OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
 
Korona krlw taka historia
Historia czy plotka. Sk d wiemy dlaczego wiemy i dlaczego nie wiemy wszystkiego Kto co pisa kto k ama a komu mo na ufa Historia polskich kronikarzy ale tak e zagraniczne ród a wiedzy. Dlaczego niewiele wiemy na temat ycia ludzi prostych za to du o o królach Za co mo emy by wdzi cznikronikarzom a za co nie
01:00
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
01:20
 
Domisie
Niedobra rada. Domi Si acz udzieli rady Bazylemu niestety jak zwykle z ej. Jaka to rada By za wszystko co si zrobioczekiwa czego . Za ka d uprzejmo wy wiadczon przys ug da zap aty. Bazyli i Strachowyj za ka dym razem gdy kto ich o co prosi pytaj : a co mi za to dasz A przecie wiadomo e wystarczy zwyk e dzi kuj i u miech. Trzeba by mi ym i uczynnym bezinteresownie
01:45
 
Agatka
Agatka i samolot. Agatka siada za sterami samolotu Cyryl jej towarzyszy. Oprócz innych zawodników na starcie pojawia si ponura posta która za wszelk cen tak e podst pu i nieuczciwych zagrywek chce zwyci y . Agatka doprowadza do wyeliminowania tej postaci z wy cigu po czym wraz ze swoim samolotem pierwsza przekracza lini mety. Kiedy mówi o tym tacie i panu Bart omiejowi ten daje jej w nagrod jeden z drewnianych samochodów. W realnym wiecie naprawiony samolot i samochód stoj na pó ce w pokoju Agatki a ona obiecuje e w domu ju nigdy nie b dzie gra a w pi k
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Na dobre i na z e
Kwestia wiary. Prokurator próbuje zmusi Julk by odwo a a swoje zeznania i nie zapewnia a d u ej Marcinowi alibi. Molenda kontaktuje si z Kos i prosi go o pomoc. Ch opak pozwala w ko cu lekarzowi ukry si w nale cym do niego domku ale na miejscu Marcin trafia na Kosickiego seniora który brutalniego atakuje. Maks ma nowego pacjenta alpinist który skar y si na duszno i os abienie. Doktor Beger od razu prosi o konsultacj Barta ale wyra nie okazuje profesorowi niech . Kilka godzin pó niej okazuje si e obu lekarzy czy dramat sprzed lat. Tymczasem Kazia odczuwa silny ból i za ywana dy urze bardzo mocne leki po których nie powinna w ogóle pracowa . Serial obyczajowy
03:30
 
Na sygnale
Wszystko do stracenia. Po otrzymaniu du ego spadku Piotr zaczyna szasta pieni dzmi. Nie podoba si to jego kolegom zw aszcza Kubie. Ekipa doktora Banacha jedzie na wie do nastolatka który straci przytomno i ma objawy silnego zatrucia. Doktor Góra z zespo em próbuje z kolei uratowa m czyzn który zas ab w hostelu. Nagle straci w adz w nogach. Nowy rozpoznaje w pacjencie s ynnego sportowca. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Hubert Matysiak Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Piotr Duda Monika Kara Dorota Szperlak Karl Zangare Julian Kobus Maksymilian Krogulski
03:55
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:20
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
05:00
 
Barwy szcz cia
Natalia która pilnuje Kacpra pod nieobecno Ma gorzaty i Jerzego nie zauwa a e ch opak wymyka si z domu. M ody Jab o ski razem z Patrykiem Kajtkiem i Oliwk jedzie do wioski Ex Ex. Gdy doje d aj do domu Madzi okazuje si e dziewczyna nie wyst pi w reality show bo rodzice jej zabronili. Kacper zostaje bez pary. Irena i Tolek wychodz od Górków obra eni gdy Waleria oznajmia e nie zamierza wspó pracowa z Koszykiem w jego agencji po rednictwa pracy i to samo zaleca m owi. Nast pnie seniorów odwiedza Sadowska i proponuje Walerii aby wybra a si z ni do sanatorium. Po uroczysto ci zako czenia roku szkolnego Grzelaków zaczepia Dorota Kujawiak lecz Aldona nie pozwala nauczycielce zbli y si do Borysa i szybko ko czy spotkanie. Po powrocie do domu czekaj na nich Kuczma z Maurycym m czyzn który zadurzy si w so tysowej. Serial obyczajowy
05:25
 
Barwy szcz cia
W wiosce Ex Ex pojawia si Madzia która uciek a z domu eby do czy do Kacpra Oliwki i Kajtka. Po nocy sp dzonej w namiotach m odzi poznaj przy basenie innych uczestników reality show. Alan i Sandra s zdeterminowani by zwyci y i dominuj nad pozosta ymi eksami. Nastawiony na kontrowersje i ekstremalne emocje Justin jest zadowolony z rodz cegosi napi cia. Inne podej cie do programu maj Mariola i Hubert który s zdegustowani zachowaniem Alana. Waleria rezygnuje z wyjazdu do sanatorium z Sadowsk na rzecz podró y z m em po Europie podczas której odwiedz Carin i Stefanka we Francji oraz Bartka w Norwegii. Do Górków z pretensjami dzwoni Ludwik zazdrosny o samotny wyjazd ony. Bo ena zabiera Kasi na szkolenie dla hotelarzy. Okazuje si e w o rodku przebywa oprawca Górki z Dubaju Szymon. Tymczasem Sta ski zdobywa si na szczero i mówi matce e jest bezp odny
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Barwy szcz cia
Na widok prelegenta szkolenia do Kasi wracaj traumatyczne prze ycia z Dubaju. Spanikowana Górka opuszcza sal wyk adow przy wsparciu Bo eny. Pó niej jednak wraca i publicznie oznajmia e zosta a zgwa cona przez Szymona. Justin prowadzi pierwsz transmisj na ywo. Zostaj przedstawione wszystkie ekspary. Jab o ski bez skr powania opowiada przed kamerami o zespole Aspergera i romansie matki z ojcem Mii. W czasie wyst pu Sandra o wiadcza e Oliwka i Kajtek oszukuj widzów poniewa nadal s par i powinni opu ci wiosk . Tymczasem bliscy le przyjmuj udzia dzieci w reality show. Malwina z ekranu dowiaduje si jak bardzo cierpia Kacper z powodu niestabilnej sytuacji w domu. Na dodatek wyst pienie syna mo e zaszkodzi jej w walce z m em o Emilk . Z kolei Sabina poprawia sobie nastrój alkoholem co z niepokojem zauwa a W adek. Serial obyczajowy
06:40
 
Barwy szcz cia
Odc. 2157 Widzowie decyduj e Kajtek i Oliwka po egnaj si z programem Ex Ex. Kacper chce opu ci wiosk razem z nimi a poniewa to obecno Jab o skiego przyci ga widzów Wangel postanawia sfa szowa wyniki g osowania. Wkrótce m ody Jab o ski traci kontrol nad swoim zachowaniem. Tymczasem Ma gorzata i Jerzy wracaj z wczasów i dowiaduj si od Malwiny o udziale wnuka w reality show. Marczak obwinia o to córk do której zaczynaj dzwoni dziennikarze zainteresowani yciem ch opaka. Jerzemu udaje si wynegocjowa z producentami rozmow z Kacprem odbywa si ona na wizji. Pod nieobecno Borysa w gospodarstwie zjawia si Maurycy. Gdy nachalny adorator niespodziewanie ca uje Grzelakow ta broni si uderzaj c go w g ow dzbankiem. M czyzna pada na ziemi i wszystko wskazuje na to e jest martwy. Serial obyczajowy
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:40
 
Halo Polonia
Program newsowy. Interaktywne studio w trakcie którego omawiamy najwa niejsze tematy poruszane w Polonii 24. Relacjonujemy wydarzenia którymi yj Polacy i Polska
TVPOLONIA
12:15
 
Okrasa amie przepisy
W oszczyzna na polskim stole. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
12:50
 
Ojciec Mateusz
Pi ta taryfa. OpisMateusz obiecuje nowo e com pomoc w znalezieniu auta którym podjad do lubu. Okazuje si e Pluskwa kupi star ale pi knie zrobion limuzyn i planuje zosta taksówkarzem. Gibalski z Agat i dzie mi jad do lekarza niestety ich auto nie odpala. piesz si i bior przeje d aj c taksówk z logo Taki Bolo. Po przejechaniu kilometra kierowca Seba (Bogus aw Kud ak) da ponad stu z otych. Pluskwa po zdanym egzaminie zaczyna pracowa jako taksówkarz. Podje d a do centrum na postój. Przed nim s dwa auta z Taki Bolo. Seba i Miro ( ukasz urek) ka mu si wynosi . Pluskwa jest w ciek y ale odpuszcza widz c osi ków z taksówkarskiej mafii. Gdy sytuacja si powtarza nie wytrzymuje. Serial kryminalny obyczajowy
13:40
 
Na dobre i na z e
Kwestia wiary. Prokurator próbuje zmusi Julk by odwo a a swoje zeznania i nie zapewnia a d u ej Marcinowi alibi. Molenda kontaktuje si z Kos i prosi go o pomoc. Ch opak pozwala w ko cu lekarzowi ukry si w nale cym do niego domku ale na miejscu Marcin trafia na Kosickiego seniora który brutalniego atakuje. Maks ma nowego pacjenta alpinist który skar y si na duszno i os abienie. Doktor Beger od razu prosi o konsultacj Barta ale wyra nie okazuje profesorowi niech . Kilka godzin pó niej okazuje si e obu lekarzy czy dramat sprzed lat. Tymczasem Kazia odczuwa silny ból i za ywana dy urze bardzo mocne leki po których nie powinna w ogóle pracowa . Serial obyczajowy
14:40
 
Kabaret za kulisami
Pisanie skeczy. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
15:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
M jak mi o
Marcin zaczyna prac z Jakubem. Ku przera eniu Izy od razu wdaje si w bójk . Kamil wci n ka Chodakowskiego telefonami i w ko cu zmusza go by spotka si z nim w bistro. Leszek wraca do Polski. Podejmuje starania by odzyska Asi . Poza tym k óci si z ojcem który dzia a niezgodnie z prawem. Tu po wyj ciu z biura ojca Leszek ma wypadek i trafia do szpitala
18:45
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45
 
Mami Fatale
Bracia Fromage. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
M ody Pi sudski
Po powrocie z syberyjskiego zes ania Ziuk próbuje od nowa rozpocz ycie w rodzinnym Wilnie. Popada w depresj któr lekarz okre la jako syberyjsk melancholi przypad o na któr cierpi wi kszo by ych zes a ców. Nie daj mu spokoju wspomnienia wielkiej mi o ci któr prze y na dalekiej Syberii. Tymczasem carskie represje wobec Polaków nasilaj si . Trwa przy pieszona rusyfikacja. Polaków obowi zuje zakazmówienia w ojczystym j zyku poza w asnym domem. Ziuk jako politycznie podejrzany musi co tydzie meldowa si w andarmerii. Powoli dojrzewa do decyzji eby porzuci zwyczajne ycie i zaanga owa si w konspiracyjn dzia alno przeciwko caratowi
21:40
 
O miu wspania ych
M czy ni po przej ciach podejm walk o odzyskanie pewno ci siebie u wiadomienie sobie swoich wad samoakceptacj i wprowadzenie zmian w swoim yciu. Program prowadzi Marta Manowska
22:35
 
Lekcje pana Kuki
Senior gibt seine zweifelhaften Lebenserfahrungen an einen jungen naiven Polen weiter Der Traum von einem Leben im Westen fuehrt den jungen Polen Waldemar (Lukasz Garlicki l.) nach Oesterreich. Er will in Wien sein Glueck machen. Dabei vertraut er auf die Ratschlaege des alten Herrn Kuka (Andrzej Grabowski). Dass die nicht ganz ernst zu nehmen sind erkennt Waldemar erst in der Fremde
Live-Chat aktivieren