OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Das Orchideenhaus. Rodzice Matyldy postanawiaj sprzeda dom. Max obawia si e straci kole ank która b dzie musia a si wyprowadzi z Tardy. Obydwoje postanawiaj jako temu zaradzi . Wykorzystuj c sweniezwyk e zdolno ci Max sprawia e pocz tkowo niezdecydowanykupiec podejmuje ostateczn decyzj i w po piechu opuszcza dom. Dzieci triumfuj natomiast rodzice Maxa s coraz bardziejzaniepokojeni paranormalnymi zdolno ciami syna. Serial przygodowy dla m odych widzów
01:30

Podr za jeden u miech
Polowanie na kapelusz. Ch opcy poznaj pechowego w a ciciela kapelusza w którym schowany by kupon loterii warto ci 100 tysi cy z otych. Roztargniony pan usi uje odzyska cenne nakrycie g owy a ch opcy próbuj mu pomóc
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

Stra acy
Maciek szuka Kasi. Magda rozmawia z Krzy kiem o jego ojcu który za o y now rodzin . Ratownicy dostaj wezwanie aby uwolni cz owieka ze studni. Okazuje si e s to wiczenia
03:15

B dzie dobrze kochanie
Uwi ziona na czas kwarantanny w domu El bieta obserwuje z uwag s siadów przez okno. Nie uchodzi jej uwagi fakt e ka dy z nich aby wyj z osiedla musi nacisn guzik. El bieta zwraca si z pro b do m a aby zaradzi temu problemowi. Taki guzik mo e stanowi nie lada zagro enie a on jako przewodnicz cy wspólnoty powinien zareagowa . Jednak Zygmunt sugeruje e El bieta nie powinna wtr ca si w kwestie które do niej nie nale . Oburzona takim postawieniem sprawy ma onka decyduje si przemówi m owi do rozs dku
03:25

B dzie dobrze kochanie
Awantura o przycisk do domofonu u wiadamia El biecie jak bardzo by a zdominowana przez m a. Nie odpowiada jej podzia ról w którym jej miejsce jest w kuchni a jedn z jej g ównych funkcji zadowalanie m a. El bieta za pomoc ma ych kroczków zamierza zmieni zasady funkcjonuj ce w ich yciu. Zaczyna od nieprzyrz dzania m owi porannej kawy kolejnym krokiem jest upieczenie sernika zamiast szarlotki. Zygmunt zamierza da odpór nowej postawie ony
03:45

Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
04:35

Opole 2017 na bis
04:45

Barwy szcz cia
Odc. 2218 Dzi wielki dzie Reginy. Franek cieszy si e ukochana czuje si dobrze przed konkursem duetów fortepianowych i e bóle stawów i nadgarstków min y. W amfiteatrze stan zdrowia Reginy drastycznie si pogarsza. Madzia przychodzi do Kacpra z now ide ochrony rodowiska poprzez rezygnacj z konsumpcji mi sa. Dziewczyna próbuje wywo a dyskusj ale Jab o ski daje jej do zrozumienia e chce by sam. Po wyj ciu Madzi Ma gorzata próbuje u wiadomi Kacprowi e swoim zachowaniem zrani uczucia ukochanej. Celina Lidka i Herman goszcz niewidome dzieci na treningu w Fitness Klubie. Spotkanie mimo gaf i niezr czno ci ze strony trenerek cieszy obie strony. Serial obyczajowy
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2219 Arleta i Remek s przera eni omdleniem Reginy w trakcie fina owego wyst pu w konkursie fortepianowym. Franek zachowuje zimn krew i wzywa pogotowie. Czapla trafia do szpitala z podejrzeniem zawa u. Aldona i Borys widz e obecno w domu Witka daje Aleksowi wiele rado ci. W szkole syn Z otego zostaje wy miany przez kolegów z klasy za zadawanie si z ma olatem. Po mi ej kolacji w Feel Good Herman zaprasza Celin do siebie lecz kobieta wytr cona z równowagi zas abni ciem Reginy odmawia. Nast pnego dnia w pracy masa ysta traktuje Bro sk z rezerw . Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Przystanek Ameryka
Polski folklor made in USA. Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Odc. 2220 Witek by zyska przychylno kolegów z klasy zaczyna dystansowa si od Aleksa. Jedzie do szko y autobusem zamiast skorzysta z podwózki Borysa. Nast pnie daje si namówi na wagary i tak trafia do kawalerki po babci Piotrka gdzie nowi kumple za ywaj narkotyki. Regina przera ona coraz gorszym samopoczuciem i omdleniem podczas konkursu jedzie do przychodni. Robi komplet bada i spodziewa si najgorszego. Franek chce wierzy e to tylko przem czenie. Klara ma spotkanie w spó dzielni literackiej w sprawie powie ci Katarzyny Zimy. Kniewski nie zostawia na jej konspekcie suchej nitki. Poza tym Pyrka nie rezygnuje z rozmów z pozostaj cym w pi czce Hubertem. Serial obyczajowy
06:35

Barwy szcz cia
Odc. 2221 Po ostatnich k amstwach Witek stara si przypodoba Aleksowi i jego rodzinie. W szkole koledzy z klasy obawiaj si e Z oty zdradzi ich met . Kiedy dochodzi do szarpaniny syn Marka wykazuje si si fizyczn czym zyskuje szacunekBogdana Piotrka i Krzy ka i ponownie zostaje przyj ty do ich paczki. Sabina zamiast w pracy znowu przebywa w alkoholowym wiecie halucynacji z nie yj cym Tomal . Le c w parku kobiet spotyka Tymon. Kajtkowi jest wstyd przed przyjació mi za zachowanie matki. Renata i Dominika s zadowolone ze zmian w Feel Good ale spokój w lokalu burzy awaria internetu. Dziewczyny wzywaj na pomoc Sebastiana. Kowalski szybko naprawia usterk a potem przy kawie zaczyna flirtowa z Renat . Serial obyczajowy
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Okrasa amie przepisy
Na kiszk do Supra la. Okrasa wyrusza do Supra la. Miasto nazywane Per Puszczy Knyszy skiej s ynie z organizowanych co roku mistrzostw wiata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej
TVPOLONIA
12:05

Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
13:00

Ojciec Mateusz
15:10 do Skar yska. Autobus z Natali na pok adzie zostaje porwany przez dwóch wspó pasa erów w maskach. Obaj s pod wp ywem dopalaczy. Gro wysadzeniem pojazdu. Natalia próbuje dodzwoni si do Mo ejki ale jeden z napastników zauwa a to i wyrywa jej telefon. Na komend przychodzi faks o dwóch uciekinierach z krakowskiego wi zienia. Mo ejko oddzwania na telefon Natalii. Policjanci namierzaj uprowadzony autobus. Porywacze przeszukuj pasa erów. Dochodzi do szarpaniny bro wypala. Autobus przejmuj uzbrojeni m czy ni. Policja zarz dza blokad drogi. Bandyci wyrzucaj rannego porywacza z autobusu. Do negocjacji w cza si Mateusz. Porywacze daj samolotu. Kluczem do sprawy okazuje si nag azmiana da . Drugi z porywaczy zostaje postrzelony. Serial kryminalny obyczajowy
13:50

Stra acy
Maciek szuka Kasi. Magda rozmawia z Krzy kiem o jego ojcu który za o y now rodzin . Ratownicy dostaj wezwanie aby uwolni cz owieka ze studni. Okazuje si e s to wiczenia
14:40

Paranienormalni Tonight
Piotr Gruszka. Igor Kwiatkowski i Robert Motyka zapraszaj do studia gwiazdy. Tym razem go ciem b dzie znany sportowiec Piotr Gruszka
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
talk. Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonuODCINEK 1Szymon zaprasza Zosi Ank i Bartka na swoj ód na romantyczny weekend na wodzie. Podczas rejsu m odzi spotykaj jednak Telm (Magdalena Lamparska) i Luisa par z Kanady która prosi ich o pomoc. Przez nowych znajomych czwórka przyjació znów wpada w k opoty. Ewa i Szczepan wspólnie próbuj uratowa Niu ka który musi przej natychmiastow operacj . Inga i Agata walcz z potopem w ich nowej knajpie przera one na my l e Wegenacja zostanie zniszczona. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska
18:40
24. Przegl d Piosenki Aktorskiej
Bal w operze. Wielki kosmiczny spektakl jeszcze si nie rozpocz . Jest pusto iciemno. Czarny mrok galaktycznych przestworzy roz wietlaj ognikidalekich gwiazd i warkocze p omienistych komet. W oddali nibyorbituj ce meteory wiruje z wolna sze ma popodobnych postaci.Odra aj ce stwory drzemi . Nie budz ich agodne d wi ki astralnejuwertury. Nagle muzyka pot nieje. Wyrwane ze snu ma py pr si izrywaj na nogi za zalan wiat em scen zaludnia t um ludzi. Wszyscysi piesz denerwuj gor czkuj . Szef przekrzykuje Pedanta Ksi nawygrywa z Doktorow bój o woln taksówk Baron szybko dopinap aszcz na Tajniaka Tajniak mruga. Wszyscy piesz na wielki bal... W pi dziesi t rocznic mierci autora Balu w operze organizatorzy 24. Przegl du Piosenki Aktorskiej i Teatr Muzyczny Operetka Wroc awska przygotowali wspólnie Tuwimow Gal dwucz ciowy spektakl po wi cony twórczo ci znakomitego poety. Wype ni a j m.in. inscenizacja s ynnego poematu satyrycznego Bal woperze napisanego w 1936 roku skonfiskowanego przez cenzur ikolportowanego w odpisach a do roku 1946 kiedy opublikowa go wca o ci tygodnik Szpilki . Przez nast pnych dwana cie lat dzie oTuwima znowu znalaz o si na indeksie tym razem nowejsocjalistycznej w adzy. Dopiero w 1958 roku Bal w operze doczeka si wydania ksi kowego. Autorzy widowiska zrealizowali spektakl o nader interesuj cej iintryguj cej formie przydali mu magicznej zrodzonej z marze sennychchwilami niepokoj cej aury zadbali o wysmakowan kosmiczn scenografi . Muzyk skomponowa znany pianista jazzowy LeszekMo d er a liczny zespó aktorów i tancerzy m odego pokoleniaprzekonuj co przedstawi Tuwimowskie uniwersum uczestników balu.Sk ada si ono z ludzkich przedstawicieli starego odchodz cego wniepami wiata oraz ich sukcesorów prymitywnych bezczelnych iz o liwych ma poludów
19:40

Rodzina Treflikw
Domek w domku. Dzieci znajduj kartonowe pud o i przerabiaj na domek. Z pomoc ma ego wujcia domek magicznie si powi ksza i odbywa si w nim mi dzypokoleniowe przyj cie
19:45

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
O wielkim ba aganie i sposobie na wodniki. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Józka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Próbuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw próbuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Józef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowódca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomóc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Józef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
21:25

Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wydarzenie plenerowe podczas którego zostan wykonane najpi kniejsze utwory z polskich filmów i seriali. Wyst pi mi dzy innymi: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Szroeder i Artur Gadowski
22:10

Wielki koncert nocy letniej
Muzyka filmowa. Wydarzenie plenerowe podczas którego zostan wykonane najpi kniejsze utwory z polskich filmów i seriali. Wyst pi mi dzy innymi: Beata Kozidrak Ania D browska Natalia Szroeder i Artur Gadowski
23:05

Zabi Sekala
vor dem Hintergrund des 2. Weltkrieges 1943 in einem Dorf in Maehren: Ivan Sekal (Boguslaw Linda) unehelicher Sohn eines Landwirts nimmt Rache an den Bauern die ihn aus der Dorfgemeinschaft ausschliessen. Er droht sie bei den deutschen Besatzern zu denunzieren. Daraufhin wollen die Bauern Ivan toeten lassen. Der als Fluechtling im Dorf lebende Schmied Jura Baran (Olaf Lubaszenko) soll die Tat fuer sie ausfuehren
Live-Chat aktivieren