OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Margit wyznaje siostrze e jest dowód na to e Jadwiga kontaktowa a si z Wilhelmem. List nie zosta zniszczony. Ersebeth zaczyna rodzi i wymusza przysi g na Margit e zniszczy list królowej. Umiera Bodzanta. Radlica przegania Wierzynka i Mateusza którzy przyszli kupi odpusty ale dowiaduje si e Opolczyk knuje w Rzymie. Jagie o zgadza si na Dobrogosta prosi Radlic by ruszy do Rzymu zahamowa pomys z Kropid . Jadwiga znajduje w szkatu ce listy królowej El biety
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Przyjaciele Misia i Margolci
Czas. W ogrodzie budzi si kolejny pi kny dzie . Wiewiór wyskakuje ju ze swojej dziupli a wszystkie zabawki biegn ju do kuchni. Zaraz b dzie niadanie. Tylko w a ciwie czym jest to zaraz kiedy b dzie pó niej i czy wczoraj ju bezpowrotnie min o Na jakiej zasadzie dzia a zegar Czy faktycznie czasu nie cofniesz z adnego powodui czas zawsze idzie do przodu W ogrodzie pojawia si tajemniczy go który twierdzi e czas raz p ynie wolno raz jak huragan gna i nieustannie o nasze sprawy dba
01:45

Pomys owy Dobromir
Budzik. W tym odcinku pomys owy Dobromir konstruuje budzik.
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Lepsza przysz o. Kierowca ci arówki podwozi na rynek szesnastoletniego Piotrka. Ojciec Mateusz zabiera go na plebani . Wkrótce zjawia si Alina która twierdzi e Piotrek to jej zaginiony 10 lat wcze niej syn
03:20

Historia jednego obrazu
Orfeusz graj cy zwierz tom Michael Willmann. Obraz Orfeusz graj cy zwierz tom Michaela Willmanna powsta oko o 1670 roku. Jest to olej na p ótnie. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroc awiu. O twórczo ci Michaela Willmanna rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
03:30

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka pod wp ywem presji rodziców rozwa aj rezygnacj z udzia u w reality show. Na zaaran owanym przez Justina spotkaniu z psychologiem szczerze mówi o swojej motywacji z nadziej e Kacper zostanie usuni ty z programu. Tak te opini wydaje psycholog ale Justin nie wyobra a sobie Ex Ex bez m odego Jab o skiego. Po k ótni z on Remek szuka mieszkania do kupienia na osiedlu Pod Sosnami. Natalia kontaktuje go z Walawskim. Poza tym Natali odwiedza Klemens i dzieli si z ni wiadomo ci o tym e zwi za si z Dominik . Iza próbuje odwie Paulink od spotkania z Ksawerym wymy laj c dla córki inne atrakcje. Jednak dziewczynce bardziej zale y na zobaczeniu kolegi. Mimo ma ego konfliktu na pocz tku zabawy dzieci s zachwycone sp dzonym razem dniem. Pod koniec spotkania Paulinka wyznaje ukaszowi e chcia aby mie takiego tat jak on. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
05:45

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
175Ma gorzata jest zrozpaczona decyzj króla o zako czeniu ich romansu. Baryczka podczas królewskiej rady oznajmia Kazimierzowi e papie pot pia jego rozwi z y styl ycia. W ciek y i upokorzony wyrzuca wikariusza. Pod wp ywem emocji podejmuje zbyt pochopnedecyzje dotycz ce ukarania duchownego. Obrady przerywa wiadomo o powa nym wypadku Karla. W tym samym czasie Miko aj i Gabija czekaj na Baryczk który ma udzieli im lubu. Telenowela historyczna
06:40

Program ekumeniczny
07:05

A to polski w a nie..
Polskie i niepolskie nazwiska. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10

A to polski w a nie..
Nie dla psa kie basa. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Waleria dostaje na komunikatorze internetowym wiadomo od Bartka z pro b o po yczk na samochód i chocia Stefan nakazuje onie ostro no ta przelewa pieni dze na podany numer konta. Pó niej kobieta odbiera telefon od syna. Hubert Klara Justin i Mariola jad do wioski w której b dzie nagrywany Ex Ex. S zachwyceni aran acj przestrzeni. Wangel prezes telewizji opowiada im o kusz cych perspektywach programu a jednocze nie daje si pozna jako cz owiek nieznosz cy sprzeciwu. Tymczasem Kniewski oczernia w sieci producentów reality show i opowiada o krzywdzie jaka go spotka a z ich strony. Po znalezieniu sponsora dla Spartan Darek imponuje szczytow form na boisku. Po treningu do Janickiego i Sa atkipodchodzi Szubert i proponuje wspólny lunch. Z zaproszenia korzysta tylko Darek. Po powrocie do domu m czyznazdaje relacj ze spotkania W adkowi. Cie lak nabiera podejrze wobec zamiarów prezesa Gutenluft. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:15

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20

Sanatorium mi o ci
Ostatni odcinek drugiej serii Sanatorium Mi o ci . Porankowi towarzyszy atmosfera oczekiwa na wielki fina rozmowy w pokojach tocz si wokó wieczornej uroczysto ci ale temat sanatoryjnych relacji równie powraca. Korzystaj c z pi knej pogody Marta zabiera ca grup na polan i wr cza kuracjuszom karty do gry w sanatoryjny flirt towarzyski. Niezobowi zuj ca rozrywka to szansa by jeszcze raz przyjrze si sympatiom i animozjom w grupie a na wierzch po raz kolejny wychodz nierozwi zane dotychczas sprawy. Wieczór to pora balu a poza sam nominacj na króla i królow na uczestników czekaj jeszcze dwie du e niespodzianki. Rankiem kolejnego dnia nast puje wzruszaj ce po egnanie i dwunastka bohaterów teraz ju przyjació a by mo e zakochanych egna si z malowniczym Ustroniem
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Polskie 100 lat
Polityka okupanta sowieckiego 1937 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii P. Polityka okupanta sowieckiego 1937 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii P
16:00

Polskie 100 lat
Polskie Pa stwo Podziemne. Aspekty wojskowe. Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku po rok 2004. We wrze niu 1939 roku z inicjatywy genera a Micha a Tokarzewskiego Karaszewicza utworzono S u b Zwyci stwu Polski w grudniu genera W adys aw Sikorski rozwi za j i w jej miejsce powo a Zwi zek Walki Zbrojnej z siedzib w Pary u. Pod nazw Szare Szeregi podziemn dzia alno prowadzi o harcerstwo. rodowiska bliskie sanacji powo a y Tajn Organizacj Wojskow oraz Organizacj Or a Bia ego. Prawie wszystkie partie dzia aj ce w podziemiu tworzy y swoje organizacje wojskowe z których zdecydowana wi kszo wesz a w sk ad Armii Krajowej. G ównymi sposobami walki by y sabota i dywersja. Szkolono wojsko dzia a y tajne wydawnictwa i tajne nauczanie. Polskie Pa stwo Podziemne to nie tylko wojenne dokonania ale i wielki niepodwa alny kapita moralny
16:30

Korona krlw
Jagie o oznajmia e wytoczy proces Gniewoszowi. Skirgie o jest w z ym nastroju z powodu ataku Krzy aków na mud i przez Ragan . Korygie o jest zauroczony Anastazj . Jadwiga sprytnie przekonuje Zbigniewa by zgodzi si na lub M cichny i Jana. Ragana w Krakowie rozmawia z Jagie i przepowiada wielk wojn na Litwie. Anna podsyca ambicje Witolda który marzy o przej ciu w adzy w Wilnie. Jadwiga dowiaduje si e b dzie s d w jej sprawie. Jan z T czyna ofiaruje e b dzie broni jej honoru
17:00

A to polski w a nie..
Polskie i niepolskie nazwiska. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05

A to polski w a nie..
Nie dla psa kie basa. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:10

Nela ma a reporterka
Dalekie plemiona Birmy. W dalekiej Birmie za górami za d unglami yje pewne plemi kobiet o d ugich z otych szyjach wierz ce e ich pramatka by a mistycznym stworzeniem kobiet smokiem. Nela odwiedza to plemi i odkrywa jego tajemnice
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55

Barwy szcz cia
Waleria dostaje na komunikatorze internetowym wiadomo od Bartka z pro b o po yczk na samochód i chocia Stefan nakazuje onie ostro no ta przelewa pieni dze na podany numer konta. Pó niej kobieta odbiera telefon od syna. Hubert Klara Justin i Mariola jad do wioski w której b dzie nagrywany Ex Ex. S zachwyceni aran acj przestrzeni. Wangel prezes telewizji opowiada im o kusz cych perspektywach programu a jednocze nie daje si pozna jako cz owiek nieznosz cy sprzeciwu. Tymczasem Kniewski oczernia w sieci producentów reality show i opowiada o krzywdzie jaka go spotka a z ich strony. Po znalezieniu sponsora dla Spartan Darek imponuje szczytow form na boisku. Po treningu do Janickiego i Sa atkipodchodzi Szubert i proponuje wspólny lunch. Z zaproszenia korzysta tylko Darek. Po powrocie do domu m czyznazdaje relacj ze spotkania W adkowi. Cie lak nabiera podejrze wobec zamiarów prezesa Gutenluft. Serial obyczajowy
19:25

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45

Fortele Jonatana Koota
Pod pr d. Kot poszukuje przest pcy który zanieczyszcza rzek . Nagle p onie las. Wraz z przyjació mi gasz po ar. Przyczyn po aru okaza a si butelka
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Echo serca
Monika i Konrad s par . W a nie planuj wspólne wynaj cie mieszkania w przysz o ci mo e i lub. Zakochani po uszy pracuj jako ratownicy wodni na jednym z basenów. To tam Monika podczas nauki nurkowania na tzw. bezdechu traci przytomno pod wod . Niezauwa ona przez nikogo sp dza pod wod ponad 20 minut. W szpitalu nie odzyskuje przytomno ci. Jan nie potrafi okre li jak bardzo mózg dziewczyny uleg uszkodzeniu. Thomas szuka pieni dzy na sp at swoich d ugów. Prosi Staszka o po yczk . Wracaj c do domu zostaje pobity. Jan dowiaduje si e do Warszawy wróci a matka Poli Krystyna. Serial obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Polskie 100 lat
Polityka okupanta sowieckiego 1937 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii P. Polityka okupanta sowieckiego 1937 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii P
23:55

Polskie 100 lat
Polskie Pa stwo Podziemne. Aspekty wojskowe. Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku po rok 2004. We wrze niu 1939 roku z inicjatywy genera a Micha a Tokarzewskiego Karaszewicza utworzono S u b Zwyci stwu Polski w grudniu genera W adys aw Sikorski rozwi za j i w jej miejsce powo a Zwi zek Walki Zbrojnej z siedzib w Pary u. Pod nazw Szare Szeregi podziemn dzia alno prowadzi o harcerstwo. rodowiska bliskie sanacji powo a y Tajn Organizacj Wojskow oraz Organizacj Or a Bia ego. Prawie wszystkie partie dzia aj ce w podziemiu tworzy y swoje organizacje wojskowe z których zdecydowana wi kszo wesz a w sk ad Armii Krajowej. G ównymi sposobami walki by y sabota i dywersja. Szkolono wojsko dzia a y tajne wydawnictwa i tajne nauczanie. Polskie Pa stwo Podziemne to nie tylko wojenne dokonania ale i wielki niepodwa alny kapita moralny
Live-Chat aktivieren