OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
ODCINEK 371Sierpie 1392. Skirgie o b aga by Jagie o nie oddawa Litwy Witoldowi. Jadwiga w Budzie walczy o Polsk . Maria proponuje Jadwidze stworzenie imperium. Ragana wró y Jagielle wiele cierpienia. Witold przypiecz towuje przysi g pos usze stwa. Jagie o zwyci a ale zostaje sam. Telenowela historyczna
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

W krainie ba ni
Tomek szcz ciarz. Bohaterem tego odcinka jest ch opak który nigdy w yciu nie zazna smutku. Rodzice przekonuj go e wiat jest pe en trosk i przykro ci ale on w to nie wierzy. Postanawia opu ci dom by przekona si jak jest naprawd . Bajarz i Bajarka opowiadaj o jego przygodach i barwnych postaciach które napotyka na swojej drodze o ebraczce z tajemnicz przesz o ci silnym drwalu niewyspanym olbrzymie czy rozkapryszonej ksi niczce. Przekonamy si wraz z Tomkiem e nawet najsmutniejsz osob mo na uszcz liwi je li tylko wiemy czego potrzebuje
01:40

Podwodne ABC
Dziwne podwodne stwory. Trzy czwarte powierzchni Ziemi zajmuje woda oceany morza jeziora rzeki. Pod wod kryje si magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t. Autorzy programu docieraj z kamer do g bin oceanów
01:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nazwy dni tygodnia oraz liczebniki porz dkowe: pierwszy drugi itd
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ojciec Mateusz
Problemy ma e skie. OpisBogna Stejkowska wpada do m a na uczelni . Rajmund rozmawia z Anit jedn ze studentek. Gdy ona widzi jego lubie ne spojrzenie nie potrafi ukry bólu. Potem na rynku spotyka Mateusza który widz c zp akan kobiet pyta co si sta o. Anita wyznaje mu e m j zdradza. Mateusz zapraszaj na rekolekcje ma e skie. Mo ejko odwozi Dominika do szko y. Na klatce Martyna mówi mu e szuka lokum na kilka dni bo ma awari kanalizacji. Policjant proponuje by wraz z Tosi wprowadzi a si do niego. Syn jest niepocieszony. Na komisariat przychodzi Gabi która szuka Dziubaka. Pono umówili si przez portal randkowy. Speszony policjant nic o tym nie wie wyprowadza j z komisariatu i odprawia. Okazuje si e mamusia znów za o y a mu konto w serwisie dla singli. Serial kryminalny obyczajowy
03:30

Barwy szcz cia
Odc. 2183 Mariola sk ada Wangelowi skarg na spó niaj cego si i lekcewa cego prac Justina ale Wangel nadal faworyzuje Kanadyjczyka. W tej sytuacji producentka zmienia taktyk i zamiast donosi na by ego ch opaka próbuje pozyska wzgl dy prezesa telewizji. Herman zabiera Celin i Lidk do o rodka dla niewidomych dzieci którym przekaza wi kszo rzeczy ze zbiórki. Na miejscu wyja nia si dlaczego masa ysta wiedzie tak skromne ycie. Borys pomaga Aleksowi w znalezieniu pracy by ten zarobi na utrzymanie konia. Serial obyczajowy
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Nad rozlewiskiem
Ró a i ksi dz Karol postanawiaj powierzy wyrze bienie Drogi Krzy owej Wro skiemu. Kuba i Marysia nie potrafi si porozumie on próbuje wyja ni spraw ona nie chce rozmawia z nikim na ten temat. Konrad dosta propozycj wej cia do zarz du w swojej firmie. Orest prze ywa kryzys twórczy na wie o tym e Wro ski ma rze bi Drog Krzy ow . Wro ski odnosi wielki sukces w Pary u ale pieni dzy z tego nie ma. Ordon wpada ma nowy pomys biznesu: krasnale ogrodowe. Tomasz i Basia wracaj z podró y do Peru. Po powrocie dowiaduj si o strzelaninie pomi dzy Kub i Krzysztofem. Marysia kontaktuje si z adwokatem w sprawie rozwodu. Podczas robienia obiadu Ma gosia s abnie. Marysia chce wszystko rzuci i jecha nad rozlewisko pomóc mamie. Konrad decyduje si na odej cie z pracy. Postanawia wyjecha do Ma gosi
05:30

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
05:45

Pod Tatrami
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
191 El bieta zapewnia w li cie Olgierda e modli si by ten nie musia p aci za winy Kiejstuta. Kazimierz jest w ciek y. Za wszelk cen chce pom ci Pe k i Niemierz . Ludwik udaje e wspó czuje Kazimierzowi i prosi mentora by ten poinformowa wojewodów e ruszaj na W odzimierz. K amie e konsultowa to z Kazimierzem. Bolko chce nak oni Guncela by ten pozosta w widnicy. Goniec przynosi Cudce i Kunegundzie wie ci e król czuje si lepiej. KORONA KRÓLÓW ODC 191Telenowela historyczna 25 min Polska 2019Aktorzy: Andrzej Hausner Aleksandra Przes aw Tomasz Sapryk S awomir Orzechowski Piotr Gawron Jedlikowski Marcin Rogacewicz Krzysztof Wrona Piotr Nowak Hubert Wróblewski Wenanty Nosul Marianna Zydek Paulina Lasota Hanna Wojak Karolina Kominek Grzegorz Wons
06:35

wiadectwo
06:55

A to polski w a nie..
Imiona. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
06:57

A to polski w a nie..
Czy odwa nik jest odwa ny. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
07:00

Maszyna zmian
Ostatni raz. Stara bibliotekarka wchodzi do maszyny zmian i staje si ma dziewczynk . Dzieci pragn by pozosta a na zawsze w tej postaci i postanawiaj zniszczy maszyn . Dziwnym przedmiotem zaczyna interesowa si policja. Maszyna ulega zniszczeniu a stara bibliotekarka pozostaje dzieckiem. Serial przygodowy 28 min Polska 1995 Re yseria: Andrzej Maleszka Aktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Krnasiecki Krzysztof Nguyen i inni
07:30

Maszyna zmian
Pi pi knych welonów. Po skróconym leczeniu w sanatorium dzieci wracaj do domów. Po pó roku spotykaj si znowu na lubie Anny i Filipa. W prezencie daj im pi rybek welonów. Poniewa woda z akwarium wyciek a dzieci dolewaj do akwariumwody ze studni. Staje si to przyczyn wielkiego nieporozumienia. Serial przygodowy 28 min Polska 1995Scenariusz i re yseria: Andrzej MaleszkaZdj cia: Tomasz TarasinAktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Krnasiecki Krzysztof Nguyen i inni
08:00

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Odc. 2184 Justin k óci si z Mariol o nowe zadania dla uczestników programu Ex Ex. Z kolei Wangel coraz bardziej docenia pomys y i towarzystwo K os. Szakal zabiera Huberta do klubu gdzie s prowadzone nielegalne walki MMA. Trener powoli przekonuje Pyrk e powinien stan na ringu. Greta siostra pragn cej zemsty Diany zaprasza Józka na spotkanie z m odymi kibicami. Nie wiadomy zasadzki Sa atka przyje d a do luksusowej willi. Ku zaskoczeniu Damiana Dominika przyjmuje zaproszenie na wspóln wycieczk z nim i jego dzie mi. Klemens wpada w z o gdy si o tym dowiaduje i ka e dziewczynie wybiera mi dzy sob a Wójcikiem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
12:50

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25

Nad rozlewiskiem
Ró a i ksi dz Karol postanawiaj powierzy wyrze bienie Drogi Krzy owej Wro skiemu. Kuba i Marysia nie potrafi si porozumie on próbuje wyja ni spraw ona nie chce rozmawia z nikim na ten temat. Konrad dosta propozycj wej cia do zarz du w swojej firmie. Orest prze ywa kryzys twórczy na wie o tym e Wro ski ma rze bi Drog Krzy ow . Wro ski odnosi wielki sukces w Pary u ale pieni dzy z tego nie ma. Ordon wpada ma nowy pomys biznesu: krasnale ogrodowe. Tomasz i Basia wracaj z podró y do Peru. Po powrocie dowiaduj si o strzelaninie pomi dzy Kub i Krzysztofem. Marysia kontaktuje si z adwokatem w sprawie rozwodu. Podczas robienia obiadu Ma gosia s abnie. Marysia chce wszystko rzuci i jecha nad rozlewisko pomóc mamie. Konrad decyduje si na odej cie z pracy. Postanawia wyjecha do Ma gosi
14:20

O miu wspania ych
O miu zwyczajnych facetów z powa nymi problemami w relacjach m sko damskich postanawia si przemieni w supermanów gotowych zdoby kobiet marze . Czy im si to uda czy próba odpowiedzi na pytanie czego pragn kobiety zako czy si sukcesem Prowadz ca program Marta Manowska obserwuje zmagania bohaterów z samymi sob z w asnymi s abo ciami brakiem mi o ci odrzuceniem ze strony najbli szych. Marta porozmawiam.in. o tym czy prawdziwy m czyzna nigdy nie p acze o wp ywie rodziców na ycie swoich dzieci o m sko ci ojcostwie i okazywaniu uczu . Poznamy prawdziw twarz polskich m czyzn czasami wzruszaj c cz sto zabawn a innym razem budz c konsternacj
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Genera polskich nadziei W adys aw Anders
Film dokumentalny prezentuj cy w pe ny i prawdziwy sposób ycie i przebieg s u by wojskowej wielkiego patrioty utalentowanego stratega i dowódcy W adys awa Andersa
16:30

Korona krlw
ODCINEK 372Jagie o czekaj c na Witolda dostaje wiadomo e musi wykupi Skirgie z karczmy. Jadwiga wraca z Budy i dowiaduje si od Aleksandry o mierci Henryka. Bohun przywozi na Wawel syna Heleny ma ego Guncela. Jadwiga znajduje wyj cie z impasu polecipapie owi Maffiolusa na biskupstwo p ockie. Grabarz widzi Hank z Dominikiem i opacznie interpretuje sytuacj co doprowadza do k ótni. Telenowela historyczna
17:05

A to polski w a nie..
Imiona. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:07

A to polski w a nie..
Czy odwa nik jest odwa ny. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:10

Nela ma a reporterka
India skie skarby. W programie Nela zaprasza widzów na Kostaryk gdzie m odzi widzowie poznaj tajemnice Indian dotycz ce ro lin. Nela pokazuje w programie mi dzy innymi: z jakich ro lin lasu deszczowego Indianie od wieków uzyskuj trwa e barwniki
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Racja stanu
W programie omawiane s najwa niejsze wydarzenia zwi zane z ekonomi gospodark i polityk Polski. Prowadz cy dokonuj przegl du prasy polonijnej rozmawiaj z ekspertami oraz pracownikami o rodków polonijnych. Audycja skupia si na bie cej sytuacji w kraju i za granic . Poruszane s tematy wa ne dla Polaków mieszkaj cych poza ojczyzn
18:55

Barwy szcz cia
Odc. 2184 Justin k óci si z Mariol o nowe zadania dla uczestników programu Ex Ex. Z kolei Wangel coraz bardziej docenia pomys y i towarzystwo K os. Szakal zabiera Huberta do klubu gdzie s prowadzone nielegalne walki MMA. Trener powoli przekonuje Pyrk e powinien stan na ringu. Greta siostra pragn cej zemsty Diany zaprasza Józka na spotkanie z m odymi kibicami. Nie wiadomy zasadzki Sa atka przyje d a do luksusowej willi. Ku zaskoczeniu Damiana Dominika przyjmuje zaproszenie na wspóln wycieczk z nim i jego dzie mi. Klemens wpada w z o gdy si o tym dowiaduje i ka e dziewczynie wybiera mi dzy sob a Wójcikiem. Serial obyczajowy
19:25

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nowe nazwy miejsc: kino teatr basen. park. Ponadto poznaj czas przysz y
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Echo serca
Jan ma k opoty z Pol . Dziewczynka wda a si w bójk z koleg z klasy w obronie dobrego imienia mamy. Ma go ka zdradza dlaczego wiele lat temu zostawi a Pol i wyjecha a do W och
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Konrad zamieszka z Ma gosi nad rozlewiskiem. Pomaga jej w prowadzeniu pensjonatu. Marysia sk ada pozew o rozwód. Potem przyje d a nad rozlewisko eby zorganizowa wyjazd integracyjny. Spotyka Krzysztofa. Wszystko zaczyna do niej wraca wakacyjne uczucie wci jest ywe. Maciej chce sp aci za Mirk d ug zaci gni ty u Ró y ale ona ma pieni dze które dosta a w spadku po zmar ej babci. Mirka oddaje d ug a zaskoczona Ró a przyznaje e le j oceni a. Mirka wpada na pomys za o enia zespo u który spodoba si Karolowi i Maciejowi. Maj ju za atwiony pierwszy wyst p. Karol ma jednak jakie w tpliwo ci zwi zane z Mirk . Marysia odchodzi z pracy
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Jan aryn. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30

Genera polskich nadziei W adys aw Anders
Film dokumentalny prezentuj cy w pe ny i prawdziwy sposób ycie i przebieg s u by wojskowej wielkiego patrioty utalentowanego stratega i dowódcy W adys awa Andersa
Live-Chat aktivieren