OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:40

Korona krlw
Opolczyk le potraktowany przez króla przybywa za królow na Wawel urz dza uczt prowokuje bójk i zostaje zamkni ty. Tymczasem okazuje si e to Jagie o mia interes do Opolczyka. Jadwiga Pilecka podst pem zabiega o uwolnienie córki obiecuj c Czamborowi posag El biety. Zbigniew przechwytuje wiadomo o porwaniu Pileckich i zawraca do Krakowa. Jagie o podejrzewa Ragan o zorganizowanie porwania i zleca Hanulowi poszukiwanie Litwinki
01:05

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:25

Przyjaciele Misia i Margolci
Potwór. Do pracowni Talentuli wbiega przera ony u u. Jest tak przestraszony e a si trz sie ca e jego drobne cia ko. Co pojawi o si w nocy na cianie. Jednocze nie z szopy wydobywa si jaki przera liwy ryk. Prawdopodobnie w ogrodzie czai si jaki potwór odpowiedzialny za l ki wszystkich. Koniecznie trzeba wyja ni t tajemnicz spraw . Podobno do walki z tym stworem stan sam Eugeniusz. Wszyscy przyjaciele organizuj akcj ratunkow . Co tak naprawd kryje si w szopie
01:45

Pomys owy Dobromir
niwa. W tym odcinku pomys owy Dobromir wykorzystuje podstawowe zasady mechaniki pomagaj c przy niwach.
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Pi ta taryfa. OpisMateusz obiecuje nowo e com pomoc w znalezieniu auta którym podjad do lubu. Okazuje si e Pluskwa kupi star ale pi knie zrobion limuzyn i planuje zosta taksówkarzem. Gibalski z Agat i dzie mi jad do lekarza niestety ich auto nie odpala. piesz si i bior przeje d aj c taksówk z logo Taki Bolo. Po przejechaniu kilometra kierowca Seba (Bogus aw Kud ak) da ponad stu z otych. Pluskwa po zdanym egzaminie zaczyna pracowa jako taksówkarz. Podje d a do centrum na postój. Przed nim s dwa auta z Taki Bolo. Seba i Miro ( ukasz urek) ka mu si wynosi . Pluskwa jest w ciek y ale odpuszcza widz c osi ków z taksówkarskiej mafii. Gdy sytuacja si powtarza nie wytrzymuje. Serial kryminalny obyczajowy
03:20

Historia jednego obrazu
Po po owie ledzi Franz Skarbina. Obraz Po po owie ledzi Franza Skarbiny powsta w 1888 roku. Znajduje si w zbiorach Muzeum Narodowego we Wroc awiu. O twórczo ci Franza Skarbiny rozmawiaj artysta plastyk Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski
03:30

Barwy szcz cia
W wiosce Ex Ex pojawia si Madzia która uciek a z domu eby do czy do Kacpra Oliwki i Kajtka. Po nocy sp dzonej w namiotach m odzi poznaj przy basenie innych uczestników reality show. Alan i Sandra s zdeterminowani by zwyci y i dominuj nad pozosta ymi eksami. Nastawiony na kontrowersje i ekstremalne emocje Justin jest zadowolony z rodz cegosi napi cia. Inne podej cie do programu maj Mariola i Hubert który s zdegustowani zachowaniem Alana. Waleria rezygnuje z wyjazdu do sanatorium z Sadowsk na rzecz podró y z m em po Europie podczas której odwiedz Carin i Stefanka we Francji oraz Bartka w Norwegii. Do Górków z pretensjami dzwoni Ludwik zazdrosny o samotny wyjazd ony. Bo ena zabiera Kasi na szkolenie dla hotelarzy. Okazuje si e w o rodku przebywa oprawca Górki z Dubaju Szymon. Tymczasem Sta ski zdobywa si na szczero i mówi matce e jest bezp odny
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:35

Dom nad rozlewiskiem
Ada ura ona decyzj Konrada o odkupieniu od by ej ony bi uterii po matce zaczyna go ignorowa w pracy. Wraca do mieszkania i przestaje odbiera telefony od kochanka
05:25

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
05:45

Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 177 Na Wawelu pojawia si Bogoria zaniepokojony nag mierci wikariusza Baryczki. Stara si by bezstronny w konflikcie króla z Bodz t . Kunegunda i Adelajda martwi si o Kazimierza. Obawiaj si e spotka go pot pienie. Eliasz zapewnia e ka dy grzech mo na odkupi . Jedna z królewskich dwórek pojawia si na krakowskich straganach i prosi czeskiego kupca by ten przekaza wiadomo jej wujowi urz dnikowi na dworze króla Karola. Telenowela historyczna
06:40

Program ekumeniczny
07:05

A to polski w a nie..
Prima aprilis. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10

A to polski w a nie..
Deptam czy depcz. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Na widok prelegenta szkolenia do Kasi wracaj traumatyczne prze ycia z Dubaju. Spanikowana Górka opuszcza sal wyk adow przy wsparciu Bo eny. Pó niej jednak wraca i publicznie oznajmia e zosta a zgwa cona przez Szymona. Justin prowadzi pierwsz transmisj na ywo. Zostaj przedstawione wszystkie ekspary. Jab o ski bez skr powania opowiada przed kamerami o zespole Aspergera i romansie matki z ojcem Mii. W czasie wyst pu Sandra o wiadcza e Oliwka i Kajtek oszukuj widzów poniewa nadal s par i powinni opu ci wiosk . Tymczasem bliscy le przyjmuj udzia dzieci w reality show. Malwina z ekranu dowiaduje si jak bardzo cierpia Kacper z powodu niestabilnej sytuacji w domu. Na dodatek wyst pienie syna mo e zaszkodzi jej w walce z m em o Emilk . Z kolei Sabina poprawia sobie nastrój alkoholem co z niepokojem zauwa a W adek. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:25

Dom nad rozlewiskiem
Ada ura ona decyzj Konrada o odkupieniu od by ej ony bi uterii po matce zaczyna go ignorowa w pracy. Wraca do mieszkania i przestaje odbiera telefony od kochanka
14:20

O miu wspania ych
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Nieznane ycie Jana Paw a II
Fascynuj ce wspomnienia dotycz ce ycia Jana Paw a II. Bohaterowie filmu opowiadaj o nieznanych wydarzeniach pontyfikatu. W filmie wypowiadaj si osoby które bardzo dobrze zna y Ojca wi tego: Renato Buzzonetti osobisty lekarz Jana Paw a II Francesco Masella opiekun apartamentów Jana Paw a II Arturo Mari osobisty fotograf papieski Grzegorz Ga zka s ynny fotograf autor ponad miliona zdj Jana Paw a II ks. kard. Tarcisio Bertone sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej a tak e osobi ci sekretarze Ojca wi tego: kard. Stanis aw Dziwisz i ks. abp Mieczys aw Mokrzycki
16:30

Korona krlw
Jagie o bagatelizuje wybryk Opolczyka i prosi go o pomoc. Witold zapewnia on e nie odpuszcza planu odbicia Litwy i powierza Markwardowi misj powiadomienia Krzy aków o jego zamiarach. Czupurna nie daje Makwardowi kpi z siebie wierzy e naprawd uda mu si zdoby Rynga . Skirgie o podst pnie apie Ragan zabiera na Wawel i chce torturami zmusi do powiedzenia prawdy na temat porwania Pileckich. Zawisza z Ole nicy mówi Jadwidze e w lochu jest Litwinka wró ka króla
17:00

A to polski w a nie..
Prima aprilis. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:05

A to polski w a nie..
Deptam czy depcz. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:10

Nela ma a reporterka
Wodospady Islandii. Islandia jest nazywana krain lodu i ognia. Ale nie tylko Jest te krain rw cej wody . Na Islandii jest ponad 900 wodospadów a niektóre z nich skrywaj legendy o skarbach. Razem z Nel wybierzemy si na Islandi i poznamy ich tajemnice
17:30

Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55

Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55

Barwy szcz cia
Na widok prelegenta szkolenia do Kasi wracaj traumatyczne prze ycia z Dubaju. Spanikowana Górka opuszcza sal wyk adow przy wsparciu Bo eny. Pó niej jednak wraca i publicznie oznajmia e zosta a zgwa cona przez Szymona. Justin prowadzi pierwsz transmisj na ywo. Zostaj przedstawione wszystkie ekspary. Jab o ski bez skr powania opowiada przed kamerami o zespole Aspergera i romansie matki z ojcem Mii. W czasie wyst pu Sandra o wiadcza e Oliwka i Kajtek oszukuj widzów poniewa nadal s par i powinni opu ci wiosk . Tymczasem bliscy le przyjmuj udzia dzieci w reality show. Malwina z ekranu dowiaduje si jak bardzo cierpia Kacper z powodu niestabilnej sytuacji w domu. Na dodatek wyst pienie syna mo e zaszkodzi jej w walce z m em o Emilk . Z kolei Sabina poprawia sobie nastrój alkoholem co z niepokojem zauwa a W adek. Serial obyczajowy
19:25

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45

Fortele Jonatana Koota
Opowie egzotyczna. ó w wdzi czny za ukrycie go przed po cigiem opowiada Jonatanowi i jego przyjacielowi histori swojego ycia i wieloletniej przyja ni z Bosmanem
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Echo serca
Thomas trafia na ostry dy ur po pobiciu przez nieznanych sprawców. Do szpitala trafia wyzi biony pi cioletni ukasz który w nocy znikn z domu i zosta odnaleziony dopiero po kilku godzinach
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20

Dom nad rozlewiskiem
Janusz nadal unika Gosi która bardzo za nim t skni i obawia si e nadszed koniec ich mi o ci. Elwira jest bardzo szcz liwa w ma e stwie. Pyta przyjació k o jej zwi zek z Januszem
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Nieznane ycie Jana Paw a II
Fascynuj ce wspomnienia dotycz ce ycia Jana Paw a II. Bohaterowie filmu opowiadaj o nieznanych wydarzeniach pontyfikatu. W filmie wypowiadaj si osoby które bardzo dobrze zna y Ojca wi tego: Renato Buzzonetti osobisty lekarz Jana Paw a II Francesco Masella opiekun apartamentów Jana Paw a II Arturo Mari osobisty fotograf papieski Grzegorz Ga zka s ynny fotograf autor ponad miliona zdj Jana Paw a II ks. kard. Tarcisio Bertone sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej a tak e osobi ci sekretarze Ojca wi tego: kard. Stanis aw Dziwisz i ks. abp Mieczys aw Mokrzycki
Live-Chat aktivieren