OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Jagie o oznajmia e wytoczy proces Gniewoszowi. Skirgie o jest w z ym nastroju z powodu ataku Krzy aków na mud i przez Ragan . Korygie o jest zauroczony Anastazj . Jadwiga sprytnie przekonuje Zbigniewa by zgodzi si na lub M cichny i Jana. Ragana w Krakowie rozmawia z Jagie i przepowiada wielk wojn na Litwie. Anna podsyca ambicje Witolda który marzy o przej ciu w adzy w Wilnie. Jadwiga dowiaduje si e b dzie s d w jej sprawie. Jan z T czyna ofiaruje e b dzie broni jej honoru
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to polski w a nie..
Polskie i niepolskie nazwiska. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:25

A to polski w a nie..
Nie dla psa kie basa. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
01:30

Nela ma a reporterka
Dalekie plemiona Birmy. W dalekiej Birmie za górami za d unglami yje pewne plemi kobiet o d ugich z otych szyjach wierz ce e ich pramatka by a mistycznym stworzeniem kobiet smokiem. Nela odwiedza to plemi i odkrywa jego tajemnice
01:45

Fortele Jonatana Koota
Pod pr d. Kot poszukuje przest pcy który zanieczyszcza rzek . Nagle p onie las. Wraz z przyjació mi gasz po ar. Przyczyn po aru okaza a si butelka
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Echo serca
Monika i Konrad s par . W a nie planuj wspólne wynaj cie mieszkania w przysz o ci mo e i lub. Zakochani po uszy pracuj jako ratownicy wodni na jednym z basenów. To tam Monika podczas nauki nurkowania na tzw. bezdechu traci przytomno pod wod . Niezauwa ona przez nikogo sp dza pod wod ponad 20 minut. W szpitalu nie odzyskuje przytomno ci. Jan nie potrafi okre li jak bardzo mózg dziewczyny uleg uszkodzeniu. Thomas szuka pieni dzy na sp at swoich d ugów. Prosi Staszka o po yczk . Wracaj c do domu zostaje pobity. Jan dowiaduje si e do Warszawy wróci a matka Poli Krystyna. Serial obyczajowy
03:20

Historia jednego obrazu
Porwanie królewny Witold Wojtkiewicz. Obraz Porwanie królewny Witolda Wojtkiewicza powsta w 1908 r. Znajduje si w zbiorachMuzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Witolda Wojtkiewicza rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30

Barwy szcz cia
Waleria dostaje na komunikatorze internetowym wiadomo od Bartka z pro b o po yczk na samochód i chocia Stefan nakazuje onie ostro no ta przelewa pieni dze na podany numer konta. Pó niej kobieta odbiera telefon od syna. Hubert Klara Justin i Mariola jad do wioski w której b dzie nagrywany Ex Ex. S zachwyceni aran acj przestrzeni. Wangel prezes telewizji opowiada im o kusz cych perspektywach programu a jednocze nie daje si pozna jako cz owiek nieznosz cy sprzeciwu. Tymczasem Kniewski oczernia w sieci producentów reality show i opowiada o krzywdzie jaka go spotka a z ich strony. Po znalezieniu sponsora dla Spartan Darek imponuje szczytow form na boisku. Po treningu do Janickiego i Sa atkipodchodzi Szubert i proponuje wspólny lunch. Z zaproszenia korzysta tylko Darek. Po powrocie do domu m czyznazdaje relacj ze spotkania W adkowi. Cie lak nabiera podejrze wobec zamiarów prezesa Gutenluft. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25

Ko ci Jezuitw we Lwowie
Wed ug planu zako czy si jeden z etapów konserwacji lwowskiego ko cio a pojezuickiego wi tych Piotra i Paw a: renowacja (i w du ym stopniu rekonstrukcja) fresków w prezbiterium. W kolejnych latach przewidziane s prace nad malowid ami w nawie g ównej. To znakomity moment na realizacj filmu o jednej z najpi kniejszych wi ty Lwowa jej historii zniszczeniach i restauracji. Lwowski ko ció jezuitów jest wybitnym przyk adem architektury wczesnego baroku. G ówne w tki tematyczne to: spojrzenie na ko ció wi tych Piotra i Paw a z perspektywy m odych adeptów sztuki konserwatorskiej z Polski i Ukrainy bior cych udzia w renowacji obiektu konserwacja ko cio a jako projekt mi dzynarodowy i pole wielop aszczyznowej wspó pracy polsko ukrai skiej architektura i wystrój ko cio a wi tych Piotra i Paw a ze szczególnym uwzgl dnieniem fresków Ecksteinów historia wi tyni i zwi zana z ni historia dzia alno ci jezuitów na dawnych Ziemiach Wschodnich Rzeczpospolitej
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
176Wojciech informuje m odych e wikariusz Baryczka zagin i e to on udzieli im lubu. W karczmie trwa ju wesele. Czas rado ci przerywa s uga Dobies aw który przynosiwiadomo o powa nym wypadku Karla. Król wyjawia Eliaszowi e zabi wikariusza Baryczk . Kazimierz ma wyrzuty sumienia ale jednocze nie trwa w s uszno ci swojej decyzji. Jasiek i Jan Jura twierdz e to Bodz ta odpowiada za napi t sytuacj i e to on zmanipulowa Baryczk . Biskup za wszelk cen chce rozmawia z królem. Telenowela historyczna
06:40

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
06:55

Zaczarowany wiat..
Sztuki. W odcinku: Rze ba co to takiego Z czego mo na j wykona Czy ka dy mo e by rze biarzem Gdzie ucz si arty ci Czego potrzeba aby stworzy wyj tkowe dzie o Wraz z Blank odwiedzimy muzeum rze by i pracownie studentów Akademii Sztuk Pi knych. Dowiemy si co mog przedstawia rze by i gdzie mo emy je zobaczy
07:10

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Waleria wyrzuca sobie lekkomy lno i przelanie 20 tysi cy na konto oszusta. Przest pc okazuje si m ody haker który naci gn ju w ten sposób niejedn osob . Górkowa pyta policjanta czy jest szansa na odzyskanie wy udzonych od niej pieni dzy. Radkowi i Renacie trudno pogodzi si z decyzj Tadeusza o rezygnacji z pracy po wypadku z Krystianem. M czyznaca y czas jest w pi czce. Gawron i abcia organizuj w Feel Good koncert na którym maj bawi si Jola z podopiecznymi i budowla cy. Celina kolejny raz dostaje kosza od Hermana z czego zwierza si szefowej. Masa ysta który s ysza rozmow kobiet wyznaje Bro skiej e jest onie mielony jej otwarto ci w relacjach damsko m skich. Regina urz dza piknik niespodziank dla Franka i prosi ukochanego by przesta by zazdrosny o Remka. Na osiedlu spotykaj Bia kowskiego który mówi im e po rozstaniu z on kupi mieszkanie w ich okolicy. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:15

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20

Echo serca
Monika i Konrad s par . W a nie planuj wspólne wynaj cie mieszkania w przysz o ci mo e i lub. Zakochani po uszy pracuj jako ratownicy wodni na jednym z basenów. To tam Monika podczas nauki nurkowania na tzw. bezdechu traci przytomno pod wod . Niezauwa ona przez nikogo sp dza pod wod ponad 20 minut. W szpitalu nie odzyskuje przytomno ci. Jan nie potrafi okre li jak bardzo mózg dziewczyny uleg uszkodzeniu. Thomas szuka pieni dzy na sp at swoich d ugów. Prosi Staszka o po yczk . Wracaj c do domu zostaje pobity. Jan dowiaduje si e do Warszawy wróci a matka Poli Krystyna. Serial obyczajowy
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30

Korona krlw
S d w Wi licy. Gniewosz si broni ale ostatecznie przyznaje si do rozsiewania nieprawdziwych plotek na temat królowej. Kar jest odszczekanie wszystkiego. Jagie o jest pod wra eniem El biety Pileckiej. Czambor prosi Spytka o r k El biety. Jan z Kleparza przyjmuje M cichn michn i Zbigniewa w Ko cielcu. Pokazuje przepi kne miejsce które przeznaczy na dwór. Zbigniew godzi si na jego lub z M cichn
17:05

Zaczarowany wiat..
Sztuki. W odcinku: Rze ba co to takiego Z czego mo na j wykona Czy ka dy mo e by rze biarzem Gdzie ucz si arty ci Czego potrzeba aby stworzy wyj tkowe dzie o Wraz z Blank odwiedzimy muzeum rze by i pracownie studentów Akademii Sztuk Pi knych. Dowiemy si co mog przedstawia rze by i gdzie mo emy je zobaczy
17:20

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
18:55

Barwy szcz cia
Waleria wyrzuca sobie lekkomy lno i przelanie 20 tysi cy na konto oszusta. Przest pc okazuje si m ody haker który naci gn ju w ten sposób niejedn osob . Górkowa pyta policjanta czy jest szansa na odzyskanie wy udzonych od niej pieni dzy. Radkowi i Renacie trudno pogodzi si z decyzj Tadeusza o rezygnacji z pracy po wypadku z Krystianem. M czyznaca y czas jest w pi czce. Gawron i abcia organizuj w Feel Good koncert na którym maj bawi si Jola z podopiecznymi i budowla cy. Celina kolejny raz dostaje kosza od Hermana z czego zwierza si szefowej. Masa ysta który s ysza rozmow kobiet wyznaje Bro skiej e jest onie mielony jej otwarto ci w relacjach damsko m skich. Regina urz dza piknik niespodziank dla Franka i prosi ukochanego by przesta by zazdrosny o Remka. Na osiedlu spotykaj Bia kowskiego który mówi im e po rozstaniu z on kupi mieszkanie w ich okolicy. Serial obyczajowy
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45

Kulfon co z ciebie wyro nie
Prawdziwego Kulfona poznaje si w biedzie. Kulfon postanawia za wszelk cen pomóc swojemu choremu przyjacielowi Wespazjanowi. W tym celu musi zdoby korze Radocji o którego pochodzeniu wie tylko z o liwy czarownik Radamkott
19:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
O jadalnych dinozaurach. Bajk czyta Anna Popek
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Miasto skarbw
Twarz Marylin Monroe. Alicja odwiedza w szpitalu Ew poszkodowan w czasie kradzie y obrazu Cézanne a. By y agent s u b PRL u kradnie z krakowskiej galerii zdj cie Marylin Monroe z kolekcji Miltona Greene a
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
22:20

Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Ko ci Jezuitw we Lwowie
Wed ug planu zako czy si jeden z etapów konserwacji lwowskiego ko cio a pojezuickiego wi tych Piotra i Paw a: renowacja (i w du ym stopniu rekonstrukcja) fresków w prezbiterium. W kolejnych latach przewidziane s prace nad malowid ami w nawie g ównej. To znakomity moment na realizacj filmu o jednej z najpi kniejszych wi ty Lwowa jej historii zniszczeniach i restauracji. Lwowski ko ció jezuitów jest wybitnym przyk adem architektury wczesnego baroku. G ówne w tki tematyczne to: spojrzenie na ko ció wi tych Piotra i Paw a z perspektywy m odych adeptów sztuki konserwatorskiej z Polski i Ukrainy bior cych udzia w renowacji obiektu konserwacja ko cio a jako projekt mi dzynarodowy i pole wielop aszczyznowej wspó pracy polsko ukrai skiej architektura i wystrój ko cio a wi tych Piotra i Paw a ze szczególnym uwzgl dnieniem fresków Ecksteinów historia wi tyni i zwi zana z ni historia dzia alno ci jezuitów na dawnych Ziemiach Wschodnich Rzeczpospolitej
Live-Chat aktivieren