OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Die magische Kraft. Max z przyjació k jad rowerami do szko y. Artur i jego koledzy zastawiaj na nich pu apk w rezultacie Max z Matyld wpadaj do samochodu dostawczegoz ciastkami. Samochód wywozi ich za miasto do lunaparku. Ju wiedz e do szko y nie maj po co si pieszy zatem korzystaj z przyjemno ci które niespodziewanie przyniós im los. Trafiaj do gadaj cej g owy która wró y Maxowi e zostanie magiem wszechczasów. Tymczasem na dworze rozszala a si burza dzieci cudem docieraj do domu. Max pod nieobecno ojca wchodzi do jego pracowni. Burza z pot nymi wy adowaniami szaleje nadal. Ch opiec dotyka s onecznej w óczni i czuje e w tej samej chwili sta o si co niezwyk ego. Jeszcze nie zdaje sobie sprawy co naprawd si dzieje ale ju za chwil przekonuje si e przepowiednia gadaj cej g owy nie by a pozbawiona sensu
01:30

Podr za jeden u miech
Babciu Ratunku. Nast pny etap podró y z Krakowa nad morze Poldek i Dudu przebywaj ukryci w ogromnym meblowozie. Kierowca odkrywajednak obecno pasa erów na gap i zostawia ch opców w szczerympolu. Tymczasem zaniepokojona rodzina rozpoczyna poszukiwanie ch opców przez radio. BABCIU RATUNKUSerial przygodowy 27 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajZdj cia: Stanis aw LothMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski KrystynaBorowicz Janusz K osi ski Mieczys aw Voit i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:23

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Ojciec Mateusz
15:10 do Skar yska. Autobus z Natali na pok adzie zostaje porwany przez dwóch wspó pasa erów w maskach. Obaj s pod wp ywem dopalaczy. Gro wysadzeniem pojazdu. Natalia próbuje dodzwoni si do Mo ejki ale jeden z napastników zauwa a to i wyrywa jej telefon. Na komend przychodzi faks o dwóch uciekinierach z krakowskiego wi zienia. Mo ejko oddzwania na telefon Natalii. Policjanci namierzaj uprowadzony autobus. Porywacze przeszukuj pasa erów. Dochodzi do szarpaniny bro wypala. Autobus przejmuj uzbrojeni m czy ni. Policja zarz dza blokad drogi. Bandyci wyrzucaj rannego porywacza z autobusu. Do negocjacji w cza si Mateusz. Porywacze daj samolotu. Kluczem do sprawy okazuje si nag azmiana da . Drugi z porywaczy zostaje postrzelony. Serial kryminalny obyczajowy
03:10

Barwy szcz cia
Odc. 2219 Arleta i Remek s przera eni omdleniem Reginy w trakcie fina owego wyst pu w konkursie fortepianowym. Franek zachowuje zimn krew i wzywa pogotowie. Czapla trafia do szpitala z podejrzeniem zawa u. Aldona i Borys widz e obecno w domu Witka daje Aleksowi wiele rado ci. W szkole syn Z otego zostaje wy miany przez kolegów z klasy za zadawanie si z ma olatem. Po mi ej kolacji w Feel Good Herman zaprasza Celin do siebie lecz kobieta wytr cona z równowagi zas abni ciem Reginy odmawia. Nast pnego dnia w pracy masa ysta traktuje Bro sk z rezerw . Serial obyczajowy
03:40

Ekstradycja
Po k ótni Tuwary z Gór i k opotach tego ostatniego w MSW plany ca ej trójki staj pod znakiem zapytania. Bojówkarze Sumara podk adaj materia y wybuchowe w podziemiach Pa acu Kultury
04:35

Glina
Andrzej Gajewski to twardy nieprzekupny i bezkompromisowy oficer policyjnego wydzia u zabójstw. Pracy po wi ci ycie prywatne a jego ma e stwo si rozpad o
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 209 Bogdan planuje zamach na Kazimierza. Podczas przygotowa do polowania strzela do króla z kuszy na ratunek rusza Jasiek. Bogdan ucieka zabieraj c ze sob Audre. Dziewczyna jest za lepiona mi o ci do niego. Kazimierz niezw ocznie wyje d a do Budy do El biety by dowiedzie si kto zleci sokolnikowi napad. Przed wyjazdem mówi Adelajdzie e to koniec ich ma e stwa. Jan Jura szykuje si do lubu z Jutt . Telenowela historyczna
06:35

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Peak District jedno z najpi kniejszych miejsc w Anglii po o one w pó nocnej cz ci hrabstwa Derbyshire. Wy yna przyci ga turystów parkiem narodowym pierwszym jaki zosta utworzony na Wyspach Brytyjskich. Park zajmuje ponad 1400 kilometrów kwadratowych powierzchni na jego terenie znajduje si szlak rowerowy oraz d ugodystansowy szlak turystyczny Pennine Way licz cy ponad 430 kilometrów. W a nie na wy yn Peak District zabierze widzów Adam Borowicz. Odwiedzimy lokalny fish chips nast pnie Adam ugotuje lokalny przysmak w malowniczych plenerach
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2220 Witek by zyska przychylno kolegów z klasy zaczyna dystansowa si od Aleksa. Jedzie do szko y autobusem zamiast skorzysta z podwózki Borysa. Nast pnie daje si namówi na wagary i tak trafia do kawalerki po babci Piotrka gdzie nowi kumple za ywaj narkotyki. Regina przera ona coraz gorszym samopoczuciem i omdleniem podczas konkursu jedzie do przychodni. Robi komplet bada i spodziewa si najgorszego. Franek chce wierzy e to tylko przem czenie. Klara ma spotkanie w spó dzielni literackiej w sprawie powie ci Katarzyny Zimy. Kniewski nie zostawia na jej konspekcie suchej nitki. Poza tym Pyrka nie rezygnuje z rozmów z pozostaj cym w pi czce Hubertem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Klucz do Wojty y wed ug uczewskiego
Cykl dokumentalny Micha a uczewskiego nakr cony z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojty y opowiada o yciu Jana Paw a II jego zas ugach dla Ko cio a i spotkaniach z wiernymi
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Echo serca
Podczas nocnego dy uru karetki przywo do Szpitala Pó nocnego dwie pacjentki w stanie krytycznym. Samochody kobiet zderzy y si czo owo jad c z du pr dko ci po obwodnicy
13:20

Tr dowata
Ordynat Michorowski zakochuje si z wzajemno ci w guwernantce. Arystokratyczne rodowisko jest zbulwersowane uczuciem dwojga ludzi. Ich ma e stwo by oby niewybaczalnym mezaliansem
14:55

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
15:15

ywy Ba tyk
Foki. W odcinku: Za cel swojej wyprawy Andrzej Kruszewicz obiera foki najwi ksze ba tyckie ssaki i morskie drapie niki. Wi kszo fok na wiecie to zwierz ta zimnego klimatu. B dziemy ich szuka w ród ch odnych fal polskiego morza. Foki podobne z charakteru do wilków i psów tak jak czworonogi doskonale ucz si nowych technik owienia miejsci pór roku czyli kiedy i gdzie wystawiane s ryby. Dla jakiego rybaka foki nie stanowi adnego k opotu ale innemu zjadaj wi kszo po owu a do tego niszcz sieci. Konflikt istnieje ale trudno wyobrazi sobie Ba tyk bez tych morskich sympatycznych drapie ników. Ryb w Ba tyku jest na tyle du o e jest si czym dzieli . Wystarczy dla fok i cz owieka
15:45

S oneczna w cznia
Max das Phaenomen. Max budzi si rano w z ej formie. Nie chce i do szko y ma do wszystkiego zw aszcza Artura i jego kompanii. Matylda namawia przyjaciela by u y swej niezwyk ej mocy i da kolegom nauczk . W czasie lekcji matematyki z któr ostatnio Max mia k opoty ch opak wykazuje nagle niesamowit wiedz wiadcz c o nieprzeci tnych zdolno ciach. Podczas lekcji historii przewy sza m dro ci nawet nauczyciela. Nieprawdopodobne sukcesy Maxa wzbudzaj jeszcze wi ksz z o Artura. Serial dla m odych widzów przygodowy
16:15

Zagadki zwierzogromadki
Lemury. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdobywaj przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30

Nela ma a reporterka
Gdzie rosn ananasy. Tym razem Nela wybra a si na Sri Lank w poszukiwaniu plantacji ananasów. Po drodze trafia w kilka innych ciekawych miejsc
16:45

Podwodne ABC
Najstarsi i najbardziej d ugowieczni. Najstarsz osob yj c na ziemi by a pewna Francuzka która do y a 122 lat. Motyle yj tylko kilka dni a najstarszy kot kiedy odchodzi do krainy wiecznych owów by dobrze po trzydziestce. A jak to jest z mieszka cami wód Jak d ugo yj Czy s tacy których mo na nazwa nie miertelnymi Jak d uga jest historia poszczególnych gatunków Czy to mo liwe e niektóre z nich by y na ziemi kiedy po naszej planecie przechadza y si dinozaury W tym odcinku literka N jak najstarsi pod wod . Bohaterami b d m.in. meduzy koralowce rekiny oraz g bki
17:00

Podr za jeden u miech
Grzybobranie. Ch opcom udaje si zmyli milicjantów i razem z odzyskan walizk ruszaj nad jezioro. Tam korzystaj z go cinno ci grupy m odych ludzi którzy na dalsze wakacje zarabiaj zbieraniem grzybów. Poldek i Dudu zostaj w czeni do tej akcji ale jak si okazuje zupe nie nie znaj si na grzybachi na wielki zarobek liczy nie mog . Podczas w drówki po lesie Poldek staje si wiadkiem dziwnej sceny w samochodzie. Po powrocie do obozu opowiada starszym ch opcom o tym co widzia . Wszyscy nabieraj przekonania e wpad na trop wielkiego przest pcy. Tymczasem Dudu chroni si na drzewie przed atakuj cym go ody cem. Wreszcie obaj autostopowicze trafiaj na komend milicji sk d odbiera ich niedawno poznana tajemnicza pani. W jej towarzystwie ch opcy ruszaj w dalsz podró . Serial przygodowy 29 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Hanna Skar anka Jerzy Cnota Janusz K osi ski i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Prawdziwy bohater
Pracownicy stra y granicznej podczas pandemii pracuj 24 godziny na dob próbuj c usprawni ruch na zachodniej granicy Polski. Pawe wykonuje prac która wymaga ogromnego wysi ku wytrwa o ci i cierpliwo ci kontroluje osoby przekraczaj ce granic . Niektórych informuje e musz trafi na obowi zkow kwarantann . Nie zawsze spotyka si to z akceptacj
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2220 Witek by zyska przychylno kolegów z klasy zaczyna dystansowa si od Aleksa. Jedzie do szko y autobusem zamiast skorzysta z podwózki Borysa. Nast pnie daje si namówi na wagary i tak trafia do kawalerki po babci Piotrka gdzie nowi kumple za ywaj narkotyki. Regina przera ona coraz gorszym samopoczuciem i omdleniem podczas konkursu jedzie do przychodni. Robi komplet bada i spodziewa si najgorszego. Franek chce wierzy e to tylko przem czenie. Klara ma spotkanie w spó dzielni literackiej w sprawie powie ci Katarzyny Zimy. Kniewski nie zostawia na jej konspekcie suchej nitki. Poza tym Pyrka nie rezygnuje z rozmów z pozostaj cym w pi czce Hubertem. Serial obyczajowy
19:20

Poland in Undiscovered
Che mno. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Echo serca
Podczas nocnego dy uru karetki przywo do Szpitala Pó nocnego dwie pacjentki w stanie krytycznym. Samochody kobiet zderzy y si czo owo jad c z du pr dko ci po obwodnicy
21:30

Glina
Andrzej Gajewski i Jerzy kontynuuj ledztwo w sprawie tajemniczego znikni cia m odej kobiety o której opowiada kierowca fiata Tomasz. Po wypadku zostawi j sam w rozbitym aucie
22:30

Glina
W podwarszawskim domu dziecka Jerzy odnajduje Ew Wasiak z któr mieszka a zaginiona. Gajewski zabiera j do opuszczonej fabryki w której w piecu odkryto ludzkie szcz tki
23:30

Fajna Polska
Sandomierz region wi tokrzyski. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren