OTR
Datum
<
März 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
31
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Zbigniew zabiera siostry do Brzezia by szybko wyda michn za chorego s siada. Witold wpada na pomys jak wprowadzi na wile ski zamek swoich ludzi zapowiada fikcyjny lub swojej siostry. Ragana ucieka od Hanula ale wcze niej zdradza mu e ka da kobieta w pobli u Jagie y jest niebezpieczna. Jagie o k óci si ze Skirgie o Ragan ale ostatecznie dochodzi do pojednania braci. Czambor porywa El biet Pileck
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:20

Zwierzaki Czytaki
Mniam mniamolot. Szymek intensywnie pracuje nad konstrukcj z szafy. Trzeba jeszcze doczepi skrzyd a i maszyna gotowa. Okazuje si e Szymek wymy li pojazd zwany mniam mniamolotem . To lataj cy wehiku którym Zwierzakib d lata y i sprzedawa y ludziom egzotyczne potrawy. W ten sposób Szymek z Rysi b d chcieli uzyska niezale no finansow . Niestety Micha nie podziela entuzjazmu swoich podopiecznych
01:35

Figu Migu
K amczucha. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45

Maurycy i Hawranek
Plimplan. Serial lalkowy oparty na ksi ce Zbigniewa akiewicza Dwaj dzielni z Plimpla skiego lasu w którym tytu owi ludkowie poznaj ró ne zwyczajezwierz t oraz niezwyk e tajemnice lasu.... Maurycy i Hawranek zaproszeni zostali przez le nego kronikarza na niadanie ale zaspali. Czym pr dzej wi c ruszaj w droge. Wyrwany ze snu Hawranek myli drog i przypadkiem trafia nad tajemnicze jezioro. Z przyjemno ci za ywa w nim porannej k pieli budz c nieopacznie swoim g o nym zachowaniem ducha jeziora Plimplana który spa na dnie od wieków . Postanowi za to ukara Hawranka zamieniaj c go w ryb . Tymczasem Maurycy rozpoczyna poszukiwania brata z pomoc kreta Ryjdziurka. Odkrywaj podst p Plimplana i wyci gaj z wody uwi zionego w klatce Hawranka ryb . Dzi ki sprytowi Ryjdziurka udaje sie odczarowa Hawranka a niepocieszony Plimplan l duje w klatce na dnie jeziora. Uradowani przyjaciele melduj si u kronikarza dopiero po kolacji
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

O mnie si nie martw
Danka króluje w mieszkaniu Krzy ka. Traktuje Mart jak s u c i daje si askawie obs ugiwa niespecjalnie przejmuj c si kwesti kosztów swojego utrzymania. Jedyn osob której s ucha jest Gra yna. Macocha Krzy ka nie ujawnia jednak Dance swojej to samo ci a Krzysiek z Mart zaczynaj mie dosy równie jej obecno ci w domu. Marcin odmawia pomocy prawnej Lisieckiemu a Danka zjawia si w kancelarii by pozwa Lisieckiego o mo liwie wysokie odszkodowanie. Jednocze nie w kancelarii zjawia si Gra yna która chce ostrzec córk przed nadci gaj cym niebezpiecze stwem. Tylko przytomno umys u Sylwii i Paw a mo e uchroni obie panie przed konfrontacj . Tymczasem Marcin staje si nie tylko mediatorem w konflikcie pracowników A ki ale te pomaga jej za egna kryzys wywo any nag ym zwolnieniem si sk óconej dwójki instruktorów. Po raz pierwszy od dawna Marcin i A ka szczerze ze sob rozmawiaj . Dziewczynie ta rozmowa podsuwa rozwi zanie jej prywatnego problemu
03:20

Historia jednego obrazu
Uczony przy pulpicie Rembrandt Harmenszoon van R n. Obraz Uczony przy pulpicie znany tak e pod tytu em Ojciec ydowskiej narzeczonej Rembrandta Harmenszoona van Rijna to olej na desce topolowej. Powsta w 1641 roku. Znajduje si w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. O twórczo ci Rembrandta rozmawiaj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30

Barwy szcz cia
Natalia która pilnuje Kacpra pod nieobecno Ma gorzaty i Jerzego nie zauwa a e ch opak wymyka si z domu. M ody Jab o ski razem z Patrykiem Kajtkiem i Oliwk jedzie do wioski Ex Ex. Gdy doje d aj do domu Madzi okazuje si e dziewczyna nie wyst pi w reality show bo rodzice jej zabronili. Kacper zostaje bez pary. Irena i Tolek wychodz od Górków obra eni gdy Waleria oznajmia e nie zamierza wspó pracowa z Koszykiem w jego agencji po rednictwa pracy i to samo zaleca m owi. Nast pnie seniorów odwiedza Sadowska i proponuje Walerii aby wybra a si z ni do sanatorium. Po uroczysto ci zako czenia roku szkolnego Grzelaków zaczepia Dorota Kujawiak lecz Aldona nie pozwala nauczycielce zbli y si do Borysa i szybko ko czy spotkanie. Po powrocie do domu czekaj na nich Kuczma z Maurycym m czyzn który zadurzy si w so tysowej. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:35

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal przebywa na leczeniu odwykowym. Jego ojciec i Gosia nie maj od niego adnych wie ci. Kobieta martwi si te rosn cymi kosztami budowy pensjonatu
05:25

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach
05:40

No em i widelcem
Program dla mi o ników gotowania i kulinariów. Gospodarze przygotowuj proste dania ciasta i desery. Cz sto prezentuj przepisy sezonowe. Je li to mo liwe wykorzystuj warzywa i owoce charakterystyczne dla bie cej pory roku
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:45

Przyjaciele Misia i Margolci
Potwór. Do pracowni Talentuli wbiega przera ony u u. Jest tak przestraszony e a si trz sie ca e jego drobne cia ko. Co pojawi o si w nocy na cianie. Jednocze nie z szopy wydobywa si jaki przera liwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai si jaki potwór odpowiedzialny za l ki wszystkich. Koniecznie trzeba wyja ni t tajemnicz spraw . Podobno do walki z tym stworem stan sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizuj akcj ratunkow . Co tak naprawd kryje si w szopie
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
W wiosce Ex Ex pojawia si Madzia która uciek a z domu eby do czy do Kacpra Oliwki i Kajtka. Po nocy sp dzonej w namiotach m odzi poznaj przy basenie innych uczestników reality show. Alan i Sandra s zdeterminowani by zwyci y i dominuj nad pozosta ymi eksami. Nastawiony na kontrowersje i ekstremalne emocje Justin jest zadowolony z rodz cegosi napi cia. Inne podej cie do programu maj Mariola i Hubert który s zdegustowani zachowaniem Alana. Waleria rezygnuje z wyjazdu do sanatorium z Sadowsk na rzecz podró y z m em po Europie podczas której odwiedz Carin i Stefanka we Francji oraz Bartka w Norwegii. Do Górków z pretensjami dzwoni Ludwik zazdrosny o samotny wyjazd ony. Bo ena zabiera Kasi na szkolenie dla hotelarzy. Okazuje si e w o rodku przebywa oprawca Górki z Dubaju Szymon. Tymczasem Sta ski zdobywa si na szczero i mówi matce e jest bezp odny
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:25

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal przebywa na leczeniu odwykowym. Jego ojciec i Gosia nie maj od niego adnych wie ci. Kobieta martwi si te rosn cymi kosztami budowy pensjonatu
14:20

O mnie si nie martw
Danka króluje w mieszkaniu Krzy ka. Traktuje Mart jak s u c i daje si askawie obs ugiwa niespecjalnie przejmuj c si kwesti kosztów swojego utrzymania. Jedyn osob której s ucha jest Gra yna. Macocha Krzy ka nie ujawnia jednak Dance swojej to samo ci a Krzysiek z Mart zaczynaj mie dosy równie jej obecno ci w domu. Marcin odmawia pomocy prawnej Lisieckiemu a Danka zjawia si w kancelarii by pozwa Lisieckiego o mo liwie wysokie odszkodowanie. Jednocze nie w kancelarii zjawia si Gra yna która chce ostrzec córk przed nadci gaj cym niebezpiecze stwem. Tylko przytomno umys u Sylwii i Paw a mo e uchroni obie panie przed konfrontacj . Tymczasem Marcin staje si nie tylko mediatorem w konflikcie pracowników A ki ale te pomaga jej za egna kryzys wywo any nag ym zwolnieniem si sk óconej dwójki instruktorów. Po raz pierwszy od dawna Marcin i A ka szczerze ze sob rozmawiaj . Dziewczynie ta rozmowa podsuwa rozwi zanie jej prywatnego problemu
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Opowie ci Rodowiczw
To jest historia ludzi którzy walczyli o niepodleg Polsk . Takich jak na przyk ad Jan Rodowicz Anoda uczestnik Akcji pod Arsena em cz onek batalionu Zo ka. Film jest opowie ci historyczn . Z tego tytu u w warstwie wizualnej wykorzystano archiwa filmowe i ikonografi z okresu II wojny wiatowej Powstania Warszawskiego i okresu stalinowskiego. Ponadto rodzina Rodowiczów posiada imponuj ce archiwum w asne na które sk adaj si zdj cia obrazy ksi ki napisane przez cz onków rodziny albumy filmy i inne artefakty które u wietni narracj . Cz spu cizny rodziny zosta a przekazana do Ossolineum. Zdj cia wspó czesne kr cone w dawnych miejscach akcji przybli aj ten stosunkowo odleg y czas i wi go z dzisiejszym yciem podkre laj kontynuacj pokole i wag historii dla wspó czesnego widza. Ca o u o ona jest w stylu opowie ci rodzinnej tote zdj cia ze spotkania rodzinnego wyznaczaj ramy konstrukcyjne filmu. Ponadto swoj rol ma narrator któryumiejscawia wydarzenia w kontek cie historycznym. Dodatkowym zabiegiem re yserskim jest uwypuklenie najm odszego (prawie) pokolenia rodziny w osobie Mateusza który uczestniczy w spotkaniu rodzinnym i prowadzi widza po Warszawie Zalesiu w ró ne miejsca zwi zane z losami ró nych postaci. Jego wypowied rzuca mo e troch inne wiat o na wydarzenia: ukazujeich wp yw na m ode pokolenie i daje spojrzenie na czas przesz y bliskie wspó czesnej widowni. I w a nie Mateusz w ko cowej sekwencji zada nam pytanie czy nasza opowie to czas przesz y dokonany Czy niedokonany wci si dziej cy
16:30

Korona krlw
Opolczyk le potraktowany przez króla przybywa za królow na Wawel urz dza uczt prowokuje bójk i zostaje zamkni ty. Tymczasem okazuje si e to Jagie o mia interes do Opolczyka. Jadwiga Pilecka podst pem zabiega o uwolnienie córki obiecuj c Czamborowi posag El biety. Zbigniew przechwytuje wiadomo o porwaniu Pileckich i zawraca do Krakowa. Jagie o podejrzewa Ragan o zorganizowanie porwania i zleca Hanulowi poszukiwanie Litwinki
17:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Potwór. Do pracowni Talentuli wbiega przera ony u u. Jest tak przestraszony e a si trz sie ca e jego drobne cia ko. Co pojawi o si w nocy na cianie. Jednocze nie z szopy wydobywa si jaki przera liwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai si jaki potwór odpowiedzialny za l ki wszystkich. Koniecznie trzeba wyja ni t tajemnicz spraw . Podobno do walki z tym stworem stan sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizuj akcj ratunkow . Co tak naprawd kryje si w szopie
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
18:45

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
18:55

Barwy szcz cia
W wiosce Ex Ex pojawia si Madzia która uciek a z domu eby do czy do Kacpra Oliwki i Kajtka. Po nocy sp dzonej w namiotach m odzi poznaj przy basenie innych uczestników reality show. Alan i Sandra s zdeterminowani by zwyci y i dominuj nad pozosta ymi eksami. Nastawiony na kontrowersje i ekstremalne emocje Justin jest zadowolony z rodz cegosi napi cia. Inne podej cie do programu maj Mariola i Hubert który s zdegustowani zachowaniem Alana. Waleria rezygnuje z wyjazdu do sanatorium z Sadowsk na rzecz podró y z m em po Europie podczas której odwiedz Carin i Stefanka we Francji oraz Bartka w Norwegii. Do Górków z pretensjami dzwoni Ludwik zazdrosny o samotny wyjazd ony. Bo ena zabiera Kasi na szkolenie dla hotelarzy. Okazuje si e w o rodku przebywa oprawca Górki z Dubaju Szymon. Tymczasem Sta ski zdobywa si na szczero i mówi matce e jest bezp odny
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Pomys owy Dobromir
niwa. W tym odcinku pomys owy Dobromir wykorzystuje podstawowe zasady mechaniki pomagaj c przy niwach.
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Pi ta taryfa. OpisMateusz obiecuje nowo e com pomoc w znalezieniu auta którym podjad do lubu. Okazuje si e Pluskwa kupi star ale pi knie zrobion limuzyn i planuje zosta taksówkarzem. Gibalski z Agat i dzie mi jad do lekarza niestety ich auto nie odpala. piesz si i bior przeje d aj c taksówk z logo Taki Bolo. Po przejechaniu kilometra kierowca Seba (Bogus aw Kud ak) da ponad stu z otych. Pluskwa po zdanym egzaminie zaczyna pracowa jako taksówkarz. Podje d a do centrum na postój. Przed nim s dwa auta z Taki Bolo. Seba i Miro ( ukasz urek) ka mu si wynosi . Pluskwa jest w ciek y ale odpuszcza widz c osi ków z taksówkarskiej mafii. Gdy sytuacja si powtarza nie wytrzymuje. Serial kryminalny obyczajowy
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20

Dom nad rozlewiskiem
Ada ura ona decyzj Konrada o odkupieniu od by ej ony bi uterii po matce zaczyna go ignorowa w pracy. Wraca do mieszkania i przestaje odbiera telefony od kochanka
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Ocaleni wydanie specjalne
Live-Chat aktivieren