OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20

Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
00:30

Korona krlw
ODCINEK 370Wierzynek i Gniewosz chc jak najszybciej sprzeda wiadomo o rozbiorze Polski. Jan z T czyna i Spytek podejrzewaj e Dymitr jest szpiegiem. Witold szykuje si do ucieczki z zamku Ritterswerder. Skirgie o przywozi wie ci o mierci Wigunta. Jadwiga chce wyruszy w podró by ratowa Polsk i Jagie . Telenowela historyczna
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:20

Zwierzaki Czytaki
Wypo yczalnia. Zwierzaki szykuj si na imprez przebiera ców. Tym razem zabawa odbywa si pod has em Nie z tej ziemi . Kostium musi by absolutnie zaskakuj cy. Rysia z Szymkiem maj mnóstwo pomys ów od kosmitów przez planety na kosmicznych krasnoludkach ko cz c. W gorszej sytuacji jest Pimpek i Pompek. Aktualnie maj du y problem ze skompletowaniem odpowiednich strojów. Szymek wpada na genialny pomys . Chc c pomóc przyjacio om postanawia otworzy wypo yczalni
01:35

Figu Migu
Hau hau miau miau. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
01:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy zwierz t mieszkaj cych na ce
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Santo subito. Prorok naszych czasw koncert z okazji stulecia urodzin w. Jana Paw a II
Koncert jest okazj do przypomnienia przes ania które Jan Pawe II skierowa do cz onków korpusu dyplomatycznego podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku
04:05

Barwy szcz cia
Odc. 2182 Starsi sta em pracownicy Fit Zdrowia donosz Durskiemu o b dach w raporcie Agaty które dziewczyna musi natychmiast poprawi . Po powrocie z pracy umordowana Pyrka zastaje w domu Justina zadowolonego ze swegoluksusowego ycia po sukcesie Ex Ex. Wybucha awantura. Nieznosz cy sprzeciwu Remek zabiera Regin na prób . W trakcie wicze Czapla odczuwa silny ból nadgarstków. Arleta widz c co si dzieje przerywa gr a Bia kowski traci panowanie nad sob i wybucha gniewem. Przebywaj ca w Kopytkowie Julita wpada w panik gdy wydaje jej si e widzi Ko eckiego. Józek uspokaja on e przykre zdarzenia s ju dawno za nimi. Tymczasem zamkni ta w wi zieniu Diana pragnie zniszczy szcz cie Sa atków i z pomoc swojej siostry Grety planuje zemst . Serial obyczajowy
04:35

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:55

Nad rozlewiskiem
Kuba spotyka dawnego koleg . On opowiada histori dziewczyny z Warszawy która zdradza a m a. Kuba ustala kto jest kochankiem ony. Pijany wpada do le niczówki. Dochodzi do strzelaniny
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Anna Dymna spotkajmy si
Eugeniusz Karmi owicz. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
06:40

W krainie ba ni
Tomek szcz ciarz. Bohaterem tego odcinka jest ch opak który nigdy w yciu nie zazna smutku. Rodzice przekonuj go e wiat jest pe en trosk i przykro ci ale on w to nie wierzy. Postanawia opu ci dom by przekona si jak jest naprawd . Bajarz i Bajarka opowiadaj o jego przygodach i barwnych postaciach które napotyka na swojej drodze o ebraczce z tajemnicz przesz o ci silnym drwalu niewyspanym olbrzymie czy rozkapryszonej ksi niczce. Przekonamy si wraz z Tomkiem e nawet najsmutniejsz osob mo na uszcz liwi je li tylko wiemy czego potrzebuje
07:00

Maszyna zmian
Sobowtór. Jok pok óci si z przyjació mi. Boli go to e nagle zosta sam. Postanawia w o y lusterko do Maszyny Zmian. Chce za jej pomoc wyczarow przyjaciela. Lusterko zmienia si w sobowtóra Joka. Wynika z tego wiele zamieszania i zabawnych sytuacji. Jedynie Juliajest w stanie zdemaskowa sobowtóra. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Aktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Knasiecki Krzysztof Nguyen Wirginia Pietryga Jolanta Juszkiweicz Lenartowicz Anna Milewska W adys aw Kowalski Wojciech Skibi ski Jerzy Stasiuk January Brunov
07:30

Maszyna zmian
Wielka forsa. Dzieci chc mie du o pieni dzy wi c wk adaj do maszyny zmian skarbonk w kszta cie kury. Maszyna zmienia j w prawdziw kur która znosi jajka. Po rozbiciu ich okazuje si e wewn trz s z ote kurczaki. Dzieci sprzedaj z oto i wykupuj wszystki losy na loterii. Wygrywaj g ówn nagrod jednak kura zjada szcz liwy los. Wkrótce kura znosi jeszcze jedno jajko w którym dzieci znajduj w a nie szcz liwy los. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Aktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Knasiecki Krzysztof Nguyen Wirginia Pietryga Jolanta Juszkiweicz Lenartowicz Anna Milewska W adys aw Kowalski Wojciech Skibi ski Jerzy Stasiuk January Brunov
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Odc. 2183 Mariola sk ada Wangelowi skarg na spó niaj cego si i lekcewa cego prac Justina ale Wangel nadal faworyzuje Kanadyjczyka. W tej sytuacji producentka zmienia taktyk i zamiast donosi na by ego ch opaka próbuje pozyska wzgl dy prezesa telewizji. Herman zabiera Celin i Lidk do o rodka dla niewidomych dzieci którym przekaza wi kszo rzeczy ze zbiórki. Na miejscu wyja nia si dlaczego masa ysta wiedzie tak skromne ycie. Borys pomaga Aleksowi w znalezieniu pracy by ten zarobi na utrzymanie konia. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10

2020. Czas nieznany
Pierwszy polski serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Widzowie poznaj losy trojga bohaterów których wypowiedzi s przeplatane fragmentami programów informacyjnych
13:35

Nad rozlewiskiem
Kuba spotyka dawnego koleg . On opowiada histori dziewczyny z Warszawy która zdradza a m a. Kuba ustala kto jest kochankiem ony. Pijany wpada do le niczówki. Dochodzi do strzelaniny
14:20

Film
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Wadowice miasto mojego dzieci stwa
16:30

Korona krlw
ODCINEK 371Sierpie 1392. Skirgie o b aga by Jagie o nie oddawa Litwy Witoldowi. Jadwiga w Budzie walczy o Polsk . Maria proponuje Jadwidze stworzenie imperium. Ragana wró y Jagielle wiele cierpienia. Witold przypiecz towuje przysi g pos usze stwa. Jagie o zwyci a ale zostaje sam. Telenowela historyczna
17:00

W krainie ba ni
Tomek szcz ciarz. Bohaterem tego odcinka jest ch opak który nigdy w yciu nie zazna smutku. Rodzice przekonuj go e wiat jest pe en trosk i przykro ci ale on w to nie wierzy. Postanawia opu ci dom by przekona si jak jest naprawd . Bajarz i Bajarka opowiadaj o jego przygodach i barwnych postaciach które napotyka na swojej drodze o ebraczce z tajemnicz przesz o ci silnym drwalu niewyspanym olbrzymie czy rozkapryszonej ksi niczce. Przekonamy si wraz z Tomkiem e nawet najsmutniejsz osob mo na uszcz liwi je li tylko wiemy czego potrzebuje
17:20

Podwodne ABC
Dziwne podwodne stwory. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
18:40

Pod Tatrami
18:55

Barwy szcz cia
Odc. 2183 Mariola sk ada Wangelowi skarg na spó niaj cego si i lekcewa cego prac Justina ale Wangel nadal faworyzuje Kanadyjczyka. W tej sytuacji producentka zmienia taktyk i zamiast donosi na by ego ch opaka próbuje pozyska wzgl dy prezesa telewizji. Herman zabiera Celin i Lidk do o rodka dla niewidomych dzieci którym przekaza wi kszo rzeczy ze zbiórki. Na miejscu wyja nia si dlaczego masa ysta wiedzie tak skromne ycie. Borys pomaga Aleksowi w znalezieniu pracy by ten zarobi na utrzymanie konia. Serial obyczajowy
19:25

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy dni tygodnia oraz liczebniki porz dkowe: pierwszy drugi itd
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Problemy ma e skie. OpisBogna Stejkowska wpada do m a na uczelni . Rajmund rozmawia z Anit jedn ze studentek. Gdy ona widzi jego lubie ne spojrzenie nie potrafi ukry bólu. Potem na rynku spotyka Mateusza który widz c zp akan kobiet pyta co si sta o. Anita wyznaje mu e m j zdradza. Mateusz zapraszaj na rekolekcje ma e skie. Mo ejko odwozi Dominika do szko y. Na klatce Martyna mówi mu e szuka lokum na kilka dni bo ma awari kanalizacji. Policjant proponuje by wraz z Tosi wprowadzi a si do niego. Syn jest niepocieszony. Na komisariat przychodzi Gabi która szuka Dziubaka. Pono umówili si przez portal randkowy. Speszony policjant nic o tym nie wie wyprowadza j z komisariatu i odprawia. Okazuje si e mamusia znów za o y a mu konto w serwisie dla singli. Serial kryminalny obyczajowy
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Ró a i ksi dz Karol postanawiaj powierzy wyrze bienie Drogi Krzy owej Wro skiemu. Kuba i Marysia nie potrafi si porozumie on próbuje wyja ni spraw ona nie chce rozmawia z nikim na ten temat. Konrad dosta propozycj wej cia do zarz du w swojej firmie. Orest prze ywa kryzys twórczy na wie o tym e Wro ski ma rze bi Drog Krzy ow . Wro ski odnosi wielki sukces w Pary u ale pieni dzy z tego nie ma. Ordon wpada ma nowy pomys biznesu: krasnale ogrodowe. Tomasz i Basia wracaj z podró y do Peru. Po powrocie dowiaduj si o strzelaninie pomi dzy Kub i Krzysztofem. Marysia kontaktuje si z adwokatem w sprawie rozwodu. Podczas robienia obiadu Ma gosia s abnie. Marysia chce wszystko rzuci i jecha nad rozlewisko pomóc mamie. Konrad decyduje si na odej cie z pracy. Postanawia wyjecha do Ma gosi
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Jan aryn. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren