OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
ODCINEK 372Jagie o czekaj c na Witolda dostaje wiadomo e musi wykupi Skirgie z karczmy. Jadwiga wraca z Budy i dowiaduje si od Aleksandry o mierci Henryka. Bohun przywozi na Wawel syna Heleny ma ego Guncela. Jadwiga znajduje wyj cie z impasu polecipapie owi Maffiolusa na biskupstwo p ockie. Grabarz widzi Hank z Dominikiem i opacznie interpretuje sytuacj co doprowadza do k ótni. Telenowela historyczna
01:00

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:20

A to polski w a nie..
Imiona. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:25

A to polski w a nie..
Czy odwa nik jest odwa ny. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
01:30

Nela ma a reporterka
India skie skarby. W programie Nela zaprasza widzów na Kostaryk gdzie m odzi widzowie poznaj tajemnice Indian dotycz ce ro lin. Nela pokazuje w programie mi dzy innymi: z jakich ro lin lasu deszczowego Indianie od wieków uzyskuj trwa e barwniki
01:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania i Tomek poznaj nowe nazwy miejsc: kino teatr basen. park. Ponadto poznaj czas przysz y
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Echo serca
Jan ma k opoty z Pol . Dziewczynka wda a si w bójk z koleg z klasy w obronie dobrego imienia mamy. Ma go ka zdradza dlaczego wiele lat temu zostawi a Pol i wyjecha a do W och
03:30
Barwy szcz cia
Odc. 2184 Justin k óci si z Mariol o nowe zadania dla uczestników programu Ex Ex. Z kolei Wangel coraz bardziej docenia pomys y i towarzystwo K os. Szakal zabiera Huberta do klubu gdzie s prowadzone nielegalne walki MMA. Trener powoli przekonuje Pyrk e powinien stan na ringu. Greta siostra pragn cej zemsty Diany zaprasza Józka na spotkanie z m odymi kibicami. Nie wiadomy zasadzki Sa atka przyje d a do luksusowej willi. Ku zaskoczeniu Damiana Dominika przyjmuje zaproszenie na wspóln wycieczk z nim i jego dzie mi. Klemens wpada w z o gdy si o tym dowiaduje i ka e dziewczynie wybiera mi dzy sob a Wójcikiem. Serial obyczajowy
04:00
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
Nad rozlewiskiem
Konrad zamieszka z Ma gosi nad rozlewiskiem. Pomaga jej w prowadzeniu pensjonatu. Marysia sk ada pozew o rozwód. Potem przyje d a nad rozlewisko eby zorganizowa wyjazd integracyjny. Spotyka Krzysztofa. Wszystko zaczyna do niej wraca wakacyjne uczucie wci jest ywe. Maciej chce sp aci za Mirk d ug zaci gni ty u Ró y ale ona ma pieni dze które dosta a w spadku po zmar ej babci. Mirka oddaje d ug a zaskoczona Ró a przyznaje e le j oceni a. Mirka wpada na pomys za o enia zespo u który spodoba si Karolowi i Maciejowi. Maj ju za atwiony pierwszy wyst p. Karol ma jednak jakie w tpliwo ci zwi zane z Mirk . Marysia odchodzi z pracy
05:30
Reporta
05:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
192 Kazimierz wraca na Wawel ale Adelajda nie chce by poddani widzieli króla s abego. Trwaj poszukiwania skradzionych mieczy Pe ki i Niemierzy. Kazimierz rozmawia szczerze z Cudk . Ich wzajemna mi o rodzi si na nowo. Lig za wysy a do Budy go ca który ma wys dowa co si dzieje na w gierskim dworze. W domu Heleny niespodziewanie pojawiaj si dwaj Krzy acy. Helena zaprasza ich do rodka. Telenowela historyczna
06:35
Turystyczna jazda
Park Krajobrazowy Gór ytawskich. Dzisiaj odwiedzamy Góry ytawskie miejsce gdzie stykaj si granice Czech Polski i Niemiec. B dzie sporo informacji dotycz cych Parku Krajobrazowego Gór ytawskich. Przybli ymy te prawdziw turystyczn pere k znajduj c si tu za nasz granic jak jest ciuchcia w skotorowa
06:45
Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: Eurowizja bez tajemnic czyli kulisy przygotowa do wielkiego muzycznego wi ta. Jak powstaje najwi ksze muzyczne wydarzenie dla dzieci Kto stoi za sterami tego ogromnego show
07:00
Maszyna zmian
Misiaczek. Filip z dzie mi wybiera si do miasta. W sanatorium zostaj tylko Miko aj i Tosia. Dzieci nie darz si zbyt wielk sympati dochodzi nawet do k ótni podczas której Miko aj wystrzeliwuje z dzia a Kubusia ukochanego misia Tosi. Nieszcz sny Kubu wpada do studni i tak zaczyna si wielka przygoda z misiaczkiem. Serial przygodowy 28 min Polska 1995Re yseria: Andrzej MaleszkaAktorzy: Ewa Gawryluk January Brunov Beata urek Izabela Ko odziej Katarzyna uczewska Piotr Budzowski Leszek Knasiecki Krzysztof Nguyen i inni
07:30
Maszyna zmian
Tatoludek. Tata odbiera Miko aja z sanatorium. Ch opiec zabiera do domu buteleczk z wod ze studni. W domu tata nie wiadom jej w a ciwo ci przemywa t wod brudne okulary. Gdy wk ada je na nos staje si mikroskopijnie malutki. Na szcz cie czary trwaj tylkodo godziny 21.00. Serial przygodowy dla m odzie y
08:00
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Barwy szcz cia
Odc. 2185 Po wieczornej wizycie w willi siostry Diany Józek budzi si w fatalnej formie a chwil pó niej w jego mieszkaniu zjawiaj si policjanci. Sa atka zostaje zatrzymany w zwi zku z oskar eniami Grety o gwa t i podanie jej rodków odurzaj cych. Do Feel Good przychodzi pijany Klemens aby przeprosi Dominik za ostatni wybuch i nak oni j do powrotu do jego mieszkania. Na odmow reaguje agresywnie czego wiadkiem jest Damian. Klara przez przypadek otwiera adresowan do Huberta przesy k w której s r kawice bokserskie. Pyrka wreszciewyznaje onie e wiczy boks a ona chce by przerwa treningi. Do domu Pyrków przychodzi Winicjusz i zwierza si Klarze e zacz pisa poczytne romanse pod kobiecym pseudonimem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
12:50
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25
Nad rozlewiskiem
Konrad zamieszka z Ma gosi nad rozlewiskiem. Pomaga jej w prowadzeniu pensjonatu. Marysia sk ada pozew o rozwód. Potem przyje d a nad rozlewisko eby zorganizowa wyjazd integracyjny. Spotyka Krzysztofa. Wszystko zaczyna do niej wraca wakacyjne uczucie wci jest ywe. Maciej chce sp aci za Mirk d ug zaci gni ty u Ró y ale ona ma pieni dze które dosta a w spadku po zmar ej babci. Mirka oddaje d ug a zaskoczona Ró a przyznaje e le j oceni a. Mirka wpada na pomys za o enia zespo u który spodoba si Karolowi i Maciejowi. Maj ju za atwiony pierwszy wyst p. Karol ma jednak jakie w tpliwo ci zwi zane z Mirk . Marysia odchodzi z pracy
14:20
Echo serca
Jan ma k opoty z Pol . Dziewczynka wda a si w bójk z koleg z klasy w obronie dobrego imienia mamy. Ma go ka zdradza dlaczego wiele lat temu zostawi a Pol i wyjecha a do W och
15:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30

Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:30

Korona krlw
OpisRok 1393 marzec. Ingres Piotra Wysza. Jagie o i Jadwiga dopi li swego. Witold i Skirgie o razem planuj atak na widrygie . Jan z T czyna i S dziwój z Szubina organizuj dzia ania na l sku. Gniewosz z Dalewicodzyskuje a cuch Habsburgów i chce odda go Jadwidze. Grabarz dowiaduje si e to Hanka wykupi a go z wi zienia
17:05

Zaczarowany wiat..
Muzyki. W odcinku: Eurowizja bez tajemnic czyli kulisy przygotowa do wielkiego muzycznego wi ta. Jak powstaje najwi ksze muzyczne wydarzenie dla dzieci Kto stoi za sterami tego ogromnego show
17:20

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55

Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
18:25

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:55

Barwy szcz cia
Odc. 2185 Po wieczornej wizycie w willi siostry Diany Józek budzi si w fatalnej formie a chwil pó niej w jego mieszkaniu zjawiaj si policjanci. Sa atka zostaje zatrzymany w zwi zku z oskar eniami Grety o gwa t i podanie jej rodków odurzaj cych. Do Feel Good przychodzi pijany Klemens aby przeprosi Dominik za ostatni wybuch i nak oni j do powrotu do jego mieszkania. Na odmow reaguje agresywnie czego wiadkiem jest Damian. Klara przez przypadek otwiera adresowan do Huberta przesy k w której s r kawice bokserskie. Pyrka wreszciewyznaje onie e wiczy boks a ona chce by przerwa treningi. Do domu Pyrków przychodzi Winicjusz i zwierza si Klarze e zacz pisa poczytne romanse pod kobiecym pseudonimem. Serial obyczajowy
19:25

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45

Baw si s owami
Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Smok Wawelski spaceruj po sadzie i poznaj nazwy owoców. wiczenialiczby pojedynczej i mnogiej
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Miasto skarbw
Kolejka do mierci. Stefanii udaje si odnale numer pod który dzwoni Miler i raportowa o nieudanym przej ciu diamentu. Jest to numer zarejestrowany w USA. Moryc fa szuje obraz Wróblewskiego. Szatner informuje Alicj e prokurator Lekki dostaje listy z pogró kami. Wysy a je kto z wi zienia ale nie s w stanie ustali kim jest nadawca. Szatner i jego team odwiedzaj prokuratora Lekkiego w biurze. Lekki jest arogancki lekcewa y zagro enie. Alicja zauwa a wisz cy na jego cianie orygina Wróblewskiego. Dowiaduje si od Moryca kto zleci mu namalowanie kopii obrazu znanego malarza. Ewa w amuje si do willi prokuratora. Serial kryminalny
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25

Nad rozlewiskiem
Biologiczny ojciec Broni pojawia si nad rozlewiskiem. Zamierza odebra Pauli dziecko. Marysia radzi zmartwionej przyjació ce by uciek a si do szanta u. Ma gosia martwi si rozwodem Marysi i Kuby
23:10

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20

Historia na ten czas
Jan aryn. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30

Reporta
Live-Chat aktivieren