OTR
Datum
<
Juni 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:15
Marian Dzi dziel aktor odnaleziony
Pochodz cy ze l ska aktor mówi o sobie i o innych o metafizycznych spotkaniach i o decyzjach o najwa niejszych rolach o przesz o ci oraz o spojrzeniu w przysz o
01:15
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:35
Program dla m odzie y
02:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:35
Wied min
Dzieci stwo. Ma y Geralt odebrany rodzicom trafia do górskiej twierdzy Kaer Morhen. Tu od dawien dawna mali ch opcy s poddawani magicznym próbom i przekszta cani w wied minów maszyny do zabijania
03:30
Barwy szcz cia
Odc. 2206 Po sensacyjnych zdj ciach Bo eny ze Stawickim oraz wyje dzie Bruna na rejs Amelia jest pe na obaw o ma e stwo syna. Wi niewska zjawia si w hotelu i przy apuje synow w dwuznacznej sytuacji z lekarzem. Romanowski zaprasza Agat na lunch by porozmawia w cztery oczy o jej pomy le na dotarcie do nowych klientówFit Zdrowia. Waleria widz c dostaw nowych mebli do wynaj tego przez Tolka mieszkania wyobra a sobie nie wiadomo co. Tymczasem zamiast luksusów Koszyk ma do skr cania ó ka pi trowe. U Górków Irena spotyka Helmuta i od razu na oczach Sadowskiej zaczyna z nim flirtowa . Serial obyczajowy
03:55
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:15
Ekstradycja
Komisarz Halski z wydzia u ds. narkotyków tropi szefa jednego z gangów handlarzy Sytniewskiego pseudonim Syty. Tymczasem dochodzi do krwawej konfrontacji mi dzy konkurencyjnymi szajkami
05:10
Ekstradycja
W jednym z podwarszawskich moteli dochodzi do konfrontacji mi dzy Cyrkiem i Sytym przywódcami gangów kontroluj cych warszawski rynek narkotykowy. Halski obserwuje zdarzenie z ukrycia
TVPOLONIA
06:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
06:15
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:05
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2207 Bo ena zaskakuje Stawickiego przynosz c mu oferty mieszka na wynajem. Cho stanowczo prosi go by opu ci hotel to jednak skrycie tego a uje. Dylska dowiaduje si e jej sympatyczny pacjent Miko aj Wianuszko który wzi du y kredyt na leczenie stomatologiczne pracuje jako dostawca jedzenia. M czyzna uwa a e nowe uz bienie pomo e mu w znalezieniu lepiej p atnej pracy. Malwina przyjmuje zaproszenie Adama do kawiarni. W tajemnicy przed dawnym kochankiem zaprasza na to spotkanie Wand i namawia Jab o skich aby dali sobie drug szans . Na trening Huberta z Szakalem niespodziewanie przychodzi Klara zainteresowana tym co robi m . Przera a j brutalno sportu lecz spotkanie z Sygit w recepcji Fitness Klubu u wiadamia jej e Hubert jak wielu m czyzn potrzebuje mocnych wra e . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wied min
Dzieci stwo. Ma y Geralt odebrany rodzicom trafia do górskiej twierdzy Kaer Morhen. Tu od dawien dawna mali ch opcy s poddawani magicznym próbom i przekszta cani w wied minów maszyny do zabijania
13:10
Pensjonat nad rozlewiskiem
Adam Kunert zostaje w a cicielem Rozlewiska i zwalnia Wron z pracy. Kuba przyznaje si przed rodzin e wzi po yczk od Adama. Ma gosia chce wraca do Warszawy. Adam proponuje posad Magdzie i Kubie w Pensjonacie. Mirka jest za amana po wizycie u lekarza bo okaza o si e nie b dzie mog a mie dzieci. Lekarz sugeruje Mirce adopcj . Paula ze S awkiem wyprzedaj swój maj tek. Kunert nachodzi Piernackiego od którego chce kupi stajnie. Zabielski Jó wiak i Zdzisio zg aszaj Karolaka do programu Wdowiec na wydaniu . Tomasz na w asn r k prowadzi ledztwo w sprawie Kunerta. Podejrzewa e jest oszustem. Prosi Kub aby ten przyj propozycj pracy od Adama. Serial obyczajowy
13:55
Pensjonat nad rozlewiskiem
Adam Kunert wprowadza w pensjonacie swoje porz dki. Magda zostaje szefow recepcji a Kuba oficjalnie mened erem. Marysia czuje si oszukiwana przez Kub ale nie wie e jej ukochany ma plan zdemaskowania Adama. Konrad wyje d a do Wa brzycha z nadziej odnalezienia osób które pad y ofiar Kunerta. Paula ze S awkiem maj coraz wi ksze problemy z synem. Rysio z koleg znajduj w lesie niewypa który wrzucaj do ogniska. Nad Rozlewisko ze Stanów przylatuje z wizyt Elwira która wszystkim opowiada o swoim szcz liwym yciu za oceanem. Prawda jednak okazuje si zupe nie inna. Serial obyczajowy
14:40
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
15:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:15
Przyrodnik na tropie
Bielik. ukasz Bo ycki biolog i fotograf przyrody odkrywa przed widzami i wyja nia sie powi za mi dzy dziko yj cymi zwierz tami. W pierwszym odcinku opowiada o bieliku pierwowzorze polskiego god a narodowego. Orze odgrywa wa n rol w rodowisku poniewa jako drapie nik szczytowy wybiera na swoje ofiary zwierz ta os abione np. przez choroby. Bieliki nie wiadomie poprzez budowanie wi kszej liczby gniazd ni same potrzebuj sprzyjaj innym ptakom drapie nym np. puszczyki mszarne s uzale nione od obcych gniazd poniewa nie buduj w asnych
15:45
Tajemnica Sagali
Magiczny kamie. Kuba wraz z mam i bratem wyprowadza si z Warszawy by zamieszka w starym domu pradziadka. Ch opiec wk ada Sagal do pude ka znalezionego na strychu. Zaczynaj si dzia dziwne rzeczy
16:15
W krainie ba ni
Czerwone ci emki. Bohaterem tego odcinka jest Kuba który jako dziecko musia opu ci rodzinny dom. Od tego czasu w óczy si boso po wiecie sypiaj c w stajniach i pomagaj c parobkom w pracy na roli marz c co noc o parze butów. Bajarze opowiadaj nam o jego spotkaniu z enigmatyczn Szewczyni . Dzi ki niej Kuba uda si do podziemnego wiata pe nego wielkich skarbów. Ale jest jeden warunek: nie wolno zabiera mu z podziemi czerwonych ci emeknale cych do w adcy tej krainy. Czy Kuba b dzie na tyle wytrwa y by oprze si tej pokusie
16:40
Zaczarowany wiat..
Dlaczego ten Teatr jest taki wielki Na czym polega jego wyj tkowo Czym ró ni si od innych teatrów i dlaczego warto go odwiedzi Na te pytania odpowie Karolina ukaszewicz przewodniczka po Teatrze Wielkim Operze Narodowej
17:00
Program dla m odzie y
17:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
17:30
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Co dalej
Czy Internet zast pi rzeczywisto Co z Internetu zostanie po pandemii na sta e. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2207 Bo ena zaskakuje Stawickiego przynosz c mu oferty mieszka na wynajem. Cho stanowczo prosi go by opu ci hotel to jednak skrycie tego a uje. Dylska dowiaduje si e jej sympatyczny pacjent Miko aj Wianuszko który wzi du y kredyt na leczenie stomatologiczne pracuje jako dostawca jedzenia. M czyzna uwa a e nowe uz bienie pomo e mu w znalezieniu lepiej p atnej pracy. Malwina przyjmuje zaproszenie Adama do kawiarni. W tajemnicy przed dawnym kochankiem zaprasza na to spotkanie Wand i namawia Jab o skich aby dali sobie drug szans . Na trening Huberta z Szakalem niespodziewanie przychodzi Klara zainteresowana tym co robi m . Przera a j brutalno sportu lecz spotkanie z Sygit w recepcji Fitness Klubu u wiadamia jej e Hubert jak wielu m czyzn potrzebuje mocnych wra e . Serial obyczajowy
19:20
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:35
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50
Ojciec Mateusz
Pasja. Ma gorzata Wojnicz (Zofia Szwinke) zostaje zamordowana. Kobieta by a przykryta czerwonym tiulem. Policjanci szybko ustalaj podobne przypadki w okolicy. Kobylicka z Dziubakiem rozmawiaj z rodzicami Ma gorzaty. Okazuje si e zerwa z ni ch opak Cezary Horecki (Miron Jagniewski). Dochodzenie ujawnia e Ma gorzata mia a romans ze swoim szefem. Chcieli si pobra . Natalia zabawia si w detektywa. Obserwuje dom Winklera (Pawe Królikowski) o którym rozmawia y kobiety w sklepie. M czyzna j zauwa a. Natalia próbuje uciec. Winkler j apie i prowadzi w stron dymi cego do u. Niespodziewanie nawi zuj rozmow na tematy kulinarne. Natalia jest zafascynowana bratni dusz . Na komendzie zjawia si naczelnik Morus wraz z psychologiem ledczym Grzegorzem Marcelem (S awomir G azek). Marcel przedstawia profil psychologiczny seryjnego zabójcy. Natalia gotuje z Winklerem w jego domu. Jest szcz liwa do czasu gdy gospodarz prosi j o wyj cie z rega u podstawek. Serial kryminalny obyczajowy
21:45
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:10
Ekstradycja
Usuni ty z policji Halski zaczyna cz ciej ni zwykle si ga po kieliszek. Przed ostatecznym pogr eniem si w na ogu ratuje go dawny szef proponuj c powrót do pracy
23:05
Ekstradycja
Komisarz Olgierd Halski zajmuje si zwalczaniem handlu narkotykami. W mie cie trwa wojna mi dzy dwoma gangami narkotykowymi. Halski zostaje wpl tany w mafijne porachunki
Live-Chat aktivieren