OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
01:20

Zakochaj si w Polsce
Rabka Zdrój. Pierwsze wzmianki o Rabce si gaj redniowiecza. Gdy powsta o uzdrowisko miejscowo zacz a si rozwija . Ju w drugiej po owie XIX wieku do Rabki mo na by o dojecha kolej
01:45

Ba nie i bajki polskie
Król kruków. Bolko syn tr bacza z ratuszowej wie y ratuje zranionego kruka. Okazuje si e jest to sam Król Kruków. W dowód wdzi czno ci Król darowuje ch opcu magiczn tr bk . Za spraw Szpiega 006 do w adców o ciennych pa stw dociera wiadomo o maszynie do robienia z ota któr jakoby mia wynale Merkuriusz Pragmatico s ynny pozna ski uczony i wynalazca. W adcy postanawiaj zmusi burmistrza miasta do wydania maszyny. Wrogie armie otaczaj gród. Kiedy obro cy trac ju nadziej na ocalenie Bolko wzywa na pomoc Króla Kruków
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
03:15

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
04:20

Zniewolona
(KREPOSTNAJA)Serial kostiumowy melodramat 45 min Ukraina 2019 Re yseria: Feliks Gerczikow Maksim Litwinow Aktorzy: Katerina Kowalczuk Michai Gawry ow Aleksiej Jarowenko Stanislaw Bok an Olga Sumska Mark Drobot Ksenia Miszyna Grigorij ca y czas szuka Katieriny. Otrzymuje wiele fa szywych wiadomo ci jeden list jednak budzi w nim nadziej . Katierina przygotowuje Wo odi do wyst pu przed ojcem chrzestnym ch opca. Okazuje si e jest nim Andriej adan który rozpoznaje w Katii dziewczyn z domu publicznego. Wieczorem u Korieniewów zbiera si mietanka towarzystwa. Olga demonstruje swe feministyczne pogl dy. Jelena i Niko aj daj si przy apa Katierinie w niezr cznej sytuacji. Udr czona Natalia wbrew woli ojca postanawia wst pi do klasztoru. Orysia wraca do Czerwinki. Halina zatrudnia si jako najmitka w odleg ym chutorze. Pracuje bardzo ci ko mimo zaawansowanej ci y. Prosi tak e Nazara by wzi Oleksa do pomocy i wyuczy ch opca na kowala
05:05

Studio Kultura niedziela z..
Dorot Kolak. Bohaterk Niedzieli z jest Dorota Kolak aktorka teatralna i filmowa. Lubiana przez publiczno chwalona przez krytyków. Pochodzi z krakowskiej rodziny zwi zanej z teatrem co najmniej od trzechpokole . Dorota Kolak krakowsk PWST uko czy a w 1980 roku. Cz sto w wywiadach podkre la jak wa ne dla jej ukszta towania scenicznego by o zetkni cie z prowadz cymi tam zaj cia Ann Polonyi Ew Lassek. Na scenie Dorota Kolak gra najcz ciej postacie mroczne skomplikowane o zabarwieniu dramatycznym. Jak sama mówi: Te role które s dla mnie najwa niejsze to role wariatki albo kobiety nad przepa ci kompletnie pokr conej w rodku szalonej a nie grzecznej czy dobrze u o onej . W Teatrze Wybrze e Dorota Kolak ma niezaprzeczalny status gwiazdy tamtejszej sceny m.in. dzi ki rolom w spektaklach Krzysztofa Babickiego (Pu apka Panna Julia Biesy Pokojówki) Grzegorza Wi niewskiego (Matka S odki ptak m odo ci Zmierzch Bogów) Anny Augustynowicz (M i ona Na pocz tku by dom) Krystyny Jandy (Seks dla opornych Raj dla opornych) Adama Nalepy (Maria Stuart). Popularno i sympatia widzów przysz y tak e wraz z udzia em aktorki w popularnych serialach cho by Radio Romans Barwy szcz cia Londy czycy czy Przepis na ycie. Z Dorot Kolak i jej go mi porozmawiamy m.in. o tym dlaczego kino upomnia o si o ni tak pó no puli ról dla kobiet dojrza ych o tym dlaczego lubi prac z m odymi filmowcami o tym czy mo na zrobi karier aktorsk nie b d c w stolicy o blaskach i cieniach ycia w aktorskiej rodzinie
TVPOLONIA
06:10

Rok 2020
Bohaterami 4. odcinka s Karol Strasburger i Urszula Dudziak. Wybitna polska wokalistka jazzowa opowiada mi dzy innymi o pocz tkach kariery w Nowym Jorku koncertach ze wiatowej s awy muzykami i zaskoczeniu jakie prze y a gdy jej piosenka sta a si hitem w internecie za spraw filipi skich o nierzy. W rozmowie z dokumentalistami Karol Strasburger mówi o tym jak zosta gospodarzem Familiady programu który od 26 lat cieszy si ogromn popularno ci . Aktor wspomina te swoje niezapomniane filmowe i serialowe kreacje
06:35

Okrasa amie przepisy
Na kiszk do Supra la. Okrasa wyrusza do Supra la. Miasto nazywane Per Puszczy Knyszy skiej s ynie z organizowanych co roku mistrzostw wiata w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej
07:00

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
07:15

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
07:20

Pod Tatrami
07:30

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2222 Aleks zasiewa w Aldonie niepokój opowiadaj c e koledzy Witka na miewaj si z niego. Bogdan Krzysiek i Piotrek przychodz do szko y os abieni po narkotykach i tylko Z oty nie le si trzyma. Kolejne popo udnie syn Marka sp dza w kawalerce i b d c pod wp ywem marihuany daje sobie wyci yletk znak przynale no ci do grupy. Kajtek bierze na siebie ci ar pilnowania matki by mia a jak najmniej okazji do napicia si . Wyci ga j z Oliwk i Maj do parku. Niestety Sabina zauwa a spo ywaj cych alkohol m czyzn. Tolek wierz c e Gawron zna angielski proponuje Ry kowi i abci wspó prac przy pozyskiwaniu do firmy budowla ców z Filipin. Do Feel Good wraca pozuj cy na biznesmena Mietek. Okazuje si e m czy nie wpad a w oko Dominika. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Ko o pira
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

1920. Wojna i mi o
Braterstwo. W adys aw po powrocie ze lubu Józka zatrzymuje si na kilka dni w maj tku Olszy skich. Próbuje zbli y si do Zosi. Ona jednak wci trzyma go na dystans bawi si jego uczuciem jest z o liwa. W adys aw próbuje zatem jej w asnej broni. Ku jego zaskoczeniu Zosia troch si zmienia. Jadwiga okazuje si sowieck agentk przychodzi do salonu Sabiny i przekazuje meldunki. Józef niczego si nie domy la. O procederze fa szowania m ki dowiaduje si dowódca Bronka major Mikulicz. Bronek zostajearesztowany. Zrozpaczona Lulu szuka pomocy u Mietka ale ten nie przyznaj c si do w asnego udzia u w tej sprawie niewiele mo e zdzia a . Pomóc Bronkowi postanawiaj jego przyjaciele W adek i Józef. Spotykaj si z majorem Mikuliczem i przekonuj go by w s dzie wystawi swojemu podw adnemu jak najlepsze wiadectwo. Major Mikulicz broni Bronka. Serial sensacyjny wojenny
13:20

Fredek uszcz liwia wiat
Komedia 83 min Polska 1936Re yseria: Zbigniew Ziembi skiScenariusz: Julian KaufmanZdj cia: Jakub Joni owicz Bernard Marwi skiMuzyka: Wiktor Krupi ski Wanda Vorbond Mieczys aw Weinberg Iwo WesbyAktorzy: Karolina ubie ska Loda Halama Alina Zieli ska Zbigniew Rakowiecki Jerzy Czapli ski Józef Kondrat Tadeusz Weso owski Antoni Fertner Józef Orwid Fredek in ynier wynalazca konstruuje telefonowizor. Niestety to wydawa oby si rewelacyjne urz dzenie przysparza mu samych k opotów i wprowadza zam t w spokojne ycie stolicy. Dzi ki telefonowizorowi Fredek ogl da swoj narzeczon w czu ej pozie z innym m czyzn ona fabrykanta odkrywa e m j zdradza wynalazek zainstalowany w restauracji demaskuje same k amstwa i niecne uczynki. Zabawne perypetie intrygi ust puj jednak miejsca po ytecznemu wykorzystaniu osi gni techniki i m odo ci. Wynalazek zostaje upowszechniony sk óceni podaj sobie r ce wyja niaj si wszelkie nieporozumienia
14:55

Przystanek Ameryka
Polski folklor made in USA. Program przedstawia histori stosunków polsko ameryka skich i sylwetki osób które przyczyni y si do umacniania sojuszu i wspó pracy Polski i Stanów Zjednoczonych
15:15

Zakochaj si w Polsce
Rabka Zdrój. Pierwsze wzmianki o Rabce si gaj redniowiecza. Gdy powsta o uzdrowisko miejscowo zacz a si rozwija . Ju w drugiej po owie XIX wieku do Rabki mo na by o dojecha kolej
15:45

S oneczna w cznia
Ein seltsamer Gast. Mateusz wraz z Filipem zaprzyja nionym astrofizykiemodkrywaj e ród em magicznych zdolno ci ch opca jest energiapozaziemska któr Max wch on dotykaj c w óczni. Ch opakowigrozi wielkie niebezpiecze stwo. Je li nie pozb dzie si tajemniczejenergii zamieni si w fal elektromagnetyczn i przeniesie w innywymiar kosmiczny. Energi t mo e jednak odebra Maxowi tylkoinna istota z tamtego wymiaru. Naukowcy podejmuj prób sprowadzenia na Ziemi i zmaterializowania takiej istoty. W tensposób pojawia si w Tardzie niezwyk y go dziwna i zarazemsympatyczna posta o imieniu JON
16:15

Zwierzaki Czytaki
Uwaga na szelki. Szymek konstruuje w asn maszyn lataj c podobn do drona. W testach bezpiecze stwa udzia bierze oczywi cie Rysia. Tymczasem Micha szykuje si na wyst p w telewizji. Co takiego si wydarzy e Micha wróci wcze niej do domu A mo e telewizja pojawi si na podwórku I o kim b dzie najg o niej
16:30

Supe kowe ABC
W tym wydaniu Supe kowego ABC poznamy liter F jak flet figa figura i flaming. Supe ek opowie wam o tym e w lesie znalaz mnóstwo mieci. Jak my licie kto je tam zostawi Dowiemy si o tym jak torby foliowe i inne odpady mog by niebezpieczne dla zwierz t. W teatrzyku zobaczymy ba o ma ym flamingu który natychmiast chcia by ró owy. W k ciku zabaw plastycznych z pomoc Zr cznych R czek z foliowej torebki wykonamy kukie k a w pokoju eksperymentóww pomys owy sposób pozbieramy rozsypane szpilki. Pobawimy si te wyrazami. Ciekawe czy wiecie jakie s owa mog powsta z wyrazu foka
16:40

Figu Migu
Kiedy pirat robi arrr. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
16:55

Podr za jeden u miech
Po egnanie z Dudusiem. Ch opcy docieraj wreszcie nad morze. To ju kres ich podró y. W druj c wzd u wybrze a przypadkowo roz czaj si . Up ynie sporo czasu zanim znowu si odnajd . W czasie tychw drówek Dudu zmieni si nie do poznania. Z niezdarnegomaminsynka sta si dzielnym m odzie cem. Serial przygodowy 32 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J dryka Scenariusz: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Jan Machulski i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Halimony
Po 15 latach ycia w Londynie Dana i Jacek zamieszkali na Podlasiu we wsi Dawidowicze. Dana uczy wiejskie kobiety jogi a Jacek daje drugie ycie starym meblom których pozbywaj si s siedzi
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2222 Aleks zasiewa w Aldonie niepokój opowiadaj c e koledzy Witka na miewaj si z niego. Bogdan Krzysiek i Piotrek przychodz do szko y os abieni po narkotykach i tylko Z oty nie le si trzyma. Kolejne popo udnie syn Marka sp dza w kawalerce i b d c pod wp ywem marihuany daje sobie wyci yletk znak przynale no ci do grupy. Kajtek bierze na siebie ci ar pilnowania matki by mia a jak najmniej okazji do napicia si . Wyci ga j z Oliwk i Maj do parku. Niestety Sabina zauwa a spo ywaj cych alkohol m czyzn. Tolek wierz c e Gawron zna angielski proponuje Ry kowi i abci wspó prac przy pozyskiwaniu do firmy budowla ców z Filipin. Do Feel Good wraca pozuj cy na biznesmena Mietek. Okazuje si e m czy nie wpad a w oko Dominika. Serial obyczajowy
19:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Wied min
Smok. Geralt jest ju do wiadczonym i zaprawionym w bojach wied minem. Podczas podró y poznaje rycerza Borcha Trzy Kawki. Bard Jaskier stary druh wied mina opowiada o wyprawie na smoka
21:30

Glina
Artur Bana wstrz ni ty tragiczn mierci kolegi zamierza zrezygnowa z pracy w policji. Komisarz Gajewski odwodzi go od tej nieprzemy lanej decyzji
22:30

Glina
W luksusowej willi na przedmie ciach Warszawy odkryto zw oki malarza Eugeniusza Zajdlera. Prowadz cy ledztwo komisarz Gajewski trafia na trop dr. Czeskiego
23:30

o nierz Rzeczypospolitej
Film dokumentalny o Edwardzie Bzymku Strza kowskim. To wybitna posta podziemia niepodleg o ciowego intelektualista oficer Wrze nia szef wywiadu i kontrwywiadu AK po udniowych okr gów Generalnego Gubernatorstwa szef Brygad Wywiadowczych. Jego siatka w trakcie wojny rozpracowywa a niemieckie struktury i instytucje demaskowa a kolaborantów uczestniczy a w zabezpieczeniu s ynnej akcji Most III zwie czonej przerzutem pocisku V2 na Zachód. Przygotowywa a si równie do dzia ania w warunkach przewidywanej okupacji sowieckiej rozpracowuj c struktury podziemia komunistycznego. Po zako czeniu dzia a wojennych Brygady Wywiadowcze wchodz w sk ad organizacji Wolno i Niezawis o za EdwardBzymek Strza kowski wchodzi w sk ad jej II Zarz du. Dwa dni po aresztowaniu w 1946 r. Edward podejmuje desperacki krok i aby chroni swoich wspó towarzyszy wyskakuje z II pi tra kamienicy w krakowskiej siedzibie Urz du Bezpiecze stwa Publicznego przy placu Inwalidów. Prze ywa lecz w ci kim stanie nieprzytomny zostaje przetransportowany do szpitala wi ziennego na Montelupich. Gdy tylko odzyskuje przytomno rozpoczyna si bestialskie trwaj ce wiele miesi cy ledztwo w wyniku którego Bzymek zostaje skazany na kar mierci w tzw. procesie krakowskim zamienion ostatecznie na wieloletnie wi zienie. Do ko ca ycia jest inwigilowany. W 1992 roku zostaje zrehabilitowany za w adze Krakowa nazywaj jego imieniem jedn z ulic miasta. W 2011 roku odznaczony zostaje po miertnie przez prezydenta RP Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Live-Chat aktivieren