OTR
Datum
<
April 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
 
Korona krlw
Rok 1390. lub Wigunta. Dymitr z Goraja odkrywa e Opolczyk chce wyp aci tylko cz obiecanego posagu. W karczmie odbywa si wesele Jana z Kleparza i M cichny. Raganana granicy mierci i ycia wieszczy e Litwa przeci ta na pó broczy krwi . Krzy acy zmieniaj ustalenia chc od Witolda nie tylko ho du i Grodna ale te zwrotu kosztów wojennych. Witold si zgadza wojna jest nieunikniona. Telenowela historyczna
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y o Kresach Wschodnich prezentuje histori i kultur obszarów która przez wieki nale a y do Rzeczpospolitej. Po II wojnie wiatowej za wschodni granic pozosta y liczne pami tki polskiej przesz o ci i groby bohaterów narodowych. Program pokazuje lady polskiej przesz o ci m.in. na Ukrainie a tak e u wiadamia jaka by a i jest obecnie Polska
01:25
 
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Sk d w ksi kach bior si rysunki Ró nica mi dzy rysunkiem a ilustracj . Poka emy na czym polega praca ilustratora jak powstaje ilustracja od pomys u do gotowej ilustracji w ksi ce. Wyt umaczymy poj cie animacja. Zajrzymy do miejsca w którym tworzy si filmy animowane kto tam pracuje i co robi Wyja nimyró nic mi dzy filmem rysunkowym a animowanym. Wraz z Blank przejdziemy drog od ilustracji w ksi cedo gotowego filmu
01:45
 
Baw si s owami
Kszta ty. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek ucz si kszta tów z Smokiem Wawelskim. wiczenia j zykowe z nazwami kszta tów piosenka o kszta tach
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Miasto skarbw
Ahaswer. Alicj przes uchuje prokurator Lekki jest arogancki i napastliwy. Ewa dostaje e mail z Wiednia z zamówieniem na kopi Ahaswera s ynnego dziewi tnastowiecznego autoportretu Maurycego Gottlieba
03:25
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
03:30
 
Barwy szcz cia
Kajtek i Oliwka prze ywaj rozmow z Laur i maj al do Justina e do niej doprowadzi . Alan o wiadcza si Sandrze na wizji. Wida e w ten sposób para chce zwróci na siebie uwag . Kolejnym zadaniem dla uczestników reality show jest quiz na temat gustów partnera. Bezdyskusyjnie wygrywaj Cie lak i Zbrowska za to wie o upieczeni narzeczeni zdobywaj zero punktów. Wkrótce Justin og asza którapara werdyktem widzów jako pierwsza ma opu ci wiosk Ex Ex. Kasi podbudowuj pozytywne komentarze pod materia em wideo z wyznaniem o tym jak pad a ofiar gwa ciciela. Anita oferuje jej pomoc w ukaraniu Szymona. Agata i Patryk zaczynaj szuka sta ej pracy poniewa nie maj zdolno ci kredytowej a marz o wyprowadzce z domu Pyrków. Iwona wyznaje rodze stwu e jest w ci y nie chce jednak zdradzi kto jest ojcem. Serial obyczajowy
03:55
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
04:15
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
04:40
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia i Janusz obchodz rocznic poznania. Tymczasem S awek o wiadcza si Pauli która nie jest pewna swoich uczu wobec niego. Nie wie te czy S awekzaakceptuje jej ci z Jeanem Pierre em. Po namowie Marysi wyjawia S awkowi ca prawd . Mówi te e go kocha. Mirka odwiedza Janusza w gabinecie nie przyjmuje do wiadomo ci e ten nie chce mie z ni nic wspólnego. Przyje d a nad rozlewisko z kilkoma znajomymi i prowokuje k ótni . Sprawa ich wspólnej nocy wychodzi na jaw. Ma gosia wyrzuca Janusza z domu. Orest (w tej roli Piotr Polak) przyjmuje zlecenie na odrestaurowanie zabytkowego ko ció ka w Pasymiu. Na swojego pomocnika bierze Wro skiego dla którego jest to szansa na nowe ycie. Piernacki sp dza coraz wi cej czasu z Ew Stern. W drodze powrotnej ze wspólnej kolacji znajduj nieprzytomnego Tomasza. Serial obyczajowy
05:25
 
Breda. Pami umiera ostatnia
Akcja reporta u ma miejsce w holenderskiej Bredzie. To miasto które zosta o wyzwolone przez dywizj pancern genera a Stanis awa Maczka w trakcie drugiej wojny wiatowej. Po wyzwoleniu sta o si domem dla wielu Polaków. Dzi rozmawiamy z ostatnimi yj cymi wiadkami tej historii oraz przypominamy wydarzenia tamtych lat
05:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
Nowacki ostrzega asystenta ale sprawa ledztwa zaczyna si komplikowa . Beatka i Kurek walcz o wzgl dy nowego le niczego. Maryna dzieli si z Kasi szokuj c informacj . Do Le niczówki przyje d a babcia Bena. Doktor dzieb owska przyjmuje rad w sercowej sprawie ale sytuacja uk ada si inaczej ni by tego oczekiwa a. Telenowela
06:35
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
 
Czy wiesz e..
07:15
 
Hotel pod yraf i nosoro cem
Konkurs pi kno ci. Dzieci z alem obserwuj jak w okolicy traktowane s wiejskie kundle. Postanawiaj zorganizowa akcj edukacyjn i konkurs na najbardziej zadbanego burka. Mimo wspania ych nagród i licznych sponsorów zg asza si tylko jeden zawodnik Siemion ze swoj Suni . Dzieci Mi ob dzkich prze ywaj g bokie rozczarowanie. Na szcz cie pojawia si nowy pomys na wykorzystanie nagród. Dzieci og aszaj konkurs na najpi kniejsz bud . Tym razem jest to strza w dziesi tk . W finale g ówne nagrody dostaj poró nieni w a ciciele dwóch psich kole anek czyli Siemion ze swoj Suni i treserka wilczurzycy Rezy. Psy korzystaj z nadarzaj cej si okazji i razemuciekaj
08:00
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:05
 
Wspomnienie ofiar katastrofy smole skiej
Do katastrofy polskiego samolotu rz dowego dosz o w Smole sku w sobot 10 kwietnia 2010 roku. Zgin o 96 osób w ród nich prezydent RP Lech Kaczy ski z ma onk ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy wszystkich rodzajów Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce stanowi cy delegacj polsk na uroczysto ci zwi zane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katy skiej a tak e ca a za oga samolotu. By a to druga pod wzgl dem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i najwi ksza pod wzgl dem liczby ofiar katastrofa w dziejach Si Powietrznych RP. Nikt nie prze y na pok adzie
11:15
 
Dama
Film dokumentalny o yciu Marii Kaczy skiej jej przodków i ich historii. Sylwetka kobiety która nie tylko towarzyszy a w politycznej drodze swojego m a p. prezydenta RP Lecha Kaczy skiego ale równie wspiera a go w trudnych chwilach. Obraz kobiety wszechstronnie wykszta conej znaj cej j zyki zakochanej w kulturze i sztuce aktywnie wspieraj cej polsk kultur jako ona prezydenta. To w a nie Maria Kaczy ska osobi cie uratowa a polonijne liceum Kolegium w. Stanis awa Kostki. Dama Marii D u ewskiej to tak e historia nie tylko kochaj cej ony ale i wspania ej matki. W filmie wyst puje równie córka Marii Kaczy skiej Marta która czyta fragmenty z pami tnika mamy
TVPOLONIA
12:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
13:05
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
13:25
 
Mi o nad rozlewiskiem
Ma gosia i Janusz obchodz rocznic poznania. Tymczasem S awek o wiadcza si Pauli która nie jest pewna swoich uczu wobec niego. Nie wie te czy S awekzaakceptuje jej ci z Jeanem Pierre em. Po namowie Marysi wyjawia S awkowi ca prawd . Mówi te e go kocha. Mirka odwiedza Janusza w gabinecie nie przyjmuje do wiadomo ci e ten nie chce mie z ni nic wspólnego. Przyje d a nad rozlewisko z kilkoma znajomymi i prowokuje k ótni . Sprawa ich wspólnej nocy wychodzi na jaw. Ma gosia wyrzuca Janusza z domu. Orest (w tej roli Piotr Polak) przyjmuje zlecenie na odrestaurowanie zabytkowego ko ció ka w Pasymiu. Na swojego pomocnika bierze Wro skiego dla którego jest to szansa na nowe ycie. Piernacki sp dza coraz wi cej czasu z Ew Stern. W drodze powrotnej ze wspólnej kolacji znajduj nieprzytomnego Tomasza. Serial obyczajowy
14:20
 
M jak mi o
Marcin zaczyna prac z Jakubem. Ku przera eniu Izy od razu wdaje si w bójk . Kamil wci n ka Chodakowskiego telefonami i w ko cu zmusza go by spotka si z nim w bistro. Leszek wraca do Polski. Podejmuje starania by odzyska Asi . Poza tym k óci si z ojcem który dzia a niezgodnie z prawem. Tu po wyj ciu z biura ojca Leszek ma wypadek i trafia do szpitala
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
M jak mi o
Bartek wci pomaga Mirkowi czym zwraca na siebie uwag przest pców którzy postanawiaj odwiedzi go w warsztacie. Maria i Maciej walcz w przychodni o ycie 10 letniej Eweliny dla której jedynym ratunkiem mo e by przeszczep p uc. Andrzejek jedzie na szkolenie policyjne do Legionowa. Marzenka ma silne bóle co sprawia e trafia do szpitala. Mateusz prosi Lilk by zosta a jego on
16:25
 
Okrasa amie przepisy
Czas na jajka. W swojej kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa opowie o potrawach z jaj. Kulinarnie ka demu Polakowi okres Wielkanocykojarzy si w a nie z jajkiem cz sto barwnie ukraszonym. Na co dzie jajko zazwyczaj spo ywamy na niadanie. A jakie potrawy z jaj jadali dawni Polacy Od wieków jajo uwa ane by o za pokarm warto ciowy lekki przypisywano mu nawet lecznicze czy wr cz magiczne w asno ci. W staropolskich ksi kach kucharskich znajdziemy receptury na potrawy z jaj z winem korzeniami ledziami wie ymi ogórkami a nawet z ikr z karpia. Zalet jaj jest szybki czas przygotowania i delikatny smak który pasuje do wielu najrozmaitszych sk adników. Karol si gnie do polskich przepisów kulinarnych sprzed dwóch wieków ale oczywi cie z amie je na swoj mod . Karol zaprezentuje trzy potrawy: 1 Omlet ze ledziem i szparagami 2 wzorowana na angielskiej potrawie bread and butter zapiekanka z jaj mietanki i bu eczek 3 omlet z w dzon makrel szpinakiem kaparami i sa atk z buraków
16:55
 
Domisie
Domisiowa olimpiada. Pani Ró a i Pan Ko atka martwi si o Domisie pi ce do po udnia. Okazuje si e Bazyli i Pysia bardzo d ugo ogl dali telewizj . A co by o w niej tak interesuj cego e nie k adli si spa do rodka nocy Domisie ogl da y olimpiad . Zaciekawiony Eryk stara dowiedzie si co to jest i na czym polega olimpiada. Przy okazji poznaje wiele sportowych dyscyplin. Amelka proponuje by zorganizowa wspólne domisiowe igrzyska
17:20
 
Ewangeliarz Wile ski
Cykliczny program o tematyce religijnej. G ównym celem jest zapoznanie widzów ze S owem Bo ym które b dzie czytane w ko cio ach w najbli sz niedziel . Ale program ma te przybli y histori parafii ko cio a który ekipa telewizyjna b dzie odwiedza podczas nagrywania programu. Ka dy odcinek realizowany jest w innym ko ciele
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Troszcz si o nas nasi umarli
Katastrofa smole ska wstrz sn a Polsk spowodowa a e nasze ycie zwolni o oddali my si wówczas przejmuj cej zadumie. Reporta Marii Stepan ukazuje los rodzin ofiar katastrofy które musia y upora si z codzienno ci bez swoich najbli szych. Sebastian Putra Jakub P a y ski i Pawe Kurtyka opowiadaj jak ich ycie wygl da 10 lat po katastrofie. Jak pogodzili si z odej ciem tych którzy byli im tak bliscy Jak trudno zape ni miejsce po ukochanej osobie i czy w ogóle jest to mo liwe
18:25
 
Klub u redaktorw
18:55
 
Wszystko przed nami
W prasie pojawia si informacja e Dobry Adres sprzedaje alkohol mimo braku koncesji. Wkrótce Wojtka zaskakuje kontrola z gminy. Ola wygrywa spraw koncernu farmaceutycznego który zostaje sta ym klientem kancelarii Watersona. Klaudiusz wykorzystuje wi towanie firmowego sukcesu jako pretekst by sp dzi z Szawarsk wieczór. Detektyw i Arkadiusz staraj si przekona Nowaka e kamienica przy Staromiejskiej nale a a do jego dziadka. M czyzna nie chce bra udzia u w fa szerstwie ale pomocnicy Olgierda szanta uj go. Odc. 66 Serial obyczajowy Re yseria: Jose IglesiasScenariusz: Maciej Sobczyk Marcin Wysocki Ewa Ratusi ska Ilona epkowskaAktorzy: Micha Malinowski Magdalena aska Julia Pogrebi ska AleksyKomorowski Piotr Nowak Ewelina Gnysi ska Karolina Kominek Mariusz Bonaszewski Katarzyna Figura Maciej Marczewski Tomasz Sapryk ukasz Konopka
19:25
 
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45
 
Agatka
Agatka i cukrojad. Agatka podjada z cukiernicy kostki cukru cho chomik Cyryl stanowczo protestuje. Nagle z cukiernicy wyskakuje Cukrojadi zaprasza Agatk do swojego wiata gdzie w a nie odbywa si konkurs na najsmaczniejszy tort. Agatka i Cyryl przenosz si do wiata pe nego s odyczy i pomagaj Cukrojadowi zbudowa zamek z kostek cukru. Przy tej okazji Agatka objada si pralinkami wafelkami ciastkami z kremem a w ko cu bol j i z b i brzuszek. Na domiar z ego piernikowe postaci domagaj si aby spróbowa a ka dego wypieku z konkursu. Tylko dzi ki Cyrylowi udaje im si uciec ze s odkiej krainy. W realnym wiecie okazuje si e mama musi zaparzy mi t na ból brzuszka i zabra Agatk do dentysty
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50
 
Droga Krzy owa z udzia em papie a Franciszka
Droga Krzy owa z udzia em papie a Franciszka zostanie odprawiona w Wielki Pi tek 19 kwietnia o godz. 21:00. Nabo e stwo tradycyjnie odb dzie si w ruinach rzymskiego Koloseum niedaleko Watykanu. B dzie to szósta Droga Krzy owa pod przewodnictwem papie a Franciszka
22:35
 
Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
Live-Chat aktivieren