OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
00:30
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Prowadz cy Maciej Kurzajewski komunikuje si online z uczestnikiem i jego rodzin . Zadaje pytania z zakresu wiedzy nabywanej w szkole podstawowej i liceum. Dru yna która prawid owo rozwi e zadanie otrzymuje nagrody pieni ne. W trakcie ustalania odpowiedzi uczestnicy mog ci ga czyli konsultowa si i wspiera pomocami naukowymi. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do wielkiego fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
01:00
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:25
 
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czym jest witra Jak powstaje Kto stworzy najpi kniejsze polskie witra e Dzi przyjrzymy si ce która zakwit a w ko ciele franciszkanów w Krakowie. Odkryjemy jak pi kne mog by polne kwiaty (bratki nasturcje malwy i dziewanny) uwiecznione na zawsze przez mistrza malarza grafika poet Stanis awa Wyspia skiego
01:45
 
Baw si s owami
Zapraszamy do Polski. Program do nauki j zyka polskiego dla dzieci dwuj zycznych w wieku przedszkolnym. Smok Wawelski planuje wakacje chce zwiedzi Polsk . W wyborze ciekawych miejsc pomagaj mu Ania Kasia i Tomek
01:55
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Szyba. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
02:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Miasto skarbw
Co si ko czy. W Krakowie odbywa si pogrzeb Nathana. Moryc nie mo e si pogodzi z jego mierci wie e zabi go Avi bo ten zobaczy u niego Graczy. Alicja i Szatner postanawiaj ukry Wakara. Obawiaj si e po zabójstwie Nathana Milera sta na wszystko. Alicja wiezie ojca do swojego mieszkania. Kiedy zamykaj si za ni drzwi Wakar wy cza pods uch dzwoni do Milera i zaprasza go do siebie. Miler nasy a na Ew i Moryca swoich ludzi. Do Alicji dzwoni Miler z informacj e porwa Maksa. Zwróci mu wolno kiedy Ewa podpisze dokument sprzeda y Graczy Cezanne a. Ka eprzyjecha jej i Ewie we wskazane miejsce. Dochodzi do strzelaniny. W jej wyniku postrzelona Alicja traci przytomno . Milerowi udaje si zbiec. Serial kryminalny
03:20
 
Historia jednego obrazu
Kazimierz Odnowiciel wracaj cy do Polski Wojciech Gerson. Histori powrotu Kazimierza Odnowiciela do Polski Wojciech Gerson malowa dwukrotnie. Pierwsza wersja powsta a w 1884 roku. Obraz zagin w czasie II wojny wiatowej. Z 1887 roku kompozycja znajduje si w Muzeum Narodowym we Wroc awiu. Histori powstania obrazu i sylwetk Wojciecha Gersona przybli aj historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk Andrzej Smoli ski
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2193 Hubert bierze udzia w nielegalnej walce MMA zorganizowanej przez Szakala. Mimo strachu na widok silniejszego i bardziej do wiadczonego przeciwnika Pyrka staje na ringu i nieoczekiwanie zwyci a. Okazuje si o czym Hubert nie wie e walka by a ustawiona. Kacper i Madzia sp dzaj czas na rowerach a ich relacje znowu ulegaj poprawie. Tymczasem do gabinetu Dylskiej przychodzi Jab o ski. Chce prosi Malwin by do niego wróci a. Justin szuka sposobu na zemst za wyrzucenie go z Ex Ex. Namawia Patryka do pisania hejterskich komentarzy na temat Ernesta fotografuje Mariol i Wangela w intymnej sytuacji by móc szanta owa szefa telewizji a tak e sk ada Klarze propozycj napisania ksi ki o kulisach reality show. Serial obyczajowy
04:00
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
04:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
04:40
 
Cisza nad rozlewiskiem
Po mierci Kasi Basia postanawia ponownie opu ci rozlewisko. Wyje d a do Indii by tam odnale duchowy spokój. Krzysztof podj decyzj nie wyjedzie do Szczytna. Tym samym postanawia zwi za swoje ycie z Marysi i coraz lepiej czuje si w roli przysz ego ojca. Maciej jest coraz bardziej za amany brakiem wie ci od Mirki. Tymczasem szanta owana Mirka próbuje uciec od swojego dawnego wspólnika. Ró a chce rozmówi si z ni ale ona nie wpuszcza jej do mieszkania. Ró a czuje e u Mirki dzieje si co z ego. Paula stale si k óci ze S awkiem i zarzuca mu k amstwa. Wzburzona jedzie do Marysi. Zamiast niej w pensjonacie spotyka Piotra. Zwierza mu sieze swoich problemów. Kuba przy apuje Agat na zdradzie wyrzuca j z domu. Tak ko czy si ich zwi zek
05:30
 
Prawdziwy bohater
Dalsze losy bohaterów z pierwszego odcinka. Ponownie odwiedzimy B a eja i Agat z Akcji DRUKARZE DLA SZPITALI odkryjemy ich motywacje niezrealizowane plany i marzenia które w wyniku pandemii trzeba od o y na bok. Dowiemy si równie kto wspiera akcj . Odwiedzimy fabryk zabawek której w a ciciel produkuje gogle niezb dne do zabezpieczenia personelu medycznego. Powrócimy te do pierwszych dni epidemii we wsi pod granic z Bia orusi . Tu Magda otysz dyrektorka Gminnego Centrum Kultury w Gródku próbuje po czy trudy wychowania swoich ma ych dzieci z pomoc któr zorganizowa a dla lokalnej spo eczno ci
05:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10
 
Le niczwka
Lidia i Robert informuj Krzysztofa e Magda postanowi a wycofa swoje pieni dze. Kasia chce eby Krzysztof wyprowadzi si z le niczówki. Olga odwiedza Daniela w pracy i ma pretensje e nie powiedzia jej e jest w a cicielem dzia ek które le na trasie obwodnicy. Telenowela
06:35
 
Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
07:05
 
Czy wiesz e..
07:10
 
Serial fabularny
08:00
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35
 
B dzie dobrze kochanie
Za amany Artur dzwoni do narzeczonej. Jest w Australii gdzie zarabia na wymarzone wesele. Firma dla której pracowa zbankrutowa a. Artur przegapi samolot i nie wie jak wróci do Polski
11:50
 
B dzie dobrze kochanie
Justyna jest w z ym humorze. Nie do e musia a zawiesi firm to denerwuje si przygotowaniami do nadchodz cego lubu i wesela. Artur chce pomóc w realizacji najtrudniejszych zada . Justyna prosi eby Artur namówi jej rodziców którzy s w separacji aby w ko ciele siedzieli obok siebie. Artur jest wystraszony ale obiecuje podj si tego zadania
TVPOLONIA
12:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:30
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:50
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
13:10
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
13:30
 
Cisza nad rozlewiskiem
Po mierci Kasi Basia postanawia ponownie opu ci rozlewisko. Wyje d a do Indii by tam odnale duchowy spokój. Krzysztof podj decyzj nie wyjedzie do Szczytna. Tym samym postanawia zwi za swoje ycie z Marysi i coraz lepiej czuje si w roli przysz ego ojca. Maciej jest coraz bardziej za amany brakiem wie ci od Mirki. Tymczasem szanta owana Mirka próbuje uciec od swojego dawnego wspólnika. Ró a chce rozmówi si z ni ale ona nie wpuszcza jej do mieszkania. Ró a czuje e u Mirki dzieje si co z ego. Paula stale si k óci ze S awkiem i zarzuca mu k amstwa. Wzburzona jedzie do Marysi. Zamiast niej w pensjonacie spotyka Piotra. Zwierza mu sieze swoich problemów. Kuba przy apuje Agat na zdradzie wyrzuca j z domu. Tak ko czy si ich zwi zek
14:20
 
M jak mi o
Micha daje Wojtkowi korepetycje z polskiego a junior kolejny raz próbuje zeswata go z Asi i postanawia zorganizowa wi teczny wyjazd na którym pisarz móg by w ko cu zbli y si do ukochanej... Tymczasem Joanna zaczyna prac w bistro i ju pierwszego dnia zostaje gwiazd koncertu charytatywnego który organizuje Kinga. Pawe poznaje przypadkiem Frank zbuntowan pann m od która uciek a z w asnego lubu
15:15
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:30
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
16:30
 
Te ciowe i synowe. Kto tu rz dzi
Reality show o tematyce kulinarnej w którym rywalizowa b d zespo y z o one z synowych i te ciowych. Ka dy zespó przygotowuje niewielkie przyj cie z obiadem albo kolacj . Wszystkie pary b d mia y takie same mo liwo ci aby zab ysn przed go mi taki sam bud et i czas na organizacj przyj cia. Obowi zuje podzia zada . Synowa b dzie musia a zrobi zakupy ugotowa nakry do sto u i poda posi ek. Rol te ciowej jest zarz dzanie i przyjmowanie go ci te ciowych z pozosta ych zespo ów bior cych udzia w programie
17:00
 
Domisie
Sposoby na zapominanie. Bazyli jest roztargniony i bez przerwy o czym zapomina. Wszyscy czuj si w obowi zku wymy li najlepszy sposóbna zapami tywanie. Czy zawi zywanie supe ków to dobra metoda eby co zapami ta A mo e karteczki przypinane w ró nych miejscach Albo notesik i robienie planu zaj Pysia uwa a e nastawianie budzika na okre lon wa n godzin jest najlepszym sposobem na niezapomnienie o wa nym zaj ciu. Strachowyj jak zwykle uwa a e on ma najlepsz pami i o niczym nie zapomina. Czy to prawda
17:30
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:55
 
Moja klasa Back to school
Emocjonuj cy teleturniej dla ca ej rodziny w którym mo na sprawdzi wiedz zapami tan ze szko y. Prowadz cy Maciej Kurzajewski komunikuje si online z uczestnikiem i jego rodzin . Zadaje pytania z zakresu wiedzy nabywanej w szkole podstawowej i liceum. Dru yna która prawid owo rozwi e zadanie otrzymuje nagrody pieni ne. W trakcie ustalania odpowiedzi uczestnicy mog ci ga czyli konsultowa si i wspiera pomocami naukowymi. Je li dru yna uko czy liceum mo e przyst pi do wielkiego fina u w którym trzeba odpowiedzie na 5 pyta
18:25
 
Okrasa amie przepisy
BIO warzywa na stó. Okrasa zaprasza widzów do gospodarstwa specjalizuj cego si w ekologicznej uprawie warzyw. Przygotuje trzy dania m.in. placuszki z cukinii i tatar z dyni hokkaido z suszonymi pomidorami i cebul
18:55
 
Wszystko przed nami
Odc. 74 Olgierd zjawia si w Dobrym Adresie z rzeczoznawc by dokona wyceny kamienicy. Gdy Wojtek zarzuca mu e dzia a bezprawnie Szawarski wyci ga decyzj Urz du Miasta na mocy której jest ju pe noprawnym wspó w a cicielem kamienicy. Do Agaty dzwoni z W och Pawe z informacj e jej sprawa rozwodowa z Luk komplikuje si i Gajewska powinna przyjecha do Mediolanu. Marcin jest zaniepokojony gdy siostra proponuje mu by na czas jej nieobecno ci zaprosi do Lublina Halin i Dominika. Nowak odzyskuje od detektywa zdj cia swojego dziadka po obróbce oraz reszt pieni dzy za wspó prac z Szawarskim. Roz alony e sprzeda si za tanio pije wódk w barze w którym pracuje Iza. Po kilku kolejkach wpada na pomys by znale i obejrze kamienic do której roszczenia odsprzeda . Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Ameryki
Magazyn o Polakach mieszkaj cych w Stanach Zjednoczonych o ich sukcesach rado ciach i problemach z którymi musz si codziennie mierzy w obcym kraju
19:45
 
ubr Pompik
Du e i ma e. Gdzie w g binach wielkiej dzikiej zielonej puszczy mieszka ubr Pompik. Jest niewielki do tego nie tak silny szybki i skoczny jak jego rówie nicy. Niezbyt si nadaje do tradycyjnych ubrzych zabaw. Jest za to najbardziej ciekawskim ze zwierz t w puszczy. Interesuje go wszystko co dzieje si dooko a. Nie ma takiej le nej tajemnicy której Pompik by nie rozwi za dzi ki uwa nej obserwacji cierpliwo ci i zadawaniu mnóstwa pyta . Dzielnie sekunduje mu w tym jego m odsza siostra ma a Polinka. Mama uberków Porada cierpliwie odpowiada na ich pytania a kiedy trzeba pociesza. ubr Pomruk czyli tatu Pompika i Polinki najwi kszy ze wszystkich ubrów w puszczy s u y z kolei swoj si kiedy trzeba wyci gn maluchy z tarapatów
19:50
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Bezksi ycowa noc. Bajk czyta dzieciom Jerzy Zelnik
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50
 
Stra acy
Stra ak Adam ma lecie do Nowego Jorku na sta . Pewnego dnia bierze udzia w akcji ratowania m odej kobiety która jest zakleszczona we wraku samochodu. Stra ak dzia a wbrew zaleceniom prze o onego
21:35
 
Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
22:25
 
Cisza nad rozlewiskiem
Ró a chce za wszelk cen pozna tajemnic Mirki. Wykrada z kieszeni Macieja klucze od jej mieszkania z zamiarem zbadania sprawy. Tam czeka j przykra niespodzianka. Okazuje si e w mieszkaniu Mirki zadomowi si lokator. Tomasz z Piernackim spieraj si o stadnin : Piernacki marzy o jej rozbudowie ale Tomasz proponujejedynie remont. Obaj panowie planuj wci gn do wspó pracy Konrada. Tymczasem ten zaczyna intensywnie uprawia biegi. Na le nych drogach poznaje tajemnicz dziewczyn . Paula coraz cz ciej spotyka si z Piotrem. Bardzo zbli aj si do siebie. Niespodziewanie nad rozlewisko przyje d a Kuba
23:10
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
23:30
 
Kabaret za kulisami
Aktor w kabarecie. Go ciem tego odcinka cyklicznego programu b dzie Wojciech Solarz. Po co aktorowi kabaret Jak powinno uczy si roz mieszania ludzi Czy s kary w teatrze za z e granie Na te i inne pytania odpowiemy w tym odcinku
Live-Chat aktivieren