OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
M jak mi o
Bartek wci pomaga Mirkowi czym zwraca na siebie uwag przest pców którzy postanawiaj odwiedzi go w warsztacie. Maria i Maciej walcz w przychodni o ycie 10 letniej Eweliny dla której jedynym ratunkiem mo e by przeszczep p uc. Andrzejek jedzie na szkolenie policyjne do Legionowa. Marzenka ma silne bóle co sprawia e trafia do szpitala. Mateusz prosi Lilk by zosta a jego on
01:20
 
Zakochaj si w Polsce
P awniowice. Tomasz Bednarek odwiedza pa ac w P awniowicach. Dowiaduje si tak e jak dzia a a stacja wodoci gowa nap dzana par wodn oraz poznaje tajniki trudnej sztuki ludwisarstwa
01:45
 
Podr e na burzowej chmurze
liwka wied my wiatrów. Na W grzech Pikulik O wirek i Babujaga maj zdoby powid a zrobione przez tutejsz czarownic . Ale sk d je wzi je li liwki jeszcze nie dojrza y Z pomoc przychodz im m ody w dkarz Gabori Brudas gadaj cy ptak
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Zniewolona
Katierina poznaje swojego ojca którego Anna Lwowna zes a a z ca rodzin na katorg na Sybir. Znów pragnie u o y sobie ycie. Z ojcem. Piotr Czerwinski po raz drugi próbuje sprzeda Katierin . Grigorij próbuje si sprzeciwi . Katia chce sama siebie wykupi i proponuje odziedziczony fortepian w zamian za wyzwolenie. Czerwinski liczy na dobr cen za wykszta con poddan i urz dza licytacj . Czy Katia zostanie w Czerwince (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 48 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
03:35
 
Prosta historia o morderstwie
Jacek m ody policjant wik a si w konflikt z agresywnym ojcem. Gdy Roman pada ofiar zabójstwa syn staje si g ównym podejrzanym o dokonanie czynu. Za wszelk cen próbuje oczy ci si z oskar e
05:30
 
Studio Kultura niedziela z..
Józefem Wilkoniem. Go ciem kolejnego odcinka cyklicznego programu Niedziela z... jest Józef Wilko który 12 lutego 2020 rokuko czy 90 lat. Zacz ilustrowa ksi ki z za o eniem e b dzie to zaj cie tymczasowe. W rezultacie zilustrowa ponad 200 ksi ek w kraju i za granic oraz sam napisa teksty do kilkunastu z nich. Rze bi g ównie zwierz ta. Jego prace trafi y do zbiorów muzealnych w wielu krajach na ca ym wiecie
TVPOLONIA
06:20
 
Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:45
 
Zwierzaki Czytaki
Rodzinne piewanie. Znudzone jesienn aur Zwierzaki postanawiaj stworzy w asn ari operow . Wszystko za spraw opowie ci o Stanis awie Moniuszce wybitnym polskim kompozytorze. Repertuar wybrany wystarczy zorganizowa koncert zaprosi wszystkich przyjació z podwórka i przygotowa pocz stunek. Czy Rysia z Szymkiem ze wszystkim zd i jakie b d skutki rodzinnego piewania
07:00
 
Figu Migu
Bez ogródek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2158Kajtek i Oliwka wyrzucaj sobie e niedostatecznie zaopiekowali si Kacprem jednak ch opak po rozmowie z psychologiem wydaje si spokojny. Tymczasem Sandra podejrzewaj c e program toczy si wed ug ustalonego scenariusza a o wygranej nie decyduj widzowie lecz organizatorzy prosi o rozmow Justina. Wkrótce pary musz si te zmierzy z pierwszym zadaniem. Kasia wspierana przez ukasza sk ada zeznania w sprawie gwa tu. Szymon nie przyznaje si do zarzutów i oczernia swoj ofiar w Internecie. Górk odwiedza Anita i wyznaje e czuje si winna z powodu tego co sta o si w Dubaju. Aldona nie czuje si bezpiecznie i postanawia nosi ze sob gaz pieprzowy. My l c e Maurycy znowu wszed do jej domu Grzelakowa atakuje Gawrona. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:05
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
12:50
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
13:50
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
14:20
 
M ody Pi sudski
Po powrocie z syberyjskiego zes ania Ziuk próbuje od nowa rozpocz ycie w rodzinnym Wilnie. Popada w depresj któr lekarz okre la jako syberyjsk melancholi przypad o na któr cierpi wi kszo by ych zes a ców. Nie daj mu spokoju wspomnienia wielkiej mi o ci któr prze y na dalekiej Syberii. Tymczasem carskie represje wobec Polaków nasilaj si . Trwa przy pieszona rusyfikacja. Polaków obowi zuje zakazmówienia w ojczystym j zyku poza w asnym domem. Ziuk jako politycznie podejrzany musi co tydzie meldowa si w andarmerii. Powoli dojrzewa do decyzji eby porzuci zwyczajne ycie i zaanga owa si w konspiracyjn dzia alno przeciwko caratowi
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Zakochaj si w Polsce
P awniowice. Tomasz Bednarek odwiedza pa ac w P awniowicach. Dowiaduje si tak e jak dzia a a stacja wodoci gowa nap dzana par wodn oraz poznaje tajniki trudnej sztuki ludwisarstwa
16:00
 
Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
16:30
 
Korona krlw
Skirgie o i Wigunt uwalniaj c wi niów litewskich trafiaj na Czupurn . Wobec wygórowanych da krzy ackich Skirgie o zrywa rozmowy a Krzy acy natychmiast chc wys a do papie a wiadomo e Polacy i Litwini d do wojny. Jagie o ma plan uwolnienia El biety: za pos em Czambora i Jadwig Pileck wysy a swojego cz owieka Jana z Jicina. Visconti zazdrosny o Margit wyzywa Sirputisa na pojedynek. Sirputis zabija Viscontiego. Jadwiga chce by Zawisza z Ole nicy ledzi Jana z Jicina
17:00
 
Zwierzaki Czytaki
Rodzinne piewanie. Znudzone jesienn aur Zwierzaki postanawiaj stworzy w asn ari operow . Wszystko za spraw opowie ci o Stanis awie Moniuszce wybitnym polskim kompozytorze. Repertuar wybrany wystarczy zorganizowa koncert zaprosi wszystkich przyjació z podwórka i przygotowa pocz stunek. Czy Rysia z Szymkiem ze wszystkim zd i jakie b d skutki rodzinnego piewania
17:15
 
Figu Migu
Bez ogródek. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:20
 
Katedra aci ska we Lwowie
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2158Kajtek i Oliwka wyrzucaj sobie e niedostatecznie zaopiekowali si Kacprem jednak ch opak po rozmowie z psychologiem wydaje si spokojny. Tymczasem Sandra podejrzewaj c e program toczy si wed ug ustalonego scenariusza a o wygranej nie decyduj widzowie lecz organizatorzy prosi o rozmow Justina. Wkrótce pary musz si te zmierzy z pierwszym zadaniem. Kasia wspierana przez ukasza sk ada zeznania w sprawie gwa tu. Szymon nie przyznaje si do zarzutów i oczernia swoj ofiar w Internecie. Górk odwiedza Anita i wyznaje e czuje si winna z powodu tego co sta o si w Dubaju. Aldona nie czuje si bezpiecznie i postanawia nosi ze sob gaz pieprzowy. My l c e Maurycy znowu wszed do jej domu Grzelakowa atakuje Gawrona. Serial obyczajowy
19:25
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:45
 
Baw si s owami
Jak masz na imi. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Kasia bawi si na placu zabaw. Przedstawiaj si . Scenka j zykowa formy Jak si nazywasz Nazywam si . Lektor powtarza formy: Kto to jest . Piosenka j zykowa z formami kto to jak masz na imi powitanie i po egnanie. Lot balonem do Krakowa animacja. Formy: Co to jest w Krakowie scenka ze Smokiem Wawelskim. Karaoke j zykowe. Zabawa j zykowa z ko em fortuny: Co to jest Kto to jest Zako czenie z elementami czytania globalnego
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
O mnie si nie martw
Obra ona Danka uprzykrza ycie Krzy kowi. Marta jest na niego w ciek a bo m nie jest w stanie zareagowa na zachowanie matki jak doros y cz owiek. Podminowany Krzysiek nie ma jednak ochoty na adne dyskusje. Gra yna ukrywa si przed Dank ale to jej nie przeszkadza próbowa na wszelkie sposoby przej kontrol nad ci Sylwii i przysz o ci jej dziecka. Pawe nie daje si zepchn na dalszy plan ale nieplanowana wizyta u samotnej klientki doprowadza do bardzo kr puj cej dla niego sytuacji. Marcinowi wydaje si e jego najwi kszym problemem jest chodz cy za nim Kostek ze swoimi nowymi pomys ami. Okazuje si jednak e nowy pomys Helenki przebije wszystko. Dodatkowym ciosem b dzie dla niego fakt e Helenka w opa ach zadzwoni do Filipa a nie do niego. Marcin dowie si o wszystkim od A ki a Helenka b dzie mia a kolejny powód eby nie tolerowa Zarzyckiej
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:20
 
Mi o nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ycie p ynie spokojnie. Ma gosia zajmuje si pensjonatem interes si rozwija. S awek planuje wyjecha na Alask do pracy. Przyje d a do Warszawy za atwi wiz . W podró y do stolicy towarzyszy mu Paula. Id razem na koncert Marysi która wydaje swoj debiutancka p yt . Na koncert zostaj zaproszeni tak e Ada z Konradem. Elwira sprzedaje swój sklep. Najbardziej bolej nad tym Zabielski i Jó wiak bywalcy aweczki przed sklepem. Elwira otwiera salon pi kno ci. Mi dzy Paul i S awkiem powoli rodzi si uczucie. Ma gosia znajduje butelk . Czy to oznacza e Janusz znowu zacz pi Serial obyczajowy
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Dominum montes gry Jana Paw a II
Góry odegra y wa n rol w yciu Karola Wojty y pó niejszego papie a Jana Paw a II. Wojty a na onie przyrody szuka odpoczynku i ukojenia inspiracji i spokoju
Live-Chat aktivieren