OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:15

Reporta
00:35

Koronawirus. Poradnik
Adam Giza TVP Info i prof. Jan Szczegielniak konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. 1. Czy dzisiaj pomoc fizjoterapeuty jest mo liwa i w jakim zakresie 2. Jakie rodki ostro no ci powinien zachowa fizjoterapeuta i jak przygotowa pacjenta 3. Czy pacjenci maj cy przewlek e bóle korzystaj cy z fizjoterapii ka dego dnia powinni w tej chwili nadrabia zaleg o ci czy wr cz przeciwnie 4. Wiemy e w kontuzjach nie mo na czeka .. czy dzisiaj po zdj ciu gipsu przebytym zabiegu tacy pacjenci powinni skonsultowa si z fizjoterapeut w pierwszej kolejno ci 5. Czy zabiegi z zakresu fizjoterapii mog wp ywa na popraw odporno ci Które
00:45

Magazyn ledczy Anity Gargas
Anita Gargas bada najskrytsze tajemnice w adzy z ró nych szczebli i ujawnia przypadki amania prawa oraz nadu ycia. Dziennikarka pod a tropem patologicznych uk adów na styku polityki i biznesu zg bia afery z pierwszych stron gazet oraz skandale o zasi gu lokalnym. Dociera do wiadków zdarze i nieznanych wcze niej dokumentów
01:10

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:35

Tajemnica Sagali
Trzecia cz mocy. Kuba i Jacek przenosz si do Biskupina jednocze nie cofaj c si w czasie do VII wieku p.n.e. Ch opcy poznaj swoj rówie nic Estoch i znajduj w Biskupinie kolejn cz Sagali. Czczona jest przez mieszkaj cy tu lud jako Serce Boga S o ca. Za przyw aszczenie sobie kamienia zostaj skazanina mier g odow . TRZECIA CZ MOCYSerial dla m odych widzów 25 min Niemcy Polska 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Marina Vorlop Bell Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zdzis aw NajdaMuzyka: Krzesimir D bskiAktorzy: Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Jan Jankowski Ma gorzata Foremniak Derval de Faria Cezary ak i inni
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:27

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Komisja morderstw
Zona 209. Poszukiwacze skarbów odkrywaj w postsowieckim bunkrze trzy metalowe trumny. W jednej z nich znajduj si zw oki ubrane w mundur ameryka skiego genera a. Jeden z odkrywców wkrótce umiera
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2209 Helmut prosi Górków o numer telefonu Ireny chce odebra od niej ksi k pami tk po dziadku. Waleria i Stefan nie zgadzaj si na kontakt dawnych sanatoryjnych znajomych w obawie o to e Wyszy ska odbije Sadowskiej kolejnego partnera. Sabina próbuje uciec przed alkoholem wyszukuj c sobie zaj cia. Gdy przypadkiem spotyka Tobiasza idzie z nim do baru. Odrzuca jego zaloty i kiedy m czyzna wychodzi pojawia si Tomala. Franek namawia Regin na dalsz diagnostyk lecz partnerka chce odpocz od lekarzy i skupi si na treningach przed konkursem fortepianowym. Na próbie Arleta i Remek zauwa aj e Czapla traci si y i równowag . Serial obyczajowy
03:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:05

Ekstradycja
05:00

Ekstradycja
05:50

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10

Le niczwka
W czasie spotkania w lesie Stary wr cza Krzysztofowi metalow walizeczk któr Majewski ma dostarczy pod wskazany adres na Bia orusi. Lesi ski zaprasza Katarzyn na kolacj . Januszowi udaje si tak skutecznie omami Daniela e ten podpisuje dokumenty zrzeczenia si dzia ek le cych na trasie obwodnicy. Telenowela
06:35

Kuchnia Jagiellonw
Kuchnia Jagiellonów jest cyklem w którym autorzy przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów od strony kuchni. Kuchnia tamtych czasów to nie tylko t uste mi siwa suto podlewane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice przybli y widzom ukasz Modelski. W pierwszym odcinku ukasz Modelski ugotuje: wykwintn polewk z drobiu z cynamonem flaki godne królewskiegosto u którym bli ej do trippa fiorentina klasyki kuchni florenckiej ni naszych polskich flaków a na deser zafunduje pudding ry owy na mleku migda owym
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

B dzie dobrze kochanie
Przybity Artur dzwoni do Justyny. Usycha z t sknoty Justyna stara si go pocieszy ale adne s owa nie zdaj egzaminu. Dziewczyna przechodzi wi c do czynów. Odchodzi na chwil na bok i robi sobie zdj cie które mo e umili roz k narzeczonemu. Po chwili orientuje si e przez pomy k wys a a je nie tylko do Artura
11:40

B dzie dobrze kochanie
Do Artura coraz mocniej dociera e termin jego powrotu do Polski si oddala. Kto wie czy uda mu si wróci do kraju w ci gu miesi ca dwóch roku Ch opak postanawia wbrew wszystkiemu wróci do narzeczonej. Justyna te za nim t skni ale przede wszystkim boi si o jego bezpiecze stwo. Artur przed wyruszeniem w drog radzi si rodziny. Jak decyzj podejmie ostatecznie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Za marzenia
Zosia chce wróci na studia podyplomowe które przerwa a gdy Jacek obla j na egzaminie. Gdy Górski si temu sprzeciwia w obronie dziewczyny staje doktor Drawicz. Szymon prosi Zosi by pomog a mu przygotowa si do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjació k do domku w lesie. Tymczasem Anka przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wiza ystów ale ma problem bo nie mo e znale m skiego modela co grozi dyskwalifikacj . Zdesperowana dziewczyna prosi w ko cu o pomoc Bartka ale Sokó akurat tego dnia musi gra w klubie bo na wieczornej imprezie ma pojawi si szef wytwórni muzycznej z Berlina. Serial obyczajowy
13:05

C.K. Dezerterzy
o nierze zwiezieni z ró nych zak tków Austro W gier s intensywnie przygotowywani do obrony tronu cesarza. Nikt jednak nie traktuje powa nie tej misji dziejowej
14:30

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
14:40

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wyspy szcz liwe. Wojciech Cejrowski podró uje po ma ych wyspach na Oceanie Spokojnym które okre lane s mianem wyspy szcz liwe. ycie tu nie zmusza do codziennej walki o po ywienie. Klimat jak i yzna wulkaniczna gleba sprawiaj e owoce i warzywa praktycznie rosn same a czyste rzeki oraz ocean dostarczaj mieszka com mnóstwa ryb. To istny raj na ziemi. Niestety wszystko to sprawia e tubylcy s nad wyraz leniwi
15:45

Tajemnica Sagali
Pos a cy ognia. Kuba i Jacek s wi zieni w drewnianej klatce. Estoch pomaga im w ucieczce. Mieszka cy Biskupina odnajduj ich plecaki. Na podstawie ukrytych w nim magicznych przedmiotów (walkman aparat fotograficzny) uznaj ch opców za wys a ców Boga. Przyjmuj ich jak wspania ych go ci. Na Biskupin naje d aj Scytowie. Kuba i Jacek próbuj zapobiec kl sce. Do odstraszenianaje d ców u ywaj sztucznych ogni które zabrali ze sob z XX wieku. Za uratowanie Biskupina i odparcie ataku Scytów otrzymuj w darze Serce Boga S o ca trzeci kawa ek Sagali który natychmiast wywo uj c jednocze nie dziwne zjawiska czy si z pozosta ymi dwoma. Serial przygodowy fantasy
16:15

Domisie
Pomocna Myszka. Pani Ró a od rana narzeka e porywisty wiatr popsu jej kratk i teraz kratka skrzypi piszczy co j bardzo denerwuje. Amelka próbuje sama j naprawi ale nie daje rady. Prosi o pomoc Pysi potem Bazylego Eryka ale nikt nie chce pomóc. Amelka idzie do Strachowyja który te jest zaj ty. Postanowi si wyspa bo Bubo przez ca noc pohukiwa . Zrezygnowana Amelka wraca do domu. Okazuje si e kratka Pani Ró y jest naprawiona. Kto j zreperowa i dlatego Domisie s zawstydzone W ka dym razie nast pnym razem gdy trzeba b dzie pomóc na pewno nikt ju nie b dzieu ywa domisiowych wymówek
16:40

Wielka podr Bolka i Lolka
Testament Phileasa Fogga. Wed ug testamentu zmar ego w Londynie wielkiego podró nika Fileasa Fogga ca y pozostawiony przez niego maj tek ma przypa mia kom którzy w 80 dni okr wiat. Bolek i Lolek postanawiaj spróbowa swoich si
16:50

Wielka podr Bolka i Lolka
W Londynie. Ch opcy przybywaj do Londynu. Spadkobierca Fileasa Fogga lord Michael Fogg ywo zainteresowany niepowodzeniem ca ego przedsi wzi cia powierza swemu kamerdynerowi Jeremiaszowi Pittsbury emu udaremnienie ch opcom osiagni cia celu. Oddany Jeremiasz wkracza ostro do akcji: podrzuca ch opcom bomb do hotelu zamyka ich w taksówce. Wreszcie gdy jego fortele nie daj oczekiwanego skutku skacze do wody i p ynie za oddalaj cym si statkiem na którego pok adzie Boleki Lolek rozpoczynaj sw wielk przygod .
17:00

Do przerwy 0:1
Uwaga detektyw. Paragon mieszka u swego kuratora pana Wacka i pracuje w warsztacie samochodowym. Przypadkiem jest wiadkiem rozmowy z której wynika e odwiedzaj cy zak ad m czy ni s zamieszani w dzia alno przest pcz . Ch opak postanawia zabawi si w detektywa i wytropi przest pców. Serial dla m odych widzów 26 min Polska 1969Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Stanis aw LothAktorzy: Roman Wilhelmi Józef Nalberczak Marian Tchórznicki Aleksander Fogiel Anna Ciepielewska Stanis aw Milski Wanda uczycka Józef Nowak Henryk B k i inni
17:30

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Uzbekistan kraina otwartych serc
Reporta opowiadaj cy o Polakach w Uzbekistanie
18:50

Wszystko przed nami
Odc. 78 Anna nie wraca na noc do domu po odkryciu romansu m a z Jol . Rano przy córce wypomina Stefanowi zdrad . Gdy zdziwiona Zuza mówi e Marina ju wyjecha a z Polski do Anny dociera e jej m romansowa nie tylko z Jol . Dominik stara si by mi y dla Marcina. Halina s dzi e ojciec i syn doszli wreszcie do porozumienia ale Dominik pod nieobecno syna przeszukuje jego rzeczy. Marcinowi udaje si zdemaskowa ojca i zmusi do zmiany post powania. Wojtek i Janek docieraj do Nowaka i nak aniaj m czyzn do rozmowy. Sugeruj mu e co ukrywa a sprzeda roszcze do kamienicy Szawarskiemu nie odby a si uczciwie. Nowakowi udaje si odeprze ich argumenty ale Janek nie przestaje doszukiwa si podst pu. Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Ameryka. Polskie ko cio y w USA
Reporta przedstawia rol i histori polskich ko cio ów w Stanach Zjednoczonych. S one jednym z fundamentów które pozwalaj zachowywa tradycj oraz dba o to samo narodow emigrantom
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Stra acy
Adam wybiera si na swój codzienny poranny jogging. Odwiedza pobliski sklep i poznaje sprzedawczyni on Witka. W radiu s ycha audycj Daria dzwoni do niego ma a dziewczynka z pro b o pomoc. Krztusi si i nie mo e dobudzi mamy. Dario wypytuje j o adres i organizuje pomoc. Okazuje si e w starej kamienicy squatersów ulatnia si gaz. Adam ostro przegania gapiów ka e gasi papierosy. Maciek i Dario wchodz do wn trza budynku. Znajduj nieprzytomn kobiet ale nie widz dziecka. Dario szuka dziewczynki nie mo e jej jednak znale . Kazik nie daje rady sprawdzi czy wyniesiona na zewn trz kobieta yje. Dario wreszcie odnajduje dziecko. Adam zauwa a bezdomnego który w lizgn si do budynku aby ratowa psa. Pomaga bezpiecznie wynie czworonoga. Serial obyczajowo sensacyjny
21:35

Koronawirus. Poradnik
Program poradnikowy dotycz cy dbania o zdrowie i higien w czasie pandemii wirusa SARS CoV 2 wywo uj cego chorob COVID 19. Dzi ki poradom lekarzy widzowie dowiedz si mi dzy innymi jak post powa aby unikn zaka enia. Przedstawione zostan rzetelne informacje i obalone szkodliwe mity. B dzie mowa o tym jak mo e doj do zaka enia oraz jak post powa w przypadku podejrzenia infekcji. Z ekspertami rozmawia Adam Giza
21:45

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:10

C.K. Dezerterzy
o nierze zwiezieni z ró nych zak tków Austro W gier s intensywnie przygotowywani do obrony tronu cesarza. Nikt jednak nie traktuje powa nie tej misji dziejowej
Live-Chat aktivieren