OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

M jak mi o
Mateusz kradnie pieni dze które zostawi dla niego Marek aby pojecha z ukochan do kliniki aborcyjnej. Lilka wyznaje Marii e zasz a w ci w wyniku gwa tu. Daniel który napad Lilk obserwuje z ukrycia dom Banachów. Sonia i Janek postanawiaj zamieszka razem. Nowy adorator policjantki Leon nie daje za wygran i obsypuje wybrank prezentami. Kisielowa podejrzewa e jej m znów prowadzi nielegalne interesy
01:20

Zakochaj si w Polsce
Miko ajki. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamków katedr twierdz i innych obiektów architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
01:45

Ba nie i bajki polskie
O Bartku doktorze. Bartek wraz z mam mieszka na skraju podkrakowskiej wioski. Obok przebiega trakt wiod cy do Krakowa. Pewnego dnia Bartek spotyka dwóch ch opców którzy udaj si na studia do Krakowa i postanawia i z nimi. Na Rynku ch opiec mia przykry wypadek i trzeba by o wezwa doktora. Poczciwy doktor zabra go do domu i opiekowa si nim. Bartek postanowi zap aci mu prac i zacz doktorowi pomaga a przy okazji uczy si medycyny
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:50

Lubi patrze jak wschodzi s o ce
Na pocz tku pontyfikatu Janowi Paw owi II pokazano opas szaf z dzie ami ycia w. Tomasza z Akwinu. Zachwyci si ni ale nie wiedzia wówczas e ilo jego pism Karola Wojty y i papie a Jana Paw a II przekroczy ogromn liczb stron napisanych przez genialnego dominika skiego wi tego. My liciel Wojty a zosta uformowany zarówno z ludzkiej jak i boskiej gliny. Nasz dokument ma na celu pokaza sk d pochodzi jego m dro jakie by y dzie a jego ycia na czym skupi si jako filozof co stanowi fundament teologii cia a a wreszcie co a raczej kto by centrum jego ycia i nauczania. Dzi ki temu filmowi zabierzemy widzów w podró przez ycie papie a ca kowicie zatopionego i zakochanego w sztukach wyzwolonych i ludziach ale przede wszystkim cz owieka zakochanego w Chrystusie. Przedstawienie w dokumencie telewizyjnym tak g bokiego my liciela nie by o atwym zadaniem. Mo e dlatego taki dokument nigdy nie zosta wyprodukowany. Jako naukowcy podj li my wyzwanie i sprawili my e si to uda o. Dzi ki ogromnej pomocy i otwarto ci ludzi blisko polskiego papie a z którymi przeprowadzono wywiady w ród nich: George Weigel prof. Stanis aw Grygiel kard. Stanis aw Dziwisz prof. Teresa Malecka prof. Rocco Buttiglione i wielu innych ten dokument mo na by o zrealizowa . Wierzymy e Jan Pawe II nasz ukochany podró uj cy papie by by szcz liwy widz c e jego nauczycie znów od yje w naszej pami ci. Pokazane w dokumencie pi kne Archiwa Telewizji Polskiej wzbogac wypowiedzi t umacz ce nauk najwi kszego z Polaków
03:50

Ca a Polska piewa dla w. Jana Paw a II
Podczas koncertu zostan przypomniane najwa niejsze wydarzenia z ycia w. Jana Paw a II. Dziedzictwo duchowe papie a odmieni o Ko ció i wp yn o na losy wiata. Dziennikarze ze studia w Warszawie po cz si z: ko cio em w Wadowicach kaplic na Wawelu sanktuarium w agiewnikach kaplic Matki Boskiej Jasnogórskiej w Cz stochowie oraz bazylik Mariack w Gda sku. Gwiazdy polskiej estrady wykonaj pie ni lubiane przez Jana Paw a II. Wyst pi m.in. Anna Wyszkoni Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Koncert poprowadzi Tomasz Wolny
05:55

Co dalej
Duchowa to samo Europy wobec my li Jana Paw a II. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
TVPOLONIA
06:15

Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i bie ce wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
06:35

Zwierzaki Czytaki
Wypo yczalnia. Zwierzaki szykuj si na imprez przebiera ców. Tym razem zabawa odbywa si pod has em Nie z tej ziemi . Kostium musi by absolutnie zaskakuj cy. Rysia z Szymkiem maj mnóstwo pomys ów od kosmitów przez planety na kosmicznych krasnoludkach ko cz c. W gorszej sytuacji jest Pimpek i Pompek. Aktualnie maj du y problem ze skompletowaniem odpowiednich strojów. Szymek wpada na genialny pomys . Chc c pomóc przyjacio om postanawia otworzy wypo yczalni
06:50

Figu Migu
Hau hau miau miau. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
07:00

Maszyna zmian
Odwiedziny. Tosia i Miko aj uruchamiaj Maszyn Zmian i niechc cy staj si niewidzialni. A w a nie tego dnia do sanatorium maj przyjecha ich rodzice. Niewidzialne dzieci robi co mog aby nie dopu ci do ich przyjazdu. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Aktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Krnasiecki Krzysztof Nguyen i inni
07:30

Maszyna zmian
S odkie mandarynki. Dziewcz ta z sanatorium s zakochane w znanym aktorze filmowym. Ch opcy wk adaj do maszyny zmian zdj cie dziewczyny z reklamy mandarynek. Fotografia zamienia si w s odkie owoce. Kto je zje natychmiast zakochuje si w pierwszej napotkanej osobie. Wynika z tego spore zamieszanie. Wszyscy zakochuj si w sobie. Tylko ma y Jok nie zapa a do nikogo uczuciem poniewa ma uczuleniena mandarynki. Owoce zjadaj natomiast g si i zakochuj si w ch opcu. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Wyst puj : Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Knasiecki Krzysztof Nguyen i inni
08:00

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35

Barwy szcz cia
Odc. 2182 Starsi sta em pracownicy Fit Zdrowia donosz Durskiemu o b dach w raporcie Agaty które dziewczyna musi natychmiast poprawi . Po powrocie z pracy umordowana Pyrka zastaje w domu Justina zadowolonego ze swegoluksusowego ycia po sukcesie Ex Ex. Wybucha awantura. Nieznosz cy sprzeciwu Remek zabiera Regin na prób . W trakcie wicze Czapla odczuwa silny ból nadgarstków. Arleta widz c co si dzieje przerywa gr a Bia kowski traci panowanie nad sob i wybucha gniewem. Przebywaj ca w Kopytkowie Julita wpada w panik gdy wydaje jej si e widzi Ko eckiego. Józek uspokaja on e przykre zdarzenia s ju dawno za nimi. Tymczasem zamkni ta w wi zieniu Diana pragnie zniszczy szcz cie Sa atków i z pomoc swojej siostry Grety planuje zemst . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:05

Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
12:50

Tajemnica Jana Paw a II
Dokument o Janie Pawle II. Papieski ceremoniarz ks. pra at Konrad Krajewski opowiada o zwi zanych z Ojcem wi tym wydarzeniach przy których nie by o kamer telewizyjnych
13:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:20

Lubi patrze jak wschodzi s o ce
Na pocz tku pontyfikatu Janowi Paw owi II pokazano opas szaf z dzie ami ycia w. Tomasza z Akwinu. Zachwyci si ni ale nie wiedzia wówczas e ilo jego pism Karola Wojty y i papie a Jana Paw a II przekroczy ogromn liczb stron napisanych przez genialnego dominika skiego wi tego. My liciel Wojty a zosta uformowany zarówno z ludzkiej jak i boskiej gliny. Nasz dokument ma na celu pokaza sk d pochodzi jego m dro jakie by y dzie a jego ycia na czym skupi si jako filozof co stanowi fundament teologii cia a a wreszcie co a raczej kto by centrum jego ycia i nauczania. Dzi ki temu filmowi zabierzemy widzów w podró przez ycie papie a ca kowicie zatopionego i zakochanego w sztukach wyzwolonych i ludziach ale przede wszystkim cz owieka zakochanego w Chrystusie. Przedstawienie w dokumencie telewizyjnym tak g bokiego my liciela nie by o atwym zadaniem. Mo e dlatego taki dokument nigdy nie zosta wyprodukowany. Jako naukowcy podj li my wyzwanie i sprawili my e si to uda o. Dzi ki ogromnej pomocy i otwarto ci ludzi blisko polskiego papie a z którymi przeprowadzono wywiady w ród nich: George Weigel prof. Stanis aw Grygiel kard. Stanis aw Dziwisz prof. Teresa Malecka prof. Rocco Buttiglione i wielu innych ten dokument mo na by o zrealizowa . Wierzymy e Jan Pawe II nasz ukochany podró uj cy papie by by szcz liwy widz c e jego nauczycie znów od yje w naszej pami ci. Pokazane w dokumencie pi kne Archiwa Telewizji Polskiej wzbogac wypowiedzi t umacz ce nauk najwi kszego z Polaków
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Zakochaj si w Polsce
Miko ajki. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamków katedr twierdz i innych obiektów architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
16:00

Cafe piosenka
W kawiarnianej scenerii Ryszard Makowski rozmawia z postaciami ze wiata artystycznego piosenkarzami piewaj cymi aktorami i muzykami. W programie zostan tak e zaprezentowane wykonywane przez go ci utwory muzyczne
16:30

Korona krlw
ODCINEK 370Wierzynek i Gniewosz chc jak najszybciej sprzeda wiadomo o rozbiorze Polski. Jan z T czyna i Spytek podejrzewaj e Dymitr jest szpiegiem. Witold szykuje si do ucieczki z zamku Ritterswerder. Skirgie o przywozi wie ci o mierci Wigunta. Jadwiga chce wyruszy w podró by ratowa Polsk i Jagie . Telenowela historyczna
17:00

Zwierzaki Czytaki
Wypo yczalnia. Zwierzaki szykuj si na imprez przebiera ców. Tym razem zabawa odbywa si pod has em Nie z tej ziemi . Kostium musi by absolutnie zaskakuj cy. Rysia z Szymkiem maj mnóstwo pomys ów od kosmitów przez planety na kosmicznych krasnoludkach ko cz c. W gorszej sytuacji jest Pimpek i Pompek. Aktualnie maj du y problem ze skompletowaniem odpowiednich strojów. Szymek wpada na genialny pomys . Chc c pomóc przyjacio om postanawia otworzy wypo yczalni
17:15

Figu Migu
Hau hau miau miau. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Santo subito relikwie i pami
Film opowiada o Janie Pawle II z punktu widzenia arcybiskupa Emery ego Kabongo duchownego katolickiego z Republiki Demokratycznej Konga który by drugim sekretarzem papie a w latach 1982 1988. Mieszkaj cy obecnie w Watykanie i sprawuj cy funkcj kanonika bazyliki wi tego Piotra wspomina lata sp dzone u boku wi tego
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2182 Starsi sta em pracownicy Fit Zdrowia donosz Durskiemu o b dach w raporcie Agaty które dziewczyna musi natychmiast poprawi . Po powrocie z pracy umordowana Pyrka zastaje w domu Justina zadowolonego ze swegoluksusowego ycia po sukcesie Ex Ex. Wybucha awantura. Nieznosz cy sprzeciwu Remek zabiera Regin na prób . W trakcie wicze Czapla odczuwa silny ból nadgarstków. Arleta widz c co si dzieje przerywa gr a Bia kowski traci panowanie nad sob i wybucha gniewem. Przebywaj ca w Kopytkowie Julita wpada w panik gdy wydaje jej si e widzi Ko eckiego. Józek uspokaja on e przykre zdarzenia s ju dawno za nimi. Tymczasem zamkni ta w wi zieniu Diana pragnie zniszczy szcz cie Sa atków i z pomoc swojej siostry Grety planuje zemst . Serial obyczajowy
18:55

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:15

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy zwierz t mieszkaj cych na ce
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20

Santo subito. Prorok naszych czasw koncert z okazji stulecia urodzin w. Jana Paw a II
Koncert jest okazj do przypomnienia przes ania które Jan Pawe II skierowa do cz onków korpusu dyplomatycznego podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

2020. Czas nieznany
Pierwszy polski serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Widzowie poznaj losy trojga bohaterów których wypowiedzi s przeplatane fragmentami programów informacyjnych
22:30

Nad rozlewiskiem
Kuba spotyka dawnego koleg . On opowiada histori dziewczyny z Warszawy która zdradza a m a. Kuba ustala kto jest kochankiem ony. Pijany wpada do le niczówki. Dochodzi do strzelaniny
23:15

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30

Wadowice miasto mojego dzieci stwa
Live-Chat aktivieren