OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Okazuje si e cia o Artura nie zosta o jednak odnalezione. Kamil nadal prowadzi swoje ledztwo w sprawie zagini cia Skalskiego i uparcie nachodzi ca rodzin Chodakowskich. Tymczasem Marcin spotyka przypadkiem Jakuba Karskiego. Ten wyznaje e odszed z policji i proponuje koledze prac w firmie któr planuje za o y . Olek przeprowadza si do mieszkania które kupi w tajemnicy przed Anet . Magda i Andrzej spieraj si o to jak powinien wygl da wystrój ich nowego apartamentu. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Jola Nied wiedzka Alina Pucha a Marta Kuszewska Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Tomasz Dedek Marcin Bosak Katarzyna Kwiatkowska Adriana Kalska Miko aj Roznerski Maurycy Popiel Anna Mucha Jacek Kopczy ski Ilona Janyst Krystian Wieczorek Krzysztof Kwiatkowski
01:20

Zakochaj si w Polsce
Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny jest uwa any za jedno z najpi kniejszych miasteczek w Polsce. Zabytkowe centrum z zabudow skupion wokó rynku zosta o wpisane w 1994 roku na list Pomników Historii RP
01:45

Podr e na burzowej chmurze
Wst ka Duende. Hiszpania upalna Andaluzja. Elena bardzo chce nauczy si pi knie ta czy flamenco ale nie potrafi poczu ducha tego ta ca. Ten duch to duende. Krasnale te go szukaj . Zadanie nie atwe a do tego ma pka Pepito dla artu zabiera Pikulikowi czapk . Bazyliszek niespodziewanie odnajduje si w niemowl cym ó eczku
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Zniewolona
Aleksiej zostaje znaleziony martwy w starym m ynie. Mia przy sobie list po egnalny w którym napisa e zabi si chc c naprawi krzywd jak wyrz dzi Czerwinskim i zmy z siebie ha b . ledczy podejrzewa jednak morderstwo. Jakie zdanie ma na ten temat szale czo zakochana w Aleksieju Lidia Co my li o mierci ukochanego Katia (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
03:35

Konwj
Sier ant Andrzej Zawada maj cy problem z alkoholem i narkotykami do cza do konwojentów którzy maj przetransportowa do szpitala psychiatrycznego przest pc nazwiskiem Kulesza
05:30

Studio Kultura niedziela z..
Emili Krakowsk. Kolejny odcinek cyklicznego programu jest po wi cony Emilii Krakowskiej. Bohaterka ma na swoim koncie setki ról. W ród nich by y ch opki i damy by a ydówka pani Dulska oraz p atne zabójczynie. Nieustannie powtarza e kocha teatr w sobie a nie siebie w teatrze. Zawód aktorki traktuje jako rzemios o ale i misj . Kiedy dostaj rol wyciska j jak cytryn ze wszystkich soków
TVPOLONIA
06:20

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:45

Zwierzaki Czytaki
Pawianodorant. Szymek bardzo z siebie zadowolony wraca do domu. Jest ca y pobrudzony. Mordka czarna futro obklejone. Mimo wszystko jest bardzo szcz liwy. Okazuje si e wygra konkurs na podwórku na najlepszy kamufla . Jest jednak jedno ale Szymek strasznie brzydko pachnie. Za nic w wiecie nie zamierza si wyk pa . Próba umycia Szymka staje si inspiracj do pewnego eksperymentu autorstwa Zwierzaków. Co b dzieprzedmiotem testów i jaki b dzie tego efekt
07:00

Figu Migu
Kiedy pirat robi arrr. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Lidka zabiera Zuzi na zawody lekkoatletyczne przy okazji których dziewczyna zobaczy si z Filipem mimo zakazu jego ojca. W przeciwie stwie do ch opaka podopieczna Cie laków odnosi sukces. Atmosfer zaognia niespodziewane pojawienie si Adriana najwi kszego rywala Filipa który kiedy próbowa odbi mu Zuzi . Darek i Józek prze ywaj trudn sytuacj w klubie. Janicki odbiera telefon od W adka który prosi eby partner jak najszybciej do niego przyjecha . W kawiarni razem z Cie lakiem czeka na Darka Szubert. Regina ma gorszy dzie . Najpierw czekaj j nieprzyjemno ci ze strony córki jej nie yj cego m a. Melania ka e wdowie po Adamie zabra z domu ostatnie meble które jak si okazuje zosta y porysowane. Nast pnie w FitnessKlubie pojawia si Ewelina i rozp tuje awantur z powodu zazdro ci o wspólne próby Czapli z Remkiem. Mimo stara Franka na koniec dnia i jemu obrywa si od ukochanej. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:05

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
12:50

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
13:50

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
14:20

M ody Pi sudski
Udany zamach na cara Aleksandra II zmienia ycie mieszka ców by ego Królestwa Polskiego w tym Ziuka Józefa Pi sudskiego. Ziuk wraz z bratem Bronkiem s w tym czasie w gimnazjum. Ziuk wygrywa zak ad e nie wyrzuc go ze szko y je li nie pójdzie do cerkwi na msz a obn za cara. Bronek wyje d a na studia i anga uje si w ruch socjalistów którzy chc przeprowadzi zamach na cara Miko aja II. Zamach si nie udaje a Ziuk i jego starszy brat Bronek zostaj oskar eni o udzia w jego planowaniu. Ziuk zostaje skazany na 5 lat zes ania na Syberi a Bronek na 15 lat katorgi na Sachalinie. Spod bramy wi zienia Ziuk wyrusza kibitk na Sybir. Serial historyczny
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Zakochaj si w Polsce
Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny jest uwa any za jedno z najpi kniejszych miasteczek w Polsce. Zabytkowe centrum z zabudow skupion wokó rynku zosta o wpisane w 1994 roku na list Pomników Historii RP
16:00

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
16:30

Korona krlw
Margit gubi list Jadwigi z pro b o to by Margit i Visconti zerwali wszelkie kontakty z Wilhelmem. Jan z Kleparza bezkrwawo próbuje porwa M cichn gdy to si nie udaje M cichna t umaczy mu e musz zaczeka na decyzj Zbigniewa. Korygie o jest ci ko ranny Skirgie o rusza do walki sam chce obs ugiwa bombardy i zdoby Kowno. Jagie o wraca do Krakowa jest zdystansowany z powodu plotek. Margit znajduje list Visconti wyrusza do Koszyc na spotkanie z Wilhelmem
17:00

Zwierzaki Czytaki
Pawianodorant. Szymek bardzo z siebie zadowolony wraca do domu. Jest ca y pobrudzony. Mordka czarna futro obklejone. Mimo wszystko jest bardzo szcz liwy. Okazuje si e wygra konkurs na podwórku na najlepszy kamufla . Jest jednak jedno ale Szymek strasznie brzydko pachnie. Za nic w wiecie nie zamierza si wyk pa . Próba umycia Szymka staje si inspiracj do pewnego eksperymentu autorstwa Zwierzaków. Co b dzieprzedmiotem testów i jaki b dzie tego efekt
17:15

Figu Migu
Kiedy pirat robi arrr. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:20

Ko ci Jezuitw we Lwowie
Wed ug planu zako czy si jeden z etapów konserwacji lwowskiego ko cio a pojezuickiego wi tych Piotra i Paw a: renowacja (i w du ym stopniu rekonstrukcja) fresków w prezbiterium. W kolejnych latach przewidziane s prace nad malowid ami w nawie g ównej. To znakomity moment na realizacj filmu o jednej z najpi kniejszych wi ty Lwowa jej historii zniszczeniach i restauracji. Lwowski ko ció jezuitów jest wybitnym przyk adem architektury wczesnego baroku. G ówne w tki tematyczne to: spojrzenie na ko ció wi tych Piotra i Paw a z perspektywy m odych adeptów sztuki konserwatorskiej z Polski i Ukrainy bior cych udzia w renowacji obiektu konserwacja ko cio a jako projekt mi dzynarodowy i pole wielop aszczyznowej wspó pracy polsko ukrai skiej architektura i wystrój ko cio a wi tych Piotra i Paw a ze szczególnym uwzgl dnieniem fresków Ecksteinów historia wi tyni i zwi zana z ni historia dzia alno ci jezuitów na dawnych Ziemiach Wschodnich Rzeczpospolitej
18:55

Barwy szcz cia
Lidka zabiera Zuzi na zawody lekkoatletyczne przy okazji których dziewczyna zobaczy si z Filipem mimo zakazu jego ojca. W przeciwie stwie do ch opaka podopieczna Cie laków odnosi sukces. Atmosfer zaognia niespodziewane pojawienie si Adriana najwi kszego rywala Filipa który kiedy próbowa odbi mu Zuzi . Darek i Józek prze ywaj trudn sytuacj w klubie. Janicki odbiera telefon od W adka który prosi eby partner jak najszybciej do niego przyjecha . W kawiarni razem z Cie lakiem czeka na Darka Szubert. Regina ma gorszy dzie . Najpierw czekaj j nieprzyjemno ci ze strony córki jej nie yj cego m a. Melania ka e wdowie po Adamie zabra z domu ostatnie meble które jak si okazuje zosta y porysowane. Nast pnie w FitnessKlubie pojawia si Ewelina i rozp tuje awantur z powodu zazdro ci o wspólne próby Czapli z Remkiem. Mimo stara Franka na koniec dnia i jemu obrywa si od ukochanej. Serial obyczajowy
19:25

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45

Maurycy i Hawranek
Pi ta klepka. Zarozumialy bocian Klepka chcia za wszelk cen zosta najm drzejszym w lesie. Przebiegly Plimplan obiecal Klepce e uczyni go nawet m drzejszym od le nego kronikarza. Kiedy bocian ch tnie przysta na propozycj oszuka go i podst pnie uwi zi w swym ogrodzie pró no ci mro nym smutnym i szarym. Postawi go na wysokim cokole na rodku klombu jako ozdob ogrodu. Maurycy i Hawranek odkrywszy podst p postanowiliuwolni Klepk . Aby tego dokona musieli stoczy zaci t walk z gro nym w em strze cym ognistego kwiatuktórego moc byla silniejsza ni czary Plimplana. Nast pnie pokonawszy liczne przeszkody po drodze uda o im si dosta do ogrodu gdzie zasadzili ognisty kwiat.Wtedy wszystko wrócilo do normy. Po ogrodzie pró no cinie zosta o ani ladu a odczarowany Klapka uzna emusia straci pi t klepk skoro by taki pró ny inaiwny e da si nabra Plimplanowi
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

O mnie si nie martw
Marcin postanawia bez zapowiedzi odwiedzi A k w jej nowej pracy. Nieoczekiwanie staje si wiadkiem konfliktu jej pracowników co tylko pog bia jego zmieszanie i dezorientacj . A ka nie przejmuje si opini Marcina bo ma na g owie powa niejszy problem którym na razie nie chce si z nikim dzieli . Tymczasem Pawe i Sylwia nadal oswajaj si z my l e ich zwi zek wkroczy na ca kowicie nowy etap a ich ycie ju nigdy nie b dzie takie samo. Zupe nie innym okiem patrz wi c na niepe noletniego syna klientów który przysporzy rodzicom niemal tyle samo k opotów ile oni przysporzyli jemu. Krzysiek i Marta od miesi ca mieszkaj z Dank Ma eck mi o niczk country i jedzenia na telefon prywatnie matk Krzy ka. Licz ju godziny do wylotu Danki do wyt sknionego Teksasu. Niestety sta y problem Lisieckiego tym razem pokrzy uje plany yciowe wszystkich mieszka ców kamienicy przy elaznej
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Modlitwa o Polsk . Z ziemi podlaskiej
Dokument o losach tysi cy unickich rodzin które w drugiej po owie XIX wieku by y prze ladowane przez carsk administracj na terenie dzisiejszego po udniowego Podlasia
Live-Chat aktivieren