OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
Moja klasa Back to school
01:00
Kierunek Zachd
01:25
A to polski w a nie..
A nu widelec i inne no e.
01:27
A to polski w a nie..
Obrz dy i zwyczaje.
01:30
Nela ma a reporterka
Podró do plemienia Galeb.
01:45
Baw si s owami
Kanapki. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i mama przygotowuj niadanie. Poznaj nazwy produktówspo ywczych i nazwy przyborów kuchennych
02:00
Wiadomo ci
02:35
Sport
02:40
Echo serca
03:30
Barwy szcz cia
04:00
Koronawirus. Poradnik
04:05
Polonia 24
04:25
Co dalej
04:40
Nad rozlewiskiem
Odc. 11Kasia mówi Czarkowi o problemach n kaj cych mieszka ców rozlewiska i prosi go o wstawiennictwou szefa. Konrad wszystkie swoje si y anga uje w projekt drogi omijaj cej najpi kniejsze miejsca w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem. Ma gosia dowiaduje si e córka j ok amuje. Agata traci prac i mieszkanie i zamieszkuje w domu Marysi razem z Kub . Agata i Kuba sp dzaj razem wiele czasu i coraz lepiej dogaduj si . Wygl da na to e czy ich nie tylko identyczna sytuacja zawodowa. Wreszcie zabiegi Ró y ko cz si po jej my li. Maciej zaprasza na randk Mirk i przyci ni ty do muru wyznaje jej mi o . Konrad ko czy projekt i razem z Ma gosi zawo go wraz z petycj do gminy. Niestety petycja zostaje odrzucona. Ma gosia bardzo to prze ywa
05:30
Reporta
05:55
Focus on Poland
TVPOLONIA
06:10
Korona krlw
06:35
Turystyczna jazda
06:45
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czyje oczy ledz nas z ponadstuletnich obrazów Jak nazywa si najs ynniejszy w Królestwie Polskim b azen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu wybitnego malarza Jana Matejki Czy to mo liwe e ona malarza nosi a takie same per owe kolczyki jak dama dworu królowej Bony W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najs ynniejszych obrazów Jana Matejki i przybli ymy jego posta kochaj cego taty mi o nika zwierz t i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa
08:00
Pytanie na niadanie
11:35
Barwy szcz cia
TVPOLONIA
12:15
Wiadomo ci
12:30
Kierunek Zachd
12:50
Polonia 24
13:10
Co dalej
13:25
Nad rozlewiskiem
Odc. 11Kasia mówi Czarkowi o problemach n kaj cych mieszka ców rozlewiska i prosi go o wstawiennictwou szefa. Konrad wszystkie swoje si y anga uje w projekt drogi omijaj cej najpi kniejsze miejsca w czym dzielnie pomaga mu Tomasz. Tymczasem Marysia kontynuuje romans z Krzysztofem. Ma gosia dowiaduje si e córka j ok amuje. Agata traci prac i mieszkanie i zamieszkuje w domu Marysi razem z Kub . Agata i Kuba sp dzaj razem wiele czasu i coraz lepiej dogaduj si . Wygl da na to e czy ich nie tylko identyczna sytuacja zawodowa. Wreszcie zabiegi Ró y ko cz si po jej my li. Maciej zaprasza na randk Mirk i przyci ni ty do muru wyznaje jej mi o . Konrad ko czy projekt i razem z Ma gosi zawo go wraz z petycj do gminy. Niestety petycja zostaje odrzucona. Ma gosia bardzo to prze ywa
14:20
Echo serca
15:15
Wiadomo ci
15:30
Szansa na sukces. Opole 2020
16:30
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
17:05
 
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czyje oczy ledz nas z ponadstuletnich obrazów Jak nazywa si najs ynniejszy w Królestwie Polskim b azen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu wybitnego malarza Jana Matejki Czy to mo liwe e ona malarza nosi a takie same per owe kolczyki jak dama dworu królowej Bony W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najs ynniejszych obrazów Jana Matejki i przybli ymy jego posta kochaj cego taty mi o nika zwierz t i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa
17:25
 
Rok 1920. Kalendarium
17:30
 
Teleexpress
17:55
 
Moja klasa Back to school
18:25
 
Wschd
18:55
 
Barwy szcz cia
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:45
 
Baw si s owami
Jak si czujesz. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Smok Wawelski ucz si nazywa samopoczucie i stany emocjonalne: weso y smutny chory zdrowy itp
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
20:35
 
Sport
20:38
 
Pogoda
20:45
 
Miasto skarbw
Planty o wicie. Dyrektor cz onek gangu Aviego w Ministerstwie zleca Milerowi kradzie obrazu Wyspia skiego Planty o wicie. Ma da to zlecenie Ewie i b dzie to ostatnia akcja jak wykonaj . Wys any przez Milera osi ek zmusza Maksa do podj cia si zadania namalowania kopii Wyspia skiego. Miler osobi cie nachodzi Ew chce j sk oni dowykonania zamówienia Dyrektora. Nathan odwiedza Aviego pracodawc Milera. Prosi go by zaakceptowa fakt e Ewa i jej team wycofuj si ze wspó pracy. Wychodz c Nathan widzi Graczy Cezanne a wisz cych na cianie gabinetu. Alicja i Szatner próbuj zwerbowa do wspó pracy profesora Wakara. Chc mu za o y pods uch i za jego pomoc pods ucha Milera. Szatner czyta tajn teczk Wakara. Dowiaduje si e ten w m odo ci wspó pracowa ze s u bami. Jego prowadz cym by dyrektor. Serial kryminalny
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
21:45
 
Polonia 24
22:05
 
Co dalej
22:25
 
Nad rozlewiskiem
Marysia prze ywa rozwód. Siedz c w kawiarni widzi szcz liwego Kub w towarzystwie Agaty. Wraca nad rozlewisko prosto do domku Krzysztofa. Orest przyje d a z mistrzostw z propozycjami pracy
23:10
 
Focus on Poland
23:20
 
Historia na ten czas
Andrzej Chwalba.
23:30
 
Reporta
Live-Chat aktivieren