OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
 
Korona krlw
Jadwiga rz dzi pod nieobecno Jagie y a jej urz dnicy znajduj zapis uniewa niaj cyma e stwo El biety Pileckiej. Gniewosz domaga si zap aty za swoje us ugi zamiast tego spotyka go upokorzenie. Witold uznaje zwierzchno Skirgie y. Jagie o egna si z Ragan . Na Wawel przybywa pose Czambora i dowiaduje si e nie dostanie posagu. Witold przy Czupurnie obiecuje e si zem ci na Jagielle i Skirgielle
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
 
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Co to plakat i jakie ma funkcje Jak go przechowywa Dlaczego nale y go k pa Jak dba o papier Poj cie polskiej szko y plakatu. Rebusy w plakacie. Projekt po co si go robi Poj cie: passe partout. Blanka szuka pomys u na plakat w pracowni Rafa a Olbi skiego jednego z najbardziej znanych polskichplakacistów
01:45
 
Kulfon co z ciebie wyro nie
Lodowe królestwo. Kulfon postanawia poje dzi na y wach po zamarzni tym jeziorze. Poniewa nie przysz o mu do g owy by sprawdzi czy lód jest wystarczaj co gruby Monika próbuje odwie go od tego pomys u. Przez nieuwag wpada do wody. Niepodziewanie pojawia si Wodnik który ratuje Monik z opresji i skutecznie odwodzi Kulfona od niebezpiecznego pomys u
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Miasto skarbw
Dukat Wazy. Alicja któr Szatner zaprosi na strzelnic nie zdradza e jest znakomitym strzelcem. Selena dostaje informacj od Kami skiego swojej wtyczki w rodowisku krakowskich z odziei e na rynku pojawi si skradziony w Koszycach z oty dukat Zygmunta Wazy. Szatner zleca spraw Selenie i Alicji. Serial kryminalny
03:20
 
Historia jednego obrazu
Monte Cassino. Obraz Monte Cassino Karola Badury to malarskie przedstawienie bitwy o Monte Cassino stoczonej w maju 1944 roku przez o nierzy 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. W adys awa Andersa. Karol Badura by nie tylko malarzem by tak e o nierzem uczestnikiem tej bitwy. Historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoli ski przybli aj okoliczno ci powstania tego obrazu. Rozmawiaj tak e o o nierzach artystach s u cych w 2 Korpusie Polskim
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2157 Widzowie decyduj e Kajtek i Oliwka po egnaj si z programem Ex Ex. Kacper chce opu ci wiosk razem z nimi a poniewa to obecno Jab o skiego przyci ga widzów Wangel postanawia sfa szowa wyniki g osowania. Wkrótce m ody Jab o ski traci kontrol nad swoim zachowaniem. Tymczasem Ma gorzata i Jerzy wracaj z wczasów i dowiaduj si od Malwiny o udziale wnuka w reality show. Marczak obwinia o to córk do której zaczynaj dzwoni dziennikarze zainteresowani yciem ch opaka. Jerzemu udaje si wynegocjowa z producentami rozmow z Kacprem odbywa si ona na wizji. Pod nieobecno Borysa w gospodarstwie zjawia si Maurycy. Gdy nachalny adorator niespodziewanie ca uje Grzelakow ta broni si uderzaj c go w g ow dzbankiem. M czyzna pada na ziemi i wszystko wskazuje na to e jest martwy. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
04:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:25
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
92Katarzyna k óci si z Krzysztofem. Nowacki nabiera pewnych podejrze i postanawia sprawdzi je na w asn r k . Lidia spotyka si z Krzysztofem pierwszy raz od jego wyj cia z aresztu. Karcz ma pretensje do Kurka a Beatka do Krawczyka. Tymczasem w Le niczówce zjawia si nowy le niczy. Telenowela Aktorzy: Marek Bukowski Jolanta Fraszy ska Agata Turkot Julia Kustow Henryk Talar Przemys aw Bluszcz Sebastian Jasnoch Zbigniew Suszy ski Beata Fido Anna Seniuk Piotr Skarga Aleksandra Szwed Jakub Wons
06:35
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
 
Czy wiesz e..
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Na sygnale
Wszystko do stracenia. Po otrzymaniu du ego spadku Piotr zaczyna szasta pieni dzmi. Nie podoba si to jego kolegom zw aszcza Kubie. Ekipa doktora Banacha jedzie na wie do nastolatka który straci przytomno i ma objawy silnego zatrucia. Doktor Góra z zespo em próbuje z kolei uratowa m czyzn który zas ab w hostelu. Nagle straci w adz w nogach. Nowy rozpoznaje w pacjencie s ynnego sportowca. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Hubert Matysiak Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Piotr Duda Monika Kara Dorota Szperlak Karl Zangare Julian Kobus Maksymilian Krogulski
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:15
 
Rozmowa Polonii
Rozmowa z politykami na aktualne tematy polskiej polityki w kontek cie spraw wa nych dla Polaków nie tylko mieszkaj cych za granic
13:30
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
14:20
 
M jak mi o
OpisDo warsztatu Bartka zagl da Mirek który po wyj ciu z wi zienia znowu jest na bakier z prawem i chce przechowa u Lisieckiego kradziony samochód. Ula widz c m a z Kowalikiem od razu si niepokoi. Mateusz poznaje now kole ank Al siostrzenic lokalnego ksi dza. Gdy Lilka mdleje nagle podczas wizyty w przychodni ch opak mówi w ko cu bliskim o jej ci y. Tymczasem Maria odkrywa e Maciej jest zaginionym synem Starskiego. Serial obyczajowy 45 min Polska 2020 Re yseria: Krzysztof ukaszewicz Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Muzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Katarzyna Kwiatkowska Arkadiusz Smole ski Ma gorzata Ro niatowska Ma gorzata Pie kowska Iga Krefft S awomir Holland Teresa Lipowska Jacek Kopczy ski Tomas Kollarik Maciej Dami cki Robert Moskwa Monika Mielnicka Krystian Domaga a Dorota Chotecka
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
M jak mi o
ukasz nadal próbuje odnale Kati . Zaczyna ledzi Otara. Domy la si e przed porodem dziewczyna mog a wróci do Warszawy. Tymczasem Sandra znajduje w barze teczk wype nion gotówk . Zastanawia si czy ma prawo pieni dze zatrzyma . W tym czasie poznaje sympatycznegopolicjanta Mi osza Kubickiego. Ma a Basia zmienia si w swatk i organizuje dla Paw a randk . Liczy na to e Zdu ski zaprzyja ni si z Karolin Pop awsk matk jej przyjació ki Laury. Serial obyczajowy 43 min Polska 2020 Re yseria: Jose Iglesias Vigil Scenariusz: Katarzyna Terechowicz Alina Pucha a Marta MichalakMuzyka: Bartosz Chajdecki Sebastian Krajewski Aktorzy: Anna Oberc Jakub Józefowicz David Gamtsemlidze Rafa Mroczek Gabriela Raczy ska Katarzyna Cichopek Marcin Mroczek Ina Sobala
16:30
 
Korona krlw taka historia
Historia czy plotka. Sk d wiemy dlaczego wiemy i dlaczego nie wiemy wszystkiego Kto co pisa kto k ama a komu mo na ufa Historia polskich kronikarzy ale tak e zagraniczne ród a wiedzy. Dlaczego niewiele wiemy na temat ycia ludzi prostych za to du o o królach Za co mo emy by wdzi cznikronikarzom a za co nie
17:00
 
Domisie
Niedobra rada. Domi Si acz udzieli rady Bazylemu niestety jak zwykle z ej. Jaka to rada By za wszystko co si zrobioczekiwa czego . Za ka d uprzejmo wy wiadczon przys ug da zap aty. Bazyli i Strachowyj za ka dym razem gdy kto ich o co prosi pytaj : a co mi za to dasz A przecie wiadomo e wystarczy zwyk e dzi kuj i u miech. Trzeba by mi ym i uczynnym bezinteresownie
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
 
Okrasa amie przepisy
W oszczyzna na polskim stole. Okrasa jedzie do Torunia. Wraz z profesorem Jaros awem Dumanowskim zajmie si w oskimi wp ywami w polskiej kuchni. Kucharz spróbuje odtworzy dawne przepisy i dostosowa je do wspó czesnych gustów
18:55
 
Wszystko przed nami
Marcin sp dza kolejn noc przy komputerze. Nast pnego dnia okazuje si e wszyscy którzy ogl dali w Internecie zdj cia Zuzy ci gn li wirus kasuj cy dane
19:25
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
19:45
 
Agatka
Agatka i samolot. Agatka siada za sterami samolotu Cyryl jej towarzyszy. Oprócz innych zawodników na starcie pojawia si ponura posta która za wszelk cen tak e podst pu i nieuczciwych zagrywek chce zwyci y . Agatka doprowadza do wyeliminowania tej postaci z wy cigu po czym wraz ze swoim samolotem pierwsza przekracza lini mety. Kiedy mówi o tym tacie i panu Bart omiejowi ten daje jej w nagrod jeden z drewnianych samochodów. W realnym wiecie naprawiony samolot i samochód stoj na pó ce w pokoju Agatki a ona obiecuje e w domu ju nigdy nie b dzie gra a w pi k
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Na dobre i na z e
Kwestia wiary. Prokurator próbuje zmusi Julk by odwo a a swoje zeznania i nie zapewnia a d u ej Marcinowi alibi. Molenda kontaktuje si z Kos i prosi go o pomoc. Ch opak pozwala w ko cu lekarzowi ukry si w nale cym do niego domku ale na miejscu Marcin trafia na Kosickiego seniora który brutalniego atakuje. Maks ma nowego pacjenta alpinist który skar y si na duszno i os abienie. Doktor Beger od razu prosi o konsultacj Barta ale wyra nie okazuje profesorowi niech . Kilka godzin pó niej okazuje si e obu lekarzy czy dramat sprzed lat. Tymczasem Kazia odczuwa silny ból i za ywana dy urze bardzo mocne leki po których nie powinna w ogóle pracowa . Serial obyczajowy
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
22:45
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
23:00
 
Z pami ci rozmowy z Andrzejem Doboszem
Konstanty Puzyna. Krytyk literacki Andrzej Dobosz by cz onkiem najwa niejszych rodowisk artystycznych w czasach PRL u. Przyja ni si z osobami które ukszta towa y wiat kultury i sztuki. W programie Andrzej Dobosz przybli a sylwetki artystów a tak e specyfik absurdy i zabawne sytuacje z minionej epoki
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Kabaret za kulisami
Pisanie skeczy. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
Live-Chat aktivieren