OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Korona krlw taka historia
Dzie z ycia mieszczanina krakowskiego. Jak sp dzali dzie bogaci mieszczanie jak biedota a jak król i dworzanie Od rana do wieczora. Kto gdzie mieszka jak wygl da y chaty kamienice karczmy komnaty zamki jakie by y wygodyi nowoczesne rozwi zania a z czym y o si ci ko Gdzie pracowali redniowieczni ludzie Miejskie zwyczaje plotki targowanie awantury
01:00

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
01:20

Domisie
Co mo na zrobi dzi. Amelka i Pysia wyjecha y na letnisko. Sp dza y kilka dni na dzia ce z Ul u jej cioci. W tym czasie Eryk i Bazylinie sprz tali w domu nie robili zakupów nie spe nili te kilku obietnic które z o yli dziewczynkom przed ichwyjazdem. Nie zrobili te tego co obiecali innym mieszka com Domisiowej Krainy. Wszystko odk adali na nast pny dzie . Wcze niejszy powrót Py ki i Amelki wywo uje pop och Jak zd y ze wszystkim Mo na tylko a owa e nie robi o si wszystkiego od r ki tylko odk ada o na nast pny i nast pny dzie . Z pomoc Erykowi i Bazylemu przychodz Strachowyj i Czarodziejka
01:45

Agatka
Agatka i aba Klementyna. Agatka nie chce i do przedszkola bo jest bardzo zm czona. Twierdzi e ca noc co skrzecza o w przydomowej sadzawce i nie mog a spa . Julek dra ni si z Agatk i podpowiada e w ogródku jest jaki straszny stwór. Agatka bierze Chomika Cyryla i postanawia sprawdzi przydomow sadzawk . Ku jej zdziwieniu na kamie wskakuje aba Klementyna jak sama mówi o sobie wybitna piewaczka i skar y si na ból gard a. Jest zmartwiona bo w a nie ma piewa w operze. Agatka przynosi jej gor ce mleko a aba Klementyna po udzieleniu wywiadu licznym reporterom zaprasza j do limuzyny. Wyst p aby ko czysi katastrof . Agatka i Cyryl zostaj wywo ani przez Konferansjera na scen aby ratowa sytuacj . Agatka jest przera ona ale dzi ki radom Cyryla ich przedstawienie ko czy si sukcesem. W realnym wiecie Agatka pokonuje trem i ch tnie idzie do przedszkola w którym tego dnia maj odby si wyst py przedszkolaków
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Na dobre i na z e
Gloria. Maciek przyje d a do Le nej Góry i wyznaje Blance e postanowi wyjecha z kraju. Po przes uchaniu przez prokuratora K kola Marcin Molenda ma trafi za kratki ale gdy policja wiezie lekarza do aresztu dochodzi w drodze do gro nego wypadku. Kasia Smuda jest przekonana e Micha chce odebra jej córk i e z o y ju w tej sprawie wniosek do s du. Matylda bierze tymczasem udzia w wi tecznym koncercie chórów szkolnych. Podczas wyst pu jedna z jej kole anek dostaje nagle krwotoku. Do szpitala przybiega przera ony nastolatek Szymon nios c w ramionach noworodka który nie oddycha. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Dwa oblicza B a eja. Nowy wychodzi z wypadku bez szwanku. Odkrywa e potr ci a go ca kiem sympatyczna dziewczyna Sylwia. Martyna i Wiktor namawiaj Piotra by przyj spadek który zapisa a mu zmar a niedawno pacjentka. Tymczasem zespó doktora Banacha musi pomóc dwójce rannych w wypadku samochodowym. Ratownicy odkrywaj jednak trzeci ofiar zamkni t w baga niku. Doktor Góra podczas kolejnego wezwania trafia do kobiety poznanej niedawno przez Internet. Z Dank sp dzi wcze niej szalon noc. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2019Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Joanna BudzowskaZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Marcin Grzymowicz Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Jaros aw Jamróz Micha Felczak Rados aw Zalewski Robert Wiszniowski
03:55

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:00

Barwy szcz cia
Lidka zabiera Zuzi na zawody lekkoatletyczne przy okazji których dziewczyna zobaczy si z Filipem mimo zakazu jego ojca. W przeciwie stwie do ch opaka podopieczna Cie laków odnosi sukces. Atmosfer zaognia niespodziewane pojawienie si Adriana najwi kszego rywala Filipa który kiedy próbowa odbi mu Zuzi . Darek i Józek prze ywaj trudn sytuacj w klubie. Janicki odbiera telefon od W adka który prosi eby partner jak najszybciej do niego przyjecha . W kawiarni razem z Cie lakiem czeka na Darka Szubert. Regina ma gorszy dzie . Najpierw czekaj j nieprzyjemno ci ze strony córki jej nie yj cego m a. Melania ka e wdowie po Adamie zabra z domu ostatnie meble które jak si okazuje zosta y porysowane. Nast pnie w FitnessKlubie pojawia si Ewelina i rozp tuje awantur z powodu zazdro ci o wspólne próby Czapli z Remkiem. Mimo stara Franka na koniec dnia i jemu obrywa si od ukochanej. Serial obyczajowy
05:25

Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka pod wp ywem presji rodziców rozwa aj rezygnacj z udzia u w reality show. Na zaaran owanym przez Justina spotkaniu z psychologiem szczerze mówi o swojej motywacji z nadziej e Kacper zostanie usuni ty z programu. Tak te opini wydaje psycholog ale Justin nie wyobra a sobie Ex Ex bez m odego Jab o skiego. Po k ótni z on Remek szuka mieszkania do kupienia na osiedlu Pod Sosnami. Natalia kontaktuje go z Walawskim. Poza tym Natali odwiedza Klemens i dzieli si z ni wiadomo ci o tym e zwi za si z Dominik . Iza próbuje odwie Paulink od spotkania z Ksawerym wymy laj c dla córki inne atrakcje. Jednak dziewczynce bardziej zale y na zobaczeniu kolegi. Mimo ma ego konfliktu na pocz tku zabawy dzieci s zachwycone sp dzonym razem dniem. Pod koniec spotkania Paulinka wyznaje ukaszowi e chcia aby mie takiego tat jak on. Serial obyczajowy
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Waleria dostaje na komunikatorze internetowym wiadomo od Bartka z pro b o po yczk na samochód i chocia Stefan nakazuje onie ostro no ta przelewa pieni dze na podany numer konta. Pó niej kobieta odbiera telefon od syna. Hubert Klara Justin i Mariola jad do wioski w której b dzie nagrywany Ex Ex. S zachwyceni aran acj przestrzeni. Wangel prezes telewizji opowiada im o kusz cych perspektywach programu a jednocze nie daje si pozna jako cz owiek nieznosz cy sprzeciwu. Tymczasem Kniewski oczernia w sieci producentów reality show i opowiada o krzywdzie jaka go spotka a z ich strony. Po znalezieniu sponsora dla Spartan Darek imponuje szczytow form na boisku. Po treningu do Janickiego i Sa atkipodchodzi Szubert i proponuje wspólny lunch. Z zaproszenia korzysta tylko Darek. Po powrocie do domu m czyznazdaje relacj ze spotkania W adkowi. Cie lak nabiera podejrze wobec zamiarów prezesa Gutenluft. Serial obyczajowy
06:40

Barwy szcz cia
Waleria wyrzuca sobie lekkomy lno i przelanie 20 tysi cy na konto oszusta. Przest pc okazuje si m ody haker który naci gn ju w ten sposób niejedn osob . Górkowa pyta policjanta czy jest szansa na odzyskanie wy udzonych od niej pieni dzy. Radkowi i Renacie trudno pogodzi si z decyzj Tadeusza o rezygnacji z pracy po wypadku z Krystianem. M czyznaca y czas jest w pi czce. Gawron i abcia organizuj w Feel Good koncert na którym maj bawi si Jola z podopiecznymi i budowla cy. Celina kolejny raz dostaje kosza od Hermana z czego zwierza si szefowej. Masa ysta który s ysza rozmow kobiet wyznaje Bro skiej e jest onie mielony jej otwarto ci w relacjach damsko m skich. Regina urz dza piknik niespodziank dla Franka i prosi ukochanego by przesta by zazdrosny o Remka. Na osiedlu spotykaj Bia kowskiego który mówi im e po rozstaniu z on kupi mieszkanie w ich okolicy. Serial obyczajowy
07:15

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:50

Muzyczna scena Halo Polonia
W programie wyst puj zaproszeni go cie reprezentuj cy polsk bran muzyczn
TVPOLONIA
12:15

Okrasa amie przepisy
Tajemnice domowej kie basy. Karol Okrasa pokazuje widzom jak wytwarza si domow kie bas oraz jak powstaj ró ne jej rodzaje. Kucharz przygotuje m.in. piero ki nadziewane farszem z kie basy podane z jarmu em i kurkami
12:50

Ojciec Mateusz
Lepsza przysz o. Kierowca ci arówki podwozi na rynek szesnastoletniego Piotrka. Ojciec Mateusz zabiera go na plebani . Wkrótce zjawia si Alina która twierdzi e Piotrek to jej zaginiony 10 lat wcze niej syn
13:40

Na dobre i na z e
Gloria. Maciek przyje d a do Le nej Góry i wyznaje Blance e postanowi wyjecha z kraju. Po przes uchaniu przez prokuratora K kola Marcin Molenda ma trafi za kratki ale gdy policja wiezie lekarza do aresztu dochodzi w drodze do gro nego wypadku. Kasia Smuda jest przekonana e Micha chce odebra jej córk i e z o y ju w tej sprawie wniosek do s du. Matylda bierze tymczasem udzia w wi tecznym koncercie chórów szkolnych. Podczas wyst pu jedna z jej kole anek dostaje nagle krwotoku. Do szpitala przybiega przera ony nastolatek Szymon nios c w ramionach noworodka który nie oddycha. Serial obyczajowy
14:40

Kabaret za kulisami
Rekwizyty. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Filmoteka Ma opolska
Ania. Rzecz o Annie Dymnej. Film jest zapisem jednego dnia z ycia Anny Dymnej. Ekipa TVP Kraków towarzyszy aktorce od porannej kawy poprzez wizyty w Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko w PWST w Salonie poezji w Starym Teatrze a tak e w bardzo prywatnych odwiedzinach grobu na cmentarzu na Salwatorze. Rano na tarasie swojego domu Anna Dymna mówi o rodzinie wspomina najwa niejsze zwi zki z m czyznami opowiada o synu. Wraca tak e do pocz tków swojej kariery. Nast pnie jedziemy z ni na cmentarz co jest okazj rozmowy o najwi kszej mi o ci Wies awie Dymnym. Kolejne miejsce to szko a teatralna i zaj cia ze studentami. Ze szko y kierujemy si do Teatru im. J. S owackiego na kolejny ju Salon Poezji a potem do Starego Teatru
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

M jak mi o
Do warsztatu Bartka zagl da Mirek który po wyj ciu z wi zienia znów z ama prawo. Teraz chce przechowa u Lisieckiego kradziony samochód. Ula ma z e przeczucia widz c m a z Kowalikiem. Mateusz poznaje now kole ank Al siostrzenic ksi dza. Lilka nagle mdleje podczas wizyty w przychodni. Mateusz mówi w ko cu bliskim e dziewczyna jest w ci y. Maria odkrywa e Maciej jest zaginionym synem Starskiego
18:45

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Nagrod g ówn dla zwyci zcy programu jest udzia w konkursie Debiuty podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym odcinku wokali ci zmierz si z repertuarem zespo u Jary Oddzia Zamkni ty
19:45

Mami Fatale
Dziko ak. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

M ody Pi sudski
Epicka podró Ziuka przez Rosj na miejsce zes ania na Syberii. W czasie podró y banda Mand urów dowodzona przez Fenga okrada Ziuka z pieni dzy. W drodze na Sybir Ziuk spotyka D amila bojownika kaukaskiego z którym siedzia w wi zieniu w Irkucku. Razem próbuj uciec z transportu ale próba ta ko czy si niepowodzeniem. W czasie dalszej drogi na zes anie D amil broni m odego Pi sudskiego przed band Fenga. Zimowa podró do Kire ska miejsca zes ania dobiega ko ca
21:40

O miu wspania ych
M czy ni po przej ciach podejm walk o odzyskanie pewno ci siebie u wiadomienie sobie swoich wad samoakceptacj i wprowadzenie zmian w swoim yciu. Program prowadzi Marta Manowska
22:35

Film fabularny
Live-Chat aktivieren