OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
W krainie ba ni
Królowa Ba tyku. Przed Bajarzem i Bajark stoi nie lada zadanie musz wyja ni sk d wzi y si bursztyny w polskim morzui dlaczego tak cz sto spotyka nas z a pogoda. Wszystko zacz o si od m odej Królowej Ba tyku której ojciec Pan Burzy kaza sprawowa piecz nad polskim morzem. Nie mog c znie ci g ych po owów Królowa zakazuje rybakom wyp ywa w morze. Wszystko jednak zmienia si kiedy sprzeciwia jej si przystojny Wodzis aw. Jest to opowie o dokonywaniu trudnych wyborów
01:40
 
Podwodne ABC
Jak one si poruszaj. Woda zajmuje a trzy czwarte powierzchni ziemi kryj c magiczny wiat pe en ro lin i zwierz t we wszystkichkolorach i rozmiarach. Kamera programu dociera do g bin oceanów aby przyjrze si z bliska mieszka com podwodnego wiata. Ruchliwi mieszka cy podwodnego wiata ryby s na wiecie ju prawie 500 milionów lat. Najmniejsza z odkrytych ryb ma zaledwie 2 milimetry podczas gdy najwi ksza rekin wielorybi mo e mie nawet 18 metrów. Na rafie koralowej zawsze co si dzieje. To taka zat oczona autostrada której cie ki prowadz w prawo i w lewo w gór i w dó . Mo na si po niej porusza na wiele sposobów. Czasami zdarzaj si pasa erowie na gap . Najmniejsi mieszka cy oceanów s po prostu unoszeni przez wod . A jak poruszaj si inni O tym opowiemyw programie
01:45
 
Baw si s owami
Urodziny. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Ania z mam planuj urodziny. Dzieci ucz si odpowiedzi na pytanie ile masz lat
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35
 
Ojciec Mateusz
Stalkerka. Morus i Aniela zauwa aj cia o dziewczyny. Okazuje si e to zw oki Gabi. Dziubak staje si g ównym podejrzanym o zbrodni . Mo ejko i Kobylicka przes uchuj matk policjanta
03:20
 
Historia jednego obrazu
Autoportret. Powsta y w 1925 roku i eksponowany w Muzeum Literatury w Warszawie Autoportret ostatni papieros skaza ca Witkacego to ostatni olejny autoportret artysty. Od tego roku po wi ci si wy cznie sztuce portretowej. O Stanis awie Ignacym Witkiewiczu i jego twórczo ci rozmawiaj artysta plastyk Anna Sobol i historyk dr Andrzej Smoli ski
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2191 Po powrocie z rodzinnych wakacji Ksawery nalega na spotkanie z Paulink . Kasia ma ju dosy toksycznego uk adu i ci g ego ok amywania syna. Stawia ukaszowi ultimatum. Sadowski szczerze rozmawia z Iz o k opotliwej sytuacji w której si znale li. Darek le y w szpitalu po rekonstrukcji ci gna Achillesa i martwi si czy po operacji wróci na boisko. Tymczasem W adek spotyka si z Sabin . Stara si namówi przyjació k by nie wyprowadza a si z domu Ró y i Zdzisia i da a sobie pomóc w walce z problemem alkoholowym. Na spotkaniu realizatorów Ex Ex Wangel i Mariola daj Justinowi do zrozumienia e maj swoj koncepcj reality show i nie potrzebuj jego pomys ów. Kanadyjczyk wybucha z o ci i cho Hubert próbuje studzi jego emocje zwalnia si . Nowym prowadz cym programu zostaje Ernest. Serial obyczajowy
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
 
Cisza nad rozlewiskiem
Krzysztof dostaje propozycj awansu zwi zan z wyjazdem do Szczytna. Marysia ma w tpliwo ci co do dalszego ycia u boku Krzysztofa wci my li o dziecku. Kuba szuka nowego mieszkania a tymczasem musz razem z Agat zamieszka u jego rodziców. Maciej chce si o wiadczy Mirce. Kiedy wyznaje jej mi o tu przed zar czynami Mirka odbiera tajemniczy telefon i ucieka. Rysio jest zrozpaczony kiedy na przyj ciu urodzinowym dowiaduje si e jego taty nie b dzie na uroczysto ci. Piernacki proponuje Tomaszowi spó k . Nad rozlewiskiem pojawia si nowa posta . Nieoczekiwanie umiera Kasia kto bardzo bliski i wa ny dla wszystkich mieszka ców rozlewiska. Serial obyczajowy
05:30
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
05:45
 
Pod Tatrami
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 195 Kiejstut jest wi ziony w obozowisku wojsk polsko w gierskich. Boi si e zap aci za mier Pe ki i Niemierzy w asn g ow . Ludwik przyznaje w rozmowie z Mentorem e wcale nie zamierza go zabi . Dzi ki Kiejstutowi wzmocni swoje wp ywy na Litwie. Król w gierski stawia jednak warunki. Kazimierz poleca Lig zie eby znalaz rybaków którzy oznaczyli brody na Bugu eby u atwi Litwinom przepraw . Niestety Egle niewiele pami ta. Radzi jej aby ukry a si na jaki czas. Grozi jej niebezpiecze stwo. Telenowela historyczna
06:40
 
Kobiety w Cerkwi
07:05
 
A to polski w a nie..
Owoce. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
07:09
 
A to polski w a nie..
Tak czy tak. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
07:11
 
Serial fabularny
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
Barwy szcz cia
Odc. 2192 Ksawcio ca y czas naciska rodziców na spotkanie z Paulink . Tymczasem pod wp ywem rozmowy z Sadowskim Iza podejmuje decyzj o wyprowadzce z Warszawy. Justin odwiedza Patryka by podzieli si frustracj po utracie pracy w Ex Ex. Jest gotowy procesowa si z Wangelem. Pomys odawcy reality show przedstawiaj spraw mecenas Paszkowskiej. Madzia liczy e wspólnie z Kacprem wykorzystaj jedn z nagród i polec razem na Mader lecz ten u wiadamia jej negatywne dla rodowiska konsekwencje podró y samolotem i w zamian proponuje udzia w wycieczkach rowerowych. Malwina wraca z wczasów w Grecji z Dylsk w bardzo dobrym nastroju i zapewnia ojca oraz Ma gorzat e jest w dobrej formie psychicznej. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:30
 
Cisza nad rozlewiskiem
Krzysztof dostaje propozycj awansu zwi zan z wyjazdem do Szczytna. Marysia ma w tpliwo ci co do dalszego ycia u boku Krzysztofa wci my li o dziecku. Kuba szuka nowego mieszkania a tymczasem musz razem z Agat zamieszka u jego rodziców. Maciej chce si o wiadczy Mirce. Kiedy wyznaje jej mi o tu przed zar czynami Mirka odbiera tajemniczy telefon i ucieka. Rysio jest zrozpaczony kiedy na przyj ciu urodzinowym dowiaduje si e jego taty nie b dzie na uroczysto ci. Piernacki proponuje Tomaszowi spó k . Nad rozlewiskiem pojawia si nowa posta . Nieoczekiwanie umiera Kasia kto bardzo bliski i wa ny dla wszystkich mieszka ców rozlewiska. Serial obyczajowy
14:20
 
O miu wspania ych
O miu zwyczajnych facetów z powa nymi problemami w relacjach m sko damskich postanawia si przemieni w supermanów gotowych zdoby kobiet marze . Czy im si to uda czy próba odpowiedzi na pytanie czego pragn kobiety zako czy si sukcesem Prowadz ca program Marta Manowska obserwuje zmagania bohaterów z samymi sob z w asnymi s abo ciami brakiem mi o ci odrzuceniem ze strony najbli szych. Marta porozmawia m.in. o tym czy prawdziwy m czyzna nigdy nie p acze o wp ywie rodziców na ycie swoich dzieci o m sko ci ojcostwie i okazywaniu uczu . Poznamy prawdziw twarz polskich m czyzn czasami wzruszaj c cz sto zabawn a innym razem budz c konsternacj
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
Film dokumentalny
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:05
 
A to polski w a nie..
Tak czy tak. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:07
 
A to polski w a nie..
Owoce. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:10
 
Nela ma a reporterka
Sk d si bierze herbata. Nela na Sri Lance odwiedza plantacje drzewa herbacianego i opowiada m odym widzom jak z li ci robi si prawdziw herbat
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Prowadz cy Maciej Kurzajewski komunikuje si online z uczestnikiem i jego rodzin . Zadaje pytania z zakresu wiedzy nabywanej w szkole podstawowej i liceum. Dru yna która prawid owo rozwi e zadanie otrzymuje nagrody pieni ne. W trakcie ustalania odpowiedzi uczestnicy mog ci ga czyli konsultowa si i wspiera pomocami naukowymi. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do wielkiego fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:25
 
Prawdziwy bohater
Dalsze losy bohaterów z pierwszego odcinka. Ponownie odwiedzimy B a eja i Agat z Akcji DRUKARZE DLA SZPITALI odkryjemy ich motywacje niezrealizowane plany i marzenia które w wyniku pandemii trzeba od o y na bok. Dowiemy si równie kto wspiera akcj . Odwiedzimy fabryk zabawek której w a ciciel produkuje gogle niezb dne do zabezpieczenia personelu medycznego. Powrócimy te do pierwszych dni epidemii we wsi pod granic z Bia orusi . Tu Magda otysz dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Gródku próbuje po czy trudy wychowania swoich ma ych dzieci z pomoc któr zorganizowa a dla lokalnej spo eczno ci
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 2192 Ksawcio ca y czas naciska rodziców na spotkanie z Paulink . Tymczasem pod wp ywem rozmowy z Sadowskim Iza podejmuje decyzj o wyprowadzce z Warszawy. Justin odwiedza Patryka by podzieli si frustracj po utracie pracy w Ex Ex. Jest gotowy procesowa si z Wangelem. Pomys odawcy reality show przedstawiaj spraw mecenas Paszkowskiej. Madzia liczy e wspólnie z Kacprem wykorzystaj jedn z nagród i polec razem na Mader lecz ten u wiadamia jej negatywne dla rodowiska konsekwencje podró y samolotem i w zamian proponuje udzia w wycieczkach rowerowych. Malwina wraca z wczasów w Grecji z Dylsk w bardzo dobrym nastroju i zapewnia ojca oraz Ma gorzat e jest w dobrej formie psychicznej. Serial obyczajowy
19:25
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:45
 
Baw si s owami
Podró owanie. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Dzieci poznaj podstawowe rodki lokomocji oraz czasowniki zwi zane z podró owaniem (lata jecha p yn )
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Echo serca
Dochodzi do ustawionej bójki mi dzy kibicami dwóch rywalizuj cych dru yn pi karskich. Nieformalni przywódcy obu grup zostaj powa nie ranni. Kibice powoduj chaos na oddziale ratunkowym
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25
 
Cisza nad rozlewiskiem
Nad rozlewiskiem ogólny smutek trwaj przygotowania do pogrzebu Ka ki. Ma gosia jest wyra nie za amana a do tego musi zaj si wszystkimi pod nieobecno Basi. Rysio za amany po nieudanych urodzinach postanawia razem z Broni uciec z domu. Dzieci znajduje i bezpiecznie odwozi do domu tajemniczy Piotr. Tymczasem Paulakolejny raz spiera si ze S awkiem czuj c e m nie chce wróci do domu i co przed ni ukrywa. Maciej jest za amany po odej ciu Mirki ale pani Ró a nalega aby podj decyzj o ropocz ciu poszukiwa ukochanej. Na pogrzeb Kasi z Warszawy przyje d a Kuba
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Film dokumentalny
Live-Chat aktivieren