OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Ein seltsamer Gast. Mateusz wraz z Filipem zaprzyja nionym astrofizykiemodkrywaj e ród em magicznych zdolno ci ch opca jest energiapozaziemska któr Max wch on dotykaj c w óczni. Ch opakowigrozi wielkie niebezpiecze stwo. Je li nie pozb dzie si tajemniczejenergii zamieni si w fal elektromagnetyczn i przeniesie w innywymiar kosmiczny. Energi t mo e jednak odebra Maxowi tylkoinna istota z tamtego wymiaru. Naukowcy podejmuj prób sprowadzenia na Ziemi i zmaterializowania takiej istoty. W tensposób pojawia si w Tardzie niezwyk y go dziwna i zarazemsympatyczna posta o imieniu JON
01:25

Podr za jeden u miech
Po egnanie z Dudusiem. Ch opcy docieraj wreszcie nad morze. To ju kres ich podró y. W druj c wzd u wybrze a przypadkowo roz czaj si . Up ynie sporo czasu zanim znowu si odnajd . W czasie tychw drówek Dudu zmieni si nie do poznania. Z niezdarnegomaminsynka sta si dzielnym m odzie cem. Serial przygodowy 32 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J dryka Scenariusz: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Jan Machulski i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28

Wied min
Smok. Geralt jest ju do wiadczonym i zaprawionym w bojach wied minem. Podczas podró y poznaje rycerza Borcha Trzy Kawki. Bard Jaskier stary druh wied mina opowiada o wyprawie na smoka
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2222 Aleks zasiewa w Aldonie niepokój opowiadaj c e koledzy Witka na miewaj si z niego. Bogdan Krzysiek i Piotrek przychodz do szko y os abieni po narkotykach i tylko Z oty nie le si trzyma. Kolejne popo udnie syn Marka sp dza w kawalerce i b d c pod wp ywem marihuany daje sobie wyci yletk znak przynale no ci do grupy. Kajtek bierze na siebie ci ar pilnowania matki by mia a jak najmniej okazji do napicia si . Wyci ga j z Oliwk i Maj do parku. Niestety Sabina zauwa a spo ywaj cych alkohol m czyzn. Tolek wierz c e Gawron zna angielski proponuje Ry kowi i abci wspó prac przy pozyskiwaniu do firmy budowla ców z Filipin. Do Feel Good wraca pozuj cy na biznesmena Mietek. Okazuje si e m czy nie wpad a w oko Dominika. Serial obyczajowy
03:45

Glina
Artur Bana wstrz ni ty tragiczn mierci kolegi zamierza zrezygnowa z pracy w policji. Komisarz Gajewski odwodzi go od tej nieprzemy lanej decyzji
04:40

Glina
W luksusowej willi na przedmie ciach Warszawy odkryto zw oki malarza Eugeniusza Zajdlera. Prowadz cy ledztwo komisarz Gajewski trafia na trop dr. Czeskiego
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35

Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2223 Po narkotykach Witek przesypia ca dob . Wci niczego nie wiadomi Aldona i Aleks martwi si o niego. Z ch opakiem kontaktuje si Bogdan by sprawdzi czy wszystko z nim w porz dku. Marysia odreagowuje nieobecno taty. Agata z Patrykiem nie mog pomóc Klarze w opiece nad córk gdy pracuj nad firmowym raportem Pyrki. Nadal nie wiadomo kiedy Hubert zostanie wybudzony ze pi czki. Mietek niezra ony ponownie odwiedza Feel Good i chc c zaimponowa Dominice przechwala si biznesowymi sukcesami. Niechcianego adoratora przyjació ki odp dza Renata do której z kolei przychodzi z propozycj randki Sebastian. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Wied min
Smok. Geralt jest ju do wiadczonym i zaprawionym w bojach wied minem. Podczas podró y poznaje rycerza Borcha Trzy Kawki. Bard Jaskier stary druh wied mina opowiada o wyprawie na smoka
13:25

Blondynka
Witajcie Majaki. Sylwia trafia do lecznicy w Majakach w trudnym momencie. Jej szef doktor Jan Fus musi w a nie wyjecha na kilka dni i zostawia dziewczyn sam . Kubusówna poznaje gospodyni doktora
14:15

Blondynka
Nie ka dy mo e by grabarzem. Sylwia zyskuje wdzi czno mieszka ców Majaków ratuj c psy przed ekip hycli przys an przez wojewódzkiego lekarza weterynarii. Nadal jednak czuje e nie b dzie atwo pozyska sprzymierze ców
15:15

Przyrodnik na tropie
Szarytka morska. odc. 5Bohaterka tego odcinka mo e wa y a do 300 kg i mierzy do 2 5 metra. Samce jak to w wiecie ssaków s wi ksze i ci sze od samic. Losy bohaterki od ponad 10 000 lat splecione s z cz owiekiem który od zamierzch ych czasów na ni polowa ze wzgl du na mi so cenne futro i t uszcz. W 2015 roku Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk zmieni kilka polskich nazw ssaków. Bohaterka tego odcinka wcze niej by a fok szar a teraz jest szarytk morsk
15:45

S oneczna w cznia
Ein Fremder auf dem Planeten Terra. Tajemnicza istota pozaziemska zamieszkuje w domu Maksa. Niestety Jon sam nie jest w stanie odebra mocy swemu ziemskiemuprzyjacielowi musi poczeka na statek kosmiczny cywilizacjipozaziemskiej. Do tego czasu ma za zadanie chroni Maksa przed innymobcym przybyszem który chce wej w posiadanie niezwyk ej energii
16:15

W krainie ba ni
Smok Wawelski. Mimo e jest to ba o smoku wawelskim g ównymi bohaterami opowie ci s ksi niczka Wanda córka króla Kraka oraz jej przyjaciel szewczyk. Mimo serdecznej relacji pomi dzy dzie mi w ca ym grodzie patrzy si na t znajomo bardzo nieprzychylnie. Wed ug ludu rzemie lnik powinien trzyma si z daleka od dworu. Tymczasem smok atakujegród. W takiej chwili szewczyk nie waha si ani przez chwil i rusza na pomoc królewskiej rodzinie. Czy ch opcu uda si pokona pot nego smoka
16:35

Zaczarowany wiat..
Suknie sukienki kontusze fraki paczki czy wspania e stroje z epoki powstaj od pocz tku do ko ca w pracowniach krawieckich damskiej i m skiej. Za ich wspania ymi efektami stoj dziesi tki krawców. A wiat kostiumów przybli dzieciom Edyta St pie i Miros aw Brzózka
16:55

Stawiam na Tolka Banana
Klondike. Perypetie bandy nastolatków której przewodzi zadziorna Karioka. Uciele nieniem ich marze jest tajemniczy Tolek Banan rzekomy uciekinier z poprawczaka którego próbuj na ladowa
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Co dalej
Ludzie bez ojczyzny. Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2223 Po narkotykach Witek przesypia ca dob . Wci niczego nie wiadomi Aldona i Aleks martwi si o niego. Z ch opakiem kontaktuje si Bogdan by sprawdzi czy wszystko z nim w porz dku. Marysia odreagowuje nieobecno taty. Agata z Patrykiem nie mog pomóc Klarze w opiece nad córk gdy pracuj nad firmowym raportem Pyrki. Nadal nie wiadomo kiedy Hubert zostanie wybudzony ze pi czki. Mietek niezra ony ponownie odwiedza Feel Good i chc c zaimponowa Dominice przechwala si biznesowymi sukcesami. Niechcianego adoratora przyjació ki odp dza Renata do której z kolei przychodzi z propozycj randki Sebastian. Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ojciec Mateusz
Zdrada. Anna Jawor zwierza si Natalii e jej m ma romans. Kobieta wynaj a detektywa który dostarczy jej zdj cia Roberta w towarzystwie Julii. Wkrótce Robert znika. Nad rzek zostaj znalezione zw oki
21:30

Glina
Zebrane przez Artura informacje wskazuj e Czerski prowadzi ciemne interesy o których mogli wiedzie Zajdler i Wo nicki. W skrytce pocztowej do której klucz by w samochodzie Wo nickiego policjanci znajduj zdj cia Edyty Zajdler. Romansuje ona z niejakim Zawierskim nie wiedz c e ten jest p atnym morderc . Nie wie te nic o kontaktach m a z dr Czerskim. O sprawach Zajdlera podobno wie wi cej opiekunka dzieci ich s siadów Adrianna która jednak znikn a. Aresztowany Zawierski wychodzi za kaucj i zostaje zastrzelonyw willi Edyty Zajdler. Gajewski dowiaduje si e Wo nicki mia romans z Adriann któr rozpoznaje na zdj ciu jako... Magd Lipiec. Jest pewny e to ona zabi a trzech m czyzn. Kiedy Magda zostaje odnaleziona w pewnym klubie Gajewski daje jej szans na pope nienie samobójstwa. Przyjació ka Gajewskiego Agata nawi zuje romans z lekarzem ze szpitala Krzysztofem. Serial kryminalny
22:30

Glina
Agata wyprowadza si od Andrzeja. Tymczasem w opuszczonym o rodku wypoczynkowym policja odkrywa zw oki m czyzny. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentów. Opró niona fiolka po rodkach nasennych mo e sugerowa samobójstwo. Sekcja zw ok nie wykazuje jednak niczego podejrzanego. Nie ma te adnych wyra nych ladów e m czyzna zosta zamordowany. (9) Serial kryminalny 56 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Wyst puj : Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak i inni
23:30

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren