OTR
Datum
<
Mai 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
01
02
03
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
M jak mi o
Micha daje Wojtkowi korepetycje z polskiego a junior kolejny raz próbuje zeswata go z Asi i postanawia zorganizowa wi teczny wyjazd na którym pisarz móg by w ko cu zbli y si do ukochanej... Tymczasem Joanna zaczyna prac w bistro i ju pierwszego dnia zostaje gwiazd koncertu charytatywnego który organizuje Kinga. Pawe poznaje przypadkiem Frank zbuntowan pann m od która uciek a z w asnego lubu
01:20
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
 
Mami Fatale
Historyczna kuchnia. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
M ody Pi sudski
Serial przedstawia histori ycia i dzia alno ci Józefa Pi sudskiego przed I wojn wiatow . Pi sudski urodzi si w rodzinie ziemianina Józefa Wincentego Pi sudskiego który podczas powstania styczniowego by komisarzem rz du powsta czego na powiat kowie ski. Nazywany w m odo ci Ziukiem Józef mia pi sióstr i sze ciu braci. Na studiach zaanga owa si w dzia alno spiskow . Za udzia w planowaniu zamachu na cara zosta zes any na Syberi
03:30
 
O miu wspania ych
O miu zwyczajnych facetów z powa nymi problemami w relacjach m sko damskich postanawia si przemieni w supermanów gotowych zdoby kobiet marze . Czy im si to uda czy próba odpowiedzi na pytanie czego pragn kobiety zako czy si sukcesem Prowadz ca program Marta Manowska obserwuje zmagania bohaterów z samymi sob z w asnymi s abo ciami brakiem mi o ci odrzuceniem ze strony najbli szych. Marta porozmawia m.in. o tym czy prawdziwy m czyzna nigdy nie p acze o wp ywie rodziców na ycie swoich dzieci o m sko ci ojcostwie i okazywaniu uczu . Poznamy prawdziw twarz polskich m czyzn czasami wzruszaj c cz sto zabawn a innym razem budz c konsternacj
04:25
 
Szansa na sukces. Opole 2020
W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
 
The Extra Mile
Program informacyjny podsumowuj cy miniony tydzie . Prezenterzy skupiaj si na pi ciu najwa niejszych i najciekawszych wydarzeniach które interesowa y Polaków w ci gu ostatnich kilku dni. Audycja nadawana jest w j zyku angielskim. Dziennikarze staraj si przybli y widzom zagadnienia i zdarzenia które w Polsce uwa ane s za najistotniejsze budz najwi cej emocji. Czasem s to kwestie niepokoj ce i budz ce spory
06:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
07:10
 
Koncert zespo u Warszawskie Combo Taneczne
Koncert zespo u Warszawskie Combo Janka M ynarskiego który odby si podczasGali Za zas ugi dla Polski i Polaków poza granicami kraju w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie
08:00
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
13:00
 
Transmisja mszy wi tej
Z bazyliki pw. NMP i w. Bart omieja w Piekarach l skich.
15:00
 
Kariera Nikodema Dyzmy
Dyzma obejmuje prezesur Banku Zbo owego. Sprytnie dobiera wspó pracowników aby nadrabiali niedostatki wiedzy prezesa. Ale na horyzoncie pojawia si niebezpiecze stwo by y zwierzchnik Dyzmy
15:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:10
 
Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
16:30
 
Le niczwka
Po awanturze z matk Pola nadal siedzi zamkni ta w swoim pokoju. Przegl da zdj cia Bena w mediach spo eczno ciowych. W ko cu wysy a do niego wiadomo . W tym samym momencie do drzwi puka Maryna
16:55
 
Le niczwka
Jerzy mówi synowi e rankiem widzia mecenasa Grzymowskiego na cmentarzu. Krzysztof informuje ojca e zrezygnowa z us ug Grzymowskiego i dlatego mecenas ju wkrótce zniknie z ich ycia
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:50
 
Przyrodnik na tropie
D b. Dawno dawno temu wierzono e bohater odcinka by pierwszym drzewem na wiecie. Jego korona mia a wspiera niebo a korzenie mia y si ga a do piekie stanowi c jego podpor . Wierzono e tylko b yskawicaz nieba mog a go pokona . By drzewem wi tym i królewskim. Jego li cie widniej na polskich pieni dzach na jednogroszówce mamy jeden li na dwugroszówce dwa li cie na pi ciogroszówce pi
19:15
 
Czy wiesz e..
19:25
 
Nela ma a reporterka
Sk d si bierze herbata. Nela na Sri Lance odwiedza plantacje drzewa herbacianego i opowiada m odym widzom jak z li ci robi si prawdziw herbat
19:45
 
Ba nie i bajki polskie
ywa woda. Przygody Pietrka który wyruszy na poszukiwanie cudownej wody aby uratowa miertelnie chor matk . Musi te odnale braci Kacpra i Jana którzy wcze niej wyruszyli po cudown wod i nie powrócili
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Zniewolona
Grigorij kupuje maj tek Schefferów jest przekonany e Katierina zosta a kupiona razem z wsi . ona Grigorija nie mo e sobie poradzi z nerwami po tragedii w domu przyjació ki. Boi si s u by. Zaczyna m a denerwowa . Pó yw Kati znajduje na kijowskiej ulicy Wasilinka. Zabiera j do siebie czyli do domu uciech. W a cicielka domu cichaczem zabiera z ubrania Katii list polecaj cy i pieni dze. Co stanie si z Wasilink która Kati przygarn a Czy Katia wyzdrowieje Gdzie zamieszka Czy trafi do wicegubernatora któremu polecono j do pracy (KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 46 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna
21:45
 
Nie ma jak u mamy koncert z okazji Dnia Matki
To ju dziesi ta jubileuszowa edycja koncertu Nie ma jak u mamy . Sytuacja zwi zana z pandemi koronawirusa wymusi a zmian formu y programu. B dzie to kameralny koncert bez udzia u publiczno ci. W historycznym dworku w K óbce wyst pi : bracia Golcowie Natalia Nykiel Roma G siorowska Krzysztof Iwaneczko Igor Herbut Katarzyna Bujakiewicz Janusz Radek. Arty ci z o yczenia i za piewaj ulubione piosenki z dzieci stwa. Akompaniowa im b dzie Kukla Band pod kierownictwem Zygmunta Kukli. Koncert poprowadzi Artur Orzech
22:35
 
Prymas. Trzy lata z tysi ca
Polska lata 50. XX w. Trzy lata z ycia prymasa Stefana Wyszy skiego kiedy by przetrzymywany przez komunistów w starym klasztorze w Stoczku Warmi skim wraz z ksi dzem Stanis awem i siostr Leoni
Live-Chat aktivieren