OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30

Korona krlw
S d w Wi licy. Gniewosz si broni ale ostatecznie przyznaje si do rozsiewania nieprawdziwych plotek na temat królowej. Kar jest odszczekanie wszystkiego. Jagie o jest pod wra eniem El biety Pileckiej. Czambor prosi Spytka o r k El biety. Jan z Kleparza przyjmuje M cichn michn i Zbigniewa w Ko cielcu. Pokazuje przepi kne miejsce które przeznaczy na dwór. Zbigniew godzi si na jego lub z M cichn
01:00

Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25

Zaczarowany wiat..
Sztuki. W odcinku: Rze ba co to takiego Z czego mo na j wykona Czy ka dy mo e by rze biarzem Gdzie ucz si arty ci Czego potrzeba aby stworzy wyj tkowe dzie o Wraz z Blank odwiedzimy muzeum rze by i pracownie studentów Akademii Sztuk Pi knych. Dowiemy si co mog przedstawia rze by i gdzie mo emy je zobaczy
01:45

Kulfon co z ciebie wyro nie
Prawdziwego Kulfona poznaje si w biedzie. Kulfon postanawia za wszelk cen pomóc swojemu choremu przyjacielowi Wespazjanowi. W tym celu musi zdoby korze Radocji o którego pochodzeniu wie tylko z o liwy czarownik Radamkott
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Miasto skarbw
Twarz Marylin Monroe. Alicja odwiedza w szpitalu Ew poszkodowan w czasie kradzie y obrazu Cézanne a. By y agent s u b PRL u kradnie z krakowskiej galerii zdj cie Marylin Monroe z kolekcji Miltona Greene a
03:20

Historia jednego obrazu
Przed karczm Józef Che mo ski. Obraz Przed karczm Józefa Che mo skiego znany jest tak e pod tytu em Wiejska karczma i Polska karczma. Powsta w 1877 roku w Pary u. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O twórczo ci Józefa Che mo skiego rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniaki historyk dr Jan Wi niewski
03:30

Barwy szcz cia
Waleria wyrzuca sobie lekkomy lno i przelanie 20 tysi cy na konto oszusta. Przest pc okazuje si m ody haker który naci gn ju w ten sposób niejedn osob . Górkowa pyta policjanta czy jest szansa na odzyskanie wy udzonych od niej pieni dzy. Radkowi i Renacie trudno pogodzi si z decyzj Tadeusza o rezygnacji z pracy po wypadku z Krystianem. M czyznaca y czas jest w pi czce. Gawron i abcia organizuj w Feel Good koncert na którym maj bawi si Jola z podopiecznymi i budowla cy. Celina kolejny raz dostaje kosza od Hermana z czego zwierza si szefowej. Masa ysta który s ysza rozmow kobiet wyznaje Bro skiej e jest onie mielony jej otwarto ci w relacjach damsko m skich. Regina urz dza piknik niespodziank dla Franka i prosi ukochanego by przesta by zazdrosny o Remka. Na osiedlu spotykaj Bia kowskiego który mówi im e po rozstaniu z on kupi mieszkanie w ich okolicy. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:35

Dom nad rozlewiskiem
Gosia i Janusz sp dzaj razem coraz wi cej czasu s szcz liwi. Janusz wyjawia ukochanej e jest w trakcie rozwodu. Nie ma dzieci bo ona ich nie chcia a. Ka ka le si czuje
05:25

Ekspres Lodowcowy
Najwolniejszy ekspres wiata Glacier Express czyli Ekspres Lodowcowy nazywany tak e najbardziej widokow lini kolejow w Europie. Poci gi jad ze redni pr dko ci oko o 40 km godz. Pokonanie 275 kilometrów musi wi c trwa odpowiednio d ugo: prawie osiem godzin. W tym czasie poci g przeje d a przez 91 tuneli i po 291 mostach. Znajduje si na li cie wiatowego Dziedzictwa UNESCO a je dzi nim co roku oko o 250 tys. pasa erów. W czerwcu obchodzi 87 lat istnienia. Pierwszy poci g ruszy na tej trasie 25 czerwca 1930 roku(zelektryfikowano ja dziesi lat pó niej). I z przerw w czasie II wojny Glacier Express kursuje do dzi . To w skotorówka. Poci g jedzie przez górskie prze cze (najwy sza na wysoko ci 2046 m n.p.m.). Linie obs uguj panoramiczne wagony pozwalaj ce na podziwianie widoków. Realizacja tematu z perspektywy dwóch Polaków pracuj cych na pok adzie poci gu. Dodatkow histori jest polsko szwajcarskie ma e stwo. Polacy mówi jak wygl da ycie w Szwajcarii
05:45

Ktr dy po sztuk
Maerten van Heemskerck. Tryptyk Ecce Homo to bodaj najs ynniejsze dzie o niderlandzkiego renesansu w Polsce. Jego autor haarlemski malarz Maerten van Heemskerck (1498 1574) sp dzi w Rzymie cztery lata (1532 1536) studiuj c staro ytne ruiny i rze by oraz dzie a wspó czesnych mu artystów przede wszystkim Micha a Anio a i Francesco Salviatiego. Po powrociekonsekwentnie wzbogaca rodzim twórczo o w tki italianizuj ce i antyczne. Powsta y w 1544 roku tryptyk Ecce Homojest niezwykle harmonijn syntez tego nowego stylu: recepcj sztuki w oskiej dokumentuje scena rodkowa za realistyczn tradycj niderlandzk podziwiamy w mistrzowskich portretach donatorów na skrzyd ach bocznych. Tablica rodkowa ilustruje epizod z Ewangelii w. Jana (J 19 4 5): Pi at wyprowadza ubiczowanego Jezusa na ganek pretorium by przed rozjuszonym t umem wypowiedzie s ynne s owa Oto cz owiek (Ecce homo) by mo e w nadziei i gawied podejmie decyzj o uwolnieniu z okazji wi ta Chrystusa a nie Barabasza
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
91Krzysztof próbuje porozmawia z Kasi ale na przeszkodzie staje mu ponowna wizyta Konrada. Pomi dzy panami szybko narastaj nieporozumienia. Robert zaskoczony przez Magd szuka ratunku u Lidii. Tymczasem Konrad zdradza Kasi i Krzysztofowi swoje plany. Telenowela
06:35

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05

Czy wiesz e..
07:15

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35

Na sygnale
Dwa oblicza B a eja. Nowy wychodzi z wypadku bez szwanku. Odkrywa e potr ci a go ca kiem sympatyczna dziewczyna Sylwia. Martyna i Wiktor namawiaj Piotra by przyj spadek który zapisa a mu zmar a niedawno pacjentka. Tymczasem zespó doktora Banacha musi pomóc dwójce rannych w wypadku samochodowym. Ratownicy odkrywaj jednak trzeci ofiar zamkni t w baga niku. Doktor Góra podczas kolejnego wezwania trafia do kobiety poznanej niedawno przez Internet. Z Dank sp dzi wcze niej szalon noc. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Jaros aw Jamróz Micha Felczak Rados aw Zalewski Robert Wiszniowski
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:25

Dom nad rozlewiskiem
Gosia i Janusz sp dzaj razem coraz wi cej czasu s szcz liwi. Janusz wyjawia ukochanej e jest w trakcie rozwodu. Nie ma dzieci bo ona ich nie chcia a. Ka ka le si czuje
14:20

M jak mi o
Lilka odwiedza lekark która potwierdza jej ci . Ca y czas towarzyszy jej Mateusz wspieraj c ukochan . Nastolatka jest za amana. Po powrocie z przychodni postanawia odebra sobie ycie. Joasia przyje d a do Grabiny. Chce porozmawia z Mari o li cie który rzekomo napisa a do niej Ma gosia. Kisielowa przy apuje aka na flirtowaniu z jedn z chórzystek. Wybucha zazdro ci . Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Wojtek Nerkowski Alina Pucha a Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Krzysztof Tyniec S awek Uniatowski Barbara Wypych Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska S awomir Holland Teresa Lipowska Tomas Kollarik Maciej Dami cki Barbara Kurdej Szatan Feliks Matecki Monika Mielnicka Dorota Chotecka Krystian Domaga a
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

M jak mi o
Okazuje si e cia o Artura nie zosta o jednak odnalezione. Kamil nadal prowadzi swoje ledztwo w sprawie zagini cia Skalskiego i uparcie nachodzi ca rodzin Chodakowskich. Tymczasem Marcin spotyka przypadkiem Jakuba Karskiego. Ten wyznaje e odszed z policji i proponuje koledze prac w firmie któr planuje za o y . Olek przeprowadza si do mieszkania które kupi w tajemnicy przed Anet . Magda i Andrzej spieraj si o to jak powinien wygl da wystrój ich nowego apartamentu. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Agnieszka Trzos Scenariusz: Jola Nied wiedzka Alina Pucha a Marta Kuszewska Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Tomasz Dedek Marcin Bosak Katarzyna Kwiatkowska Adriana Kalska Miko aj Roznerski Maurycy Popiel Anna Mucha Jacek Kopczy ski Ilona Janyst Krystian Wieczorek Krzysztof Kwiatkowski
16:30

Korona krlw taka historia
Dzie z ycia mieszczanina krakowskiego. Jak sp dzali dzie bogaci mieszczanie jak biedota a jak król i dworzanie Od rana do wieczora. Kto gdzie mieszka jak wygl da y chaty kamienice karczmy komnaty zamki jakie by y wygodyi nowoczesne rozwi zania a z czym y o si ci ko Gdzie pracowali redniowieczni ludzie Miejskie zwyczaje plotki targowanie awantury
17:00

Domisie
Co mo na zrobi dzi. Amelka i Pysia wyjecha y na letnisko. Sp dza y kilka dni na dzia ce z Ul u jej cioci. W tym czasie Eryk i Bazylinie sprz tali w domu nie robili zakupów nie spe nili te kilku obietnic które z o yli dziewczynkom przed ichwyjazdem. Nie zrobili te tego co obiecali innym mieszka com Domisiowej Krainy. Wszystko odk adali na nast pny dzie . Wcze niejszy powrót Py ki i Amelki wywo uje pop och Jak zd y ze wszystkim Mo na tylko a owa e nie robi o si wszystkiego od r ki tylko odk ada o na nast pny i nast pny dzie . Z pomoc Erykowi i Bazylemu przychodz Strachowyj i Czarodziejka
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Okrasa amie przepisy
Kuchnia polska to nie tylko pierogi i kotlet schabowy. To m.in. wielowiekowa tradycja podawania ryb szczególnie s odkowodnych a w najdalszych zak tkach Polski wytwarza si smakowite produkty warte szerszego zaprezentowania. Ka dy odcinek programu b dzie po wi cony okre lonemu tematowi regionalnej specjalno ci. Ekipa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych rejonów Polski. Karol Okrasa przygotowuje pyszne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
18:55

Wszystko przed nami
Wojtek wygrywa proces o naruszenie dóbr osobistych przez miejscow gazet i przeznacza odszkodowanie na potrzeby fundacji Marianny Szawarskiej. Nie wszystkim pomys Szczepa skiego si podoba. Zuza dowiaduje si e szko obieg y jej kompromituj ce zdj cia z imprezy. Marcin chc c pomóc dziewczynie usi uje namierzy w sieci osob odpowiedzialn za wyciek fotek. Do Agaty dzwoni jej w oska przyjació ka z niepokoj cymi informacjami. Wygl da na to e Luca stara si by sprawa rozwodowa przybra a niekorzystny dla Agaty obrót. Odc. 64 Serial obyczajowy Re yseria: Jose IglesiasScenariusz: Maciej Sobczyk Marcin Wysocki Grzegorz Lipka Ilona epkowskaAktorzy: Micha Malinowski Magdalena aska Julia Pogrebi ska AleksyKomorowski Piotr Nowak Jowita Budnik Pawe Cio kosz Ewelina Gnysi ska Mariusz Bonaszewski Katarzyna Figura Katarzyna Herman Urszula D bska Ma gorzata Majerska Jeremi Protas
19:25

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45

Agatka
Agatka i aba Klementyna. Agatka nie chce i do przedszkola bo jest bardzo zm czona. Twierdzi e ca noc co skrzecza o w przydomowej sadzawce i nie mog a spa . Julek dra ni si z Agatk i podpowiada e w ogródku jest jaki straszny stwór. Agatka bierze Chomika Cyryla i postanawia sprawdzi przydomow sadzawk . Ku jej zdziwieniu na kamie wskakuje aba Klementyna jak sama mówi o sobie wybitna piewaczka i skar y si na ból gard a. Jest zmartwiona bo w a nie ma piewa w operze. Agatka przynosi jej gor ce mleko a aba Klementyna po udzieleniu wywiadu licznym reporterom zaprasza j do limuzyny. Wyst p aby ko czysi katastrof . Agatka i Cyryl zostaj wywo ani przez Konferansjera na scen aby ratowa sytuacj . Agatka jest przera ona ale dzi ki radom Cyryla ich przedstawienie ko czy si sukcesem. W realnym wiecie Agatka pokonuje trem i ch tnie idzie do przedszkola w którym tego dnia maj odby si wyst py przedszkolaków
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Gloria. Maciek przyje d a do Le nej Góry i wyznaje Blance e postanowi wyjecha z kraju. Po przes uchaniu przez prokuratora K kola Marcin Molenda ma trafi za kratki ale gdy policja wiezie lekarza do aresztu dochodzi w drodze do gro nego wypadku. Kasia Smuda jest przekonana e Micha chce odebra jej córk i e z o y ju w tej sprawie wniosek do s du. Matylda bierze tymczasem udzia w wi tecznym koncercie chórów szkolnych. Podczas wyst pu jedna z jej kole anek dostaje nagle krwotoku. Do szpitala przybiega przera ony nastolatek Szymon nios c w ramionach noworodka który nie oddycha. Serial obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20

Dom nad rozlewiskiem
Kuba wyje d a do Stanów Zjednoczonych. Mania jest nieszcz liwa z powodu rozstania z nim. Ekipa budowlana która mia a robi remont kolejny dzie nie zjawia si w pracy. Gosia jest w ciek a
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Hotel Bristol. Andrzej Dobosz opowiada o tym jak na przestrzeni lat zmienia si Hotel Bristol. Pisarz wspomina wizyty w tym miejscu i opowiada o tym kogo mo na by o tam spotka
23:30

Kabaret za kulisami
Rekwizyty. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
Live-Chat aktivieren