OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Korona krlw
Upokorzony przez Ann Witoldow Czupurna zdradza Klemensowi z Moskorzewa tajemnic dotycz c planu Witolda. Jadwiga dostaje list od Zollnera w którym Wielki Mistrz zapewnia o przyja ni. Witold wdra a w ycie swój plan ale Klemens z bra mi Jagie y udaremniaj atak na Wilno. Gniewosz przegania Regin z domu upomina si o z oto i atakuje Regin która pod wp ywem szoku dostaje ataku serca i umiera. Dymitr z Goraja poznaje Beat z Bo ego Daru i zakochuje si od pierwszego wejrzenia
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
W krainie ba ni
Ma y kocio ek. Cykl programów dla dzieci utrzymanych w konwencji teatralnej. W ka dym odcinku jest prezentowana ma o znana widzom ba z wyrazistymi postaciami i pouczaj cym mora em
01:40
 
Podwodne ABC
Tajemnice rafy koralowej. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
01:45
 
Baw si s owami
Gdzie mieszkasz. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Ojciec Mateusz
Pokój z widokiem. Wieczorem babcia rozmawia przez telefon z kole ank Ludwik Walick (Anna Korzeniecka) o przepisie na indyka. W pewnym momencie Ludwika zauwa a w mieszkaniu naprzeciwko z odziei. Niestety jeden z opryszków te dostrzegaj w oknie. Babcia ka e jej natychmiast zamkn drzwi i dzwoni na policj . Gdy podchodzi do drzwi oprych wpadado jej domu. Babcia szybko powiadamia policj i wzywa pogotowie. Wojtek operuje Walick wychodzi z sali bardzo zm czony. Usun kobiecie rozleg y krwiak. Pierwsza doba zdecyduje czy Ludwika prze yje. Ewa jest z niego bardzo dumna obiecuje mu to wynagrodzi . Wojtek wpatrzony w ukochan proponuje jej by razem zamieszkali. Ewa nie potrafi ukry zak opotania. Serial kryminalny obyczajowy
03:20
 
Historia jednego obrazu
Podaj ceg. Obraz Podaj ceg Aleksandra Kobzdeja to symbol polskiej sztuki socrealistycznej. Zosta namalowany na I Ogólnopolsk Wystaw Plastyki w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1950 r. Malarz przedstawia trójk murarsk podczas pracy. Artysta plastyk scenograf Rados aw D bniak i historyk dr Jan Wi niewski rozmawiaj o polskiej sztuce powojennej zdominowanej przez doktryn socrealizmu
03:30
 
Barwy szcz cia
Kasia odczuwa skutki dzia a Szymona który nie przestaje niszczy jej reputacji w mediach. Z Górk kontaktujesi Diana która obecnie pracuje w fundacji wspieraj cej kobiety b d ce ofiarami przemocy. dny wra e Wangel namawia Justina aby rozrusza uczestników Ex Ex. Kanadyjczyk organizuje rozmow Kajtka i Oliwki z Laur i Leonem. Materia zostaje zmontowany tak aby widzowie mieli wra enie e Zbrowskazajmowa a si sponsoringiem wi c w Internecie szybko pojawiaj si negatywne komentarze pod adresem pary. S upki ogl dalno ci rosn . Jaworski dostaje spadek po zmar ej ciotce i planuje podró z on . Krystyna przekonuje go jednak do zakupumieszkania. Jaworscy szybko finalizuj transakcj z Walawskim. Serial obyczajowy
04:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:40
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ka ka le y w szpitalu. Wszyscy bliscy chc jej pomóc i oddaj dla niej krew. Do pensjonatu przyje d a nowy go Ewa Stern (nowa posta w serialu w tej roli wietna Maria Pakulnis). Ewa niegdy gwiazda polskiego kina pragnie zatrzyma si na d u ej w pensjonacie w którym przed wieloma laty prze y a wielk mi o . Ma gosia wyje d a do Warszawy eby szuka pomocy dla Ka ki u znanego profesora. Zawi zuje si romans mi dzy Januszem i Mirk . Ma gosia wraca do Olsztyna jedzie do szpitala w którym nie ma ju Kasi. Serial obyczajowy
05:25
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
05:45
 
Pod Tatrami
Program prezentuj cy walory turystyczne przyrodnicze i kultur Podhala
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
179 Egle w czasie drogi do rodzinnego domu na Litwie przypadkowo dowiaduje si e Litwni chc zaatakowa Polaków. Nie chce pozwoli na rozlew krwi dlatego podst pem krzy uje ich plany i udaremnia atak. Pr dko rusza na Wawel ostrzec Kazimierza. Jan Jura coraz cz ciej flirtuje z dwórk Jutt . Wida e rodzi si mi dzy nimi prawdziwe uczucie. Lig za bezskutecznie szuka na Wawelu szpiega. Przypadkiem wpada na giermka który rzekomo przyjecha pod pretekstem znalezienia swojego ojca. Telenowela historyczna
06:40
 
Dlaczego Wielki Post
Pe en Ducha wi tego powróci Jezus znad Jordanu i czterdzie ci dni przebywa w Duchu na pustyni gdzie by kuszony przez diab a. Nic w owe dni nie jad a po ich up ywie poczu g ód. (Ew. uk. 4.1 4) Jak naucza Cerkiew prawos awna to sam Zbawiciel poprzez post rozpocz dzie o naszego zbawienia. Wielki Post zosta ustanowiony na Jego cze (pierwsze 40 dni). Pozosta e dni do w. Paschy s okresem szczególnego postu Wielkiego Tygodnia (M ki Pa skiej) kiedy wspominamy ostatnie dni Jego ziemskiego ycia cierpienie i mier na Krzy u. Szczególnie ci le przestrzega si postu podczas pierwszego tygodnia Wielkiego Postu i w ci gu Wielkiego Tygodnia. Reporta odpowie na pytania o znaczenie sens i rozwój postnych zasad na przestrzeni wieków. Prawos awni najbardziej restrykcyjnie przestrzegaj postu cielesnego przez ca y post nie jedz mi sa i nabia u. Ja sobie z tym radz Czy postto tylko niejedzenie okre lonych produktów. I dlaczego post przed wi tem Zmartwychwstania Pa skiego zosta nazwany WIELKIM
07:05
 
A to polski w a nie..
Ka e czy karze. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:10
 
A to polski w a nie..
Badminton czy kometka. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
07:15
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Regina powierza Frankowi Fitness Klub by skupi si na przygotowaniach do konkursu fortepianowego. Przed rozpocz ciem prób Czapla kategorycznie oznajmia Remkowi e nie yczy sobie jego zalotów. Atmosfera mi dzy muzykami robi si napi ta dochodzi do wymiany uszczypliwo ci. Tymczasem w klubie pojawia si Mario Szakal Wolski z ofert prowadzenia zaj ze sztuk walki. Do Sabiny dociera hejt który sp yn na Kajtka i Oliwk po telefonie od Laury i roztrz siona dzieli si tym z W adkiem. Aby uspokoi zszargane nerwy kobieta pije po kryjomu alkohol. Ró a i Zdzisio postanawiaj ukara Zuzi za w amanie nie zgadzaj c si na jej wyjazd na obóz z Filipem. Kazik bezskutecznie wstawia si za córk . Poza tym m czyzna odkrywa e Sabina chowa w ogrodzie alkohol. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
12:50
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
13:25
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ka ka le y w szpitalu. Wszyscy bliscy chc jej pomóc i oddaj dla niej krew. Do pensjonatu przyje d a nowy go Ewa Stern (nowa posta w serialu w tej roli wietna Maria Pakulnis). Ewa niegdy gwiazda polskiego kina pragnie zatrzyma si na d u ej w pensjonacie w którym przed wieloma laty prze y a wielk mi o . Ma gosia wyje d a do Warszawy eby szuka pomocy dla Ka ki u znanego profesora. Zawi zuje si romans mi dzy Januszem i Mirk . Ma gosia wraca do Olsztyna jedzie do szpitala w którym nie ma ju Kasi. Serial obyczajowy
14:20
 
O miu wspania ych
M czy ni po przej ciach podejm walk o odzyskanie pewno ci siebie u wiadomienie sobie swoich wad samoakceptacj i wprowadzenie zmian w swoim yciu. Program prowadzi Marta Manowska
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Polskie 100 lat
Polskie Pa stw Podziemne. Aspekty cywilne. W grudniu 1942 roku utworzono Kierownictwo Walki Cywilnej z takimi wydzia ami jak: s dowy sabota owo dywersyjny informacji radiowej czy rejestracji zbrodni hitlerowskich. W 1943 roku po czono je z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej i powsta o Kierownictwo Walki Podziemnej. Dzia a o tak e Biuro Ziem Nowych przygotowuj ce plany przej cia po wojnie Prus Wschodnich Pomorza Zachodniego i l ska Opolskiego. Od pocz tku 1944 roku dzia a a Rada Jedno ci Narodowej pe ni c funkcj polskiego podziemnego parlamentu. W marcu 1945 roku Sowieci aresztowali 16 przywódców Polski Podziemnej. W Moskwie urz dzili s ynny proces szesnastu w wyniku którego Stanis aw Jankowski Stanis aw Jasiukiewicz i Leopold Okulicki nie wyszli ju z wi zienia. Zmarli lub zostali zamordowani
16:00
 
Polskie 100 lat
Polskie Si y Zbrojne na Zachodzie. Przegrana we wrze niu 1939 r. nie oznacza a ko ca dzia a zbrojnych z udzia em Wojska Polskiego. Zacz to je odtwarza pod egid rz du RP we Francji jeszcze w tym samym roku. Pó niejsza obrona Norwegii walki we Francji w 1940 roku Bitwa o Angli i udzia polskich lotników w bombardowaniu Niemiec starcia na morzu polskiej Marynarki Wojennej Tobruk MonteCassino Ankona Arnhem Falaise Bolonia wyzwolenie Belgii i Holandii nie wyczerpuj daniny krwi polskiego o nierza walcz cego w szeregach Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie do ostatnich dni wojny. Mimo to wzgl dy polityczne i wynikaj caz nich kolejna zdrada aliantów spowodowa y e o nierze czwartej co do wielko ci armii walcz cej z Niemcami nie zostali zaproszeni na defilad zwyci stwa w Londynie. By to jeden z najbardziej bolesnych momentów w historii polskiego or a
16:30
 
Korona krlw
Na Wawel przybywa Wigunt ze z ymi wiadomo ciami dla Jagie y. Witold oferuje Troki za pomoc ale Zollnera to nie przekonuje. Wallenrod da od Witolda zak adniczek: ony córki i siostry. Jagie o i Jadwiga prosz Jana z Kleparza o pomoc przy nowym ko ciele na Kleparzu. Jadwiga i michna przekonuj M cichn by nie ba a si rych ego lubu. Czupurna podpuszczony po raz drugi przez Ann Witoldow zadaje Raganie cios sztyletem
17:05
 
A to polski w a nie..
Ka e czy karze. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:07
 
A to polski w a nie..
Badminton czy kometka. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
17:10
 
Nela ma a reporterka
Jezioro Inle. Nela zabiera nas na jedno z najwi kszych jezior Birmy jezioro Inle. Wraz z ma reporterk poznamy niesamowitych rybaków którzy wios uj nogami oraz odwiedzimy wi tyni kotów burmskich. Rasa tych kotów od setek lat by a hodowana w wi tyniach buddyjskich i na birma skim dworze królewskim
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to format telewizyjny z gatunku codziennego teleturnieju wiedzowego skoncentrowany na ugruntowanym i nies abn cym od lat fenomenie popularno ci krzy ówek. Poprzez masowo rozpoznawalny atrybut krzy ówki format w sposób naturalny eksploruje powszechne zami owanie widzów do wspó zawodnictwa bazuj cego na wiedzy refleksie i umiej tno ci kojarzenia. W wersji telewizyjnej walory te rozszerzone zostaj o elementy rywalizacji strategii rozgrywki i szcz cia. Codziennie od poniedzia ku czworo uczestników zmierzy si ze sob bo zdoby tytu Finalisty dnia i uzyska tym samym mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania umo liwiaj odbiorcy szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek czy mo liwo ci percepcyjne za format poprowadzony jest w lekkiej przyst pnej formule opartej o lu ne prowadzenie i dowcipne lub przewrotne formu owanie hase
18:25
 
Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55
 
Barwy szcz cia
Regina powierza Frankowi Fitness Klub by skupi si na przygotowaniach do konkursu fortepianowego. Przed rozpocz ciem prób Czapla kategorycznie oznajmia Remkowi e nie yczy sobie jego zalotów. Atmosfera mi dzy muzykami robi si napi ta dochodzi do wymiany uszczypliwo ci. Tymczasem w klubie pojawia si Mario Szakal Wolski z ofert prowadzenia zaj ze sztuk walki. Do Sabiny dociera hejt który sp yn na Kajtka i Oliwk po telefonie od Laury i roztrz siona dzieli si tym z W adkiem. Aby uspokoi zszargane nerwy kobieta pije po kryjomu alkohol. Ró a i Zdzisio postanawiaj ukara Zuzi za w amanie nie zgadzaj c si na jej wyjazd na obóz z Filipem. Kazik bezskutecznie wstawia si za córk . Poza tym m czyzna odkrywa e Sabina chowa w ogrodzie alkohol. Serial obyczajowy
19:25
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
 
Baw si s owami
Kolory. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj kolory. Ucz Smoka Wawelskiego kolorów i razem z nim piewaj piosenk o kolorach
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Echo serca
Personel Szpitala Pó nocnego musi leczy cz owieka który wywo a po ar w centrum handlowym. Magda dowiaduje si e Thomas przez najbli szy miesi c b dzie wymaga sta ej opieki
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:20
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia prze ywa kryzys. Nie wie czy Janusz znowu zacz pi czy j jeszcze kocha czy zdradzi j z Lisowsk . Elwira proponuje jej psychoterapi po czon z zabiegami upi kszaj cymi
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Polskie 100 lat
Polskie Pa stw Podziemne. Aspekty cywilne. W grudniu 1942 roku utworzono Kierownictwo Walki Cywilnej z takimi wydzia ami jak: s dowy sabota owo dywersyjny informacji radiowej czy rejestracji zbrodni hitlerowskich. W 1943 roku po czono je z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej i powsta o Kierownictwo Walki Podziemnej. Dzia a o tak e Biuro Ziem Nowych przygotowuj ce plany przej cia po wojnie Prus Wschodnich Pomorza Zachodniego i l ska Opolskiego. Od pocz tku 1944 roku dzia a a Rada Jedno ci Narodowej pe ni c funkcj polskiego podziemnego parlamentu. W marcu 1945 roku Sowieci aresztowali 16 przywódców Polski Podziemnej. W Moskwie urz dzili s ynny proces szesnastu w wyniku którego Stanis aw Jankowski Stanis aw Jasiukiewicz i Leopold Okulicki nie wyszli ju z wi zienia. Zmarli lub zostali zamordowani
23:55
 
Polskie 100 lat
Polskie Si y Zbrojne na Zachodzie. Przegrana we wrze niu 1939 r. nie oznacza a ko ca dzia a zbrojnych z udzia em Wojska Polskiego. Zacz to je odtwarza pod egid rz du RP we Francji jeszcze w tym samym roku. Pó niejsza obrona Norwegii walki we Francji w 1940 roku Bitwa o Angli i udzia polskich lotników w bombardowaniu Niemiec starcia na morzu polskiej Marynarki Wojennej Tobruk MonteCassino Ankona Arnhem Falaise Bolonia wyzwolenie Belgii i Holandii nie wyczerpuj daniny krwi polskiego o nierza walcz cego w szeregach Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie do ostatnich dni wojny. Mimo to wzgl dy polityczne i wynikaj caz nich kolejna zdrada aliantów spowodowa y e o nierze czwartej co do wielko ci armii walcz cej z Niemcami nie zostali zaproszeni na defilad zwyci stwa w Londynie. By to jeden z najbardziej bolesnych momentów w historii polskiego or a
Live-Chat aktivieren