OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:25
 
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czyje oczy ledz nas z ponadstuletnich obrazów Jak nazywa si najs ynniejszy w Królestwie Polskim b azen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu wybitnego malarza Jana Matejki Czy to mo liwe e ona malarza nosi a takie same per owe kolczyki jak dama dworu królowej Bony W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najs ynniejszych obrazów Jana Matejki i przybli ymy jego posta kochaj cego taty mi o nika zwierz t i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa
01:45
 
Baw si s owami
Jak si czujesz. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania Tomek i Smok Wawelski ucz si nazywa samopoczucie i stany emocjonalne: weso y smutny chory zdrowy itp
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Miasto skarbw
Planty o wicie. Dyrektor cz onek gangu Aviego w Ministerstwie zleca Milerowi kradzie obrazu Wyspia skiego Planty o wicie. Ma da to zlecenie Ewie i b dzie to ostatnia akcja jak wykonaj . Wys any przez Milera osi ek zmusza Maksa do podj cia si zadania namalowania kopii Wyspia skiego. Miler osobi cie nachodzi Ew chce j sk oni dowykonania zamówienia Dyrektora. Nathan odwiedza Aviego pracodawc Milera. Prosi go by zaakceptowa fakt e Ewa i jej team wycofuj si ze wspó pracy. Wychodz c Nathan widzi Graczy Cezanne a wisz cych na cianie gabinetu. Alicja i Szatner próbuj zwerbowa do wspó pracy profesora Wakara. Chc mu za o y pods uch i za jego pomoc pods ucha Milera. Szatner czyta tajn teczk Wakara. Dowiaduje si e ten w m odo ci wspó pracowa ze s u bami. Jego prowadz cym by dyrektor. Serial kryminalny
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2189 Dzi ki Kazikowi Mai nic si nie sta o. Sabina u wiadamia sobie e przez ni jej córeczka o ma o si nie utopi a. Tomalowa w ko cu przyznaje si Ró y i Zdzisiowi e ma problem z alkoholem i twierdzi e sama si z nim upora. Autostopowicze zatrzymuj si w tym samym pensjonacie co Agata i Patryk. Obserwuj c zachowanie towarzyszy podró y Pyrka nabiera przekonania e Werze co grozi ze strony Dominika. Szakal przekonuje Huberta aby nie rezygnowa z treningów i organizuje mu walk z niejakim Bocianem. Z kolei Winicjusz namawia Klar by wspólnie pisali romanse pod pseudonimem Katarzyna Zima. Serial obyczajowy
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Co dalej
Azja jako trendsetter nowej normalno ci. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
 
Nad rozlewiskiem
Marysia prze ywa rozwód. Siedz c w kawiarni widzi szcz liwego Kub w towarzystwie Agaty. Wraca nad rozlewisko prosto do domku Krzysztofa. Orest przyje d a z mistrzostw z propozycjami pracy
05:30
 
Prawdziwy bohater
Dawid prowadzi pierogarni . Zainicjowa akcj GastroPomaga w której obecnie bierze udzia ponad 40 restauracji. Uczestnicy dowo do szpitali i pogotowia jedzenie i kaw . Zach caj innych by przy czyli si do dzia ania. Lekarze mówi e dzi ki takiemu wsparciu czuj e w walce z koronawirusem nie zostali sami. Mimo e restauratorzy ucierpieli z powodu zamkni cia lokali nie poddaj si i chc pomaga innym
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:05
 
Le niczwka
Kasia staje przed powa nym dylematem i k óci si z Krzysztofem o pieni dze. Krzysztof zaskakuje Lidi i Roberta swoimi pretensjami. Karcz szanta uje Jasi skiego i szuka haków na Olg . Stary zaprasza Krzysztofa na podejrzane spotkanie. Telenowela
06:30
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
06:55
 
Czy wiesz e..
07:00
 
Awantura o Basi
Awantura siódma czyli rzecz o dwóch takich. O wzgl dy Basi rywalizuj na mier i ycie dwaj m odzie cy. Dziewczyna nie wie którego wybra wi c wystawia ich na prób . Zazdrosna kole anka Wanda odbija jej jednego z ch opców. Akurat zbli aj si urodziny dyrektorki szko y dziewcz ta przygotowuj specjalny program. Ura ona Wanda odmawia udzia u w uroczysto ci wreszcie zgadza si askawie pod pewnymi warunkami. Serial dla m odych widzów 28 min 12 odc. Polska 1996Re yseria: Kazimierz TarnasWyst puj : Paulina Tworzy ska Maria Kaniewska AndrzejSzczepkowski Anna Seniuk Kazimierz Kaczor Gustaw Holoubek Katarzyna Miernicka Hanna leszy ska Stanis awa Celi ska HannaStankówna S awomir Pacek Piotr Fronczewski Maria G adkowska
07:30
 
Awantura o Basi
Awantura ósma czyli rzecz o poszukiwaniu utraconej przesz o ci. W czasie szkolnej uroczysto ci dochodzi do tragedii Basia i Wanda trafiaj do szpitala. Basi odwiedza zakochany bez pami ci Julek. Dziewczyna szybko wraca do zdrowia i do normalnych zaj . W szkole nauczyciel wypytuje j czy zaginiony geograf Bzowski by jej ojcem. Basia postanawia dowiedzie si czego o swojej przesz o ci. Jedzie na grób matki i spotyka si z doktorow Budziszow . AWANTURA ÓSMACZYLI RZECZ O POSZUKIWANIU UTRACONEJ PRZESZ O CI Serial dla m odych widzów 28 min 12 odc. Polska 1996 Re yseria: Kazimierz Tarnas Wyst puj : Paulina Tworzya ska Maria Kaniewska Andrzej Szczepkowski Anna Seniuk Kazimierz Kaczor Gustaw Holoubek Katarzyna Miernicka Hanna leszy ska Stanis awa Celi ska Hanna Stankówna S awomir Pacek Piotr Fronczewski Maria G adkowska i inni
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Na sygnale
Skutki uboczne. Wiktor zauwa a e Piotr przyszed do pracy wczorajszy i robi koledze ostre wymówki. Tymczasem na dy urze lekarz odpowiada na wezwanie do m odej kobiety która spad a ze schodów podczas k ótni z matk . Zespó doktora Góry próbuje pomóc zbuntowanemu nastolatkowi z ci kim urazem r ki. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Hubert Matysiak Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
 
Co dalej
Azja jako trendsetter nowej normalno ci. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:25
 
Nad rozlewiskiem
Marysia prze ywa rozwód. Siedz c w kawiarni widzi szcz liwego Kub w towarzystwie Agaty. Wraca nad rozlewisko prosto do domku Krzysztofa. Orest przyje d a z mistrzostw z propozycjami pracy
14:20
 
M jak mi o
Mateusz obchodzi osiemnaste urodziny. Od razu sk ada w USC dokumenty potrzebne do lubu. Tymczasem Lilka odkrywa e m czyzna który j zgwa ci pracuje jako kierowca karetki. Bandyta kolejny raz atakuje dziewczyn . Tym razem w jej domu. Problemy ma tak e Bartek. Grozi mu powrót do wi zienia. Koledzy z mafii z o yli obci aj ce go zeznania. Ula przekonuje ukochanego by uciek razem z ni do Australii. Serial obyczajowy
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
M jak mi o
Aneta nadal próbuje manipulowa prokuratorem prowadz cym spraw Chodakowskiego. Zyskuje now sojuszniczk dziewczynie postanawia pomóc Agnieszka. Tymczasem Marcin i Budzy ski martwi si z ym stanem psychicznym Olka. Anka godzi si w ko cu z Magd . Staje po stronie przyjació ki w konflikcie z Kamilem. Gryc zapowiada swojej ciotce e podczas procesu Olka wyst pi jako oskar yciel posi kowy. Serial obyczajowy
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:00
 
Domisie
Zapalenie gard a. Pysia le y w ó ku. Ma zapalenie gard a. Oczywi cie targuje si z Amelk eby mog a wsta ale Amelkajest nieugi ta. Bazyli idzie po szczaw nad staw. Ale bardzo si m czy i postanawia odpocz . K adzie si w mokrej trawie (w nocy pada deszcz). Nie zwa a na rady abci i abusia. On wie lepiej. Niestety apie katar. To nie ostatni chory w Domisiowie. Strachowyj prawie nie mo e wy . On te le a na trawie. I w dodatku chrupa lód. To taka nowa strachowyjowa moda. Bubo leczy go mlekiem z miodem. Na szcz cie to pomaga. Ale Bazyli i Pysia musz spotka si z lekarzem. Amelka idzie z receptami do apteki a w odwiedziny do chorych przychodzi Eryk. Co ugasi zapalone gard o du o zimnej wody i lody. Co z tego wyniknie Mo na si domy li
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:25
 
Okrasa amie przepisy
W neolitycznym garnku. W Polsce istnieje obiekt starszy ni piramida Cheopsa. Chodzi o neolityczne kopalnie krzemienia. Nie wiadomo kim byli genialni in ynierowie. Okrasa spróbuje odtworzy co jedli
18:55
 
Wszystko przed nami
Odc. 73 Wojtek odmawia Szawarskiemu wej cia w spó k t umacz c e wa niejsza dla niego jest przyja i lojalno wobec kolegów. Olgierd grozi mu e jeszcze po a uje tej decyzji i e wp ynie ona negatywnie na jego zwi zek z Ol . Leszek czeka na decyzj s du czy b dzie móg zeznawa w Polsce w sprawie swojego by ego szefa. yje w coraz wi kszym strachu. Kontroluje obsesyjnie Micha ka a gdy traci synka z oczu wpada w panik . Ola ma k opoty w pracy gdy reprezentowany przez ni koncern farmaceutyczny mimo wygranej rezygnuje z us ug Watersona. Klaudiusz wys uchuje zwierze roz alonej dziewczyny wypytuj c przy okazji o jej ojca. Serial obyczajowy
19:25
 
Przystanek Ameryka
Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
19:45
 
Agatka
Agatka i zast pca. Agatka i Chomik Cyryl w dniu Wigilii lepi ba wana w przydomowym ogrodzie. Zaczyna pada nieg i nagle oboje przenosz si na Dalek Pó noc. Na horyzoncie ogromnego nie nego pustkowia Agatka widzi jaki dom. Nie mia o dzwoni do drzwi. Otwieraim zniecierpliwiony Skrzat który zarzuca im spó nienie. Zaskoczeni Agatka i Cyryl odkrywaj po chwili e trafili do fabryki zabawek samego w. Miko aja. Ku swojemu zdziwieniu dowiaduj si e Cyryl musi zast pi w. Miko aja w obdarowaniu dzieci gwiazdkowymi prezentami. Mimo protestów Agatka i Cyryl zostaj wsadzeni do sa pe nych kolorowych paczek. Reniferyruszaj z kopyta a Agatka i Cyryl w biegu wrzucaj paczki do kominów. Po wype nieniu misji renifery wyruszaj w drog powrotn . W realnym wiecie Agatka i Cyryl znowu s w przydomowym ogródku. Okazuje si nawet e Cyryl zabra patyk z Dalekiej Pó nocy który pasuje na nos dla ba wanka. Mama wo a Agatk do domu bo nadszed ju czas na wi teczne prezenty
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Na dobre i na z e
Nowa szansa. Maks ju nie próbuje ukrywa e doktor Wo nicka wpad a mu w oko. Zaprasza kole ank na randk . Szczepan nadal szuka Liny i nie mo e wybaczy Agacie s ów którymi zrani a jego ukochan . Lekarka by odnale zaginion dziewczyn zatrudnia detektywa Lecha Matwieja. Tymczasem doktor Homolka staje si nagle jednym z najbardziej popularnych lekarzy szpitala. Budzi to niezadowolenie Radwana. Justyna tu przed swoim lubem wraca nagle do szpitala i do Micha a. Skar y si na ból operowanej r ki. Razem z ni w Le nej Górze pojawia si te jej narzeczony Adrian. Hania b d c wiadkiem bójki ukochanego z partnerem Justyny postanawia wyjecha . Serial obyczajowy
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Co dalej
Zerowy VAT na ksi ki. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25
 
Nad rozlewiskiem
Basia i Tomasz uzgadniaj dat lubu. Okazuje si e w wybranym dniu Ewa Stern i Piernacki równie chc si pobra . Orest namawia Elwir na przeprowadzk do Warszawy. Mirka wyznaje Maciejowi mi o
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:20
 
Historia na ten czas
Marek Bara ski. Program prezentuje krótkie wypowiedzi znawców dziejów Polski i historyków idei. Zapoznaj oni widzów z histori od pocz tków polskiej pa stwowo ci. Eksperci opowiedz o korzeniach polskiej kultury dziedzictwie I Rzeczpospolitej i sarmatyzmu. Przedstawi m.in. sylwetki wielkich wodzów i hetmanów yj cych w XVII wieku oraz drog do odzyskania niepodleg o ci i wojn o granice w 1920 roku. B dzie mowa o II wojnie wiatowej i jej d ugotrwa ych skutkach. Historycy przyjrz si ród om polskiego poj cia wolno ci oraz miejscu Polski na mapie wiata
23:30
 
Kabaret za kulisami
Modnie. Prowadz cy program Kabaret za kulisami Karolina Pa czyk i Miros aw Gancarz rozmawiaj z osobami zwi zanymi ze scen kabaretow o ró nych aspektach polskiej komedii
Live-Chat aktivieren