OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Korona krlw
23 lipca 1393. Witold triumfuje w Wilnie i próbuje przeci gn Sirputisa na swoj stron . Wallenrod ma zawa serca Engelhard obserwuje jego agoni w milczeniu. Bracia Jagie y szukaj zrozumienia i wsparcia u Jadwigi. Jagie o wci nadmiernie anga uje si w sprawy Pileckich. Telenowela historyczna
01:00

Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
01:20

Domisie
Tajemnica pani Ró y. Jak to si sta o e Pani Ró a trafi a do ogródka Domisiów To jej wielka tajemnica któr w a nie zdecydowa a si wyjawi Domisiom. Dawno temu mieszka a w ogrodzie pe nym niebieskich kwiatów a ona jedna by a czerwona. Ogrodnik postanowi zrobi z niej niebiesk ró u ywa ró nych nieprzyjemnych sposobów: podlewa niebieskim atramentem malowa farb p atki ale nic z tego nie wysz o w przyrodzie nie ma niebieskich ró Pani Ró a by a bardzo nieszcz liwa. Pewnej nocy z pomoc wiatru znalaz a domisiowy ogródek gdzie jest do dzi i wszystkim si podoba taka jaka jest czerwona Królowa kwiatów. Teraz ju Pani Ró a wie e nie warto si smuci tym co by o. Najwa niejsi s przyjaciele którzy wys uchaj i pociesz
01:45

Agatka
Agatka i robot. Agatka przygotowuje z kartonu robota który nagle o ywa. Agatka Cyryl i Robu przenosz si do krainy robotów. Tekturowy Robu zostaje uprowadzony. Agatka i Cyryl ruszaj na pomoc
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Na dobre i na z e
Czeski film. Justyna nadal jest w szpitalu i wci próbuje zbli y si do doktora Wilczewskiego. Hania z Micha em odwiedzaj jego dziadka Cezarego. Starszy pan tu ko o domu ma wypadek samochodowy po którym musi przej w Le nej Górze operacj . Z kolei na ginekologii zaczyna prac nowy lekarz doktor Vaclav Homolka z Czech. Szczepan z Lin maj okazj do wi towania bo dziewczyna dostaje w ko cu prawo sta ego pobytu w Polsce. Lipski nadal jednak obawia si jak wypadn kolejne badaniajego ukochanej bo nowotwór mo e w ka dej chwili powróci . Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Poryw serca. W dniu walentynek Nowy szykuje dla Wiktorii romantyczn niespodziank ku rozbawieniu wszystkich kolegów z karetki. Kuba ma kolejne starcie z doktor Górsk i w ko cu oskar a lekark o molestowanie. Tymczasem za oga doktora Góry zostaje zaatakowana przez uzbrojonego m czyzn który da odratowników by uratowali jego ukochan . Gdy ekipa rusza do szpitala dochodzi do tragedii. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Bartosz JaniszewskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Katarzyna Joda Justyna Sieniawska
03:55

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
04:00

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:00

Barwy szcz cia
Odc. 2182 Starsi sta em pracownicy Fit Zdrowia donosz Durskiemu o b dach w raporcie Agaty które dziewczyna musi natychmiast poprawi . Po powrocie z pracy umordowana Pyrka zastaje w domu Justina zadowolonego ze swegoluksusowego ycia po sukcesie Ex Ex. Wybucha awantura. Nieznosz cy sprzeciwu Remek zabiera Regin na prób . W trakcie wicze Czapla odczuwa silny ból nadgarstków. Arleta widz c co si dzieje przerywa gr a Bia kowski traci panowanie nad sob i wybucha gniewem. Przebywaj ca w Kopytkowie Julita wpada w panik gdy wydaje jej si e widzi Ko eckiego. Józek uspokaja on e przykre zdarzenia s ju dawno za nimi. Tymczasem zamkni ta w wi zieniu Diana pragnie zniszczy szcz cie Sa atków i z pomoc swojej siostry Grety planuje zemst . Serial obyczajowy
05:25

Barwy szcz cia
Odc. 2183 Mariola sk ada Wangelowi skarg na spó niaj cego si i lekcewa cego prac Justina ale Wangel nadal faworyzuje Kanadyjczyka. W tej sytuacji producentka zmienia taktyk i zamiast donosi na by ego ch opaka próbuje pozyska wzgl dy prezesa telewizji. Herman zabiera Celin i Lidk do o rodka dla niewidomych dzieci którym przekaza wi kszo rzeczy ze zbiórki. Na miejscu wyja nia si dlaczego masa ysta wiedzie tak skromne ycie. Borys pomaga Aleksowi w znalezieniu pracy by ten zarobi na utrzymanie konia. Serial obyczajowy
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
06:35

Barwy szcz cia
07:00

Sposb na Alcybiadesa
S aby Ciamciara i Zas pa a wraz z nimi ca a klasa maj k opot. Skala ich nieuctwa osi gn a du e rozmiary. Nauczyciele postanawiaj zwi kszy aktywno nie tylko wobec trudnej klasy
08:00

Pytanie na niadanie
11:00

Pytanie na niadanie
zapowied.
11:30

Polonia 24
TVPOLONIA
12:00

Nad rozlewiskiem
12:50

Ojciec Mateusz
Problemy ma e skie.
13:40

Na dobre i na z e
Czeski film.
14:40

Kabaret za kulisami
Pieni dze w komedii.
15:40

Wolny ekran
16:00

Kulturalni PL
17:00

S ownik [emailprotected
17:30

Teleexpress
17:55

M jak mi o
18:45

Szansa na sukces. Opole 2020
19:45

Mami Fatale
Wredna dynia.
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
20:35

Pogoda
20:40

Sport
20:45

M ody Pi sudski
21:40

O miu wspania ych
22:35

Kariera Nikodema Dyzmy
Premier pilnie wzywa Nikodema do Warszawy w zwi zku z jego genialnym projektem gospodarczym. Proponuje mu prezesur Banku Zbo owego. Dyzma przyjmuje ofert
23:30

Fina owa Gala Tenorowa 53. Festiwalu im. Jana Kiepury
Live-Chat aktivieren