sam nominacj na króla i królow na uczestników czekaj jeszcze dwie du e niespodzianki. Rankiem kolejnego dnia nast puje wzruszaj ce po egnanie i dwunastka bohaterów teraz ju przyjació a by mo e zakochanych egna si z malowniczym Ustroniem
22:40
Komornik
Znany z bezwzgl dnego egzekwowania d ugów komornik pod wp ywem dramatycznych zdarze próbuje naprawi wyrz dzone krzywdy. Jego nieostro ne posuni cie zostaje wykorzystane przez przeciwników
Live-Chat aktivieren